منابع مقاله درباره گفتمان سیاسی، اعتماد سیاسی، توزیع جمعیت، تراکم نسبی

دانلود پایان نامه ارشد

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-12-1- 7 تاثیرگذاري شهروندان در انتخابات…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..43
2-12-1- 8 اهمیت انتخابات…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-12-1- 9 رقابتی بودن انتخابات…………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………43
2-12-1- 10 تفاوت آشکار دو کاندیدا………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-12-1- 11- هزینه انتخابات……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………44
2-12-1- 12 حجم تبلیغات……………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-12-1- 13 تبلیغات انتخاباتی…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-12-1- 15 تهدید عوامل بیگانه………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-12-1- 16 مدت زمان فاصله دو انتخابات….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-12-1- 17 رايدهی استراتژیک…………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-12-1- 18 رسانهها………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-12-1- 19 گفتمان سیاسی……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-9-2 عوامل فردي و اجتماعی……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-12-2- 1 تعهد مدنی………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-12-2- 2 هویت حزبی…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-12-2- 3 خلقیات ایرانی………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-12-2- 4 احساس تاثیر گذاري سیاسی…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-12-2- 5 اعتماد سیاسی……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-12-2- 6 تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
22-12-2– شغل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
-12- 2- 7 درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
ث 2-12- 2- 9 سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
2-12-2- 10 تنوع جنسی………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50فصل سوم :موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………52
3-1 موقعیت………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-1- 1 موقعیت نسبی…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-2- متغیر هاي تحقیق………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………55
3-3- مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….56
3-2 پیشینه تاریخی………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3 اقلیم (آب و هوا…………) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-4 منابع آب………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-5 توپوگرافی……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-5- 1 ناهمواري………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-5- 2 شیب………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………60
3-6 جمعیت……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….60
3-6- 1 تعداد جمعیت…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………60
3-6- 2 توزیع جمعیت……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….60
3-6- 3 تراکم نسبی………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..61
3-6- 4 توزیع جنسی……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6- 5 مهاجرت………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….62
3-6- 6 سطح سواد……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..63
3-6- 7 اقوام و نژاد…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….63
3-6- 8 زبان………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………63
3-7 جاذبههاي محیطی…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-7- 1 وضعیت اقتصادي…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
ج

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مشارکت مردم، قانون اساسی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت مردم، فرهنگ سیاسی، افزایش مشارکت، تحلیل اطلاعات