منابع مقاله درباره گيرد، ، اصلي

دانلود پایان نامه ارشد

پيوند و همبستگي که لازمه تحقق حق حبس مي باشد ،بوجود نيامده است .
2 – نبايد اين چنين فکر کنيم که وجودحق حبس درعقود معوض،شامل مجموع عوض وشروط وتعهد هاي يک طرف در مقابل مجموعه تعهد هاي طرف ديگر قرار مي گيرد . بلکه اين حق تنها شامل تعهد هاي اصلي و متقابل است . بنابراين حق حبس شامل تعهد هايي مي شود که جزء انگيزه هاي اصلي مبادله بوده است .
3 – همچنين حق حبس در مواقعي که عقد مورد اقاله قرار مي گيرد در مورد باز گرداندن دو عوض قابل اعمال است . وجود حق حبس در اين مورد به اين علت است که اقاله نيز عقد است و طرفين بطور ضمني يا صريح در مورد استرداد دو عوض تصميم مي گيرند .
بند دوم : نحوه پايان دادن به حق حبس
در مورد اينکه اين حق تا چه زماني ادامه دارد و در اين مدت تکليف مبيع و التزامات متبايعين ، چه خواهد شد. فقها در اين مورد نظراتي را اعلام کرده اند که در ذيل آنها را بيان مي کنيم.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ضمن عقد، قصد استفاده، مهلت عادله Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نادر نادرپور، آثار منثور