منابع مقاله درباره کیفیت زندگی، بیماران مبتلا، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

0 مقایسه میانگین مساحت سیتوپلاسم سلو لهای استئوژنیک …………………………………………
94
جدول 3-11 مقایسه میانگین میزان رنگ (میلیگرم) آلیزارین رد استخراج شده از سلول های استئوژنیک
97
جدول 3-12 مقایسه میانگین میزان کلسیم (میلیگرم بر دسیلیتر) در نمونههای استئوژنیک
100
جدول 3-13 مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم ALP (IU/L)در نمونه های استئوژنیک ……………
101
جدول 3-14 مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم AST (IU/L)در نمونه های استئوژنیک …………..
102
مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم ALT (IU/L)در نمونه های استئوژنیک ………………………………….
102
جدول 3-16 مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم LDH (IU/L)در نمونه های استئوژنیک …………..
103
جدول 3-17 مقایسه میانگین میزان سدیم در نمونه های استئوژنیک ……………………………………………….
104
جدول 3-18مقایسه میانگین میزان پتاسیم در نمونه های استئوژنیک ………………………………………………
104

فصل اول
کلیات و هدف

فصل اول
کلیات و هدف
1-1 سلولهای بنیادی
1-1-1 تعریف سلولهای بنیادی
به طور نرمال سلولهای تخصص یافته بدن مثل سلول پوست یا سلول عصبی در تمام دوره زندگی به همان صورت باقی میمانند، اما در بدن سلولهای دیگری به نام سلولهای بنیادی وجود دارند که توانایی تبدیل به سلولهای دیگری چون سلول قلب، عصبی، ماهیچه و ……. را دارا میباشند (1).
سلولهای بنیادی1 سلولهایی غیر تخصصی2 در بدن هستند که قابلیت تمایز به سلولهای تخصصیافته را با کسب کلیه اعمال سلولی تخصصی دارند. این سلولها دارای دو ویژگی اساسی یعنی توانایی تقسیم و تولید سلولهایی با خواص یکسان (خودنوزایی)3و ایجاد انواع سلولهای تمایزیافته می‌باشند (شکل 1-1)(1).
به دلیل اینکه این سلولها منشا تولید بقیه انواع سلولها هستند واژه بنیادی در مورد آنها به کار میرود به عبارت دیگر یک سلول بنیادی، سلولی است که به دلیل توانایی کسب کلیه اعمال تخصصی قابلیت تبدیل به سلولهای تخصص یافته را دارد. این سلولها جهت تمایز نیازمند دریافت سیگنال هستند. قاعدتاً یک سلول بنیادي تا قبل از دریافت یک سیگنال جهت تکامل به سلول تخصصی به صورت غیرتخصصی باقی میماند. سلولهاي بنیادي در بدن انسان ویژگی تمایز به بسیاري از سلولها را دارند. همچنین به عنوان سیستم ترمیم به خدمت گرفته میشوند زیرا که توانایی تقسیم بدون محدودیت براي جایگزینی دیگر سلولها را دارا میباشند. وقتی یک سلول بنیادي تقسیم میشود هر سلول جدید بدست آمده این پتانسیل را دارد که سلول بنیادي باقی بماند یا به سلول تخصصی جدید مثل سلولهاي خونی و … تمایز یابد (1).

1-1-2 ویژگی خودنوزایی سلول بنیادی
تکثیر یا خودتجدیدی، توانایی سلولها در تولید نسخههای یکسان از خود، توسط تقسیم میتوز در یک دوره زمانی مشخص است به صورتی که خصوصیات ژنتیکی و کاریوتایپی در سلولهای دختری عینا شبیه سلولهای مادری باقی میماند.
خودتجدیدی سلولها بنیادی تحت تاثیر سیگنالهای درونی سلول بنیادی که به صورت تقسیم متقارن و نامتقارن است، قرار دارد. علاوه بر این سیگنالهای درونی، خودتجدیدی سلولهای بنیادی تحت تاثیر عوامل محیطی چون آسیب یا صدمه نیز میباشد و تحت تاثیر این شرایط یک سلول بنیادی ممکن است دو سلول دختری ایجاد کند که یا به صورت سلولهای بنیادی باقی میمانند یا متمایز میشوند (2).
1-1-3 دستهبندی سلولهای بنیادی بر اساس توان تمایزی آنها:
سلول های بنیادی بر اساس توان تمایزی به صورت زیر دسته بندی می شوند:
الف) همه توان4: واژه Totipotent از دو قسمت Toti= همه، potent= توانایی تشکیل شده است. از جمله این سلولها میتوان بلاستومرهای یک جنین دو سلولی را نام برد که قادر است همه سلولهای بدن یک فرد کامل را بسازد. این سلول‌ها می‌توانند به انواع سلول‌های جنینی و برون جنینی تمایز پیدا کنند و اندام‌های قابل زیستی را ایجاد نمایند.
ب) پر توان5: این نوع سلولها قادر به ساخت غالب یا همه سلولهای فرد هستند. به عنوان مثال سلولهای بنیادی جنینی تحت شرایط خاص میتوانند یک فرد را بسازند ولی قادر به ایجاد سلولهای جفت نیستند. سلول‌های بنیادی جنینی و سلول‌های پر توان القایی جز این دسته از سلول‌های بنیادی می‌باشند.
پ)چند توان6: سلولهاي بنيادي هستند كه به تعداد محدودتری از انواع سلول‌ تمایز پیدا می‌کنند (در بافتهاي بزرگسال نظير مغز، مغز استخوان، كبد و… وجود دارند).
ت) یک توان7: توانایی ایجاد یک نوع سلول را دارند ولی توانایی خود نوزایی خود را حفظ کردهاند. مانند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی که توانایی تولید اسپرم را دارند (شکل 1-2) (3).

