منابع مقاله درمورد آموزش و یادگیری، روابط اجتماعی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ه باشد.
3.42
3.76
31. فنی و تکنولوژیک بودن سازمان برایم اهمیت دارد.
3.22
3.69
میانگین نمرات گزاره ها
3.49
3.76
مطابق جدول 4-9 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با رشته‌های غیرفنی و مهندسی بیشتر است. یعنی در مجموع موافقت بیشتری با گزاره‌های این بُعد دارند. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به رشته‌ی تحصیلی می‌دهد.
4-3-7-1-3. توصیف تفاوت در بیان بُعد موقعیت جغرافیایی
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد 0.19 بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با دو رشته فنی و مهندسی و غیر فنی و مهندسی در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این دو گروه، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک این دو گروه در جدول 4-10 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده در این‌جا عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.

جدول 4-10. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره بُعد موقعیت جغرافیایی به تفکیک رشته تحصیلی

گزاره‌ها
میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به تفکیک رشته تحصیلی

فنی و مهندسی
غیرفنی و مهندسی
35. کار در شهر صنعتی و بزرگ برایم اهمیت دارد.
3.19
3.47
36. مایلم در منطقه‌ای کار کنم که از نظر فرهنگی و اقلیمی با من سازگار باشد.
3.32
3.68
میانگین نمرات گزاره ها
3.25
3.57
مطابق جدول 4-10 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با رشته‌های غیرفنی و مهندسی بیشتر است. یعنی در مجموع موافقت بیشتری با گزاره‌های این بُعد دارند. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به رشته‌ی تحصیلی می‌دهد.
4-3-7-2. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر وضعیت تأهل
برای برررسی تفاوت بین پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمرینف برای دوگروه استفاده شد. دو گروه مجرد و متأهل وجود داشت مطابق نتایج، مقدار آماره Z برای هیچ گروه معنی‌دار بدست نیامد(پیوست). یعنی تفاوتی بین نخبگان دانشجویی از این حیث یافت نشد.
4-3-7-3. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر میزان درآمد خانواده
برای برررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس160 برای چند گروه مستقل استفاده شد. مقدار آزمون کای اسکوئر در سطح خطای یک درصد برای چهار بُعد «روابط اجتماعی»، «جو کاری»، «آموزش و یادگیری»، و «منطقه جغرافیایی» معنی‌دار بدست آمد(پیوست). یعنی نخبگان دانشجویی با درآمد خانوادگی مختلف در بیان این سه بُعد، با هم تفاوت داشته اند.
4-3-7-3-1. توصیف تفاوت در بیان بُعد روابط اجتماعی
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد صفر بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با درآمد خانوادگی متفاوت در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این گروه‌ها، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک هر یک از این گروه‌ها در جدول 4-11 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده در این‌جا عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.

جدول 4-11. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره بُعد روابط اجتماعی به تفکیک میزان درآمد خانواده

گزاره‌ها
میزان درآمد ماهانه خانواده

زیر یک میلیون تومان
بین 1 تا 1.5 میلیون تومان
بیش از 1.5 میلیون تومان
6.مایلم زیر دستم فردی تحصیل کرده باشد.
3.91
3.27
3.39
7.دوست دارم مدیرم زیاد مسن نباشد.
3.98
3.28
3.23
8.مایلم با مدیرم راحت باشم.
3.63
3.41
3.52
9. مایلم همکارانم در کار خود ماهر باشند.
4.01
4.34
4.62
10.به زیردستانم احترام می‌گذارم‌ ولی مایلم رابطه‌ی رسمی با آن‌ها داشته باشم.
4.03
5.31
4.72
11. برایم مهم است که همکارم بسیار قانون‌‌مند باشد.
4.67
4.10
4.15
12.برایم مهم است اگر همکارم فردی تحصیل کرده باشد.
4.42
4.10
4.09
13.سن و جنس همکارم برایم اهمیت دارد.
4.12
3.59
3.71
14.مایلم با همکارم رابطه‌ی رسمی داشته باشم.
4.59
4.10
4.32
میانگین نمرات گزاره ها
4.15
3.94
3.97

مطابق جدول 4-11 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با درآمد خانوادگی زیر یک میلیون تومان بیشتر است و در میان افراد با درآمد خانوادگی بین 1 تا 1.5 میلیون تومان کمترین نمره را دارد. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به درآمد خانوادگی می‌دهد.
4-3-7-3-2. توصیف تفاوت در بیان بُعد جو کاری
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد صفر بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با درآمد خانوادگی متفاوت در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این گروه‌ها، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک هر یک از این گروه‌ها در جدول 4-12 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده در این‌جا عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.
جدول 4-12. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره بُعد جو کاری به تفکیک میزان درآمد خانواده

