منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، رشته تحصیلی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ت دارد.
0.836
3.46

36. مایلم در منطقه‌ای کار کنم که از نظر فرهنگی و اقلیمی با من سازگار باشد.
0.733
3.45
بُعد هفتم
37. مایلم سازمان بصورت مالی به کارکنانش پاداش دهد.
0.747
3.58

38. سازمان براساس مدت زمان اضافه کاری به افراد پاداش دهد.
0.666
3.31
بُعد هشتم
39. سازمان براساس خلاقیت فرد به او پاداش دهد.
0.623
3.93

40. برایم مهم است مورد قدرشناسی مدیران و همکارانم قرار بگیرم.
0.621
4.12
4-3-5-3. نامگذاری ابعاد شناسایی شده
ابعاد شناسایی شده نامگذاری شدند. نامگذاری بر اساس درکی که از مجموعه‌ی گزاره‌های هر بُعد استنباط می‌شد صورت گرفت. گزاره‌های بُعد اول بر ویژگی‌های افراد سازمانی شامل زیردستان، همکاران، ناظران و مدیران دلالت داشت؛ به علاوه گزاره‌ها بر چگونگی ارتباط بین این افراد نیز دلالت می‌کردند. از این جهت این بُعد «روابط اجتماعی» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد دوم غالباً بر علاقه فرد به شغل دلخواه دلالت دارد که شامل علاقه به شغل پاداش محور، داشتن شغل تخصصی، داشتن شغل نظارتی و مدیریتی، شغل چالشی و خلاقانه، و علاقه به انجام وظایف بصورت غیرگروهی بوده است. همچنین علاقه به داشتن رتبه سازمانی بالا، وجود فرصت‌های شغلی، و موفق بودن سازمان نیز از گزاره‌ها استباط می‌شود. از این جهت این بُعد «شرایط شغلی» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد سوم بر علاقه شخص بر عدم تنوع قومیتی افراد سازمان، علاقه شخص به ساعات کاری عرف و منطقی، وجود جو رقابتی و قانون‌مند، علاقه به تعیین شده بودن وظایف کاری، و علاقه به وجود کار سازمان تکنولوژیک دلالت داشت. از این جهت این بُعد «جو کاری» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد چهارم بر چگونگی آموزش‌ها در سازمان و علاقه شخص به خودیادگیری دلالت نمودند. این بُعد «آموزش و یادگیری» نامگذاری شد.
دوگزاره‌ی بُعد پنجم به حقوق و دریافتی ماهانه افراد اشاره می‌کند که به صورت «درآمد ماهانه» نامگذاری شد. گزاره‌های بُعد ششم نیز به علاقه شخص به کار شهر صنعتی و بزرگ، و کار در شهری که از نظر فرهنگی و اقلیمی با شخص سازگار باشد، اشاره داشت. از این جهت این بُعد «موقعیت جغرافیایی» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد هفتم بیان‌گر پاداش‌دهی به صورت مالی و پاداش‌دهی براساس مدت زمان اضافه کاری بوده است. براین اساس بصورت «پاداش‌دهی بیرونی» نامگذاری گردید. گزاره‌های بُعد هشتم نیز بر علاقه بر پاداش‌دهی براساس خلاقیت فردی و مورد تقدیر و تحسین افراد سازمانی قرار گرفتن دلالت داشت. در این راستا این بُعد بصورت «پاداش‌دهی درونی» نام‌گذاری شد.
4-3-6. نهایی سازی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما
4-3-6-1. انجام تحلیل عاملی تأییدی
به منظور تأیید ابعاد و گزاره‌های الگوی ارزش پیشنهادی تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. برای این‌کار از نرم‌افزار Lisrelz8.80 استفاده شد. نمودار مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب و پارامترهای بدست آمده، الگوی مفهومی تحقیق را نشان می‌دهد. مطابق آن، تمامی گزاره‌ها به غیر از گزاره‌ی اول و دوم بر یکدیگر تأثیر معنادار دارند؛ زیرا مقدار آزمون معناداری تک تک آن‌ها از عدد 2 بزرگتر و از عدد 2- کوچکتر است(پیوست).
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 4-6 که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهاند، ملاحظه میشود که الگوی این پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار می‌باشد.

