منابع مقاله درمورد اقتصاد مقاومتی، نقشه استراتژی، تولید ملی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

ر و راهکاری مشخص برای تعیین ساختار اهداف و سنجه‌های کلیدی سازمان و برقراری رابطه علّت و معلولی بین آنها در قالب نقشه استراتژی و در نتیجه ارائه نقشه استراتژی، معرفی نشده است (باخ و مالمی4، 2005). لذا مي‌توان مهمترين سوال اصلي تحقيق حاضر را به شرح ذيل برشمرد:
بهترين روش براي دستيابي به اين ابزار توانمند در برنامه‌ريزي استراتژيك كدام است؟ آيا مي‌توان شبكه ارتباطات اهداف استراتژيك جهاد دانشگاهی استان سمنان را با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان يك برنامه‌ استراتژيك ترسيم كرد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحریم هاي اقتصادي وضعیت رکود تورمی اقتصاد، وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهاي نفتی و مشکلات ساختاري بخش تولید صنعتی کشاورزي، لزوم توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در بودجه سالیانه کشور را در افق 1404 و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي کشور مشخص میسازد.بر این اساس کاهش سهم درآمدهاي نفتی در بودجه عمومی، مدیریت صحیح هزینه ها و منابع درآمدي برنامه ریزي در جهت افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی در منابع بودجه اي و کاهش سهم هزینه هاي جاري در بودجه، باتوجه به اندك بودن ضریب تکاثر این هزینه ها در ایران از جمله راهکارهاي پیش روي مدیریت کلان کشور در امر برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک براي گذر از چالشهاي پیش روی اقتصاد ایران است(یوسفی حاجی آباد، 1392).
ايران اسلامي امروز به عنوان الگوي كشورهاي آزادي خواه و كانون اصـلي مقاومـت در برابر انديشه ليبرال دموكراسي غرب قرار دارد و ايـن در حـالي اسـت كـه دنيـاي غـرب بـا بحـران اقتصـادي – اجتماعي مواجه است و در اين شرايط براي نجات خـود از ايـن مشـكلات آخـرين تيـر تـركش خـود يعنـي تحـريم هوشمندانه را انتخاب كرده است كه در دو سطح تحريم واقعي و جنگ رواني آنرا پيگيري مي كنـد و در طـي آن بـا حريم هاي نفتي ، بانك مركزي، شركت هاي كشتيراني و نفت كش ها، برخي اشخاص و در نهايت با ايجاد فشارهاي اقتصادي و سپس با بهره گيري از رسانه هاي قوي خود خواهان ايجاد شكاف بين مردم ومسئولان هستند(جعفری و آهنگری، 1391). اگر چه ممكن است تحريم هايي که بر اقتصاد ما باز شده، کاهش يابد و شرايط فعلي خاتمه يابد، اما فشارها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممكن است نوع و شكل فشارها و محدوديت ها تغییر کند؛ اما در اصل آنها تغییری به وجود نمي آيد و به همین دلیل بايد اقتصاد مقاومتي را به طور حتم به عنوان يك راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهیم.(طالبی پور، 1392). اگرچه در اقتصاد ها خصوصاً اقتصاد مقاومتي بهره وري هدف غائي است ولي نيازمند به دوفاكتور مهم يعني اثربخشي و كارآرايي است. منظور از كارايي يعني مديران اقتصادي و نخبگان فكري از منابعي كه دارند چگونه به صورت بهينه از آن استفاده مي كنند و در اين راستا تا چه ميزان به اهداف سازماني نزديكتر شده‌اند. بر اين اساس بهره وري مورد نظر در اقتصاد مقاومتي مديريت بهينه عوامل در راستاي منافع كشور مي‌باشد، اين امر از كليدي ترين موضوعات در چرخه اقتصاد نفتي و سوبسيد ده، ايران مي باشد(جعفری و آهنگری، 1391).
هدف از برنامه‌ريزي استراتژيك تدوين شرحي روشن و مختصر درباره اين نكته است كه سازمان يا جامعه، در صورت اجراي موفقيت‌آميز استراتژي‌هاي خود يا دستيابي به ظرفيت كامل خويش چه وضعي خواهد داشت. اين توصيف بايد همان چشم‌انداز موفقيت سازمان باشد. چشم‌انداز موفقيت نوعاً به عنوان يك راهنما، براي اجراي استراتژي است تا براي تنظيم آن (فرهنگي و دانايي، 1392).
به نقل از برايسون، وودي آلن5 معتقد است 80% موفقيت با نمايش دادن محقق خواهد شد. در جايي ديگر كانت6 استدلال مي‌كند، تصور مقدم بر ادراك است؛ لذا مردم بايد تصويري درباره چگونگي موفقيت و رفتار مطلوب داشته باشند و اين تصور بايد پيش از مشاهده آنها در عمل صورت پذيرفته باشد (فرهنگي و دانايي، 1392)؛ كه مي‌توان اين مهم را به چگونگي رفتار پرسنل و مديران جامعه مورد بررسي تحقيق تعميم داد و به عنوان يك ضرورت جهت دستيابي به هدف تحقيق، «اقتصاد مقاومتی»، مورد بررسي قرار گيرد.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
تا كنون در جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هيچ گونه برنامه‌ريزي استراتژيك صورت نگرفته است. لذا مي‌توان اين مطالعه را در اين خصوص در نوع خود نوآور و پيش‌رو محسوب كرد.

