منابع مقاله درمورد آزمون فرضیه، تحلیل اطلاعات، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر این شاخصها درباره این که مدلهای برازش یافته تا چه حد به برازندگی کامل نزدیک است، اطلاعات مناسبی فراهم میآورد.
1- مجذور کای(χ2) و نسبت χ2 / df : وقتی حجم نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مقدار مجذور کای، یک اندازه معقول برازندگی است. اما برای مدلهای با n بزرگتر، مجذور کای (همانند همه آزمونهای معنادار بودن) تقریباً همیشه از لحاظ آماری معنیدار است. در میان شاخصهای مطلق، مجذور کای و نسبت χ2 / df ، به قدر مطلق پسماندها توجه دارد. باید یادآور شویم که توزیع مجذور کای به گونهای است که مقدار مورد انتظار آن برابر با درجه آزادی آن است. بنابراین، نسبت χ2 / df در یک برازش “ایده ال” برابر با یک خواهد بود. اگر مقدار مجذور کای کمتر از سه برابر درجه آزادی(df) باشد یا به عبارتی دیگر نسبت χ2 / df کمتر از سه باشد، برازش مناسب است.
2- ریشه دوم میانگین مجذور پس ماند(RMR): این شاخص تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریسهای برآورد یا پیشبینی شده با فرض درستبودن مدل مورد نظر است. هر چه RMR برای مدل مورد آزمون نزدیکتر به صفر باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد.
3- شاخص برازندگی(GFI): بستگی به حجم نمونه ندارد و نشان میدهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. بر پایه قرارداد، مقدار GFI باید بزرگتر از 0.90 باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
4- شاخص تعدیل برازندگی (AGFI): شاخص AGFI مانند GFI است ، مقدار AGFI نیز باید برابر یا بزرگتر از 0.90 باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
ب: شاخصهای نسبی
این شاخصها به بررسی این موضوع میپردازند که یک مدل در مقایسه با سایر مدلهای ممکن، از لحاظ تببین مجموعهای از دادههای مشاهدهشده تا چه حد خوب عمل میکند.
1- شاخص نرم شده برازندگی(NFI): این شاخص به سبب آن که تحت تأثیر حجم نمونه بوده، برای نمونههای کم حجم پیشنهاد نمیگردد. به عقیدۀ پژوهشگران بزرگتر بودن NFI از 9/. به معنای برازش مناسب است ولی برخی دیگر نیز حداقل سطح پذیرش را 8/. اعلام کردهاند.
2- شاخص نرمنشده برازندگی NNFI)): هر چند مقدار آن نسبت به تغییرات حجم نمونه مقاوم است، اما چون دامنه آن محدود به صفر و یک نیست، تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. بر پایه قرارداد، مقادیر کمتر از 0.90 آن مستلزم تجدیدنظر در مدل است.
3- شاخص برازندگی فزاینده IFI) یا (DELTA2: مقدار IFI نیز بر پایه قرارداد، باید دست کم 0.90 باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
4- شاخص برازندگی تطبیقی(CFI): ا ین شاخص به واقع برازندگی مدل موجود را با مدل صفر که در آن فرض میشود متغیرهای مکنون موجود در مدل ناهمبسته اند(یعنی مدل استقلال) مورد مقایسه قرار میدهد. مقدار آن بر پایه قرارداد، باید دست کم 0.90 باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
ج: شاخصهای تعدیل یافته
این شاخصها به بررسی این موضوع میپردازند که مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفهجویی یا ایجاز را با هم ترکیب میکنند.
1- PNFI و PGFI: آنچه این شاخصها انجام میدهند، در واقع ضرب آنها در نسبت درجه آزادی در مدل نظری به درجه آزادی دیگری است که مقدار آن در ماتریسی که در مدلهای مطلق به کار میرود. برای V اندازه برابر با (V+1) 0.5V و در مدل صفر که در مدلهای نسبی به کار میرود برابر با (V-1) 0.5V است. جیمز، مولائیک و برت شاخصی از این نوع با نماد PGFI برای GFI در نرم افزار LISREL ارائه کردهاند.

2- جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA): مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف درجه آزادی است، برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشند، کمتر از 0.05 است. مقادیر بالاتر از آن تا 0.08 نشاندهنده خطاهای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدلهایی که RMSEA آنها 0.10 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

جدول زیر خلاصهای از آزمونهای مورد استفاده را نشان میدهد:
جدول (3-4) آزمونهای مورد استفاده
نوع آزمون
دلیل استفاده
آزمون آلفای کرونباخ
بررسی پایایی تحقیق
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
تعیین نوع توزیع متغیرها
همبستگی اسپیرمن
بررسی میزان ارتباط شاخصهای گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانها
تحلیل عاملی تأییدی
تعیین روایی سازه و مدل تحقیق
تحلیل مسیر
آزمون فرضیههای تحقیق و تعیین نوع و شدت رابطه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها، برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه، در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشوند. دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. در این فصل، با استفاده از روشهای آماری سعی شده، دادههای تحقیق، به منظور نیل به اهداف و آزمون فرضیهها تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در ابتدا تحلیل توصیفی دادهها، سپس تحلیل استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق بیان میشوند.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کارآفرینی، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان