منابع مقاله درباره هوش معنوی، مدل مفهومی، ضریب تعیین، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
منابع و مآخذ
فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

فهرست پیوست ها
الف) پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147
ب) پرسشنامه رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………………………………. 150

فهرست شکل ها
شکل (1- 1) عوامل موثر بر هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………. 8
شکل( 2- 1) مدل مفهومی پیشنهادی اولیه …………………………………………………………………………………………………….. 9
شکل(3- 1)مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
شکل(1- 2) هرم هوش های چندگانه…………………………………………………………………………………………………………….. 30
شکل (2- 2)رشد هوش معنوی از دیدگاه کسیک……………………………………………………………………………………………… 49
شکل(3-2) ویژگی ها و رفتارهای هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………..53
شکل(4-2) مثالی از ربع اول ” آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی/ معنوی”……………………………………………………..54
شکل(5-2) سازه رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………. 78
شکل( 6-2) مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 106
شكل(1-4)مدلمعادلاتساختاريدرحالتتخمينضرايبمسير ………………………………………………………………… 130
شكل(2-4) مدلمعادلاتساختاريدرحالتمعناداريضرايب (t-value) …………………………………………………….130

فهرست جدول ها
جدول( 1- 1) ویژگی های هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………… 9
جدول (1-2) انواع برداشت های ارائه شده از هوش …………………………………………………………………………………………..16
جدول)2-2(رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………………………………. 22
جدول(3-2)جهتگیری های مختلف نسبت به دین و معنویت ……………………………………………………………………………. 24
جدول)4-2( تعاریف ارائه شده از هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول)5-2( مقایسه هوش عقلایی، عاطفی و معنوی ……………………………………………………………………………………… 31
جدول(6-2) مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف …………………………………………………………………………………………. 33
جدول(7-2) مولفه های هوش معنوی از منظرهای مختلف ……………………………………………………………………………… 45
جدول(8-2) ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگلورث …………………………………………………………………………………………. 52
جدول(9-2) تفاوت های رهبری و مدیریت …………………………………………………………………………………………………… 60
جدول (10-2) تعاریف انواع سبک های رهبری ……………………………………………………………………………………………… 62
جدول(11-2)رهبری موثق از دیدگاه پاسخگویی …………………………………………………………………………………………….. 80
جدول(12-2) گرایش و علاقه مندی روزافزون پژوهش های معنویت در سازمان ………………………………………………. 85
جدول (1-3)طیف لیکرت پرسش های مربوط به هوش معنوی ………………………………………………………………………. 110
جدول( 2-3) طیف لیکرت پرسشهای مربوط به رهبری موثق …………………………………………………………………….. 110
جدول( 3-3) مولفههاوگویه هايمرتبطباهريكازمتغيرهايتحقيقدرپرسشنامه …………………………………… 112
جدول(4-3) نتایج آزمون پایایی مؤلفه ها …………………………………………………………………………………………………… 114
جدول( 1-4) وضعیت جنسیت مشارکت کنندگان ………………………………………………………………………………………… 120
جدول( 2-4) وضعیت سنی مشارکت کنندگان …………………………………………………………………………………………….. 121
جدول( 3-4) وضعیت تجربه کاری مشارکت کنندگان …………………………………………………………………………………… 122
جدول( 4-4) وضعیت تحصیلی مشارکت کنندگان ……………………………………………………………………………………….. 123
جدول( 5-4) سطح سازمانی مشارکت کنندگان ………………………………………………………………………………………….. 124
جدول(6-4)میانگین، انحراف معیار و ماتريسهمبستگيبينمتغيرهايتحقيق ……………………………………………. 125
جدول( 7-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر هوش معنوی ……………………………………………………………………….. 126
جدول( 8-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری موثق ………………………………………………………………………. 128
جدول( 9-4) معیارهای برازش مدل ساختاری متغیرها ………………………………………………………………………………… 129
جدول( 10-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق) ……………………………………….. 131
جدول( 11-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق) ……………………………………….. 131

فهرست نمودارها
نمودار(1-4) نمودارميلهايمربوطبهفراوانيجنسیت …………………………………………………………………………………. 120
نمودار (2-4) نمودارميلهايمربوطبهفراوانيسن ………………………………………………………………………………………. 121
نمودار (3-4) نمودارميلهايمربوطبهفراواني تجربه کاری …………………………………………………………………………… 122
نمودار (4-4) نمودارميلهايمربوطبهفراوانيسطح تحصیلات ……………………………………………………………………. 123
نمودار (5-4) نمودارميلهايمربوطبهفراوانيسطح پست سازمانی ……………………………………………………………….. 124