1-5- اهداف مشخص تحقيق
هدف اصلي: تدوين نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رويكرد اقصاد مقاومتی ؛
اهداف ويژه:
شناخت استراتژي‌ها و اهداف استراتژيك جهاد دانشگاهی استان سمنان با رويكرد اقتصاد مقاومتی؛
تعيين اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رويكرد اقتصاد مقاومتی؛
تعيين ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رويكرد اقتصاد مقاومتی؛
تعيين روابط علت و معلولي اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رويكرد اقتصاد مقاومتی؛

1-6- سؤالات تحقیق
استراتژي‌ها و اهداف استراتژيك جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
روابط علت و معلولي اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اجزاء نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
نقشه استراتژي جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-7-1- كارت امتيازي متوازن: کارت ارزیابی متوازن ابزاری است که اهداف و استراتژی‌های کلی بیان شده در سازمان را به نقشه استراتژیک و مجموعه کاملی از هدف ها و برنامه های عملیاتی ترجمه می کند و بدین ترتیب چارچوبی را برای سیستم نظارت و سنجش استراتژیک به وجود می‌آورد (آریا، 1381، 58-61).
در اين پژوهش نيز مفهوم كارت امتيازي متوازن به عنوان ساختاري جهت ترجمه اهداف استراتژيك به مفاهيم قابل فهم و عملياتي در قالب نقشه استراتژي در نظر گرفته مي‌شود.
1-7-2- نقشه استراتژي: کاپلان و نورتون بر اثر تحقیقات گسترده و تجربه کار با صدها تیم از سازمان‌های متعدد به الگوی خاصی دست یافتند که آنها را به شکل یک چارچوب (یک نقشه استراتژی) درآورند (لطفیانی، 1385، 50-55). این چارچوب که براي سازمان‌هاي رسانه‌اي توسط فرهنگي و دانايي (1392) نشان داده شده است، عناصر مختلف کارت امتیازی متوازن یک سازمان را در یک زنجیره علت و معلول وارد ساخته و دستاوردهای مطلوب را با عوامل این نتایج مربوط می سازند (فرهنگي و دانايي، 1392). در اين پژوهش نيز منظور از نقشه استراتژي زنجیره علت و معلولي مابين استراتژي‌هاي سازمان است كه در قالب يك تصوير به تفكيك ابعاد گوناگون كارت امتيازي متوازن قابل ترسيم است.
1-7-3- اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتي يعني تشخیص حوزه های فشار يا در شرايط کنوني تحريم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنین فشارهايي به فرصت، که قطعاً باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت های عقلايي و مديرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعي است. اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکید روی مزيت های تولید داخل و تلاش برای خود اتكايي است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 مطرح شده و پس از تشدید تحریم ها علیه برخی از کشورها در سالهای اخیر این شیوه ترویج شده و مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح نموده است. در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده با ایجاد کمترین بحران است. حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی رویکرد و فرایندی است که دارای ارکان و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد. از جمله رهیافت های اساسی در راستای حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی می باشد که می تواند در تحول و توسعه فعالیتهای اقتصادی کارساز و اثرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی را می توان به صورت یکی از ارکان حمایت از تولید ملی مورد بررسی قرار داد که با خنثی سازی تحریم ها به عامل تولید داخلی تکیه دارد و با عملی سازی اصول خود، موجب تحولی عمیق در رشد تولید ملی می شود.