جدول 4-6. شاخص های برازندگی الگوی نهائی تحقیق
شاخص های برازندگی
نماد
مقدار بدست آمده
حداقل مقدار مناسب
نسبت مقدار مجذورکای دو به درجه آزادی
/df ²X
1.6
کمتر از 2
ریشه دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب
RMSEA
0.07
کمتر از 0.08
شاخص نیکویی برازش
GFI
0.92
0.90
شاخص نرم شده برازندگی
NFI
0.93
0.90
شاخص نرم نشده برازندگی
NNFI
0.95
0.90
ریشه میانگین مجذور باقی مانده
RMR
0.07
هر قدر کوچکتر و نزدیک به صفر باشد، حاکی از برازش بهتر مدل می‌باشد.
شاخص برازندگی تطبیقی
CFI
0.93
0.90

4-3-6-2. صورت نهایی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما
در جدول 4-7 ابعاد به همراه گزاره‌های تأیید شده نشان داده ‌شده است.
جدول 4-7. الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما
نام بُعد
گزاره ها
روابط اجتماعی
6.مایلم زیر دستم فردی تحصیل کرده باشد.

7.دوست دارم مدیرم زیاد مسن نباشد.

8.مایلم با مدیرم راحت باشم.

9. مایلم همکارانم در کار خود ماهر باشند.

10.به زیردستانم احترام می‌گذارم‌ ولی مایلم رابطه‌ی رسمی با آن‌ها داشته باشم.

11. برایم مهم است که همکارم بسیار قانون‌‌مند باشد.

12.برایم مهم است اگر همکارم فردی تحصیل کرده باشد.

13.سن و جنس همکارم برایم اهمیت دارد.

14.مایلم با همکارم رابطه‌ی رسمی داشته باشم.
شرایط شغلی
22.مایلم در سازمانی کار کنم که کارها برای پاداش گرفتن انجام می‌گیرد؛ یعنی انجام کارها پاداش-محور باشد.

23. مایلم شغل تخصصی داشته باشم.

24. مایلم یک شغل مدیریتی یا ریاستی داشته باشم.

25.شغلم طوری باشد که نیاز به خلاقیت داشته باشد.

26.مایلم شغلم دارای مأموریت‌های کاری باشد.

27.کار انفرادی را بیشتر می‌پسندم.

29. مایلم در سازمان رتبه و پست بالایی داشته باشم.

30. سازمان مطلوب باید دارای فرصت‌های پیشرفت در شغل‌هایش باشد.

33. سازمان می‌بایست در کار خود موفق باشد.

34. این‌که بتوانم در شهر خودم کار کنم برایم اهمیت دارد.
جو کاری
15.تنوع قومیتی در سازمان را نمی‌پسندم.

16.ساعات کاری سازمان منطقی باشد.

17. سازمان جو کاری رقابتی داشته باشد.

18.ساعات کاری طوری باشد که بتوانم کارهای دیگری نیز انجام دهم.

19.سازمان دارای قوانین لازم الاجرایی باشد.

20.سازمان جو کاری رسمی داشته باشد.

21.وظایف کار‌ی‌ام روتین و تعیین شده باشد.

31. فنی و تکنولوژیک بودن سازمان برایم اهمیت دارد.
آموزش و یادگیری
3. مایلم خود به دنبال یادگیری بروم تا این که سازمان حتماً برایم کلاس آموزشی بگذارد.

4.باید قبل از شروع به کار در سازمان خاصی حتماً یک سری آموزش‌هایی را ببینم.

5.آموزش دیدن ضمن کار را مفید می‌دانم.
درآمد ماهانه
28. جذاب بودن مقدار حقوقی که سازمان در ابتدای کار می‌دهد برایم اهمیت دارد.

32. حقوق ماهانه افراد باید زیاد باشد.
موقعیت جغرافیایی
35. کار در شهر صنعتی و بزرگ برایم اهمیت دارد.

36. مایلم در منطقه‌ای کار کنم که از نظر فرهنگی و اقلیمی با من سازگار باشد.
پاداش‌دهی بیرونی
37. مایلم سازمان بصورت مالی به کارکنانش پاداش دهد.

38. سازمان براساس مدت زمان اضافه کاری به افراد پاداش دهد.
پاداش‌دهی درونی
39. سازمان براساس خلاقیت فرد به او پاداش دهد.

