منابع مقاله درباره هوش معنوی، خودآگاهی، مدل مفهومی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

است که محققان اخلاقیات و رهبری، پژوهش درباره مفهوم اخلاق در رهبری را آغاز کرده اند. چرا حالا؟ شاید یک علت این باشد که توجه به مسائل اخلاقی در حوزه مدیریت رو به افزایش است. دلیل دیگر ممکن است این باشد که بررسی زندگی نامه رهبران بزرگ- مثل مارتین لوترکینگ، جان اِف کندی و توماس جِفِرسون- نشان داده که آنها دچار ضعف اخلاقی بوده اند. انحرافات اخلاقی مدیران شرکت ها همواره تیتر اول رسانه ها را به خود اختصاص داده است.”
و در انتهای این فصل شایسته است بعنوان کلام آخر به نظر سبحانی و همتیان که در سال 1391 درباره رهبری اصیل ارائه کردند اشاره کنیم و این فصل را به پایان برسانیم:
“رهبرياصيلدرتلاشاستتااصولوالاياخلاقيرادرعمل بهكارگيرد. واگررهبروپيروان(كليهافرادسازمان)براساساصولاخلاقيعملكنند،نيازبه رفتارهايمتفاوتدرمحيطهايمختلفنميباشد”.

5-2 بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق
با مطالعه ادبیات مربوط به هوش معنوی و سبک رهبری موثق این نتیجه حاصل می شود که بین این متغیرها باید ارتباط معناداری وجود داشته باشد. لذا در این قسمت برآنیم تا با استفاده از مدل هوش معنوی که ویگل ورث در سال 2003 ، با الهام از مدل هوش هیجانی دنیل گولمن طراحی کرده است، به ارائه مدل پیشنهادی خود بپردازیم و با استناد به مدل رهبری موثق آویلیو و گاردنر ( سال 2005) به تکمیل این مدل مفهومی اقدام نماییم.
بنابراین با توجه به ابعاد سبک رهبری موثق از دیدگاه آویلیو و گاردنر که شامل: خودآگاهی، شفافیت در روابط، پردازش متعادل و جنبه درونی اخلاقی و ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگل ورث که عبارت است از: خودآگاهی، آگاهی جهانی، داشتن منش معنوی و تسلط بر خویشتن؛ می توان به این فرضیه رسید که میان هوش معنوی رهبران و میزان موثق بودن آنان نزد زیردستانشان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. با این فرضیه مدل مفهومی این تحقیق که برگرفته از ادبیات نظری تحقیق می باشد را در شکل زیر نشان می دهیم.

شکل( 6-2) مدل مفهومی تحقیق

5-2 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا ادبیات نظری مربوط به مفاهیم هوش، معنویت و هوش معنوی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از مرور سبک های مختلف رهبری به بحث پیرامون رهبری موثق پرداخته و ضمن توضیح اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوعات، نظریات تئوری پردازان گوناگون در طول زمان ارائه شده، تبیین گشت. سپس به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع این پایان نامه پرداخته شد و در نهایت با بهره گیری از تئوری به نتیجه گیری و تدوین مدل مفهومی تحقیق رسیدیم.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه
انجام تحقیق خوب، به معنای انجام پژوهش با روش علمی، به معنای پیروی از یک مجموعه بنیادین از قواعد، مقررات، رویکردها به منظور حل مسئله مورد نظر است چرا که بسیاری از پیشرفت های صورت گرفته در علم، بر اساس همین قوانین و مقررات صورت گرفته است. پیروی از روش علمی به معنای نگریستن به مسئله تحقیق بدون وجود هرگونه پاسخ های پیش داورانه و اندیشه های از پیش تعیین شده است( مک ناب، 1390؛ 25).
همانطور که در فصل اول مطرح شد ایراد اساسی تحقیقات صورت گرفته، ایراد اساسی تحقیقات صورت گرفته، فقدان نگاه جامع به رهبری موثق و نادیده گرفتن نقش هوش معنوی پیروان و زمینه در معادله رهبری موثق است و این تحقیق با هدف اصلی بررسی نقش رهبری موثق، هوش معنوی رهبران و پیروان و زمینه معنوی در اثربخشی رهبری انجام پذیرفته است. در این فصل ابعاد روش شناختی تحقیق از جهت نوع تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزارها، مقیاس های سنجش داده ها و همچنین نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

2-3 روش تحقیق
تحقیق حاضر از آنجا که برای اولین بار اقدام به تعریف مؤلفه های رهبری موثق و هوش معنوی و شاخص های مربوطه با رویکردی جامع و متفاوت با رویکردهای رهبرمحور گذشته می نماید و نقش آنان را در معادله رهبری موثق تبیین می کند برحسب هدف، تحقیقی توسعه ای محسوب می شود و از آن نظر که دستگاه های دولتی نظام اداری ایران ( نظیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین) با مدل و ابزارهای ارایه شده می تواند نسبت به آسیب شناسی وضعیت موجود و برنامه ریزی برای بهبود اقدام نمایند تحقیقی کاربردی به حساب می آید. همچنین از آنجا که این تحقیق در صدد تبیین وضعیت موجود روابط بین متغیرها بوده از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات این تحقیق با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. در این تحقیق برای مدل رهبری موثق با استفاده از ابعاد هوش معنوی شبیه سازی شده لذا این پژوهش از نظر طرح تحقیق نوعی تحقیق شبه آزمایشی تلقی می شود و با استفاده از شیوه تحلیل کوواریانس تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را می توان کنترل می گردد.

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات
مهمترین روش های جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
الف) مطالعات کتابخانه ای: جت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع از منابع کتابخانه ای و مقالات استفاده شده است.
ب) تحقیقات میدانی: برای گردآوری داده ها در مرحله طراحی الگویی مفهومی از طریق مبانی نظری و انجام مصاحبه های اکتشافی و مطالعه مقالات مختلف به منظور شناسایی مؤلفه های هوش معنوی و رهبری موثق اقدام شده است و در ادامه از پرسشنامه باز برای تعیین میزان موافقت خبرگان با شاخص ها و گویه ها استفاده شده است. در مرحله پیمایش مدل مفهومی، از پرسشنامه بسته در مقیاس لیکرت جهت ارزیابی مولفه های هوش معنوی و رهبری موثق با در نظر داشتن شاخص های آنها اقدام گردیده است. پرسشنامه هوش معنوی چهار شاخص اصلی در این هوش(تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی) را می سنجد و مجموع امتیازات پاسخگو بین صفر تا 96 می باشد. در پرسشنامه رهبری موثق نیز دو دسته سوال داریم که دسته نخست ویژه رهبران و دسته دوم ویژه پیروان می باشد که این سوالات نیز هریک به فراخور خویش چهار شاخص اصلی رهبری موثق(شفافیت، روحی/اخلاقی، پردازش متعادل و خودآگاهی) را می سنجد.
از 54 سوال پرسشنامه مذکور هفت سوال نخست مربوط به بعد منش( دیدگاه) معنوی، پنج سوال برای سنجش بعد آگاهی جهانی، پنج سوال ویژه خودآگاهی و پنج سوال هم مربوط به بعد تسلط بر خویشتن می باشد. و برای سنجش هوش معنوی نیز ده سوال مربوط به بعد شفافیت، هشت برای سنجش بعد اخلاق درونی، هفت سوال برای بعد پردازش متعادل و هفت سوال هم برای سنجش خودآگاهی در نظر گرفته شده است.
سوالات این پرسشنامه با استفاده از ادبیات و پرسشنامه های موجود در حوزه هوش معنوی و رهبری موثق طراحی گردیدند. در ضمن در طراحی این سوالات از طیف پنج گزینه ای لیکرت76 استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود. به حداکثر موافقت با گویه امتیاز 5 و حداقل مخالفت با گویه امتیاز 1 تعلق می گیرد.
برای 22 سوال اول که مربوط به متغیر هوش معنوی می باشد طیف لیکرت به صورت های زیر است:
جدول (1-3)طیف لیکرت پرسش های مربوط به هوش معنوی
شکل بندی
کاملاً موافقم
موافقم
نه موافقم نه مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
امتیازبندی
5
4
3
2
1

برای 32 سوال دوم که مربوط به متغیر رهبری موثق می باشد، طیف لیکرت به صورت زیر است:

جدول( 2-3) طیف لیکرت پرسشهای مربوط به رهبری موثق
شکل بندی
اصلاً
گاهاً
بعضی اوقات
اغلب اوقات
مدام
امتیازبندی
1
2
3
4
5

4-3 ساختار پرسشنامه
پرسشنامهيكيازمتداول ترينابزارجمع آورياطلاعاتدرتحقيقاتپيمايشياست. پرسشنامهمجموعهپرسشهايهدفدار استكهپيرامونمساله،سوالاتپرسشنامهيابهصورتبستهباگزينههايمشخصويابهصورتبازوتشريحيمطرحمي شوند وياتركيبيازايندوروشانتخابميگرددكهنظرديدگاهوبينشيكفرد)پاسخگو (راموردسنجشقرارمي دهد ( خاكي، 1388: 242). دراينتحقيقازسوالاتبستهپاسخاستفادهشدهاست،اينسوالاتپاسخدهندگانرابرآن ميداردكهتنهاازگزينههاييكهتوسطپژوهشگردرنظرگرفتهشدهاستيكيراانتخابكند ( مک ناب، 2008: واعظی، 1390). ازآنجايي كهبهطوركليمقياسبرايسنجشنگرشها،قضاوتها،عقايدوسايرخصيصههاييكهبهآساني قابلاندازهگيرينيستند،بهكارمي رودكهبههمينمنظورازمقياسليكرتكهيكيازرايجترينمقياسهاياندازهگيري نگرش مي باشد،بهشرحذيلاستفادهشدهاست.
جدول( 3-3) مولفههاوگویه هايمرتبطباهريكازمتغيرهايتحقيقدرپرسشنامه
متغیر های مورد بررسی
مولفه
شاخص
شماره سوالات در پرسشنامه
متغیر مستقل
هوش معنوی
دیدگاه معنوی
1-2-3-4-5-6-7

