منابع مقاله درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، حسابداری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ه نسبت بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهند. از ديدگاه نظریه‌ی نمايندگي، می‌تواند رابطه مثبت يا منفي فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد؛ در مقابل نظریه‌ی سلسله‌مراتب گزینه‌های مالي، بیان می‌کند که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالايي هستند، از حجم بدهی زیادی استفاده کنند.
ورشکستگی: نتیجه توقف است که به‌حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله می‌شود.
تعریف نظری: عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می‌باشد.
ازلحاظ قانونی: ناتوانی واحد تجاری می‌تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.

ساختار تحقیق
گزارش تحقيق حاضر طي 5 فصل به ترتيب زير ارائه‌شده است.
فصل اول: در اين كليات تحقيق ارائه مشتمل بر تشريح و بيان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقيق، روش كلي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات و پيشينه موردبررسی قرارگرفته است. در اين فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقيق، تحقيقات مختلفي كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسي می‌شود.
فصل سوم: در اين فصل به شرح جزييات اجرايي روش تحقيق اختصاص‌یافته است. در اين فصل به ترتيب روش كلي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش‌های گردآوري و تحليل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصيف نمونه آماري، توصيف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بين متغيرها در راستاي فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضيات تحقيق تشريح شده‌اند.
فصل پنجم: در اين فصل به ترتيب مبتني بر یافته‌های تحقيق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پيشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقيق تشريح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلي تحقيق مبتني بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهاي اين گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در اين تحقيق جهت تدوين ادبيات تحقيق آورده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و هم در بهره‌برداری از آن‌ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی را نمی‌توان پایه‌گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه‌سازی حقوق صاحبان سهام به‌منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می‌کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد؛ بنابراین مدیران مالی شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نكته مهم اين است كه تصمیم‌گیری بهينه در خصوص ساختار مالي كدام است و شرکت‌ها بايد از چه تركيبي در تأمین مالي خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع موردنیاز را از محل سرمايه فراهم كند، از مزاياي اهرم مالي بی‌بهره خواهد بود و اگر از بدهي در سطح بالايي استفاده كند، ريسك خود را افزايش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختار سرمایه بهينه2، هزينه سرمايه3 شركت حداقل و بازدهي حداكثر خواهد شد. منابع مالي موردنیاز را می‌توان به طرق مختلف شناسايي و براي بنگاه‌های اقتصادي استفاده كرد. سؤال اساسي اين است كه کدام‌یک از منابع در مقاطع مختلف بايد انتخاب شوند و شرکت‌ها چگونه اقدام به تأمین منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده و ریسک حداکثر تأثیر مثبت را بگذارند. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها به دلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به‌تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه‌های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک می‌شود. به‌طورکلی ریسک در صنعت بانکداري به دو گروه عمده ریسک‌های مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. ریسک مالی شامل ریسک بازار، اعتباري و نقدینگی و ریسک غیرمالی شامل ریسک عملیاتی، مقررات و قانونی است ریسک اعتباري به‌صورت زیان رویدادهایی ناشی از نکول وام‌گیرندگان و یا رویدادهایی که باعث افول کیفیت اعتباري وام‌گیرندگان می‌شود، تعریف می‌گردد. (آذری پناه و همکاران،1392)
الف : مبانی نظری تحقیق
اقلام تعهدی
جونز،1991، تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به‌عنوان اقلام تعهدی تعریف می‌کند و آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند؛ که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم‌بندی مورد قبول محققین می‌باشد. الف) اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب) اقلام تعهدی اختیاری. درحالی‌که اقلام تعهدی غیر اختیاری به‌واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل ‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند. در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت در مقابل طرف حساب‌های تجاری آن به کار می‌رود، اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها و قسمتی از درآمدها و هزینه‌ها (البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینه‌ها، نتیجه ثبت در دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌باشد) و اقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می‌باشد و به عوامل خارج از آن ارتباطی ندارد، اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد مثل هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از کنار گذاری دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، آثار انباشته ناشی از تغییر درروش‌های پذیرفته‌ شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه‌بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی‌گیرد.
کیفیت اقلام تعهدی
با توجه به اجزای تشکیل‌دهنده سود و بحث‌های مطروحه در بالا، بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد.”کیفیت اقلام تعهدی “در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد که در این تحقیق سعی می‌شود عمده‌ترین تعاریف و روش‌های ارزیابی آن طبقه‌بندی و سپس از بین روش‌های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربردترین مدل انتخاب شود.
فرانسیس و دیگران4 (2004) در مطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی و قابلیت پیش‌بینی آن‌ها را دلیل کیفیت این اقلام می‌دانند. پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن‌ها در سود سال‌های بعد می‌باشد و درجایی دیگر از همین تحقیق مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به‌موقع بودن این اقلام را عوامل مؤثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می‌کنند.
پیرس ولندسمن5 (2003) ارتباط بین مربوط بودن سود و میانگین موزون هزینه سرمایه را دلیل کیفیت اقلام تعهدی می‌دانند. ولی در اکثر تحقیقات برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل تعدیل‌شده جونز استفاده می‌شود که در این مدل کیفیت اقلام تعهدی از افزایش و کاهش اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر می‌پذیرد، درواقع نوسانات اقلام تعهدی غیرعادی یک پروکسی به‌جای کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد.
اقلام تعهدی به دودسته تقسیم می‌شوند، آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت‌ها 3 و محیط عملیاتی6 آن‌ها به وجود می‌آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن‌ها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت‌های تجاری شرکت ایجاد شده باشند را اقلام تعهدی غیر اختیاری می‌نامیم. دسته‌ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روش‌های حسابداری، تخصیص‌های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوت‌ها و برآوردها به وجود می‌آیند. به‌عبارت‌دیگر از هر شرکت ‌به ‌شرکت دیگر مقدار و نوع این اقلام می‌تواند متفاوت باشد چون تحت تأثیر رویه و خط ‌مشی انتخابی شرکت قرار دارد و هرچقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای به وجود آوردن آن‌ها داشته باشد. احتمال بیشتر دارد که از این اقلام برای تأثیرگذاری روی سود استفاده کند که این عمل به پدیده مدیریت سود7 معروف است
(عارف منش،1385، ص 48).
وجه نقد و چارچوب نظری
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به‌ ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع‌گیری صریح و روشن می‌باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده‌کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد. فرض شده است که تصور سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وام‌ها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد. ازآنجایی‌که اهداف سه‌گانه گزارشگری مالی عبارت‌اند از:
گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، بستانکاران و سایر تصمیم‌گیرندگان سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید.
اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید (قناتی، 1389، 25).
به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس‌کننده علایق مشترک همه استفاده‌کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است. بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید.
اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه‌ شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان‌دهنده این مطلب بود که هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و درنهایت انتشار بیانیه شماره 95 معطوف نموده است. این حرکت هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:
ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش‌بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگرچه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی، نرخ‌های بهره، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به‌خصوص نمی‌باشد، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده‌کنندگان در برطرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است:
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به‌منظور بازپرداخت بدهی‌ها، تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری مجدد به ‌منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند. استفاده‌های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به‌ منظور کمک کردن به دست‌یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطاف‌پذیری مالی، سودآوری و ریسک می‌باشد (قناتی، 1389، 23).
حرکت به‌سوی جریان‌های نقدی
بر همین اساس، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال 1980، صورت گردش وجوه نقد را به‌عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان‌شده است:
بازخورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد.
کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی
اطلاعاتی در مورد کیفیت و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، ورشکستگی Next Entries منابع مقاله درمورد وجوه نقد، سود حسابداری، کیفیت سود، قلام تعهدی