شکل 1-2: دستهبندی سلولهای بنیادی براساس پتانسیل تمایزی آنها (www. njavan.com).
1-1-4 دستهبندی سلولهای بنیادی بر اساس منشا
سلولهای بنیادی بر اساس منشا به سه دسته اصلی تقسیمبندی میشوند:

1-1-4-1 سلولهای بنیادی جنینی
کشت موفقیت آمیز آزمایشگاهی سلولهای بنیادی جنینی انسانی (ESCs) 8 در سال 1998 توسط تامپسون و همکارانش انجام گرفت.
سلولهای بنیادی جنینی از توده سلولی داخلی (ICM)9جنین در مرحله بلاستوسیت به دست میآیند. بلاستوسیت مرحلهای از تکوین پیش از لانهگزینی در پستانداران است که معمولا چهار تا پنج روز بعد از لقاح ایجاد میشود. در این مرحله جنین 200-100 سلول دارد و به صورت کرهای توخالی است. این کره متشکل از یک لایه سلولی برونی (تروفواکتودرم) است که به طور معمول پس از لانهگزینی در رحم، بخشی از جفت را میسازد. همچنین این کره مجتمعی از سلولها (حدود 30-20سلول) در داخل کره به نام توده سلولی داخلی است که قادرند لایههای مختلف جنین کامل را تولید کنند (شکل 1-3) (4).

شکل 1-3: تصویر شماتیک از سلولهای بنیادی جنینی که توانایی ایجاد سلولهای هر سه لایهی زایندهی جنینی را دارا میباشد و همچنین سلولهای بنیادی بالغ که توانایی خودنوزایی و تمایز را دارند (5) .
1-1-4-2 سلول بنیادی خون بند ناف10
خون بند ناف غنی از سلولهای بنیادی و سلولهای خونساز است. این سلول‌ها بسیار پرتوان و نامیرا هستند و همچنین در اثر تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی‌شوند، به طوریکه با تزریق‌ و یا جایگزینی آنها در بافت‌‌هایی که آسیب جدی دیده‌اند می‌توانیم به بهبودی و تشکیل سلول‌های جدید بافت کمک نمائیم. خون بند ناف دارای 6/0 تا 1 درصد سلول‌های پیش‌ساز خونی و بنیادی خون‌ساز است. ژله وارتون بند ناف منبع غنی از موکوپلیساکاریدها بوده که سلولهای بنیادی بالغ نیز در آن یافت میشود (6). خون بند ناف دارای مزایای زیادی چون محدود نبودن به اهداکننده، بلوغ کمتر سلول نسبت به سلول‌های فرد بالغ و کاهش احتمال پسزدگی پس از پیوند می‌باشد (7). همچنین خون بند ناف را می‌توان ذخیره نمود و در موارد نیاز برای خود شخص یا فرد دیگری استفاده نمود. استفاده از این سلول‌ها در درمان بیماری‌ها چندان معمول نیست ولی این سلول‌ها در درمان دیابت نوع 1، بیماری‌های قلبی و عروقی، لوپوس اریتماتوس، بیماری‌های نورولوژیک مانند سکته مغزی، پارکینسون و آلزایمر، کم‌خونی‌ها و نقص ایمنی و بیماری‌های کبدی به کار می‌رود (شکل 1-4) (6).

شکل 1-4: نمایی از بند ناف (رگ‌های بند ناف (2 سرخرگ و یک سیاهرگ) و ژله وارتون11 و غشا خارجی) (www.mdpi.com).
1-1-4-3 سلولهاي بنیادي بزرگسالان (Adult stem cells):
انواع سلول بنیادی بالغ

