منابع مقاله درباره هوش معنوی، خودآگاهی، مدیران و کارکنان، معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد افراد جامعه،نمونه گيري صورت نگرفته است.هدف اصلي اين تحقيق بررسی رابطه هوش معنوی با رهبری موثق بوده است.
3-5 نتايج حاصل ازآمارتوصيفي
دربخش اول پرسشنامه سوالاتي مربوط به مشخصات پاسخ دهندگان مطرح شده بودكه نتايجي به شرح زير به دست آمد :4/61 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 6/38 درصد را زنان تشکیل داده بودند. همچنین بیشترین درصد فراوانی مربوط به تحصیلات کارشناسی با4/52 درصد بود. در نهایت اکثریت پاسخ دهندگان با درصد فراوانی7/30درصد بین6 تا 10 سال سابقه کار داشتند.
4-5نتايج حاصل از آماراستنباطي
پس از بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ابتدا به بررسي روايي و پايايي ابزارگرد آوري داده ها پرداخته شد و پس از تاييد آن به منظور تحليل داده هاي پژوهش، از تحليلهاي گوناگوني استفاده شد، نتیجه این تحلیل ها این شد که پرسشنامه تحقیق با دربرداشتن مجموعاً 54 گویه از ضریب آلقای کرونباخ 842/0 برخورد است و این امر بیانگر این است که این پرسشنامه از اعتبار بالایی برای سنجش متغیرهای موردنظر برخوردار است.
درمرحله بعد ارتباط بين متغيرها با استفاده از ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفت. و سپس روايي سازه متغيرها و شاخصهاي منتج از آنها با استفاده از آزمون تحليل های عاملي تاييدي مورد بررسي قرار گرفت که یکی از این تحلیل ها محاسبه ی بار عاملی و آماره t برای هریک از سوالات پرسشنامه بود که با محاسبه این دو ضریب نهایتاً این نتیجه برآمد که تمام سوالات پرسشنامه برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق( یعنی رهبری موثق و هوش معنوی) بسیار مناسب هستند لذا هیچ یک از سوالات تحقیق حذف نشدند.
و در نهايت با استفاده از روش معادلات ساختاری به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شد و با استفاده از مدلسازی ساختاری این نتایج برآمد که فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید می باشد یعنی با توجه به ضریب مسیر 50/0 و همچنین آماره t به مقدار 02/3 می توانیم بگوییم که با 99٪ اطمینان بین رهبری موثق و هوش معنوی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. و علاوه بر آن بین کلیه ابعاد هوش معنوی( خودآگاهی، آگاهی جهانی، منش معنوی و تسلط بر خویشتن) با رهبری موثق ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و کلیه فرضیات فرعی تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفتند.
5-5 نتايج حاصل از فرضيات تحقيق
همانطور که در فصل قبل دیدیم فرضیات این تحقیق در دو بخشکلی فرضیات اصلی و فرضیات فرعی بیان شده اند. که فرضیه اصلی آن به ارتباط بین هوش معنوی و رهبری موثق پرداخته و فرضیات فرعی که 4 مورد می باشند نیز به بررسی روابط آماری و ارتباط بین ابعاد هوش معنوی و رهبری موثق می پردازند. و نتایج حاصل از این فرضیات در ادامه آمده است:
1-5-5 فرضيه اصلی:
“میان هوش معنوی رهبران و میزان موثق بودن آنان نزد زیردستانشان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.”
طبق تحليلهاي انجام شده در فصل چهار، مقدار ضريب مسير براي اين رابطه 50/0 بوده و همچنين آماره t به مقدار 02/3 بدست آمد. اين نتيجه بيانگر آن است كه هوش معنوی در سطح اطمينان 99 درصد با رهبری موثق رابطه معنادار و مثبتی دارد. يعني هر چه بكارگيري هوش معنوی افراد در سازمان بيشتر باشد، باعث خواهد شد كه وثوق در رهبری افزایش پيدا كند. و ضریب تعیین 63/0 نیز بدین معناست که 63 در صد از تغییرات رهبری موثق توسط هوش معنوی افراد می باشد.

2-5-5 فرضیات فرعی:
1. بین خودآگاهي و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
از نتایج بررسی های فصل قبل اینگونه برمی آید که با توجه به ضریب مسیر 479/0 و همچنین آماره t به مقدار 208/4 ، بین خودآگاهي در سطح اطمینان 99 درصد و رهبری موثق رابطه آماری معنادار و مثبتی وجود دارد؛ زیرا آماره تي بدست آمده (208/4t=) در خارج از فاصله 575/2± است، بنابراین اولین فرضیهی فرعی پژوهش معنادار و مورد تایید می باشد. و تایید این فرضیه بدین معناست که با افزایش یا کاهش میزان خودآگاهی افراد که نشأت گرفته از هوش معنوی آنان است، وثوق و اعتماد در رهبران نیز تغییر می کند.

