منابع مقاله درمورد آموزش عالی، سرمایه های فکری، دانشگاه ایلام

دانلود پایان نامه ارشد

است.
در پژوهشي مشابه تحت عنوان ارزيابي سرمايه‌هاي فكري دانشگاه‌ها با استفاده از شاخص‌هاي نوآوري كه توسط علي محقر، رضا سليماني دامنه و محمدتقي قندهاري در سال 89 انجام شده است را مي‌توان اين گونه ارزيابي و تحليل كرد:
در اين تحقيق با استفاده از مصاحبه با خبرگان شاخص‌هاي نوآوري مشخص گرديده و سپس با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) شاخص‌هاي وزن‌دهي شده و با استفاده از تكنيك Topsis نتايج تجزيه و تحليل گرديده است كه در بخش نتيجه‌گيري شاخص دارائي‌هاي فكري نسبت به دارايي‌هاي مشهود از اهميت بسيار بيشتري برخوردار بوده‌اند.
همچنين در نتايج اين تحقيق شاخص‌هاي فرهنگ نوآور و تعداد ايده‌هاي جديد مهم‌ترين شاخص‌هاي نوآوري به شمار آمده‌اند و پس از آن در مرحلة بعد تعداد كتاب‌هاي چاپ شده، حمايت مالي و عملكرد تحقيقاتي مهم‌ترين شاخص‌هاي نوآوري در دانشگاه ذكر شده‌اند

در پژوهشي مشابه تحت عنوان تحليل روابط چندگانه سرمايه فكري و نوآوري سازماني در آموزش عالي كه در سال 90 توسط سوسن بهرامي، و سايرين انجام شده است، روابط چندگانه سرمايه فكري و نوآوري سازماني ميان 492 نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه اصفهان بررسي شد. و نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه ميانگين اجزاء سرمايه فكري در دانشگاه اصفهان كمتر از حد متوسط بوده و از طرفي نيز انواع نوآوري سازماني (اداري و فني) در اين دانشگاه از حد متوسط كمتر بوده و بي‌توجهي به نوآوري در اين دانشگاه را نشان مي‌دهد. همچنين نتايج اين پژوهش راهكارهاي زير را براي گسترش نوآوري در اين دانشگاه مؤثر مي‌دانند.
– وجود همكاري حرفه‌اي بين اعضاء هيأت علمي
– طراحي دوره‌هاي آموزشي بر مبناي يادگيري موضوعات روز
– به كارگيري فناوري جديد در امور آموزشي و پژوهشي
– اصلاح شيوه‌هاي گزينش استادان
– همكاري مطلوب بين دانشگاه و ساير سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي
در تحقیق انجام شده توسط حاتمی و دیگران در سال ٨٥ تحت عنوان نوآوری و شکوفائی نیز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصول، مبانی، تکنیک های نوآوری و شکوفائی پرداخته است که قسمت نتیجه گیری با عنوان تفاوت های خلاقیت با نوآوری برخی راهکارهای نوآوری و شکوفائی را در دو زمینه ی کلی و معرفتی و نیز شیوه های ابزاری عنوان کرده و زیر مجموعه های آن را به تفکیک برشمرده است.
در تحقیقی مشابه تحت عنوان نوآوری در دانشگاه ها و آموزش عالی که توسط لبانی مطلق انجام شده است برای مدیریت نوآوری در دانشگاه مدل بالدریج را پیشنهاد کرده است و موفقیت اصلی را در اجرای این معیار عنوان نموده است و چهار عامل عمده در مؤسسات آموزشی که به صورت موفقیت آمیزی توانسته است نوآوری را مدیریت کنند: « تعهد و حمایت مدیران و رهبران ارشد سازمان» « شیوه های برنامه ریزی سیستماتیک و سازمان یافته» « فرآیندهای مشارکتی و حساب شده» « ارتباطات چند سویه و اثربخش».
در تحقیقی دیگز که توسط جولیا باو و دیگران در سال ۲٠٠۸ انجام شده است نوآوری در آموزش عالی بر پایه مدل بالدریج بررسی شده است که در آن دانشگاه ویسکانیس استوت به عنوان نخستین دانشگاهی که جایزه کیفیت بالدریج را دریافت کرده است. عنوان شده است و مدیریت و رهبری قوی را تنها عامل ایستادگی در برابر نیروهای بروکراتیک می داند. اگرچه که هیچ از یک الگوهای بهبود کیفیت بودن محدودیت نیست ولی رهبران کالج ها و دانشگاه ها مفید بودن مدل بالدریج را درک خواهند کرد.
در جای دیگر در پژوهشی تحت عنوان به کارگیری مدل های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخص های نوآوری و افزایش توان تولید فناوری که در سال ۸۸ توسط همایون نسیمی انجام شده است علاوه بر عنوان نمودن شاخص های نوآوری و دیدگاه های مختلف در این باره چهارچوب لازم برای مدیریت نوآوری را ترسیم کرد.ه و ویژگی های یک نظام نوآور را تشریح می نماید. در بخش نتیجه گیری نیز موردی که ذکر می شود بهبود سرمایه گذاری در زمینه انتقال دانش از دانشگاه به صنعت است تا مشخص شود چگونه از استعداد و آموخته های فارغ التحصیلان دانشگاه ها در صنعت استفاده می شود یا دانش این دانش آموختگان در طی زمان چگونه در راستای نوآوری به کار گرفته می شود.
محقر و دیگران نیز در تحقیقی با عنوان ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها با استفاده از شاخص های نوآوری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شاخص های نوآوری برای ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها را شناسایی کرده سپس با استفاده از مرحله وزن دهی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی این شاخص ها وزن دهی شده اند و در مرحله بعدی نیز با استفاده از از تکنیک هایی نتایج نشان داد که شاخص های فرهنگ نوآور و تعداد ایده های جدید مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاه ها هستند و نیز نتایج نشان داد که شاخص دارایی های فکری نسبت به دارایی های مشهود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شان و آلریچ16 نیز انواع نوآوری سازمانی را به دوازده دسته تقسیم می کنند که شامل:
نحوه بکارگیری افراد در سازمان، طرح سازمان ،تحقیق و توسعه،راهبرد فناوری،انتقال دانش،برنامه ریزی محصول ،مدیریت مجموعه محصول،مدیریت فرآیند،توسعه محصول جدید، طراحی محصول،پذیرش و انتشار نوآوری،سیاست های عمومی و کار آفرینی یا شناسایی سطوح مختلف نوآوری سازمانی.
نتیجه گیری از مطالب فصل
با توجه به مطالب یاد شده در فصل دوم به خصوص تعاریفی که از مدل های تعالی عملکرد موجود به عمل آمد می توان اینگونه برداشت کرد که در خصوص آموزش عالی و راهکارهای گسترش نوآوری در آن،مدل بالدریج مناسب تر از سایر مدل های موجود می باشد که به طور عمده برای برای موسسات تجاری ،آموزشی و بهداشتی طراحی شده است.مدل های نوآوری موجود نیز همچنان بر اهمیت مقوله نوآوری و خلاقیت و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن تاکید دارد.به خصوص در ارتباط با آموزش عالی که نقطه تلاقی بازار کار و نیروی انسانی به شمار می رود.
در میان مطالعات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با راهکارهای اشاعه نوآوری و خلاقیت راهکارهای زیادی عنوان شده است ولی تنها در چند مورد انگشت شمار بر مدل بالدریج اشاره شده استو تحقیقی که در آن منحصرا بر پایه مدل بالدریج راهکارهای ارتقاء نوآوری در آموزش عالی بررسی شده باشد موجود نمی باشد.
بنابر این با توجه به تاریخچه تجربی و نظری موضوع به نظر می رسد بررسی راهکارهای گسترش نوآوری و خلاقیت در آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریج موضوعی نو و قابل تامل باشد.