بسیاری از بافتهای بالغ حاوی سلولهای بنیادی هستند و قدرت تمایز و توانایی خود نوزایی را دارند، به این سلولها سلولهای بنیادی بالغ گفته می‌شود. در زیر چند مثال از این نوع سلول‌ها آورده شده است:
الف) سلول بنیادی عصبی
سلول بنیادی عصبی، سلول پرتوانی است که:
1) قادر به تکثیر و تولید پیش‌سازهایی است که قابلیت تبدیل به سه نوع اصلی سلول‌های سیستم اعصاب مرکزی را دارند: یعنی آستروسیت‎‌ها، الیگودندروسیت‌ها و نورون‌ها.
2) این سلول‌ها توانایی خودنوزایی را داشته و همچنین به صورت متقارن و نامتقارن تقسیم میگردند.
3) یک سلول بنیادی عصبی خصوصیت پرتوانی خود را تا زمانی طولانی حفظ میکند (8).
ب) سلول بنیادی قرنیه: سلول بنیادی قرنیه در منطقه لیمبوس قرار گرفته است.‌ تکثیر سلول‌های بنیادی لیمبال در نتیجه تقسیم نامتقارن صورت می‌گیرد. سلول‌هایی که در ناحیه قاعده لیمبال واقعند ویژگی‌های تکثیری سلول‌های بنیادی را نشان می‌دهند. این سلول‌ها نسبت به سلول‌های اپی‌تلیال مرکزی و محیطی قرنیه از پتانسیل بالاتر تکثیر در محیط کشت برخوردارند، همچنین در ترمیم زخم‌های قرنیه‌ای موثر می باشند (9).

پ)سلول بنیادی سرطان
سلول های بنیادی سرطان، سلول هایی هستند که در تومورها و یا سرطان های خون یافت می شوند که ویژگی تبدیل شدن به همه ی انواع سلول که در اندام میزبان یافت می شود را دارند. سلول های بنیادی سرطانی، تومورزا (تومورژنیک) هستند و از طریق فرایند خود تجدیدپذیری و تمایز چندین نوع سلول سرطانی را تولید میکنند. چنین سلول هایی در تومور به صورت جمعیتی مجزا باقی مانده و سبب عود کردن و متاستاز و ایجاد تومور جدید می شوند. در درمان های ویژه ای که سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار می دهد، امید بهبود بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگی آنها به ویژه برای کسانی که با متاستاز سرطان روبه رو هستند را بیشتر می کند (9).
کارآمدی و موفقیت درمان سرطان در مرحلهی اول با میزان بریدن توده تومور12 سنجیده می شود. اما سلول های بنیادی سرطان می توانند در بخش خیلی کوچکی از بقایای تومور با فعالیت خود تومور جدیدی بسازند. روش های متداول شیمی درمانی سلول ها تمایزیافته یا در حال تمایز را که در قسمت عمدهی توده توموری هستند را هدف قرار می دهند اما باید توجه داشت که این سلول ها تنها حجم تومور را می سازند و قادر به تولید سلول های جدید نیستند و در پیشرفت بیماری و رشد تومور نقشی ندارند در حالیکه جمعیت بن یاختههای سرطانی که سرطان و رشد تومور را سبب می شوند، دست نخورده و دور از چشم باقی مانده و باعث عودکردن بیماری می شوند.
وجود بن یاختههای سرطانی موضوع بحث برانگیزی در تحقیقات بالینی است چرا که مطالعات موفق نشده اند شباهتها و تفاوتهای بین بافت سلول های بنیادی معمولی و سلولهای بنیادی سرطانی را پیدا کنند (10). بدلیل باقی ماندن جهشهای زیادی که لازمهی سرطان زایی است، سلولهای سرطان باید قادر به ادامهی تکثیر و ایجاد سلولهای بنیادی جدید باشند چرا که سلولهای تمایزیافته نمیتوانند به طور نامحدود تقسیم شوند (11).
به علاوه منشا سلولهای بنیادی سرطانی هنوز مورد سوال است، آیا آنها از سلولهای بنیادی منشا میگیرند که توانایی تنظیم تکثیر خود را از دست دادهاند یا از جمعیتهای تمایزیافتهای از سلولهای مولد که توانایی اکتسابی خودتجدیدپذیری، که مربوط به شکلگیری سلولهای بنیادی است را دارند.
اولین شواهد برای سلولهای بنیادی سرطانی در سال 1997 در مجله پزشکی نیچر چاپ شد. بونت و دیک (12) یک زیر جمعیت از سلولهای لوسمیا را جداسازی کردند که نشانگر سطحی CD34 را بیان میکند اما فاقد نشانگر CD38 است. آنها ثابت کردند که این سلولها قادر به ساختن تومور در موشهای با نقص ایمنی میباشند که از لحاظ بافتشناسی مشابه سلولهای دهنده است.

ت)سلول بنیادی پرتوان القاشده(iPSCs)13:
سلول‌های بنیادی القا شده پرتوان، از سلول‌های سوماتیکی با افزایش بیان چهار فاکتور اختصاصی جهت برنامه‌ریزی مجدد سلول (Myc، Oct4، Sox2، KIf4) تولید می‌شوند. این سلول‌ها از نظر ژنتیکی، اپی‌ژنتیکی و معیارهای تکاملی، بسیار به hESC ها شبیه هستند. به عبارتی قادر به خودنوزایی نامحدود به صورت in vitro و تمایز به هر سه لایه جنینی می‌باشند (13).
در سال 2007 محقق ژاپنی به نام شینیا یامانکا14 و همکاران سلول بنیادی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اکسیداسیون، مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ظرفیت حرارتی، مدلسازی ریاضی، نفوذپذیری