منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، اطلاعات مالی، منابع مالی، قابلیت مقایسه

دانلود پایان نامه ارشد

ف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 الی 1392، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.
1-11 نمومه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه‌آماری، شرکت‌ها‌یی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
فقط شرکت‌هایی که بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشند (با قیمت سهام بالا) در نمونه اورده می‌شوند.
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکت‌ها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده‌های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورت‌های مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکت‌ها‌ست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکت‌ها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکت‌ها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
1-12-1 کیفیت حسابرسی
برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از متغییرهای زیر استفاده شده است:
1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی
براي محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسي در مدل رگرسيون اگر مؤسسه حسابرسي كننده سازمان حسابرسي باشد، از متغير مصنوعي يك و در غير اين صورت از عدد صفر استفاده مي شود.
1-12-3 دوره تصدی حسابرس
جهت محاسبه دوره تصدي حسابرس در مدل رگرسيون اگر دوره تصدي حسابرس 3 سال باشد، از متغییر مصنوعی یک و اگر کمتر از آن باشد از عدد صفر استفاده میشود.
1-12-4 شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد
در مدل رگرسیون 1 و 2 HV نشان دهنده ارزش شرکت می باشد، برای محاسبه ارزش شرکت ابتدا P/E آن‌ها را محاسبه میکنیم، اگر شرکت در هر میانه بالاترین نسبت P/E را داشته باشدعدد 1 و در غیر اینصورت صفر.
1-13 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. در ادامه متغیرها و فرضیه‌ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.
در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می‌شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیل ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

2-1 مقدمه
در فصل قبلي مطالبي پيرامون پژوهش از قبيل تشريح و بيان موضوع پژوهش، اهميت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بيان شد.فصل دوم به چارچوب نظري اختصاص دارد. در اين فصل از تحقيق حاضر به بررسي متغييرهاي مورد مطالعه و نيز روابط دروني آنها مي پردازيم. در پايان فصل نيز سعي شده است چكيده‌اي از تحقيقات صورت گرفته مرتبط با تحقيق حاضر ارائه شود.
2-2 حرفه حسابرسی
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، شیوه تولید متحول گردید و با قرار گرفتن ماشین در خدمات تولید تغییر وسیعی در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اروپا پدید آمد، دامنه عملیات تولیدی گسترش یافت، کارخانه‌های بزرگ ایجاد گردید و طرح‌های عظیم صنعتی به مرحله اجرا درآمد. اجرای این عملیات نیاز به امکانات و منابع مالی وسیع داشت که از توان یک یا چند سرمایه‌گذار منفرد خارج بود. تشکیل شرکت‌های سهامی این امکان را فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران بسیاری در تشکیل یک واحد اقتصادی مشارکت نمایند. به این ترتیب، ایجاد و گسترش هرچه بیشتر کارخانه‌جات ممکن گردید.
با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیم نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیئت مدیره و نظارت بر آن‌ها به اداره واحد اقتصادی خود دسترسی داشتند. حاصل این فرایند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص مصرف و به کارگیری منابع مالی و یا اقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراردادی مشخص، به شخص دیگر واگذار می نماید. با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت‌های سهامی این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهام‌داران باشد. بنابراین بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد نوروش و همکاران (1388).
اطمینان سرمایه‌گذار به کارایی و اثر‌بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهان، کاری اساسی است. سرمایه‌گذاران برای فهم و درک اینکه اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیری تخصیص منابع مالی خود درخور اعتماد و اتکا هستند، به حسابرسان نیازمندند و اظهار نظر حسابرسی در خصوص صورت‌های مالی، ابزار دستیابی به آن است. حسابرسان مالی در بهبود افزایش قابلیت اتکا و اعتماد اطلاعات مالی فراهم‌شده به‌وسیله شرکت‌های خصوصی، نهادهای دولتی غیرانتفاعی و دیگر واحدهای تجاری از طریق اعتباربخشی به صورت‌های مالی، نقش اساسی ایفا می‌کنند. کمیته انجمن حسابداری امریکا در زمینه مفاهیم اساسی حسابرسی اغلب حسابرسی را فرایند منظم کسب و ارزش‌گذاری واقع‌بینانه شواهد در خصوص اظهارات مدیریت در مورد رویدادها و فعالیت‌های اقتصادی جهت فهم میزان همبستگی بین اظهارات آنها و معیارهای مرسوم و از پیش تعیین‌شده و انتقال و اطلاع‌رسانی این نتایج به استفاده‌کننده‌گان ذینفع، تعریف می‌کند، زرنی5 (2009).
حسابرسان اطمینان منطقی فراهم می‌‌کنند که صورت‌های مالی عاری از هرگونه تحریف و اشتباه بااهمیت هستند و اینکه حسابرسی، اثرهای نامساعد جدایی مالکیت از مدیریت را از طریق کاهش دادن نبود تقارن اطلاعات بین استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و تهیه‌کنند‌گان آن، به حداقل می‌رساند. با توجه به اینکه مسئولیت پاسخگویی در زمینه کیفیت گزارشگری مالی با مدیریت واحد مورد رسیدگی است، حسابرسان مستقل تنها اطمینانی فارغ از آن درباره کیفیت فراهم می‌کنند که در ارزش‌گذاری شرکت و ساختاربندی مدیریت سود در مبادلات اقتصادی جهان، نقش اساسی ایفا می‌کند. پس به‌عبارتی می‌توان گفت که صورت‌های مالی، محصول مشترک حسابرسان و واحد گزارشگر است. همین باعث شده است که نتوان کیفیت گزارش‌گری را مولفه‌ای جدا از کیفیت حسابرسی دانست.
کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می‌کند. این بدان سبب است که از یک‌طرف، حسابرسی مستقل معیاری برای اعتباربخشی و یکنواخت‌سازی صورت‌های مالی به‌شمار می‌رود و از طرف دیگر، کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات درخور اتکای صورت‌های مالی و افشای هرگونه رخدادی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری تاثیر داشته باشد، از هدر رفتن سرمایه‌های به‌کار گماشته‌شده در بازار سرمایه در سایه تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات نادرست، جلوگیری می‌کند. با تکیه بر هدف نهایی حسابداری اجتماعی که مبتنی بر اندازه‌گیری و گزارش‌گری منابع متعامل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون است، تنانی و میرفندرسکی (1391) و اینکه حسابرس در برابر کل جامعه مسئول است و عملکرد آن حسب مورد متوجه جامعه می‌شود، به صراحت می‌توان حسابرسان را یک جز همیشگی از سرمایه اجتماعی به‌شمار آورد. به‌خاطر بسپاریم که همواره فرض اساسی این است که سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی فراهم‌شده به‌وسیله حسابرسان به سطح کیفیت درخواستی از طرف صاحب‌کار بستگی دارد که این نیز به نوبه خود از هزینه مباشرت و نمایندگی سرچشمه می‌گیرد که صاحب‌کار حاضر به تقبل آن است وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است.
فرد سرمایه‌گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانک‌داری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه‌های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدف‌های تهیه‌کنندگان این اطلاعات، با هدف‌های استفاده‌کنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتواند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر. بیشتر مؤسسات حسابرسی به شکل تضامنی اداره می‌شوند، هر چند که یک حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یک شرکت حرفه‌ای به کار حسابرسی بپردازد.
شکل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی که دو یا چند حسابرس یا یکدیگر همکاری می‌کنند، امکان این که هر یک در کاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحب‌کاران، مانند برنامه‌ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممکن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی که در استخدام مؤسسه می‌باشند این امکان به وجود می‌آید که به سمت شریک مؤسسه ارتقا یابند. به وجود‌آوردن فرصت مشارکت برای کارکنان، یکی از عوامل  مهم جلب همکاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شکل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث‌های شرکا درباره مشکلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت‌هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.
2-3 کیفیت حسابرسی
ارزش اطلاعات حسابداری تابعی از اعتبار آن است .هدف اصلی حسابرسان، محافظت از منافع سهام‌داران در برابر اشتباهات قابل توجه و تحریف است که ممکن است در صورت‌های‌مالی وجود داشته باشد. به منظور حفظ شهرت و اعتبار آنها، و جلوگیری از شکایت‌های قانونی از جانب سهام‌داران، حسابرسان به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی و در نتیجه، اعتبار اطلاعات حسابداری می‎باشند، تندیلو6و ونسترالن(2008). کیفیت حسابرسی که شاخص عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل مختلف است، مانند: صلاحیت حسابرس از جمله: دانش، تجربه، استقلال تأیید، عینیت، دقت حرفه ای، تضاد منافع، و قضاوت، مجتهد زاده و همکاران(2004). تحقیقات قبلی دارای تعاریف مختلف برای کیفیت حسابرسی می باشند.
یک تعریف مشترک از کیفیت حسابرسی توسط، دی انجلو(1981) تحت عنوان “ارزیابی بازار” ارائه شد. در واقع، ارزش‌گذاری بازار منوط به: احتمالی است که حسابرس 1) تحریف قابل توجهی را در صورت‌های‌مالی مشتری و یا سیستم اطلاعات تشخیص می‌دهد، یا 2) تحریف عمده شناسایی‌شده را گزارش می‌دهد. احتمال این که حسابرسان تحریف قابل توجهی را تشخیص دهند در ارتباط با شایستگی حسابرسان است و احتمال اینکه حسابرس تحریف قابل توجه کشف‌شده را گزارش دهند در ارتباط با استقلال حسابرسان

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی Next Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، استانداردهای حسابداری