منابع مقاله درمورد آموزش عالی، دانشگاه ایلام، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

نوآوری تعریف شده است.از جمله مزایای عمده این مدل بر سایر مدل های تعالی عملکرد موجود مانند: مدل کانجی2، EQFM 3و یا دمینیگ4 این است که با توجه به مطالعه ما در حوزه ی محیط آموزشی دانشگاه این مدل مراکز آموزشی را دربرگرفته و شامل می گردد.(صفایی فخری وجلال وندی،1389)
از طرفی کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغه هائی است که همیشه نظام های دانشگاهی برای دستیابی به آن تلاش می کنند.
بنابراین ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است و لزوم استقرار یک سیستم ارزیابی کارآمد و هدفمند در نظام آموزشی عالی به منظور بررسی و ارزشیابی کیفیت و نوآوری های آموزشی امری اساسی است که شاید امروزه بیش از پیش نیاز به آن از طرف دانشگاه ها و مراکز آموزشی احساس می شود.(لبانی مطلق،1387)
بر این اساس آنچه که نیاز است یک مدل یا ابزار است که فرآیندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت که با هدف بهبود عملکرد سازمانها در کلیه ابعاد و ارتقای کیفیت طراحی شده باشد.اگر چه هیچ یک از الگوهای بهبود کیفیت بدون محدودیت نیست مفید بودن مدل بالدریج در آموزش عالی نسبت به سایر مدل های مشابه به روشنی مشخص است زیرا این معیار با شروع فرآیند بهبود و ارزیابی نظام یافته چهارچوب قابل اعتمادی را از طریق تغییرات همراه با نوآوری فراهم می کند.(لبانی مطلق،1387)
پژوهش حاضر بنا بر تعاریفی که از مقوله نوآوری در موسسات آموزش عالی وجود دارد به بررسی راهکارها و روش هایی می پردازدکه بر مبنای اصول هشت گانه مدل مالکوم بالدریج منجر به گسترش نوآوری در این موسسات می گردد.در این راستا با طرح پرسشنامه هایی در ارتباط با هر یک از معیار های مدل و نیز انجام مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه تحقیق به جمع آوری اطلاعات لازم پرداخته ایم که در نهایت بتوانیم بتوانیم به جمع بندی و نتیجه گیری از این نظرات راهکارهای مقتضی و مورد استفاده برای نوآوری را که بنابر تعریف فرآیند هدایت شده طرح ایده های جدید و دانش جدید در باب تولیدات و خدمات یک سازمان است بر مبنای مدل مالکوم بالدریج بیابیم. (احدی و مسچی،1387)

1-2. بیان مسئله
رشد بی وقفه دانش و تکنولوژی در جهان فرامدرن کنونی و گستردگی دامنه آن کشورهای در حال توسعه را ملزم به سرمایه گذاری در تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور نموده است تا بنیادهای علمی جامعه را مستحکم نموده و به ارتقاء تکنولوژیک کشور همت گذارند. از آنجا که موفقیت شرکت ها و سازمانها در گرو افزایش نوآوری آنهاست ضرورت توجه به نوآوری و کاربست آن درجامعه ، تسهیل گر دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. ( امیدیان زاده، ۱۳۸۷) و از آنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرکز تحولات یک جامعه هستند باید باید به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان دانشی ضروری مطرح گردیده و گسترش داده شود. ( صالحی امیدی۱۳۸۷)
با توجه به این مطالب مسئله تحقیق پیش رو این است که با توجه به انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و در محیط پر رقابت امروزی که تقاضا برای ورود به دانشگاه پیش از پیش بالا رفته و انتظارات مشتریان آموزش عالی با چالش های فراوانی مواجه شده نیاز به نوآوری در آموزش عالی الزامی است! دانشگاه ها باید به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخشی از فعالیت های روزانه درآید( هریس5 به نقل از نصر آزادانی،1387).
واضح است که بسیاری مؤسسات آموزشی فاقد یک چهارچوب سیستماتیک برای ایجاد تغییرات و مدیریت نوآوری هستند که در این بین مالكوم بالدريج مدل مناسبی را برای تعالی عملکرد ارائه می دهد و می توان قسمت مجهول مسئله را که همان ایجاد راهکارهائی برای ارتقاء نوآوری در یک سازمان است را بر اساس آن روشن ساخت، هدف از تحقیق حاضر بررسی استراتژی های ممکن برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های نوآورانه در آموزش عالی بر پایه مدل بالدريج است. معیار مذکور معیار جامعی برای تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزشها، اهداف و چالش های راهبردی فراهم می سازد که تا کنون مؤسسات آموزشی زیادی برای بهبود درونی و ارتقاء سطح کیفیت استفاده نموده اند( لبانی مطلق، 1387)و متغیری که در این تحقیق سعی در بررسی آن داریم راهکارهای گسترش نوآوری در مراکز آموزش عالی می باشد و به طور موردی دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفته است.
