منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، بهبود کیفیت، بازاریابی، زمان بندی

دانلود پایان نامه ارشد

هریک از شرکا مدیریت و سرپرستی می کنند نشان می دهد. اگر شرکای یک مؤسسه‌ی حسابرسی، بیش از حد شمار کارکنان را تحت نظارت داشته باشند، ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازب نیی مناسب فرایند‌های حسابرسی را نداشته باشند که می تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
2-13-1-2 حجم کار شرکا و کارکنان
این شاخص شمار ساعاتی راکه شرکا وکارکنان خارج از میزان متعارف ومرسوم کار می کنند، انداز ه گیری می‌کند. اگر شرکا وکارکنان حجم کاری بیش از اندازه داشته باشند ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازبینی مناسب فرایند‌های حسابرسی را نداشته باشند که درنتیجه می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان
این شاخص شمار ساعاتی را که شرکا وکارکنان برای پاسخ‌گویی به مشتریان سپری می کننداندازه میگیرد. اگر شرکا وکارکنان حرف های بیش از اندازه مسئولیت مشتریان را برعهده داشته باشند، ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازبینیی مناسب فرایندهای،حسابرسی را نداشته باشند وبه این ترتیب این امر بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
2-13-1-4 جابه‌جایی و گردش کارکنان حسابرسی
این شاخص میزان جابه‌جایی وانتقال کارکنان حسابرسی را اندازه‌گیری می کند. جابه‌جایی وگردش بیش از اندازه‌ی کارکنان حسابرسی جایی که انتظار می رود موجب فرسایش وخستگی کارکنان گردد، می تواند تأثیر نامساعدی بر کیفیت حسابرسی داشته باشد.
2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه‌ها
این شاخص میانگین سنوات و تجربه‌ی حسابرسان حرفه‌ای و همچنین ترکیب گروه‌ها یعنی شمار و درصد حسابرس، حسابرس ارشد، مدیر، مدیر ارشد و شرکا را اندازه‌گیری می کند. چنین شاخصی احتمالاً می تواند روشی را برای ارزیابی دانش ومهارت یک تیم، یک اداره و یا یک مؤسسه ارائه و امکان سنجش تأثیر این عوامل بر کیفیت حسابرسی نیز فراهم کند.
2-13-1-6 ورزیدگی و تجربه‌ی صنعت
این شاخص دانش وشناخت یک حسابرس حرفه‌ای درخصوص یک صنعت خاص را اندازه‌گیری می کند. این شاخص می‌تواند میزان و محتوای آموزش یک حسابرس حرفه‌ای در پیوند با یک صنعت یا یک رشته‌ی خاص و تجربه ی ایشان درمورد آن صنعت را مورد آزمون قرار دهد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده که تجربه‌ی صنعتی حسابرس رابطه ی مثبتی با کیفیت حسابرسی دارد.
2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفه‌ای
این شاخص ساعات آموزش رسمی را که برای هریک از کارکنان حرفه‌ای حسابرسی برگزار می‌شود اندازه‌گیری می‌کند. آموزش‌های رسمی کافی بر روی موضوعات حسابداری و حسابرسی بسیارمهم هستند به طوری که حسابرسان حرفه‌ای از این راه به دانش ومهارت لازم برای انجام حسابرسی کیفی مجهز می شوند.
2-13-1-8 مشورت‌های حسابداری و حسابرسی
این شاخص شمار مشورت‌های دریافتی حسابداری وحسابرسی، در سطح گروه، اداره و یا مؤسسه را اندازه‌گیری می کند. اگرچه چنین شاخصی همان سان که پیشبینی میشود به درجه‌ی دشواری کارکارکنان وابسته است، ولی شمار زیاد رایزنی‌ها ممکن است نشان دهد که یک مؤسسه به صورت کوشا در حال افزایش رایزنی‌ها وهمکاری با دیگران در راستای کمک به کیفیت حسابرسی است.
2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات
این شاخص درصد کار واگذاری شده برون سپاری شده به خارج از مؤسسات را به نسبت کل کار حسابرسی اندازه می‌گیرد. درطی چندین سال گذشته مؤسسات بزرگ حسابرسی، برای انجام برخی مراحل خاص حسابرسی مشتریان خود از مؤسسات بیرونی استفاده کرده اند. پژوهش‌های دانشگاهی محدودی هردوجنبه‌ی سود و زیان مثبت ومنفی برون سپاری کارهای حسابرسی رامورد توجه قرار داد ه اند که ممکن است بر کیفیت حسابرسی تأثیر داشته باشد.
2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی
این شاخص مدت زمان استفاده از اشخاص حرفه‌ای خارج از مؤسسه در امور حسابرسی رابرای انجام خدمت به عنوان منابع فنی اندازه‌گیری می کند. این اندازه‌گیری برای شناخت این امر مفید است که یک مؤسسه آیا به اندازه‌ی کافی مشورت وهمکاری با دیگران بهره‌گیری از منابع فنی و پای بندی خود به انجام حسابرسی با کیفیت و قابل قبول افزایش می دهد.
2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی)
این شاخص ساعات کار کارشناسان نسبت به کل ساعات کارانجام شده را به درصد اندازه‌گیری می کند.این اندازه‌گیری برای درک این موضوع مفید است که آیا مؤسسه به اندازه‌ی کافی مشورت وهمکاری با دیگران استفاده از کارشناسان درراستای کمک به کیفیت حسابرسی را انجام میدهد.
2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی
این شاخص میزان نزدیکی شرکا و مدیران با کارکنان درگیر در عملیات حسابرسی را اندازه‌گیری می کند. اگر شرکا و مدیران از نظر جغرافیایی ازمشتریان دور باشند احتمالاً حضور کافی برای نظارت و بازبینی مناسب فرایندهای حسابرسی را ندارند واین موضوع می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار باشد.
2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینی‌های کیفی به نسبت کل کار حسابرسی
این شاخص فعالیت نسبی شرکا، مدیران وبازبینی‌های کیفی را مشخص می‌کند و از طریق مقایسه‌ی ساعات کارکرد آنان و زمان بندی این ساعات با کل ساعات کارکرد حسابرسی به دست می‌آید. اگر شرکا، مدیران و بازبین‌های کیفی، حجم کار بیش از اندازه داشته باشند آن‌ها احتمالاً زمان کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازبینی مناسب مراحل حسابرسی تخصیص نمی‌دهند و درنتیجه می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
بخش دوم
2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی
2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایه‌گذاران
بیان و اعلام مراتب پایبندی مؤسسه به مواردی همچون کیفیت، درست‌کاری، بی‌طرفی، استقلال، شک و تردید حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری عمومی بسیار مهم هستند. یک شاخص تدوین شده برای ردیابی شمار و محتوای بیانات و اظهارات مدیران مؤسسه در مورد کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایه‌گذاران می تواند شناخت و آگاهی لازم در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه و به طور کلی پایبندی به کیفیت حسابرسی را نمایان سازد.
2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه
بیان و اعلام مراتب پایبندی مؤسسه به مواردی همچون کیفیت، درست‌کاری، بی طرفی، استقلال، شک و تردید حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری عمومی بسیار مهم هستند. یک شاخص تدوین شده برای ردیابی شمار و محتوای بیانات و اظهارات مدیران مؤسسه در مورد کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایه‌گذاران می تواند شناخت و آگاهی لازم در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه و به طور کلی پایبندی به کیفیت حسابرسی را نمایان سازد.
2-13-2-3 شاخص‌های مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری
تدوین شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری انطباق‌پذیری مؤسسه با قواعد و استانداردهای استقلال را مورد نظر قرار دهید. چنین شاخص‌هایی می تواند به ارزیابی تعهدات کلی یک مؤسسه برای حفظ استقلال و تأثیرات احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی کمک کند.
2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرح‌ها و روش‌های بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه
ملاحظات تجاری گاهی می تواند بر عملکرد حسابرسی تأثیرگذار باشد. درحالی که بازاریابی کلیدی برای هرگونه کسب وکار موفق محسوب می شود، روش‌های بازاریابی یک مؤسسه می تواند از نظر نوع واژگان و ترکیب عبارت‌ها مورد بررسی قرارگیرد که در مغایرت با کیفیت حسابرسی و استقلال نباشد.
2-13-2-5 شمار و ماهیت یافته‌های حاصل از بررسی‌های کیفیت داخلی
شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق برنامه‌های بررسی کیفیت داخلی مؤسسات می تواند نشانگر کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص می تواند در طی زمان اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی را ارائه کند. افزون براین، داشتن یافته‌های فراوان داخلی به همراه راه‌حل‌های مناسب، می تواند روش کاملی برای بررسی کیفیت داخلی در یک مؤسسه فراهم آورد.
2-13-2-6 ماهیت و شماریافته‌های حاصل از بازرسی‌های هیأت نطارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی
شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده حاصل از بازرسی‌های انجام شده از طرف هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی می تواند نشانگر و شاخصی از کنترل کیفیت باشد. این شاخص در طول زمان می تواند اطلاعات سنجشی مقایسه‌های برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های یک مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی ارایه نماید.
2-13-2-7 میانگین پاداش‌های جبرانی در سطح شرکا و مدیران
میانگین پرداخت‌های جبرانی در سطح شرکا و مدیران به عنوان داده‌ها و اطلاعات مفیدی برای بررسی رابطه‌ی احتمالی این پاداش‌ها با کیفیت حسابرسی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. شرکا و مدیرانی که خدمات آنها از طریق مشوق‌های مناسب مالی به خوبی جبران می شود برای بررسی و مدیریت مسایل خاص حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت حسابرسی می توانند مناسب تر باشند
2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده
شرکای منتقل شده قبل از تاریخ مقرر انتقال به آن دسته از شرکا گفته می شود که از طرف مشتری یا کمیته‌ی حسابرسی و یا رهبری مؤسسه درخواست جابه‌جایی آن‌ها صادر میشود. ردگیری روند جایگزینی این گروه از شرکا با توجه به علت و عوامل جابه جایی، می تواند در ارزیابی پایبندی مؤسسه به کیفیت حسابرسی مفید واقع شود.
2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان
شایستگی‌های کارکنان تازه به کارگرفته شده می تواند از دیدگاه شمار واحدهای درسی حسابداری یا حسابرسی گذرانده شده در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد اندازه‌گیری شود. چگونگی جایگزینی کارکنان و قرار گرفتن مؤسسه در رتبه بندی‌ها به دلیل داشتن بهترین عملکرد، هر دو می توانند به عنوان داده‌های مفیدی برای ارزیابی توانایی شرکت در جذب و حفظ استعدادهای بالا مورد استفاده قرار گیرند و می تواند ارتباط مثبتی با کیفیت حسابرسی داشته باشد.
2-13-2-10 آزمون شایستگی‌های فنی
برخورداری از توانایی فنی، عامل بسیار مهمی در کیفیت حسابرسی محسوب می شود. یک آزمون حسابرسی استانداردشده و یکنواخت که شرکا و کارکنان هر مؤسسه‌ای در دوره‌های خاصی مجبور به شرکت در آن باشند را در نظر بگیرید، نتایج به دست آمده از این آزمون می تواند در ارزیابی و بهبود کیفیت حسابرسی مفید باشد.
2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا
این شاخص نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا را اندازه‌گیری می کند. یک نسبت بالا ممکن است نشانگر این باشد که شرکا بیش از حد مسؤلیت نظارت بر کارکنان دارند که می تواند نشان دهنده‌ی زمان ناکافی برای انجام و یا سرپرستی و بازنگری مناسب فرایندهای حسابرسی و در نتیجه تأثیر احتمالی بر کیفیت حسابرسی باشد.
2-13-2-12 شمار و دلایل کناره‌گیری حسابرسان
این شاخص شمار و مضمون کناره‌گیری حسابرسان از انجام برخی حسابرسی‌هارا نشان می دهد که می تواند شناخت لازم از داوری مؤسسه نسبت به وضعیت مجموعه‌ی صاحب‌کارانش ارایه کند. افزون بر این، چنین شاخصی می‌تواند میزان پافشاری یک مؤسسه روی کیفیت حسابرسی را در برابر ملاحظات تجاری نمایش دهد.
2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک
این شاخص درصد کلی مشتریان یک مؤسسه را که به عنوان مشتریان دارای ریسک بالا شناسایی شده‌اند اندازه‌گیری می کند. این شاخص می‌تواند شناخت و آگاهی لازم در خصوص قضاوت یک مؤسسه نسبت به وضعیت مجموعه‌ی صاحب‌کارانش ارایه نماید. چنین شاخصی همچنین می تواند درجه‌ی پافشاری یک مؤسسه روی ملاحظات بازرگانی را در مقایسه با کیفیت حسابرسی به اثبات برساند.
2-13-2-14 سطح سرمایه‌گذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی
این شاخص مبلغ هزینه‌های انجام شده در قلمروهایی همچون فناوری و سیستم، آموزش و راهنمایی روش‌های حسابرسی و ابزارهای مدیریت ریسک و مشاوره‌های تکنیکی را اندازه‌گیری می کند. سرمایه‌گذاری یک مؤسسه در چنین زیر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، استقلال حسابرس، سود پیش بینی شده Next Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، حسابداران، ورشکستگی، تداوم فعالیت