آگاهی جهانی
8-9-10-11-12

خودآگاهی
13-14-15-16-17

تسلط بر خویشتن
18-19-20-21-22
متغیر وابسته
رهبری موثق
شفافیت
23-24-25-26-27-28-29-30-31-32

دیدگاه اخلاقی درونی
33-34-35-36-37-38-39-40

پردازش متعادل
41-42-43-44-45-46-47

خودآگاهی
48-49-50-51-52-53-54

5-3 جامعه آماری77
جامعه آماري اشاره به گروهي از افراد دارد كه از يك خصوصيت مشتركي برخوردارند كه آنها را از ديگر گروه ها متمايز ميكند ( دانايي فرد و همكاران، 1389). معمولا در هر تحقيق جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه تحقيقگر مايل است درباره صفت متغير واحدهاي آنجا به مطالعه بپردازد.
جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران می باشد که بر همین اساس 185 پرسشنامه بسته پاسخ در این سازمان توزیع شد و داده های لازم در فدراسیون و هیئت های ورزش های جانبازان و معلولین مراکز استانها جمع آوری گردید.
در این تحقیق کلیه کارکنان و مدیران پس از ارایه توضیحات اولیه، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام نموده اند. همانطور که براون و همکاران(2006) مطرح نموده اند به لحاظ دشواری های موجود در مطالعات رهبری، در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته، اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته از یک منبع جمع آوری شده است و این تحقیق نیز دارای همان محدودیت ها می باشد. با توجه به اینکه تعداد افراد شاغل در هر پست سازمانی محدود می باشند و پاسخگویان اطلاعات کاملی از وضعیت سازمان مورد فعالیت داشته اند لذا نتایج تحقیق معتبر می باشد. پس از بررسی داده های مربوط به 185پرسشنامه، اطلاعات 8 واحد تحلیل به لحاظ نواقصی که داشتند حذف شدند و در نهایت داده های مربوط به 177 واحد تحلیل مورد بررسی قرار گرفت.
6-3 روشنمونهگيريوتعيينحجمنمونه
نمونهگيرييعنيانتخابتعداديازافراد،حوادثواشياازيكجامعهتعريفشدهبهعنواننمايندهآنجامعه. تعيينحجم نمونهيكيازاساسيترينومشكل ترينگامهايهرتحقيقميدانيبودهودقتدرتعيينحجمنمونهمتضمنصحتتعميمو نتيجهگيرياست.دراينتحقيقبدليلمحدودبودنتعداداعضای جامعهآمارياز روش نمونه گیری سرشماری استفاده شده است.

7-3 متغیرهای تحقیق
دراينتحقيقهوش معنویبهعنوانمتغيرمستقلموردبررسيوسنجشقرارميگيردكه با استناد به دیدگاه ویگل ورث(سال2003)شاملچهارمولفه ” خودآگاهی” ، ” آگاهی جهانی” ، ” دیدگاه معنوی” و ” تسلط بر خویشتن” می باشد. متغیر وابسته نیز رهبری موثق است که از دیدگاه آویلیو و گاردنر (سال2005) در برگیرنده ی چهار مولفه ” شفافیت” ، ” دیدگاه اخلاقی درونی” ، ” پردازش متعادل” و ” خودآگاهی” می باشد. ارزيابياعضايسازمانازهركدامازاينابعاد ) باطراحيسوالات)براساسمقياس ليكرتنمرههركدامازاينابعادونهايتانمرههركدامازمتغيرهارامشخصخواهندنمود.

8-3 روایی78 و پایایی79 ابزار گردآوری داده ها
پيشازاطميناننهاييبهابزارهاياندازهگيريوبهكارگيريآنهادرمرحلهاصليجمعآوريدادهها،ضرورتداردكهتحقيقگرازطريقعلمي،اطميناننسبيلازمرانسبتبهروابودنبكارگيريابزارموردنظرومعتبربودنآنپيداكند. مقصودازروايي آناستكهآياابزاراندازه گيريميتواندويژگيوخصيصهايكهابزاربرايآنطراحيشدهاسترااندازهگيريكند،ياخير؟ موضوعرواييازآنجهتاهميتداردكهاندازهگيريهاينامناسبوناكافيميتواندهرتحقيقعلميرابيارزشونارواسازد( خاکی، 1388: 288). رواييرادرسهگروهگستردهطبقه بندينمودهاند:
الف) رواييمحتوا: اطمينانمي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره رهبری تحول آفرین، سبک رهبری، خودآگاهی، تحول گرا Next Entries منابع مقاله درباره معادلات ساختاری، مدل سازی، وضعیت تحصیلی، هوش معنوی