گزاره‌ها
میزان درآمد ماهانه خانواده

زیر یک میلیون تومان
بین 1 تا 1.5 میلیون تومان
بیش از 1.5 میلیون تومان
15.تنوع قومیتی در سازمان را نمی‌پسندم.
4.23
3.91
3.87
16.ساعات کاری سازمان منطقی باشد.
3.94
3.73
3.82
17. سازمان جو کاری رقابتی داشته باشد.
3.95
3.59
3.62
18.ساعات کاری طوری باشد که بتوانم کارهای دیگری نیز انجام دهم.
3.16
3.11
3.24
19.سازمان دارای قوانین لازم الاجرایی باشد.
3.95
3.63
3.87
20.سازمان جو کاری رسمی داشته باشد.
3.98
3.22
3.39
21.وظایف کار‌ی‌ام روتین و تعیین شده باشد.
3.87
3.68
3.51
31. فنی و تکنولوژیک بودن سازمان برایم اهمیت دارد.
3.74
3.34
3.53
میانگین نمرات گزاره ها
3.85
3.53
3.61
مطابق جدول 4-12 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با درآمد خانوادگی زیر یک میلیون تومان بیشتر است و در میان افراد با درآمد خانوادگی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان کمترین نمره را دارد. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به درآمد خانوادگی می‌دهد.
4-3-7-3-3. توصیف تفاوت در بیان بُعد آموزش و یادگیری
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد صفر بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با درآمد خانوادگی متفاوت در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این گروه‌ها، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک هر یک از این گروه‌ها در جدول 4-13 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده در این‌جا عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.
جدول 4-13. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره بُعد آموزش و یادگیری به تفکیک میزان درآمد خانواده

گزاره‌ها
میزان درآمد ماهانه خانواده

زیر یک میلیون تومان
بین 1 تا 1.5 میلیون تومان
بیش از 1.5 میلیون تومان
3. مایلم خود به دنبال یادگیری بروم تا این که سازمان حتماً برایم کلاس آموزشی بگذارد.
3.19
3.14
3.12
4.باید قبل از شروع به کار در سازمان خاصی حتماً یک سری آموزش‌هایی را ببینم.
3.89
3.11
3.54
5.آموزش دیدن ضمن کار را مفید می‌دانم.
4.11
3.58
3.83
میانگین نمرات گزاره ها
3.73
3.27
3.49

مطابق جدول 4-13 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با درآمد خانوادگی زیر یک میلیون تومان بیشتر است و در میان افراد با درآمد خانوادگی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان کمترین نمره را دارد. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به درآمد خانوادگی می‌دهد.

4-3-7-3-4. توصیف تفاوت در بیان بُعد موقعیت جغرافیایی
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد 0.03 بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با درآمد خانوادگی متفاوت در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این گروه‌ها، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک هر یک از این گروه‌ها در جدول 4-14 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده در این‌جا عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.
جدول 4-14. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره بُعد موقعیت جغرافیایی به تفکیک میزان درآمد خانواده

گزاره‌ها
میزان درآمد ماهانه خانواده

زیر یک میلیون تومان
بین 1 تا 1.5 میلیون تومان
بیش از 1.5 میلیون تومان
35. کار در شهر صنعتی و بزرگ برایم اهمیت دارد.
3.63
3.17
3.33
36. مایلم در منطقه‌ای کار کنم که از نظر فرهنگی و اقلیمی با من سازگار باشد.
3.10
3.48
3.62
میانگین نمرات گزاره ها
3.36
3.32
3.47

مطابق جدول 4-14 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با درآمد خانوادگی بیش از 1.5 میلیون تومان بیشتر است و در میان افراد با درآمد خانوادگی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان کمترین نمره را دارد. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به درآمد خانوادگی می‌دهد.
4-3-7-4. انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر سن
برای برررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس161 برای چند گروه مستقل استفاده شد. مقدار آزمون کای اسکوئر در سطح خطای یک درصد برای یک بُعد جو کاری معنی‌دار بدست آمد(پیوست). یعنی نخبگان دانشجویی با گروه‌های سنی مختلف در بیان این بُعد، با هم تفاوت داشته اند.
4-3-7-4-1. توصیف تفاوت در بیان بُعد جو کاری
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد 0.009 بدست آمد که بیانگر معنی دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با گروه‌های سنی متفاوت در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این گروه‌ها، میانگین نمرات پاسخ به گزاره‌های این بُعد به تفکیک هر یک از این گروه‌ها در جدول 4-15 آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده در این‌جا عبارت است از: 1= بسیار مخالفم، 2= مخالفم، 3= نظری ندارم، 4= موافقم ، 5=بسیار موافقم.

جدول 4-15. میانگین نمره پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره بُعد جو کاری به تفکیک گروه‌های سنی

گزاره‌ها
گروه‌های سنی بر حسب سال

زیر 20
20 تا 22
22 تا 24
24 تا 25
بالای 25
15.تنوع قومیتی در سازمان را نمی‌پسندم.
2.16
3.81
3.72
3.91
4.12
16.ساعات کاری سازمان منطقی باشد.
3.86
3.79
3.71
3.94
4.15
17. سازمان جو کاری رقابتی داشته باشد.
3.87
3.62
3.58
3.71
3.92
18.ساعات کاری طوری باشد که بتوانم کارهای دیگری نیز انجام دهم.
3.19
3.12
3.17
3.15
3.51
19.سازمان دارای قوانین لازم الاجرایی باشد.
2.81
3.69
3.69
3.78
4.02
20.سازمان جو کاری رسمی داشته باشد.
3.51
3.26
3.34
3.43
3.72
21.وظایف کار‌ی‌ام روتین و تعیین شده باشد.
3.67
3.61
3.48
3.53
3.81
31. فنی و تکنولوژیک بودن سازمان برایم اهمیت دارد.
3.41
3.12
3.11
3.67
4.10
میانگین نمرات گزاره ها
3.31
3.50
3.47
3.64
3.92

مطابق جدول 4-15 ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با بازه‌ی سنی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، رشته تحصیلی، روابط اجتماعی Next Entries منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، وضعیت تأهل، روابط اجتماعی