منابع مقاله درباره 05)، ،

دانلود پایان نامه ارشد

05) نشان داد ولی دوز 6 میکروگرم بر میلی لیتر نسبت به کنترل تفاوتی را نشان نداد ( (p<0/001(جدول 11). مشاهدات میکروسکوپی و ماکروسکوپی در شکل 6 نیز تایید کننده نتایج آنالیزهای کمی در رابطه با میزان معدنی شدن ماتریکس میباشد (شکل شماره 6).
جدول 3-11 مقایسه میانگین میزان رنگ (میلیگرم) آلیزارین رد استخراج شده از سلول های استئوژنیک تیمار شده با اسید بوریک (6 نانو و میکروگرم بر میلیلیتر) در روزهای 5، 10، 15 و 21.
زمان (روز)
دوز
5
10
15
21
0
〖0/00〗^a±0/00
〖0/64〗^a±0/03
〖12/13〗^a±0/32
〖17/16〗^a±0/14
6ng/ml
〖0/31〗^b±0/03
〖1/04〗^b±0/05
〖12/77〗^a±0/28
〖19/86〗^b±0/20
6 µg/ml
〖0/49〗^c±0/05
〖0/98〗^b±0/06
〖11/89〗^a±0/19
〖16/58〗^a±0/12
مقادیر به صورت mean±SD می باشد. میانگین ها با کد حرفهای متفاوت در یک ستون دارای تفاوت معنی دار می باشد (p<0/05، Tukey test، one way ANOVA).
شکل 3-6-A: تصویر ماکروسکوپی C) گروه کنترل، و گروه های تیماری 6 نانو (6ng/ml) و 6 میکرو (6µg/ml) گرم بر میلی لیتر از اسید بوریک در روزهای 5، 10، 15 و 21 روز. ماتریکسهای رنگآمیزی شده با آلیزارین رد در نمونههای استئوژنیک.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مورفولوژی، تجزیه و تحلیل آماری، اکسیداسیون Next Entries منبع مقاله درمورد زبان قرآن