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
با توجه به اینکه معنویت و هوش معنوی در ایجاد ارزشها و دیدگاه های افراد نقش عمده ای ایفا می کند، بررسی این مفهوم در ادبیات کسب و کار بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود، چرا که افراد با چیزی بیش از جسم و فکر خود وارد محیط کار می شوند، آنها روح منحصر بفرد خود را هم به محیط کار می آورند و از این طریق بر اثربخشی و کارایی سازمان تاثیر عمده ای می گذارند. شاید به همین دلیل است که اخیراً در واکنش به چالش های اخلاقی و عدم وجود معنویت در دنیای کسب و کار، تئوری رهبری و تحقیقات در پی بیان ادبیات ” رهبری موثق” برآمده اند( الجرا، 2012: 118).رهبران موثق با نشان دادن معیارهای اخلاقی، امانت داری و یکپارچگی، باعث می شوند پیروان، هویت خود را با آنها بازیابند و خود را بعنوان افرادی امین و دارای استانداردهای اخلاقی و یکپارچگی بالا بدانند. بدین ترتیب رهبران موثق هویت اجتماعی پیروانشان را با ایجاد یک حس عمیق از ارزشهای اخلاقی همراه با نمایش سطوح بالایی از صداقت و انسجام، افزایش دهند. همچنین رهبران موثق، سطح بالایی از اعتماد، امید، احساسات مثبت و خوش بینی را در بین پیروان توسعه می دهند که این امر به نوبه خود موجب بهبود عملکرد پیروان و بروز پیامدهای مثبت مرتبط با کار می گردد، این شواهد علت اصلی انتخاب رهبری موثق بعنوان یک متغیر کلیدی برای ایجاد و بهبود پیامدهای مثبتی همچون افزایش معنویت در محیط کار و هوش معنوی افراد در این مطالعه می باشد( کاهه، 1391؛ 9-10). در نتیجه امید بر آن است تا با اتکای بر این تحقیق، مدیران سازمانها به انتخاب بهترین سبک رهبری مبادرت کنند. سبکی که با ایجاد محیط کاری مطلوب موجب افزایش معنویت و هوش معنوی کارکنان گردد تا در نهایت رضایت شغلی و انگیزش بیشتری را شاهد باشیم.
در این فصل ابتدا به بیان مسأله ای که در محیط کسب و کار موردنظر قرار گرفته می پردازیم، پس از لحاظ نمودن ضرورت و اهمیت تحقیق از لحاظ علمی و کاربردی، به بیان چارچوب نظری تحقیق می پردازیم که طی آن مدل اولیه تحقیق و فرضیات را طراحی می کنیم. در ادامه به بیان مختصری از روش تحقیق و گردآوری داده و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق خواهیم پرداخت و در پایان واژه ها و اصطلاحات تحقیق را تعریف می کنیم.
1-1 بیان مسأله
همانگونه که رابینز در جدیدترین مطالعاتش بیان می کند؛ امروزه رهبران باید با افرادی که می خواهند تحت هدایت خود داشته باشند، روابطی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند، چرا که هرچه پایداری و قابل پیش بینی بودن سازمانها کاهش پیدا می کند، در تعریف انتظارات و روابط، پیوندهای مبتنی بر اعتماد بیشتر جایگزین قوانین بوروکراتیک می شوندو از سویی دیگر در سالهای اخیر جایگاه معنویت در سازمانها مورد توجه روزافزون مدیران، کارکنان، مشتریان و جامعه قرار گرفته است. اما در ادبیات مربوط به معنویت بعنوان یک پدیده ی فرهنگی که می تواند بر رفتار سازمانی تأثیر بگذارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از ادبیات مربوط به معنویت چنین بر میآید که افراد با معنویت بالاتر، زندگی کاری سالمتر، شادتر و پربارتری دارند و از کارایی بالاتری برخوردارند(علی پناهی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، سبک های رهبری، وضعیت تحصیلی، معادلات ساختاری Next Entries منابع مقاله درباره مدیران و کارکنان، هوش معنوی، معنویت در محیط کار، زندگی کاری