40. برایم مهم است مورد قدرشناسی مدیران و همکارانم قرار بگیرم.
4-3-7. پاسخ به پرسش سوم
پرسش: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن تفاوتی در بیان ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما وجود دارد؟
برای این پرسش فرضیه‌ای نیز مطرح شد که به این صورت می‌باشد:
فرضیه: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن وجود دارد.
جهت تعیین نمودن وجود یا عدم وجود تفاوت میان نخبگان دانشجویی، ابتدا نرمال بودن توزیع داده‌ها با انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد تا آزمون های متناسب برای این مهم انتخاب گردد. ابتدا نرمال بودن داده‌ها تعیین شد. سپس جهت بررسی فرضیه با توجه به چهار متغیر رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن شکسته شد. در ادامه مراحل پاسخ به این پرسش ارائه می‌گردد.
براین اساس فرضیه‌های صفر و یک برای توزیع نرمال داده‌ها عبارت است از:
فرضیه صفر H0: داده‌ها دارای توزیع نرمال است.
فرضیه یک H1: داده‌ها دارای توزیع نرمال نیست.
نتایج نشان داد که مقدار آماره تمامی گزاره‌های پرسش‌نامه در سطح کوچکتر از یک درصد معنی‌دار است(پیوست). بنابراین با 99درصد اطمینان H1 تأیید می‌شود. یعنی توزیع در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال نبوده و تفاوت معنی‌داری بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار وجود دارد. همان طور که در فصل پیش خاطر نشان شد در صورت نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون‌های ناپارامتری استفاده می‌شود.
4-3-7-1. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر رشته‌ی تحصیلی
برای برررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمرینف برای دو گروه استفاده شد. دو رشته‌ی تحصیلی وجود داشت: فنی و مهندسی، و غیر فنی و مهندسی. مطابق نتایج این آزمون، مقدار آماره Z برای سه بُعد «روابط اجتماعی»، «جو کاری» و «موقعیت جغرافیایی» در سطح خطای پنج درصد معنی‌دار بدست آمد(پیوست). یعنی نخبگان دانشجویی با رشته های تحصیلی متفاوت در بیان این سه بُعد، با هم تفاوت داشته اند.
4-3-7-1-1. توصیف تفاوت در بیان بُعد روابط اجتماعی
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد 0.19 بدست آمد که بیانگر معنی‌دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با دو رشته فنی ومهندسی و غیر فنی ومهندسی در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این دو گروه، میانگین نمرات پاسخ به هر کدام از گزاره‌های این بُعد به تفکیک این دو گروه در جدول 4-8 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده عبارت است از: 1=بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.
جدول 4-8. میانگین نمرات پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره از بُعد روابط اجتماعی به تفکیک رشته تحصیلی

گزاره‌ها
رشته تحصیلی

فنی و مهندسی
غیرفنی و مهندسی
6.مایلم زیر دستم فردی تحصیل کرده باشد.
3.59
2.83
7.دوست دارم مدیرم زیاد مسن نباشد.
3.62
4.02
8.مایلم با مدیرم راحت باشم.
3.48
3.54
9. مایلم همکارانم در کار خود ماهر باشند.
4.13
4.19
10.به زیردستانم احترام می‌گذارم‌ ولی مایلم رابطه‌ی رسمی با آن‌ها داشته باشم.
4.07
4.22
11. برایم مهم است که همکارم بسیار قانون‌‌مند باشد.
4.13
4.26
12.برایم مهم است اگر همکارم فردی تحصیل کرده باشد.
4.18
4.03
13.سن و جنس همکارم برایم اهمیت دارد.
3.64
3.78
14.مایلم با همکارم رابطه‌ی رسمی داشته باشم.
4.41
4.52
میانگین نمرات گزاره ها
3.91
3.93
مطابق جدول 4-8 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با رشته‌های غیر فنی و مهندسی بیشتر است. یعنی در مجموع موافقت بیشتری با گزاره‌های این بُعد دارند. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به رشته‌ی تحصیلی می‌دهد.
4-3-7-1-2. توصیف تفاوت در بیان بُعد جو کاری
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد صفر بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با دو رشته فنی و مهندسی و غیر فنی و مهندسی در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این دو گروه، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک این دو گروه در جدول 4-9 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت استفاده شده عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.
جدول 4-9. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره از بُعد جو کاری به تفکیک رشته تحصیلی

گزاره‌ها
رشته تحصیلی

فنی و مهندسی
غیرفنی و مهندسی
15.تنوع قومیتی در سازمان را نمی‌پسندم.
3.77
4.12
16.ساعات کاری سازمان منطقی باشد.
3.61
3.94
17. سازمان جو کاری رقابتی داشته باشد.
3.58
3.87
18.ساعات کاری طوری باشد که بتوانم کارهای دیگری نیز انجام دهم.
3.11
3.25
19.سازمان دارای قوانین لازم الاجرایی باشد.
3.81
3.86
20.سازمان جو کاری رسمی داشته باشد.
3.41
3.63
21.وظایف کار‌ی‌ام روتین و تعیین شد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries منابع مقاله درمورد آموزش و یادگیری، روابط اجتماعی، رشته تحصیلی