منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، حسابداران، ورشکستگی، تداوم فعالیت

دانلود پایان نامه ارشد

ساخت‌هایی از دیدگاه نظری به بهبود کیفیت حسابرسی کمک می‌کند.
بخش سوم
2-13-3 نتایج عملیات حسابرسی (پیامدها)
2-13-3-1 بازنشر صورت‌های مالی و تأثیر بازار
انتشار مجدد صورت‌های مالی که با هدف رفع اشتباهات صورت گرفته انجام می شود یک شاخص نسبتاً محکم و قابل اعتماد برای سنجش کیفیت حسابرسی است. شمار دفعات، طول دوره و موضوعات انتشار مجدد وصورت‌های مالی از جمله موارد مهمی برای اندازه‌گیری هستند(انتشار دوباره صورت های مالی به خاطر تغییرات در اصول حسابداری شامل این بررسی‌ها نمی شود) شمار دفعات بازنشر می تواند نشان دهنده‌ی مشکلات مرتبط با کیفیت حسابرسی باشد. با این حال، استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باید از عواملی که ممکن است بر تفسیر این شاخص‌ها تأثیر بگذارند آگاه گردند(مانند پیچیدگی صورت‌های مالی). طول دوره‌ی زمانی میان صورت‌های مالی بازنشرشده نشان می‌دهد که چه‌گونه بی درنگ اشتباهات کشف و اصلاح میشود. اهمیت موضوعات بازنشرشده می تواند هم از نظر حجم تأثیر روی درآمد مندرج در صورت‌های مالی و هم از نظر واکنش بازار مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گیرد. اعتقاد بر این ‌است که واکنش بازار در برابر نشر مجدد صورت‌های مالی عامل بسیار مرتبط‌تری برای اندازه‌گیری عینی اهمیت است.
2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترل‌های داخلی دارایی اشتباهات مهم
این شاخص شمار و درصد آن بخش از اظهارنظرهای مقبول یک مؤسسه در خصوص «کنترل‌های داخلی گزارشگری مالی» را اندازه‌گیری می کند که اشتباهات مهم آن طی سال‌های بعد شناسایی می شود. ناکامی حسابرس در شناسایی به موقع مشکلات عمده‌ی کنترل‌های داخلی پیش از انتشار مجدد وصورت‌های مالی می‌تواند نشان دهنده‌ی ضعف کیفیت حسابرسی باشد.
2-13-3-3 شمار ضعف‌های اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی
این شاخص ضعف‌های اساسی شناسایی شده‌ی مرتبط با اشتباهات اساسی را اندازه‌گیری می‌کند. شمار و ماهیت ضعف‌های اساسی مرتبط با «کنترل‌های داخلی گزارشگری مالی » که حسابرس پیش از ارایه‌ی مجدد صورت‌های مالی شناسایی و گزارش می کند نه تنها می تواند شاخصی از حسابرسی کیفی باشد بلکه می تواند نشان دهنده‌ی مشکلات گزارشگری مالی آینده برای تهیه‌کنندگان صور‌ت‌های مالی باشد.
2-13-3-4 شمار گزارش‌های حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است
حسابرس باید توانایی واحد مورد رسیدگی برای ادامه‌ی فعالیت در دوره‌ی دوازده‌ماهه‌ی بعدی را ارزیابی کند. برای ارتباط دادن این شاخص به کیفیت حسابرسی وتوانایی حسابرس در پیش‌بینی وضعیت مالی صاحب‌کار، لازم است بین این موارد و عملکرد بعدی واحد یعنی ورشکستگی ارجاع و پیوندی متقابل برقرار گردد. این شاخص می‌تواند به شناسایی حسابرسانی کمک کند که اخطار مناسب در خصوص تداوم فعالیت به سرمایه‌گذاران ارایه می کنند.
2-13-3-5 شمار گزارش‌های حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است
حسابرس لازم است توانایی شرکت مورد رسیدگی برای تداوم فعالیت در دوره‌ی دوازده ماهه‌ی بعدی را ارزیابی کند. برای پیونددادن این مقیاس به کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرس در پیشبینی وضعیت مالی صاحب‌کار باید ارجاع و ارتباطی متقابل بین این موارد و عملکرد بعدی واحد یعنی ورشکستگی برقرار کند. هرگاه ارزیابی شود که اشتباه از نوع دوم اتفاق افتاده است یعنی حسابرس اظهارنظری درپیوند با تداوم فعالیت نداشته و صاحب‌کار متعاقب آن اعلام ورشکستگی کرده باشد باید بررسی شود که آیا ورشکستگی واقعاً قابل پیشبینی بوده است.
2-13-3-6 تحقیقات کمیته‌های حسابرسی درباره‌ی گزارش‌های منتشرشده‌ی حسابرس
انجام تحقیقی از سوی کمیته‌ی حسابرسی در زمینه‌ی گزارش‌های حسابرس را در نظر بگیرید. طی این بررسی می‌توان از طریق درخواست از شرکت‌کنندگان در تحقیق برای رتبه‌بندی کردن و اظهار نظر در مورد کیفیت گزارش‌های حسابرس مربوطه، شناخت و درک مناسبی به دست آورد. نتایج عینی حاصل از چنین تحقیقی می‌تواند برای مقایسه میان مؤسسات و ارزیابی ارتباط آن با کیفیت حسابرسی مفید واقع شود.
2-13-3-7 روند هزینه‌های دفاع از عملکرد
یک مؤسسه که به دفعات زیاد مورد شکایت قرار می گیرد، ممکن است برای دفاع از خودش در مقابل دعاوی قضایی، متحمل هزینه‌های بیشتری گردد. روند هزینه‌های محافظت از عملکرد می تواند اطلاعات کمّی و روشن بینانه‌ای درباره‌ی وضعیت کلی یک مؤسسه در زمینه‌ی کیفیت حسابرسی ارایه کند.
2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان
روندِ شمار، حجم مبلغ و نتایج حاصل از دعاوی قضایی بر علیه حسابرسان می تواند اطلاعات کمّی و عینی در خصوص ریسک مرتبط با مجموعه‌ی صاحب‌کاران حسابرس ارایه نماید. این روندها همچنین می‌توانند در سمت وسو دادن به اقدامات و ابتکارات حسابرس در زمینه‌ی کیفیت حسابرسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلب‌های گزارش شده و تأثیر آن‌ها
روندِ شمار، ماهیت و تأثیر تقلب‌های گزارش شده می‌تواند درک و شناخت لازم از ریسک مجموعه‌ی صاحب‌کاران حسابرس و همچنین ملاحظات و برخورد حسابرس با تقلب را فراهم نماید. روند تقلبات شناسایی شده به وسیله‌ی حسابرس همچنین می تواند شواهدی از تعهدات و پایبندی مؤسسه به کیفیت حسابرسی را ارایه کند.
2-13-3-10 شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی
شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق بررسی کیفیت داخلی یک مؤسسه می‌تواند شاخصی از کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص در طی زمان می تواند اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی تلاش یک مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی را ارایه نماید. افزون بر این، داشتن یافته‌های فراوان داخلی به همراه راه‌حل‌های مناسب می تواند روش کاملی را برای بررسی کیفیت داخلی یک مؤسسه فراهم آورد.
2-13-3-11 شمار و ماهیت یافته‌های حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی
شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق بازرسی‌های هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی می تواند شاخصی از کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص در طی زمان می تواند اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی سمت و سوی تلاش یک مؤسسه درجهت بهبود کیفیت حسابرسی ارایه نماید.
2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت
هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی اقتدار لازم را برای رسیدگی و هدایت مؤسسات حسابداری عمومی و افراد مرتبط با این مؤسسات در اجرای قانون ساربینز اکسلی سال 2002 ، قواعد و دستورات هیأت نظارت بر حسابرسی شرکت‌های عمومی، قانون کمسیون اوراق بهادار و دیگر قوانین، مقررات و استانداردهای حرفه‌ای حاکم بر حسابرسی شرکت‌های سهامی عام، کارگزاران و واسطه‌گران را دارد. هرگاه تخلفاتی از قوانین یافته شود، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی می تواند جرایم تنبیهی مناسبی را اعمال کند. روند دستورات اجباری از جانب هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی و کمسیون بورس و اوراق بهادار بر علیه یک مؤسسه خاص می تواند تأییدکننده‌ی هردو جنبه‌ی بهبود و یا وخامت در کیفیت حسابرسی باشد.
2-14 پیشینه حسابرسی در ایران
حسابرسی به مفهوم بازرسی در ایران و اسلام به زمانی برمی‌گردد که منبعی (اعم از مالی و غیرمالی) در جایی وجود داشته و هرگاه انتقال ثروت مطرح ‌شده، نوعی نظارت و بازرسی را نیز با خود به‌همراه داشته است حساس‌یگانه(1388). در زمان عباسیان، صاحبان قدرت و حامیان حکومت به موضوع برید علاقه بسیاری داشتند تا حدی که خودشان جزو اداره برید در می‌آمدند و اوضاع و احوال افراد و مملکت را به‌طور شخصی تفتیش می‌کردند. منصور خلیفه عباسی می‌گوید که من بیش از هرکسی به چهار نفر مامور نیازمندم، اول، قاضی بی‌پروا؛ دوم، رئیس گزمه که داد ستمدیده را از ستمگر بستاند؛ سوم، تحصیل‌داری مالیاتی که عادلانه رفتار کند و در نهایت، بازرسی که عملکرد این سه نفر را به‌درستی گزارش کند ،حساس‌یگانه(1388 ).
در عهد سامانیان، دو دیوان اهمیت فراوانی داشتند؛ یکی دیوان خزانه‌داری که مسئولیت حساب، حسابداری و امور مالی و دخل‌وخرج را برعهده داشت و دومی، دیوان اشراف که وظیفه آن نظارت بر دخل‌وخرج دولت بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان، فصل جدیدی از حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع اقتصادی، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی به پیروزی رسید؛ لذا عمده‌ترین مشغله انقلابیون ساماندهی اوضاع آشفته و مناسبات ازهم گسیخته و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده‌ است. پیدایش مفاهیم اولیه دفترداری، حسابداری و حسابرسی (بیشتر دولتی) در ایران، مولود چنین مشغله‌ای بوده که از همان ابتدا در قوانین انعکاس یافته است. تصویب نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی در ایران به دوره دوم مجلس شورای ملی برمی‌گردد که این قوانین از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران، دارای اهمیت بوده است حساس یگانه(1388).
در ایران اولین قانونی که به حسابرس (بازرس) در بخش غیردولتی اشاره کرده است، قانون تجارت مصوب 13اردیبهشت1311 است. در این قانون، در مواد 62، 63 و 64 به بازرسان شرکت اشاره شده و از آنها به‌عنوان کمیسر و مفتش یاد شده است. سرانجام این قانون با به تصویب رساندن اساسنامه جامعه حسابداران ایران با حضور 218 نفر در سال 1325، مختوم شد. بعد از اتفاقهای فوق تا زمان تصویب ماده 33 قانون مالیات بر درامد املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مورخ16 فروردین 1335 که می‌توان آن را نخستین مرحله رسمیت یافتن حسابداری و حسابرسی در ایران شناخت، اقدامی صورت نگرفته بود، حساس‌یگانه ( 1388). در این ماده از قانون از حسابرس با عنوان محاسب و کارشناس قسم‌خورده یاد شده است. پس از آن در مرداد 1340، وزارت دارایی براساس اختیارات حاصل از ماده یادشده، آیین‌نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب را به‌منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حسابها و دفترهای اشخاص و شرکتها و موسسه‌های دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد که سرانجام آن به تشکیل نخستین تشکیلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو در تاریخ 15 آذر ماه 1341 انجامید حساس‌یگانه (1388) و این همان روزی است که هر سال در ایران از آن به‌عنوان روز حسابدار یاد می شود. انجمن فوق تا خردادماه 1343 تنها تشکیلات و جامعه حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی ایران بود تا اینکه در 30 خرداد 1343 انجمن دیگری به‌نام انجمن حسابداران ایران تاسیس شد که فعالیت این تشکل در قالب آگهی تاسیس آن در روزنامه بود، ولیکن فاقد هرگونه فعالیت در این زمینه بوده است. هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن محاسبین قسم‌خورده و کارشناسان حساب ایران نگذشته بود که مطابق قانون مالیاتهای مستقسم مصوب 28 اسفند 1345، مقرر شد جهت استفاده از نتایج حسابرسی و رسیدگی به دفترها و حساب مودیان برای تعیین درامد مشمول مالیات، عده‌ای به‌نام حسابداران رسمی تعیین شوند. به‌دنبال موارد اتفاق‌افتاده، در اسفند 1351 عده‌ای از حسابداران رسمی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند که منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره در سال 1353 شد، حساس‌یگانه( 1388).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359، طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. غیر از این موسسه، موسسه‌ةای حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. در سال 1362 با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی کوشش شد تا با ادغام موسسه‌های دولتی اشاره‌ شده، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود. به‌دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی، لایحه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سرانجام به تشکیل جامعه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، بهبود کیفیت، بازاریابی، زمان بندی Next Entries منابع مقاله درباره حسابداران، مؤسسات حسابرسی، مجلس شورای اسلامی، صورت های مالی