2. بین تسلط بر خويشتن و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
ضريب مسير بدست آمده برابر 381/0 است. با توجه به اینکه آماره تي بدست آمده (474/3 t=) در خارج از فاصله 575/2± است، بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه دومین فرضیه فرعی تحقيق در سطح 99 درصد تأئيد مي شود. بنابراين میزان تسلط بر خویشتن به صورت مثبت و معني‌دار بر روي میزان وثوق و اعتماد در رهبران تأثيرگذار است.

3. بین بروز منش معنوی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه ضريب مسير بدست آمده برابر 604/0 است و آماره تي بدست آمده (392/4 t=) نیز در خارج از فاصله 575/2± است، بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه سومین فرضیه فرعی تحقيق در سطح 99 درصد تأئيد مي شود. بنابراين داشتن منش معنوی به صورت مثبت و معني‌دار بر روي میزان وثوق و اعتماد در رهبران تأثيرگذار است.

4. بین آگاهی جهانی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه ضريب مسير بدست آمده برابر 728/0 است و آماره تي بدست آمده (589/4 t=) نیز در خارج از فاصله 575/2± است، بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه چهارمین فرضیه فرعی تحقيق در سطح 99 درصد تأئيد مي شود. بنابراين داشتن منش معنوی به صورت مثبت و معني‌دار بر روي میزان وثوق و اعتماد در رهبران تأثيرگذار است.
6-5 نتيجهگيري و پيشنهادات
براساس نتيجه فرضيه اصلی، افزايش هوش معنوی منجر به افزایش وثوق نسبت به رهبران می شود. و از آنجا كه اين مولفه بر مبناي شاخصهايي همچون “دیدگاه معنوی” ، ” آگاهی جهانی” ، ” خودآگاهی” و ” تسلط بر خویشتن” استوار است؛ مديريت سازمان ميتواند با تقويت اين ابعاد به افزایش وثوق و اعتماد نسبت به رهبران سازمان کمک کند. مثلا وقتي مدير درباره باورها و ارزشهاي اساسي خود صحبت ميكند و به اهميت داشتن يك حس قوي در هدف تاكيد دارد، پيامدهاي اخلاقي و ديني تصميمات را مورد توجه قرار ميدهد و بر اهميت داشتن معنویت در ماموريتها تاكيد ميكند، موجبات تقويت اعتماد را فراهم ميكند. به عبارت دیگر با تقویت هوش معنوی مدیران علایق خود را به نفع گروه قربانی می کنند و به بهزیستی پیروان خود اهمیت می دهند و تبدیل به رهبرانی موثق می شوند، رهبری موثقی که به دنبال توسعه و بهبود آن در پیروان خود می باشد و با ایجاد روابط باز و شفاف ارزشها، تصمیم گیری ها و حتی نقاط ضعف و اشتباهات خود را در معرض دید و نظر همگان قرار می دهد و بدین ترتیب دامنه شفافیت در روابط را بسیار وسیع می کنند و با تداوم اینگونه رفتارها معنویت در محیط کار گسترش خواهد یافت.
برای گسترش اعتماد و وثوق در سازمان نیز با توجه به نتایج رد یا تایید فرضیات فرعی پژوهش باید بگوییم تقویت ویژگی هایی همچون خودآگاهی، داشتن منش معنوی، آگاهی جهانی و تسلط بر خویشتن در رفتار رهبران باعث می شود که سبک رهبری موثق بسیار تاثیر گذار باشد و رفتار زیردستان را تغییر دهد. بنابراین باید اعتراف کنیم که رفتار درونی و بیرونی رهبران بسیار مهم بوده و سازمانهایی که در پی افزایش معنویت، اخلاقیات و اعتماد در فضای سازمانشان هستند بهتر است این موارد را نادیده نگیرند و با تعالی روحی ( خودآگاهی) و بروز رفتارهای معنوی و اخلاقمندانه، اعتماد زیردستان را افزایش دهند تا نهایتا به سازمان مطلوب خود دست یابند.
1-6-5 پيشنهاداتي براي سازمان مورد مطالعه
با توجه به جايگاه هوش معنوي و رهبری موثق در موفقيت سازمان مورد مطالعه، موارد زير ميتواند مطمح نظر مسئولين فدراسیون جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران قرارگيرد؛
• با توجه به فرضیه اصلی تحقیق که به ارتباط مثبت بین هوش معنوی و رهبری موثق اشاره دارد؛ به مدیران این فدراسیون توصیه می شود مولفه های هوش معنوی (یعنی خودآگاهی، منش معنوی، آگاهی جهانی و تسلط بر خویشتن) را که ارتباط مستقیمی با رهبری موثق دارند بهتر است در نظر داشته و پیرامون این دو مولفه مطالعات بیشتری توسط مدیران ارشد فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین انجام شود تا بتوانند این ابعاد را در خود پرورش دهند و هنگام برقراری ارتباط با همکاران خویش این ویژگی های تعالی روحی را رعایت کنند.
• كارگاههاوآموزشهايمرتبطومستمربرايشناختبيشترجايگاهمعنویت در محیط کار و چالش وثوق و اعتماد در سطح مدیران و کارکنان فدراسیونبرگزارگردد.
• رهبران و مدیران این فدراسیون باید با ایجاد چشم اندازهایی با مفاهیم معنویت و اعتماد جهت گیری‎های آتی سازمان را شکل داده، بر ایده‎ها و تصمیماتی که تقویت فرهنگ سازمانی معنویت محور می شوند تأکید زیاد داشته باشند.
• با توجه به قبول فرضیه‎های تحقیق لازم است مدیران سازمان نسبت به شناخت هرچه بهتر خود در مورد تأثیری که میزان اعتماد موجود در سازمان دارند تلاش کنند.
• جذب نیروی انسانی با تأکید بر توانمندی‎های اخلاقی، آموزه‎های دینی و معنوی و قابل اعتماد.
• آموزش معنویت در محیط کار و اخلاق یک امر ضروری و واجب است. آموزش موضوعات اخلاقی و معنوی کار بسیار سخت و دشواری به نظر می‎رسد، ولی در واقع این آموزش به معنای ایجاد هنجارها و ارزش‎های استاندارد و واقعی است که به نوبه خود موجب افزایش هوش معنوی افراد و همچنین ظرفیت و توانایی‎شان و درست کار کردن و اعتماد نسبت به مافوق خود می‎شود.
• طراحی و ایجاد نظام نامه رسمی اخلاقی برای سازمان‎ها، نظام نامه رسمی اخلاقی عبارت است از دستورالعمل‎ها‎ی مدون رسمی درباره چگونگی رفتار در موقعیت‎هایی که مستعد ایجاد دو راهی‎های اخلاقی است.
• معناداركردنكاروزندگيبرايكاركنانرادربرنامه هايبلندمدتقراردهند. اينامر مستلزمآناستكهمديريتفدراسیونخودازهوشمعنويبالاييبرخوردارباشد ( با در نظر گرفتن ابعاد هوش معنوی)تابتواندچنين برنامه هاييرادرسازماننهادينهنمايد و کارکنان نیز نسبت به رهبران و مدیرانشان بی اعتماد نباشند.
• جلساتخودارزيابيجهتآشناسازيكاركنانباابعادچندگانههوش معنوی و رهبری موثقبرگزارگردد و تلاش مدیران در راستای افزایش خودآگاهی و بروز منش معنوی باشد.
• اهدافمتعاليبرايكاركنانتعريفشودوبرايرسيدنبهايناهدافكمكشود .
• كاركنانبامنابعمعنويكهممكناستازآنآگاهينداشتهباشند،درجهتحلمسائل زندگيكاريوشخصيشانآشناشود( مثلا معرفی کتاب یا بولتنهایی با موضوعات اخلاقی و یا توزیع کتب دینی – اسلامی بین کارکنان) .
• بسطوتوسعهارزشهاورفتارهاييهمانندبخشش،انفاق،فروتني، درستکاری و اعتمادبسطوتوسعهيابندكه اينكارمستلزمالگوييدرسازماناستكههمهبتوانندازآنپيرويكنند. يكياز تأثيرگذارترينافراددرسازمانمديرسازماناست که می تواند با در پیش گرفتن سبک رهبری موثق بعنوان الگویی قابل اعتماد، ارزشهای اخلاقی را درونی سازی کند.
• احساسمثبتو روح معنویت درسازمانتلقينشودونوعيمكانيزمهدفگذاريكهتعقيبتواماناهداف فرديوهمسازمانيرابهدنبالداشتهباشد،فرهنگسازيشود.