طبیعی است که آموزش عالی دارای همه ی عناصری است که برای تغییر و نوآوری ضروری است و آنچه که نیاز است یک مدل یا ابزار است که فرآیندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد که ما از میان مدل های تعالی عملکرد موجود مدل مالكوم بالدريج را به این منظور انتخاب کرده ایم.
مساله اصلی تحقیق حاضر یافتن راهکارها و روش هایی است که بر مبنای مدل انتخابی ما تحت عنوان مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج و بر اساس معیارهای هفت گانه این مدل به صورتی سیستماتیک و نظام یافته بتواند نوآوری و خلاقیت را در یک موسسه آموزش عالی اشاعه دهد چراکه موسسات آموزش عالی بعنوان مرکز تحولات در جامعه نیازمند به روز سازی و بهبود اوضاع برای رویارویی با مسائل و چالش های پیش رو هستند.

1-1. مدل مفهومی مالکوم بالدریج

1-3. ضرورت واهمیت انجام تحقیق:
فرآیند نوآوری نیروی محرک حفظ، بقاء، تداوم و رشد و تعالی اقدامات یک سازمان است لذا انجام تحقیقاتی در این زمینه با در نظر گرفتن نو بودن انتظارات و اطلاعات هر سازمان جدید وبدیع می باشد و از طرفی چون نوآوری به افزایش ثمربخشی و بازآفرینی یک سازمان کمک می کند می تواند عامل مهمی در جهت حفظ و نگهداری یک سازمان و نیز توسعه آن می باشد و این امر در دنیای پر از رقلبت امروزی که هر لحظه با انفجاری از نیازهای جدید و به روز مواجه است نه تنها ضروری بلکه به روز و کارآمد است. وظایف یک مؤسسه آموزش عالی محدود به فعالیت های علمی محض نمی شود بلکه دانشگاه ها به عنوان سازمانهائی آموزشی با تعالی خود به تعالی سازمان ها و نهادهای اجتماعی کمک می کنند و امروز و نیز پیشرفت های تکنولوژیک، بالا رفتن انتظارات و تغییرات جمعیتی دانشجویان همگی چالش هائی هستند که نیاز به مطالعات در زمینه ی نوآوری و لزوم آن در آموزش عالی را ضروری می کنند( سهرابی و دیگران، 1388)
هرچند تا کنون تحقیقات فراوانی در ارتباط با نوآوری و خلاقیت انجام گرفته است لذا ما در این مجال راهکارهای ایجاد نوآوری درآموزش عالی را در نظر گرفته ایم و مدل بالدريج را که یکی از بهترین مدل های تعالی عملکرد و ارتقاء کیفیت سازمان است را به کار خواهیم برد تا بتوانیم بیش از پیش مطلبی نو و در خور توجه فراهم آوریم.
موضوع جدیدی که در این تحقیق مطرح می شود بررسی راهکارها و و استراتژی هائی است که به ارتقاء نوآوری در یک سیستم آموزش عالی یاری رسانده بر پایه مدل مالكوم بالدريج که به صورت موردی در دانشگاه ایلام انجام خواهد گرفت.
بسیاری از مؤسسات آموزشی که زمان و تلاش های قابل ملاحظه ای را صرف بهبود عملکرد خود می نماید که اغلب بدون دستیابی به نتیجه ای مطلوب و دلخواه به الگوی پیشین خود بازگشته اند و بدون شک در این بین نبودن یک چهارچوب سیستماتیک برای مدیریت تغییرات و نوآوری احساس می گردد که می توان با استفاده از این الگو و الگوهای مشابه این کمبود را به نحوی درست برطرف و فرآیند ارتقاء نوآوری در دانشگاه ها را بهبود بخشید. امروزه کشورها در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظور رقلبت با چالش های فراوانی روبه رو هستند و سازمان هائی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان ذی نفعان پاسخگو باشند که مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان موفقیت وپیشرفت در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند لذا استفاده از مدلی که فرآیندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر دارد، ارزیابی را مبتنی بر واقعیت انجام می دهد و نقاط قوت و زمینه های بهبودپذیر فراهم می آورد در سنجش عملکرد مؤسسات آموزش عالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.(صفایی فخری و جلال وندی،1389)
1-4. اهداف تحقیق:
الف) هدف کلی تحقیق: بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در آموزش عالی بر مبنای مدل مالكوم بالدريج
1-4-1. اهداف جزئی تحقیق
1- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش رهبر در دانشگاه ایلام
2- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ایلام
3- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش تمرکز بر دانشجویان در دانشگاه ایلام
4- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش سنجش،تحلیل و مدیریت دانش در دانشگاه ایلام
5- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش تمرکز بر اعضاء هیات علمی در دانشگاه ایلام
6- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش مدیریت فرآیندها در دانشگاه ایلام
7- شناسایی و معرفی راهکارهای گسترش نوآوری براساس نقش نتایج عملکرد سازمانی در دانشگاه ایلام
1-5. سوالات تحقیق:
سوالات تحقیق (برمبنای مدل بالدریج)
1- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش رهبر چه می باشد؟
2- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش برنامه ریزی راهبردی چه می باشد؟
3- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش تمرکز بر دانشجویان چه می باشد؟
4- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش سنجش ،تحلیل و مدیریت دانش چه می باشد؟
5- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش تمرکز بر اعضاء هیات علمی چه می باشد؟
6- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش مدیریت فرآیندها چه می باشد؟
7- راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه ایلام بر اساس نقش نتایج عملکرد سازمانی چه می باشد؟
1-6. تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:
نوآوری: واژه ی نوآوری در لاتین 6 به معنای عملیاتی شدن و به مرحله اجرا درآمدن اندیشه های نو می باشد از این دیدگاه نوآوری به معنی خلاقیت یعنی به عنوان شکل اجرائی شده وتحقیق یافته خلاقیت ذهنی دانست.
نوآوری فرآیند هدایت شده ی طرح ایده های جدید، دانش جدید در باب تولیدات و خدمات یک سازمان است و به طور کلی نوآوری عبارت است از «خلاقیت متجلی شده و به مرحله ی عمل رسیده یعنی اندیشه ی خلاق تحقق یافته فرآیند کسب اندیشه ای خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید است» ( حاتمی و مهدوی، 1387).
نوآوری عبارت است از تغییری معنی دار که به بهبود خدمات و فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزش های جدید برای ذینفعان سازمانها پردازد وبر دستیابی به ابعاد جدید تمرکز دارد. ( لبانی مطلق، 1387)
مدل مالكوم بالدريج: این مدل یکی از مهم ترین مدل های تعالی سازمانی است که ابتدا برای افزایش رقابت بین شرکت های تولیدی آمریکا در دهه ی 1980 ایجاد شده بود. مدل به مرور تکامل یافته و به منظور تعالی عملکرد در سطح جهانی تعریف شده است. امروزه این مدل با دو کاربرد مختلف آموزشی و بهداشت و درمان وجود دارد که توسط اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
بخش آموزشی این مدل ابزار جامعی برای مؤسسات آموزشی به شمار می رود تا بتوانند به صورت سیستماتیک عملکرد خود را بهبود ببخشند به عبارت دیگر این مدل ساختار جامعی را برای مؤسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزش ها، اهداف و چالش های راهبردی همراه با منابع ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می کند. ( سهرابی و دیگران، 1388)
ارزش ها و مفاهیم اصلی معیار تعلیم و تربیت در مدل مالكوم بالدريج در هفت طبقه تنظیم و مجسم شده است: 1- رهبری 2- برنامه ریزی راهبردی 3- تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار 4- سنجش تحلیل و مدیریت دانش 5- تمرکز بر اعضاء هیأت علمی دانشکده 6- مدیریت فرآیند 7- نتایج عملکرد سازمانی( شرفی، 1387)
1-7. معیارهای هفت گانه مدل تعالی بالدريج
1-7-1. معیار یک (رهبری)
رهبران متعالی آرمان و مأموریت سازمان را تدوین و دستیابی به این اهداف را تسهیل می کنند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فراموش خانه، اخوان ثالث Next Entries منابع مقاله درمورد اولویت بندی، مدیریت دانش، تعالی کسب و کار