منابع مقاله درباره هوش معنوی، علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

كمبودمنابعغنيفارسيوكمبودپيشينهكافيباعنوانرهبری موثق
– پرسشنامهايبودنتحقيقومحدوديتذاتيپرسشنامههاباعثميشودمديرانوكارمندانآنچهراكهبهنظرشان صلاحمي دانندجوابدهندنهآنچهراكهواقعيتاست.
8-5 خلاصه فصل
دراينفصلابتدا نتایج حاصل ازآمارتوصيفيواستنباطيبیان گردیدوسپسبابهرهگيريازمباحثمطرحشدهدر فصلچهارمبهبررسيفرضياتتحقيقپرداختهشد،وسپسپيشنهاداتيبهسازمانموردمطالعهوتحقيقاتآتيارائهشدو درنهايتمحدوديتهاوتنگناهايتحقيقعنوان گردید.

منابع
فارسی
1. اشرفي، اكبر(1387)، مباني رهبري سياسي امام خميني (ره)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.
2. افروز، غلامعلی؛ هومن، حیدرعلی و محمودی، نسرین( 1388)، بررسیعملیبودن،اعتبار،رواییونرمیابیپرسشنامه هوشمعنویدردانشجویان، وب سایت WWW.SID.IR.
3. اميركبيري، علي‌رضا(1374)، “سازمان و مديريت”، تهران، نشرهور.
4. اولیوا،پیتراف(1379)، “نظارتوراهنماییآموزشیدرمدارسامروز”،ترجمهغلامرضااحمديو سعیدهشهابی،اصفهان: انتشاراتدانشگاهآزاداسلامیخوراسگان.
5. ايماني، محمدتقي و ديگران(1385)،”مديريت از آغاز تا پست‌مدرن”، چاپ دوم، تهران، فرهنگ سبز.
6. بريچ، هاينز وي، كونتز، هرولد(1386)،”اصول مديريت”، ترجمه علي پارسائيان، ويرايش يازدهم، تهران، ترمه.
7. جاویديکلاتهجعفرآبادي،طاهره؛ابوترابی،رزیتا( 1389)، “ذهنیتفلسفیوسبکرهبريمدیراندرنظام آموزشعالی (موردبررسی: دانشگاهفردوسیمشهد)”،مطالعاتتربیتیوروانشناسی، 11(1)، 211-234.
8. حسینی، مریم(1390).” سامانه مدیریت علم، پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS)”، ویرایش شده در 19 فروردين 1391.
9. خاكي،غلامرضا (1388 (،”روشتحقيقدرمديريت”،تهران: مركزانتشاراتدانشگاهآزاداسلامي.
10. دانشگر، علی( 1390)،” رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره وری منابع انسانی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
11. رابینز،استیفن.پی(1383)، “مبانیرفتارسازمانی”،ترجمهعلیپارسائیانوسیدمحمداعرابی،تهران : انتشاراتدفترپژوهش هايفرهنگی.
12. رابینز، استیفن پی؛ جاج، تیموتی ای(1391). “رفتار سازمانی”. ترجمه مهدی زارع، ویراست چهاردهم، جلد دوم، صص 447-463.
13. رجایی، علیرضا (1389)،”هوش معنوی: دیدگاه ها و چالشها”، فصلنامه پژوهشی تربیتی.دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد، صص21-51.
14. زارع، حسین؛ پدرام، احمد و شیروانیان، احمد( 1391)،”پیش بینی هوش معنوی دانشجویان از روی صفات شخصیتی آنها. مجله تحقیقات علوم رفتاری”، دوره دهم، شماره یک، ص59-68.
15. زارعی متین، حسن؛ خیراندیش، مهدی و جهانی، حوریه( 1390) ،” شناساييوسنجشمؤلفههايهوشمعنويدرمحيطكار؛ مطالعهمورديدربيمارستانلبافي نژادتهران”، پژوهشهايمديريتعمومي، سالچهارم،شمارهدوازدهم، ص 71- 94.
16. سبحانی، عبدالرضا؛ همتیان، نیلوفر( 1391) ،” بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبک رهبری اصیل آنها”، فصلنامهرهبريومديريتآموزشی، سالششم، شمارهدوم،صص 39- 51.
17. سجادی، زینب(1390) ،” رابطه هوش معنوی و هوش اخلاقی با رهبری تحول آفرین”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
18. سرمد،غلامعلی( 1382)،” روابطانسانیدرسازمانهايآموزشی”،تهران: انتشاراتسمت.
19. سلیمانی، حسین(1386)،” رهبری موثق خود را کشف کنید”، ماهنامه گزیده مدیریت، سال هشتم، شماره هفتاد. ص 90-96.
20. شرمرهورن،جانآر،جیمزجیهانتوریچاردانازبورن( 1378). “مدیریترفتارسازمانی”،ترجمه مهديایراننژادپاریزي،تهران: موسسهتحقیقاتوآموزشمدیریت.
21. عابدی جعفری، حسن؛ رستگار، عباسعلی(1386) ،” ظهور معنویت در سازمانها: مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی”، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 5، 99-121.
22. عبداله زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه و همکاران( 1388). “هوش معنوی( مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن)”. تهران: انتشارات روان سنجی.
23. علاقهبند،علی( 1381)،” مدیریتعمومی”،تهران: موسسهنشرروان.
24. علی پناهی، علی (1387)،”بررسی نقش معنویت در کارایی صنعت بانکداری”، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
25. غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا و نوری مقدم، ثنا( 1386)،”هوش معنوی”، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین، سال سوم، شماره دهم، ص 125-147.
26. فرهنگی، علی اکبر؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره و نرگسیان، عباس ( 1388)، “هوشپیشبینیکنندهرهبريتحولآفرین: بررسیروابطمیانهوشمعنوي،هوشعاطفیورهبريتحولآفرین”، فصلنامهعلوممدیریتایران،سالچهارم،شماره15،ص31- 57.
27. کاظمی، حسین(1391)، “طراحی مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران با استفاده از شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
28. کاهه، مریم(1391)، “رابطه رهبری موثق با عملکرد خلاق و اشتیاق به کارکنان شرکت خودروسازی زامیاد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
29. کلانتری، خلیل (1388)، ” مدلسازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی( با برنامه LISREL- SIMPLIS)”، تهران: انتشارات فرهنگ صفا.
30. گلچین، مجتبی(1390)،” رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی با رضایت شغلی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
31. مجدفر، مرتضي(1371)، “اصول مديريت و رهبري شامل مباحث نظري و اجرائي در مديريت آموزشي”، جلداول، تهران، سرنا.
32. محمد نژاد، حبیب؛ بحیرایی، صدیقه؛ حیدری، فائزه(1388) ،”مفهوم هوش مبتنی بر آموزه های اسلام”، فرهنگ در دانشگاه اسلامی/42 سال سیزدهم، شماره2.
33. مطهري، مرتضي(1374)، “امامت و رهبري”، چاپ شانزدهم، تهران، صدرا.
34. ميركمالي، سيد محمّد(1385)،” رهبري در مديريت آموزشي”، چاپ پانزدهم، تهران، يسطرون.
35. وايلز، كيمبل(1367)،” مديريت و رهبري آموزشي”، ترجمه محمدعلي طوسي، چاپ دوم، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.
36. وبر، ماكس(1384)،” اقتصاد و جامعه”، ترجمه عباس منوچهري و ديگران، تهران، سمت.
37. هيمكس، هربرت جي، گولت، سي. دي(1376)، “تئوري‌هاي سازمان و مديريت”، ترجمه گوئل كهن، جلد دوم، تهران، نشر دوران.
38. يوكل، گري(1382)،” مديريت و رهبري در سازمان‌ها”، ترجمه محمّد ازگلي و قاسم قنبري، تهران، دانشگاه امام حسين (ع).

انگلیسی
39. Algera, P.M. , Lips-Wiersma, M(2012). Radical Authentic Leadership: co- Creating the conditions under which all members of the organization can be authentic, The Leadership Quarterly, 3(1), 118-131.
40. Amram, Joseph (Yosi)(2005). Intelligence Beyond IQ: The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences to Effective Business Leadership. Institute of Transpersonal Psychology, April 17, 2005, pp: 1-32.
41. Amram, Yosi & Alto, Palo(2007). The Seven Dimensions of Spiritual Intelligence: An Ecumenical, Grounded Theory. Presented at the 115th Annual Conference of the American Psychological Association San Francisco, CA August 17-20, 2007, pp: 1-9.
42. Avolio, B. J, Ggardner, W. L. (2005). Authentic Leadership Development: Getting to the root of Positive. Forms of Leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338.
43. Avolio, B. J, Ggardner, W. L., Walumbwa, F.O., Luthans, F. & May, D. R.(2004).Unlocking the mask: A Look at the process by which authentic Leader impact Follower attitudes & behaviors. The Leadership Quartely, 15, 801-823.
44. Ayranci, Evren & Semercioz, Fatih(2011). The Relationship between Spiritual Leadership and Issues of Spirituality and Religiosity: A Study of Top Turkish Managers. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 4.pp 136-149.
45. Ceri-Booms. Meltem(2012). How can authentic leaders creat organization identification? An empirical study on Turkish employees. International Journal Leadership Studies, Vol.7 Iss. 2, 173-190.
46. Diddams, M., Chang, G.(2012). Only human: Exploring the nature of weakness in authentic Leadership. The Leadership Quarterly, 23, 593-603.
47. Fernando, Mario(2005). Workplace spirituality: Another management fad? Research Online University of Wollongong, pp: 1-7.
48. Georg, B. Sims, P. Mclean, Andrew N. Meyer, Diana(2007). Discovering your authentic leadership. Harvard Business Review, February.
49. Georg. Bill(2007).Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value.Bublished by Jossey-Bass, Vol: 1.
50. Hosseini, Maryam; Elias, Habibah; Eric Krauss, Steven & Aishah, Siti( 2010). A Review Study on Spiritual Intelligence, Adolescence and Spiritual Intelligence, Factors that May Contribute to Individual Differences in Spiritual Intelligence, and the Related Theories. Vol. 2, No. 2, pp.179-188.
51. Sharpley, Richard & Jepson, Deborah(2011). RURAL TOURISM A spiritual experience?. Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 1, pp. 52–71.
52. W. Fry,Louis; T. Hannah, Sean; Noel, Michael & O. Walumbwa, Fred(2011). Impact of spiritual leadership on unit performance. The Leadership Quarterly, Vol. 22 , pp 259–270.
53. Walumba, F.O. , Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., Avolio, B. J. (2010). Psychological processes linking authentic Leadership to follower behaviors. The Leadership Quarterly, 21, 901-914.
54. Wigglesworth, Cynthia(2003). Spiritual Intelligence:What is it?How can we measure it?Why would business care?. Conscious Pursuits, Inc,pp 1-13.

الف) پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه بررسی رابطه هوش معنوی و رهبری موثق
اندیشمند گرامی ضمن قدردانی از توجه شما و صرف وقت گرانبهای خود در راستای همکاری در این طرح پژوهشی، پرسشنامه حاضر به منظور “بررسی تأثیر هوش معنوی رهبران در موثق بودن ایشان نزد پیروان” تدوین گردیده است. خواهشمند است جملات را به دقت مطالعه فرمایید و بر اساس درک جاری خود از سازمان و با توجه به طیف های مشخص شده پاسخ دهید.
لازم به ذکر است تمامی نظرات مطرح شده بدون نام و نشان و کاملاً محرمانه حفظ خواهد شد.
با تشکر از همکاری صمیمانه شما
خلج (کارشناس ارشد مدیریت دولتی- دانشگاه علامه طباطبایی)
لطفاً اطلاعات درخواستی زیر را بصورت کامل تکمیل نمایید.
جنسیت: زن○ مرد○ سن:……. سال
تجربه کاری: تا 5 سال ○ از 6 تا 10 سال○ از 11 تا 15 سال○ از 16 تا 21 سال○ از 21 و بالاتر○
تحصیلات: دیپلم○ فوق دیپلم○ لیسانس○ فوق لیسانس و بالاتر○
پست سازمانی: معاون مدیر کل○ رئیس یا معاون اداره ○ کارشناس مسئول○ کارشناس○
پرسشنامه هوش معنوی
راهنمای پاسخ دهی:
سوالات:
کاملاً مخالفم

مخالفم

نه موافقم نه مخالفم
موافقم
کاملاً موافقم

1. من غالباً درباره ماهیت واقعیت ها سوال می پرسم.

2. من معتقدم که ابعاد درونی ام، عمیق تر از جسم فیزیکی ام می باشد.

3. من زمانی را صرف پی بردن به هدف یا دلیل وجودم می کنم.

4. من قادر به وارد شدن به سطوح بالاتر از خودآگاهی هستم.

5. من قادرم که عمیقاً درباره آنچه رخ می دهد تفکر کنم.

6. برای من دشوار است که هرچیزی غیر از امور مادی و فیزیکی را حس کنم.

7. توانایی من جهت یافتن معنی و هدف و زندگی، به من کمک می کند تا خودم را با شرایط پراسترس

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، خودآگاهی، مدیران و کارکنان، معنویت در محیط کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، ضریب تعیین، بازده سهام، اهرم مالی