منابع مقاله درباره پیشگیری اجتماعی، پیشگیری از جرم، بزه دیدگی، پیشگیری وضعی

دانلود پایان نامه ارشد

y Prevention) ………………………………………………65 بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی ……………………………………………………………….67 مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم …………………………………………………………………………………………………..69 گفتار دوم : كاهش آماج هاي جرم و جاذبه هاي آن …………………………………………………………………..70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم ………………………………………………………………………………..74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی ………………………………………………………………………………………74 مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………75 گفتار اول : مراقبت های رسمی ………………………………………………………………………………………………………….76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………….77 گفتار سوم: مراقبت هاي طبيعي ………………………………………………………………………………………………………77 فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………..78 مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………….80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………….81 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی …………………………………………….84 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی ………………………………………………………………..84 بند اول: مشارکت پلیس در شوراهاي پیشگیري از جرم(فرانسه) ……………………………………………85 بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر انگلستان) …………………………………………86 بند سوم : افسران پشتیبان جامعه (انگلستان) …………………………………………………………………………….87 بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم ………………………………………………………89 بند پنجم: تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی« …………………………………………………..89 گفتار دوم: پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر نهادهاي اجتماعی ………………………90 مبحث سوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس ……………………………………………92 گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس …………………..93 گفتار دوم: الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس ………………………………………………….95 الف: الگوی پلیس مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………………96 ب: فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده ………………………………………………………………………………..96 پ: الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه …………………………………………………………………………………………….97 گفتار سوم: پلیس وپیشگیري از طریق اقدام در مورد گروه هاي در معرض خطر ………………98 الف: اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………………….98 1- مبارزه با خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………..99 2- تشکیل پلیس زن ………………………………………………………………………………………………………………………………100 ب: پیشگیري از جرم در میان اطفال ونوجوانان …………………………………………………………………………………101 1- تشکیل پلیس اطفال ……………………………………………………………………………. ……………………………………….101 2- برنامه گروه هاي آموزش مردمی پلیس در پیشگیري از بزهکاري اطفال و نوجوانان …………………….103 پ: اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان ………………………………………………..104 1- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک) . ……………………………………………………………………104 2- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا) ……………………………………………………….105 3- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا) ………………………………………………………………………….106 4- ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا) ………………………………………………………………….107 5- پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک) …………………………………………………………………………………………108 6- سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان) ……………………………………………………108 7- مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه) ……………………………………………………………………………………………..109 8- حامیان نوجوانان (فرانسه) ………………………………………………………………………………………………………………..110 9- خرابکاری و مسئولیت (هلند) …………………………………………………………………………….. ………………………. 112 10- مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان) ……………………………………………… 112 ت: پیشگیري از بزه دیدگی اقلیت هاي قومی و نژادي …………………………………………………………………………114 گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور ……………….115 بند اول : مراقبت همسایگی………………………………………………………………………………………………………………..116 بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم …………………..117 بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم ………………………………………………………………………..119 بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس …………………………………………………………………………………………………119 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….123 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124منابع و ماخذ
الف – کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………127 ب – مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….129 پ – پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………131 ت – منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..132 ج – سایت های اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………………………..134 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………135

علایم اختصاری

ق.ا. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی
ق.ن.ا. ……………………………………………………………………………………………………………………………….قانون نیروی انتظامی
ق.م.ا. …………………………………………………………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.ک. ………………………………………………………………………………………………………………..قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا. ………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب
رک. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………رجوع کنید
نک. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….نگاه کنید
ج. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..جلد
چ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چاپ
ش.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، روش تحقیق Next Entries منابع مقاله درباره حقوق بشر، ژاندارمری، نظم عمومی، حقوق بین الملل