1-7-4- جهاد دانشگاهی استان سمنان: جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی ، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد ، الهام بخش و موثر در کشور ، پیشگام در توسعه علم ، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی. منابع اعتبارات جهاددانشگاهي عبارتند از:
1-   اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه دولت منظور و تصويب مي‌شود
2-   كمك‌هاي  بلاعوض بنياد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها
3-   وجوهي كه جهاددانشگاهي بابت ارائه خدمات، اجراي طرح‌ها براي سازمانها و اشخاص حقوقي وحقيقي، فروش توليدات مؤسسات وابسته و تجاري كردن تحقيقات تحصيل مي‌كند.
4-   ساير كمكها و هداياي نقدي و غير نقدي
5-   استفاده از تسهيلات بانكها
جهاد دانشگاهی استان سمنان در سال 1365 با اهداف گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خودکفایی، توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه و دانشگاه، حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و فراهم کردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان، ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه در قالب آموزشهای بلند مدت و کوتاه مدت، مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان و… با اتکاء به محققین دانشگاهی و بهره مندی از اساتید متعهد و مجرب، در سه حوزه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی فعالیتهای خود را متمرکز نموده است. این نهاد در حال حاضر با تعداد اعضای 50 نفر با میانگین تحصیلات لیسانس، در حد بضاعت خویش و در راستای چشم انداز کلی جهاد دانشگاهی مشغول به فعالیت می باشد.

1-8- روند اجرايي تحقیق:
روند اجرايي تحقيق را مي‌توان به طور خلاصه به شرح گام‌هاي ذيل در نظر گرفت.
توصيف مسئله تحقيق در جامعه مورد مطالعه
بررسي مباني نظري و مطالعات پيشين در باب مسئله تحقيق
توصيف روش تحقيق پيشنهادي جهت بررسي و حل مسئله در جامعه مورد مطالعه
تحليل اطلاعات جامعه به منظور حل مسئله تحقيق
ارائه نتايج لازم جهت رفع مسئله تحقيق و مقايسه آن با ساير پژوهش‌ها در جهت توسعه دانش بشري.

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مباني نظري اقتصاد مقاومتی
2-1-1-مقدمه
رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. امروزه، بسیاری از دولت ها می دانند که فعالیت های کارآفرینی و نوآوری عناصر مهم سیاست های اقتصادی است. این ایده یک رابطه مثبت بین نوآوری و کارآفرینی از یک طرف و رشد اقتصادی از سوی دیگر در اندیشه اقتصادی را تحمل کرده است. (لیندیچ و همکاران، 2012)
دولت ها به طور کلی مجهز به ارائه مسیر دقیق اقتصادی نیستند (پورتر7، 1990) . دلیل این می تواند یک فقدان بازخورد در نتایج مداخلات سیاسی، باشد زیرا تنها تعداد کمی از مطالعات به بررسی اینکه آیا اقدامات سیاست معرفی شده در واقع دارای اثر مطلوب بر روی فعالیت های کارآفرینی هستند یا خیر پرداخته است. (Patzelt و Shepherd، 2009) . یکی دیگر از دلایل، ساختار زمینه کسب و کار امروز است که به سرعت درحال تغییر است و تمام شرکت ها را با هراندازه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نقشه استراتژی، مدیریت استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، کارت امتیازی متوازن Next Entries منابع مقاله درمورد مدیریت استراتژیک، چرخه عمر، اجرای استراتژی، ماتریس سوات