منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، آموزش و یادگیری، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجویی تفاوت پیدا شد.
5-2-3-2. وضعیت تأهل
بین دو گروه متأهل و مجرد اختلافی پیدا نشد. این امر ممکن است ناشی از تعداد نه چندان زیاد افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد بوده باشد.
5-2-3-3. درآمد خانوداه
نخبگان دانشجویی با درآمدهای خانوادگی مختلف، در بیان ارزش پیشنهادی کارفرما باهم تفاوت داشتند. این تفاوت‌ها با روش‌های آماری تعیین شدند و در جدول 4-11، 4-12، 4-13، 4-14 مقایسه‌ای بین این گروه ها انجام گرفت. در بیان چهار بُعد «روابط اجتماعی»، «جو کاری»، «آموزش و یادگیری»، و «منطقه جغرافیایی» میان نخبگان دانشجویی تفاوت پیدا شد.
5-2-3-4. سن
نخبگان دانشجویی با گروه های سنی مختلف، در بیان ارزش پیشنهادی کارفرما باهم تفاوت داشتند. این تفاوت‌ها فقط در بیان بُعد «جو کاری» وجود داشت که با روش‌های آماری تعیین شدند. جدول 4-15 مقایسه‌ای بین این گروه‌ها را نشان می‌دهد.
5-3. محدودیت‌های پژوهش
1- این پژوهش از دید نخبگان دانشجویی انجام شد؛ در واقع در این‌جا فقط نخبگان دانشجویی به عنوان کارکنان بالقوه در نظر گرفته شدند.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، وضعیت تأهل، روابط اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اضطراب امتحان، کاهش اضطراب، اهمال کاری تحصیلی