منابع مقاله درمورد اخلاق نیکوماخوس، علامه طباطبائى، علامه طباطبایی، قانون طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

محسن جوادی، توجیه جاودانگی اصول اخلاقی بر مبنای نظریه اعتباریات از دیدگاه شهید مطهری، ص 59.
522 . طباطبايى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج2، ص 138.
523 . همان، ج2، ص 166.
524 . همان، ص 138.
525 . همان، ص 209.
526 . همان، ص 216.
527 . همان، ص 200.
528 . همان، ص 217.
529. طباطبايى، ترجمه تفسير الميزان، ج5، صص 313 ـ 314.
530. طباطبايى، بررسى هاى اسلامى، ج1، ص 76.
531. شريعتى سبزوارى، تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج2، ص 302.
532. طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 16، ص 192.
533 . برای مطالعه بیشتر در رابطه با آثار واقعیِ حاصل از ادراکات اعتباری رجوع کنید به: [فیروزجایی، عقلانيت در نظر علامه طباطبائي (ره)‏، ص 75]
534 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 48.
535. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج7، ص 372.
536. شريعتى سبزوارى، تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج2، ص 210.
537. حقانى، حسين، شرح نهاية الحكمة علامه طباطبائى (ره) (حقانى)، ج2، ص 606.
538 . طباطبايى، الميزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 380.
539 . همان، ج1، صص 379- 380.
540 . در موازات با نظریه قانون طبیعی برخی نظریات دیگر نیز با این اتّهام مواجه هستند به عنوان مثال، نظریه امر الهی از جمله نظریاتی است که باید موضع خود را در قبال مساله باید و هست مشخص کند. اینکه خداوند چنین فرموده، نوعی واقعیت است. اینکه من «باید» اطاعت کنم، از کجا حاصل شده است؟
541 . در این رابطه رجوع کنید به: [پاتنام، هیلاری، دوگانگی واقع و ارزش، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، 1385].
542. Christopher Martin, “The Fact/Value Distinction”, In: David S. Oderberg and Timothy Chappell (eds), Human Values; New Essays on Ethics and Natural Law, 2004, p 59.
543 . Christopher Martin, “The Fact/Value Distinction”, In: David S. Oderberg and Timothy Chappell (eds), Human Values; New Essays on Ethics and Natural Law, 2004: p 54- 55.
544 . جان انسان و جوهر انسان بر مبنای حرکت جوهری دائماً در حال تغییر و تعیّنپذیریِ جدید است و بنابراین نامتعیّن است. ارزشهایی که با جان انسان یا طبیعت و جوهر او نیز گره خوردهاند نامتعیّن هستند و به گونهای نیستند که همچون واقعیتهای فیزیکی به راحتی قابل مشاهده باشند.
545 . طباطبايى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج2، ص 202- 203.
546 . طباطبايى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج2، ص 207- 208.
547 . همان، ج2، ص 207- 208.
548 . طباطبايى، بداية الحكمة، ترجمه و شرح علی شیروانی، ج2، ص 341.
549 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 374.
550 . دومين كنگره فرهنگى به مناسبت سالگرد رحلت مرحوم علامه محمدحسين طباطبائى، دومين يادنامه علامه طباطبائى، ص 148.
551. همان، ص 168.
552 . توضیح بیشتر در این رابطه را در فصل آخر همین پژوهش، در بخش انگیزه تحت عنوان خودگرویِ اخلاقی بیان خواهیم نمود.
553 . به عنوان نمونه رجوع کنید به: [سوره معارج، آیات 19- 21؛ سوره شوری، آیه 27؛ سوره اسراء، آیه 11؛ سوره ابراهیم، آیه 34، سوره تکاثر، آیات 1و2.]
554 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 18، ص 124.
555 . همان، ج 13، ص 154.
556 . « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دِينِ الْحَقِّ» (توبه، آيه 33)؛ « وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» (غافر، آيه 20)؛ « تَواصَوْا بِالْحَقِّ» (عصر، آيه 3.)
557. « لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ» (زخرف، آيه 78)
558. «بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ* وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ» (سوره مؤمنون، آيات 70- 71)
559. شاكر، ترجمه خلاصه تفسير الميزان، ج 1، ص 446.
560. طباطبايى، الميزان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 154.
561 . برای مطالعه بیشتر در رابطه با تفاوت میل با هوس، رجوع کنید به: [ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، ص 262- 265.]
562. طباطبايى، الميزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 434.
563 . همان، ج1، ص 438.
564 . برخی از مفسرین منظور از هدایت در آیاتی مانند «ذلک هدی الله یهدی به من یشاء» (الزمر، 23)، «والذین اهتدوا زادهم هدی» (محمد، 17)، «و یزید الله الذین اهتدوا هدی» (مریم، 76) و… را هدایت تکوینی خاص دانسته اند. در این رابطه رک: [علامه طباطبایی، المیزان، ج 17، ص 257]
565 . طباطبايى، الميزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 178 ـ 179.
566 . همان، ج2، ص 149.
567 . همانجا.
568 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 261.
569 . Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 200.
570 . Ibid.
571 . Ibid, p 200- 201.
572 . Finnis, natural law and natural rights, p 280.
573 . Aquinas, Summa Theologiae, I–II, Q 26 a.2; q.87 a.3.
574 . Finnis, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, p 90.
575 . usual.
576 . normal.
577 . Finnis, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, p 29 and 34.
578 . Aquinas, Summa Theologiae, I–II, Q 94, art 2.
579 . Ibid, I–II, Q. 94, art. 2.
580 . Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 144; p 210.
581 . Finnis, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, p 87.
582 . indemonstrable.
583 . Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 145.
584. Innate.
585. Finnis, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, p 101- 102.
586 . به همین جهت، کسی نمیتواند بفهمد که مثلاً «معرفت» یک خیر است، مگر اینکه تجربه چیستی و چرایی را داشته باشد.
[Finnis, Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, p 89]
587 . Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 2.
588 . Insight.
589 . Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 2.
590 .Ibid, p 3.
591. Finnis, Germain Grisez. Joseph Boyle, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, p 106.
592. Ibid, p 108.
593. Ibid, p 109.
594 . Finnis, Intention and Identity, p 140.
595 . برای مشاهده برخی از این اصول رجوع کنید به: [John Finnis, Natural Law and Natural Rights, p 68- 69] کوئیناس نیز، پیشتر این دلایل بنیادین برای عمل را اصول عقل عملی و راهنماهایی کلّی برای عمل دانسته بود. در این رابطه رجوع کنید به:
[Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 28.]
596. برای مطالعه بیشتر در رابطه با چگونگی دست یابی به اصول بنیادین اخلاق و نیز خیرات پایه، رجوع کنید به:
[John Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), pp 2-3; 32-33; 38- 39; 177- 179.]
597 . John Finnis, “reflections and responses” in: John Keown and Robert P.George (ed) ,Reason, Morality,and Law, The Philosophy of John Finnis, p 474.
598 . Finnis, Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), p 28.
599 . Mark J. Cherry (ed), The Normativity of Nature, Human Goods, Human Virtues, and Human Flourishing, p 51.
600 . Finnis, Germain Grisez. Joseph Boyle, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, pp 106- 108.
601 . Ibid, p 111.
602 . غایت نهایی، آن است که ما آن را تنها برای خودش و نه برای تحقق غایات دیگر میخواهیم. (ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، ص 28)
603 . Finnis, Natural Law and Natural Rights, p 82.
604 . John Rawls.
605 . John Rawls, A Theory of Justice, p 433, cited in: John Finnis, Natural Law and Natural Rights, p 82.
606 . ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، ص 31.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حسن و قبح، حسن و قبح عقلی، جوادی آملی، امام حسین Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پیامبر(ص)، نظام سیاسی، آیات قرآن، دوران جاهلیت