فصل سوم
روش شناسي

3-1. پیش درآمدی برفصل سوم
روشهاي پژوهشي در واقع ابزار دستيابي به واقعيت به شمار مي‌رود بنابراين شناخت واقعيت‌هاي موجود و پي بردن به روابط ميان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهشي مناسب است، در فصل پيش رو نيز علاوه بر تشريح روش پژوهشي مورد استفاده و طرح تحقيق به مشخص ساختن جامعه و نمونه آماري که به صورت موردی اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام می باشد. همچنين ابزارها و روشهاي گردآوري داده‌ها و اطلاعات که پرسشنامه های محقق ساخته است مورد بررسي قرار گرفته و سعي گرديده است تا حد امكان نحوه ساخت پرسشنامه ها و شيوه اجراي آنها نيز توضيح داده شود.
در اين فصل به عمليات و شيوه تعيين روايي و پايايي پرسشنامه ها نیز نيز پرداخته خواهد تا قابليت اطمينان آنها روشن شود. به طور معمول هر پژوهشي داراي نوعي تجزيه و تحليل يا روشهاي آماري است که در این تحقیق برای بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده و در بخش آمار استنباطی از روش همبستگی فردیدمن استفاده شده. كه قبل از كاربرد آنها در انتهاي اين فصل بايد به ذكر مفروضهاي آن و سطح اطمينان مورد قبول آنها پرداخته شود. طی یک جدول سوالات تحقیق با سوالات پرسشنامه انطباق داده شده است. در بيان ضرورت تدوين اين فصل مي‌توان گفت فصل سوم در يك پژوهش در واقع چهارچوب و پايه‌هاي آن را تشكيل داده و بدون داشتن چنين قالبي نمي‌توان هيچ طرحي ريخت. پس در ادامه به طرح‌ريزي مباحث مربوطه پرداخته و مسير تحقيق مورد را مشخص خواهيم ساخت.
3-2. روش تحقيق
روش تحقيقي كه براي موضوع مورد نظر يعني «بررسي راهكارهاي گسترش نوآوري در مؤسسات آموزش عالي بر مبناي مدل مالكوم بالدريج» در نظر گرفته‌ايم روش تحقيق زمينه‌يابي است كه شكلي از تحقيق توصيفي بوده و در علوم رفتاري به طور فراوان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تحقيق زمينه‌يابي عبارت است از مشاهده پديده‌ها به منظور معنا دادن به جنبه‌هاي مختلف اطلاعات جمع‌آوري شده. زمينه‌يابي يك فرآيند پژوهشي است كه به منظور جمع‌آوري اطلاعات درباره اين موضوع‌ها كه گروهي از مردم چه مي‌دانند، چه فكر مي‌كنند يا چه كاري انجام مي‌دهند اجرا مي‌شود. در واقع اين نوع تحقيق روشي براي بررسي ماهيت ويژگي‌ها و ادراك‌هاي مردم يعني نگرش‌ها، باورها، عقايد و امور مورد علاقه از طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسش‌هايي است كه به دقت تدوين شده‌اند. (حسن‌زاده، 1389)
ما نيز در اين تحقيق چون به دنبال بررسي و كشف راهكارهايي براي ارتقاء و گسترش نوآوري و خلاقيت در جامعه‌اي تحت عنوان مؤسسات آموزش عالي هستيم از اين روش استفاده مي‌كنيم و از ميان سه هدف اصلي و عمده تحقيق زمينه‌يابي يعني: توصيف، تبيين و كشف ما با هدف كشف راهكارهاي مقتضي و مفيد به پژوهش خواهيم پرداخت.
لازم به ذكر است كه از ميان طرح‌هاي اساسي تحقيق زمينه‌يابي شامل: تحقيقات زمينه‌يابي مقطعي و تحقيقات زمينه‌يابي طولي ما به وسيله تحقيق زمينه‌يابي مقطعي به اهداف پژوهش خود دسترسي پيدا خواهيم كرد. به اين دليل كه در اين تحقيق اطلاعات در يك مقطع زمان معين از نمونه جمع‌آوري مي‌شوند و نيازي به جمع‌آوري اطلاعات در زمان‌هاي مختلف را ندارد.
پس روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش زمينه‌يابي بود كه به منظور كشف راهكارهاي ارتقاء نوآوري در آموزش عالي به صورت يك تحقيق زمينه‌يابي مقطعي انجام خواهد شد.
3-3. جامعه و نمونه آماری
در سال تحصیلی 90-91 افراد جامعه آماری ما که اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام می باشند 141 نفر بوده که از این تعداد 38 نفر مامور به تحصیل و دانشجوی دوره دکترا می باشند ،همچنین از تعداد103 نفر افراد باقی مانده 13 نفر زن بوده و 90 نفر دیگر از جامعه آماری ما را مردان تشکیل داده اند.
برای انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش انتخاب تصادفی ساده مطابق با جدول کرجسی و مورگان17 78 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام انتخاب گردیده اند که همانگونه که ذکر گردید روش برآورد حجم نمونه نیز استفاده از جدول کرجسی و مورگان(حسن زاده،1389) می باشد و نیز روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است

دلیل مناسب بودن روش نمونه گیری این است که در این روش که به آن نمونه گیری احتمالی نیز گفته می شود هیچ عاملی جز عامل شانس و تصادف در انتخاب افراد نمونه دخالت ندارد یعنی احتمال انتخاب شدن برای تمام افراد جامعه به یک اندازه است .احتمال سوگیری در این نمونه گیری وجود ندارد یا بسیار کم است.می توان نتایج این نوع نمونه گیری را به کل جامعه تعمیم داد
3-4. روشها يا ابزارهاي گردآوري داده‌ها
براي گردآوري داده‌ها و اطلاعات تحقيق از پرسشنامه استفاده كرده‌ايم.
پرسشنامه: در اين تحقيق اعضاي نمونه آماري با پر كردن پرسشنامه و بازگرداندن آن در روند جمع‌آوري اطلاعات شركت مي‌كنند. پرسشنامه‌ها به طور معمول در محل كار به افراد مورد نظر تحويل داده مي‌شود و پس از گذشت مدت زمان تعيين شده در پرسش‌نامه بازپس گرفته خواهد شد.لازم به ذکر است که پرسشنامه های تحقیق در دو مرحله به پاسخگویان داده شد،در یک مرحله درجه موافقت افراد نمونه آماری با سوالات پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شد و سپس در مرحله بعد پرسشنامه های اصلی به افراد تحویل داده شد.
3-5. نحوه ساخت پرسش‌نامه محقق‌ساخته
پرسشنامه‌اي كه در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، مدل EFQM Next Entries منابع مقاله درمورد دانشگاه ایلام، منابع مالی، تخصیص منابع