منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، استقلال حسابرس، سود پیش بینی شده

دانلود پایان نامه ارشد

اجباري حسابرس تنها در نبود بازار اشباع شده از صاحب‌كاران بزرگ، مي‌تواند توجيه شود.
عامل ديگري كه بر كيفيت حسابرسي اثرگذار است، رقابت نامناسب در جذب صاحب‌كار و نرخ شكني است. در كشور ما نرخ شكني و انجام حسابرسي با حق‌الزحمه پايين تا حدودي رواج يافته و به آفت حرفه حسابرسي تبديل شده است. اگر بودجه‌بندي حسابرسي و تعيين حق‌الزحمه مبتني بر برآوردي معقول از نوع، ماهيت و حجم كار و عوامل خطر حسابرسي نباشد؛ در شرايط رقابت نامناسب، ممكن است قرارداد زير قيمت و به مبلغي نامناسب و ناكافي منعقد شود. كافي نبودن حق‌الزحمه، انگيزه‌اي است براي كاهش بهاي تمام شده حسابرسي و درنتيجه كاهش زمان حسابرسي، ميزان آزمون‌ها، اجرا نكردن روش‌هاي حسابرسي مناسب و كافي، توجه بيشتر به شكل كار (پرونده‌سازي) به جاي محتوا و در نهايت كاهش كيفيت حسابرسي.
2-7 جنبه‌های مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی
تحقیقات انجام شده پیشنهادات مختلفی را برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی ارایه کرده‌اند. برخی مظالعات کیفیت حسابرسی را با استفاده از پیشنهادات حسابرسان در اصلاح سود خالص اندازه‌گیری کرده اند. برخی مطالعات دیگر نیز، کیفیت حسابرسی را به‌طور مستقیم ارزیابی کرده‌اند. برای نمونه، لام و چنگ23(1994) سرپرستی کار و اعمال استانداردهای کنترل کیفیت را حین اجرای کار به عنوان تفاوت در کیفیت حسابرسی بررسی کرده‌اند.
دیویدسون و نیو24 (1993) معیار اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی را تفاوت بین سود پیش‌بینی شده و سود گزارش شده در شرکت‌های کانادایی قلمداد کرده‌اند. هرچه میزان این تفاوت بیش‌تر باشد کیفیت حسابرسی بالاتر و هرچه کم‌تر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر در نظر گرفته شده است. فرض اساسی در این تحقیق این است که پیش بینی سود مستقل از کیفیت حسابرسی است، زیرا در دوره مورد بررسی این دو محقق، حسابرسان سود پیش‌بینی شده شرکت‌های کانادایی را فقط مورد بررسی اجمالی می‌دادند. بنابراین، چنان‌چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد، توان مدیریت در دست‌یابی به سود پیش بینی شده کم‌تر شده و از این رو، انحراف بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده افزایش می‌یابد.  بسیاری از مطالعات به دلیل دشوار بودن اندازه‌گیری کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده‌اند.
دی‌آنجلو(1981) استدلال می‌کند که مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر، انگیزه کم‌تری برای رفتار فرصت‌طلبانه دارند و از این رو، برداشت استفاده‌کنندگان از کیفیت حسابرسی این‌گونه موسسات حسابرسی در وضعیت بهتری است. (هوگان25 (1997) برداشت از کیفیت حسابرسی بالا را مرتبط با قیمت گذاری عادلانه در عرضه اولیه سهام به عموم مردم می‌داند. بالسام و دیگران26(2000) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که تخصص‌گرایی حسابرسان منجر به برداشت از حسابرسی با کیفیت می‌شود. اگرچه، اندازه‌گیری کیفیت واقعی حسابرسی مشکل است، اما اندازه‌گیری برداشت عموم از کیفیت حسابرسی میسر بوده و می‌توان واکنش بازار در مقابل اطلاعات حسابرسی شده را مشاهده کرد. اصولاً در بازار کارا برداشت از کیفیت حسابرسی باید معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد.
تحقیق انجام شده توسط لی 27( 1994) توانسته است تا حدودی ابعاد این قضیه را روشن کند. وی در تحقیق خود به بررسی این موضوع پرداخت که آیا برداشت از کیفیت حسابرسی توسط استفاده کنندگان، معرف کیفیت واقعی حسابرسی است یا خیر. نتایج تحقیق وی نشان داد که برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی است. هر تحقیقی در زمینه ارتباط بین برداشت عموم از کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر می تواند پاسخ‌گوی بسیاری از ابهامات در زمینه کیفیت واقعی حسابرسی باشد. اگر بازار در شرایط خاصی نتواند کیفیت واقعی حسابرسی را به درستی ارزیابی کند، برداشت از کیفیت حسابرسی دیگر معرف کیفیت واقعی حسابرسی نخواهد بود. بنابراین، موضوع تحقیق جدیدی رو در روی محققان با عنوان این که: چرا برداشت بازار از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی نیست، قرار می‌گیرد.
2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی
در ادبیات حسابرسی تعاریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارایه شده است. برخی از افراد حرفه‌ای کیفیت حسابرسی را به عنوان میزان انطباق حسابرسی با استانداردهای حسابرسی تعریف کرده‌اند. برعکس، بسیاری از محققان حسابداری ابعاد گوناگونی را برای کیفیت حسابرسی قائل هستند، این ابعاد اغلب به تعاریفی کاملاً متفاوت منجر می‌شود. متداول‌ترین تعریف از کیفیت حسابرسی از نگاه محققان حسابداری عبارت است از:
(1) ارزیابی بازار از احتمال این که صورت‌های‌مالی حاوی تحریف با اهمیت باشد و حسابرسان توانسته باشند آن را کشف و گزارش کرده باشند دی انجلو(1981).
(2) احتمال آن‌که حسابرس در مورد صورت‌های مالی حاوی تحریف با اهمیت، گزارش مقبول صادر نکند (لی1994).
(3)صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرس، تیتمن و ترومن28(1986)
این تعاریف شامل ابعاد گوناگونی از استقلال و شایستگی واقعی و هم‌چنین برداشت از استقلال و شایستگی، حسابرسان است. اگرچه برداشت از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط است، اما معنای یکسانی ندارند. بدین لحاظ، برای حفظ تمایز آن از واژگان ” نظارت حسابرس” و “شهرت حسابرس” به ترتیب برای توصیف “کیفیت واقعی حسابرسی” و “برداشت از کیفیت حسابرسی” استفاده می‌شود. نظارت حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. هر چه توان نظارتی حسابرس بالاتر باشد، گزارش‌های مالی ارایه کننده وضعیت اقتصادی صاحب‌کار از کیفیت بالاتری برخوردار است. اثر بخشی توان نظارتی حسابرس تحت تأثیر مستقیم شایستگی و استقلال واقعی وی است. شهرت حسابرس چگونگی برداشت ذی‌نفعان از اعتبار یا قابلیت اعتماد اطلاعات را نشان می‌دهد. شهرت حسابرس به استنباط استفاده‌کنندگان از شایستگی و استقلال ظاهری حسابرسان ارتباط پیدا می‌کند و نشان‌دهنده قابلیت حسابرس در ایجاد ارزش افزوده برای اطلاعات صورت‌های مالی است. بدین لحاظ، شهرت را باید از نگاه تمام حسابرسی‌های انجام شده توسط مؤسسه حسابرسی بررسی کرد، در حالی که نظارت حسابرس برای هر پروژه حسابرسی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد.
2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 29
به طورکلی، تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان در دو گروه کلی انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا و انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا تقسیم کرد. تحقیقات انجام شده از دیدگاه عرضه‌کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً بر عواملی تاکید می‌کند که بر توانائی‌های حسابرسان در ارایه حسابرسی با کیفیت بالا تمرکز دارد. برعکس، تحقیقات صورت گرفته از دیدگاه استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً با عواملی سروکار دارد که برخواست استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی، از جمله سهام‌داران، مراجع قانونی، اعتبار‌دهندگان و صاحب‌کاران تأثیر می گذارد.
2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا
عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طورکلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی و یا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند. تعدادی از این تحقیقات، کیفیت تصمیم حسابرس و تأثیر آن را بر اثربخشی و کارآیی حسابرسی آزمون کرده‌اند. بسیاری از این مطالعات، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم آزمون نکرده‌اند، اما عواملی را بررسی کرده‌اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی می‌شود. این عوامل عمدتاً شامل (1) میزان تجربیات حسابرسان، (2) دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان، (3) سرپرستی کار حسابرسی، (4) اندازه مؤسسات حسابرسی، (5) کسب شهرت و (6) تخصصی گرایی، است. در ادامه به برخی تحقیقات در این زمینه پرداخته می‌شود. 
2-9-1-1 میزان تجربیات حسابرسان
لیبی و فردریک30 (1990) دریافته‌اند که هر چه میزان تجربه حسابرسان بیش‌تر باشد، درک آنان از انواع تحریفات موجود در صورت‌های مالی افزایش می‌یابد. از این رو، نتیجه‌گیری کرده‌اند که کیفیت تصمیم حسابرس با افزایش میزان تجربه از حسابرسی بهبود می‌یابد.
2-9-1-2 دعاوی حقوقی
لیز و واتز 31( 1994) میزان دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مورد آزمون قرار داده‌اند. آن‌ها به این نتیجه دست یافته‌اند حسابرسانی که بیش‌تر در معرض ادعاهای حقوقی قرار می‌گیرند، کم‌تر از فناوری انسجام یافته حسابرسی استفاده می کنند. نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی با استفاده از فناوری جدید حسابرسی بهبود می‌یابد.
2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی
کینگ و شوارتز 32 (1992) میزان سرپرستی کار حسابرسی را به عنوان شاخص کیفیت در مواقعی که حسابرسان تحت رژیم‌های حقوقی متفاوت فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرارداده‌اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که سرپرستی تابعی از پیش بینی میزان اقدامات تنبیهی قانونی بر علیه حسابرسان است.
2-9-1-4 اندازه مؤسسات حسابرسی
مهمترین تحقیقات انجام شده در رویکرد عرضه حسابرسی، مطالعه تاثیر، اندازه مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. بسیاری از این تحقیقات از رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می‌کنند. دی‌آنجلو(1981) معتقد است که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ‌تر، انگیزه قوی‌تری برای ارایه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند. زیرا علاقه‌مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند و از آن‌جا که تعداد مشتریان‌شان زیاد است، نگران از دست دادن مشتری نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیش‌تر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارایه می کنند. نیو و دیویدسون(1993) نشان داده اند که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ‌تری دارند، از این رو، توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورت‌های مالی از حسابرسان افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ‌تر دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند، زیرا از منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت به مؤسسات کوچکتر برخودار هستند. کلیو لینوکس33 (1984) نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مؤسسه‌های حسابرسی کوچک انگیزه بیش‌تری برای صدور گزارش صادقانه دارند. تحقیقات وی نشان می دهد که هرچه میزان منافع مالی در واحدهای مورد حسابرسی بیش‌تر باشد، استقلال حسابرسان نیز اهمیت بیش‌تری می‌یابد.
2-9-1-5 انگیزه کسب شهرت
واتز و زیمرمن34 (1983) برای دفاع از این نظریه که حسابرسان در بازار سرمایه از شهرت حرفه ای خود دفاع می‌کنند، به نمونه‌های تاریخی استناد کرده‌اند. شهرت انگیزه‌ای برای حفظ استقلال حسابرسان است. به هر حال، انگیزه کسب شهرت سازوکار خود نظارتی برای حفظ استقلال است.
2-9-1-6 تخصص گرایی
تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتی که حسابرسان در حسابرسی آن تبحر دارند و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر، حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند، به دلیل داشتن توانایی بیش‌تر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می‌توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیش‌تری در یک صنعت کسب دهد، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیش‌تری به ارایه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می کند. برای نمونه، بنیتو آراندا35 (2000) نشان داد که حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی صنعت خاص، به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند. اول، آشنایی بیش‌تر با مسایل و مشکلات حسابداری و حسابرسی آن صنایع به دلیل اجرای مداوم حسابرسی دوم، انگیزه برای کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه خاص از صنایع.
2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا
تحقیقاتی که به بررسی تأثیر نیاز استفاده کنندگان به حسابرسی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، بهبود کیفیت، حق الزحمه، گزارشگری مالی Next Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، هزینه نمایندگی، حق الزحمه، کیفیت خدمات