2-6-6 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
براساستحقيقاتپيشينويافتههايتحقيق،موضوعاتوپيشنهاداتزيربهعلاقمندانموضوع هوش معنوی و رهبری موثق پیشنهاد می شود؛
– استفادهمحققانازمدلمورداستفادهدراينتحقيقدرسازمانهايديگرومقايسهنتايجحاصلهبانتايج بدستآمدهدراينتحقيق
– انجام تحقیقی مشابه ولی با استفاده از مدلهای دیگر هوش معنوی و رهبری موثق در سازمانهای دیگر
– انجام تحقیقی مشابه در سازمانهای خصوصی
– بررسيراهکارهایافزایش دهنده هوش معنوی کارکنان درسازمانهايدولتي
– بررسيمسائلومشكلاتارتقاءوتقويترهبريموثقدرسازمانهايدولتي
7 -5 محدوديتهاوتنگناهايتحقيقحاضر
– مساعد نبودن فضای فرهنگی حاکم بر کارکنان که عمدتأ به اینگونه تحقیقات به دیدهی بدبینانه مینگرند و اعتمادی بهن ندارند
– عدم کنترل کافی متغیرهای مستقل و سایر عواملی که بر متغیر وابسته اثرگذار هستند
– فقدان نگاه جامع به رهبری موثق و نادیده گرفتن نقش هوش معنوی پیروان

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی