منابع مقاله درباره هوش معنوی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

تحصیلی
فراوانی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی پاسخ گویان
دیپلم
4
3/2
8/2
کاردانی
2
1/1
4/1
کارشناسی
76
9/42
4/52
کارشناسی ارشد و بالاتر
63
6/35
4/43
جمع
145
9/81
0/100
بی پاسخ
32
1/18

جمع کل
177
0/100

نمودار(4-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سطح تحصیلات

5-2-4 سطح سازمانی
در جدول (5-4) توزیع فراوانی سطح سازمانی مشارکت کنندگان تحقیق را نشان می دهد. بر این اساس 1/58 درصد پاسخ گویان در سطح سازمانی کارشناس مسئول و بالاتر و 9/41 درصد در سطح سازمانی کارشناس قرار داشته اند.
جدول( 5-4) سطح سازمانی مشارکت کنندگان
سطح پست سازمانی
فراوانی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی پاسخ گویان
معاون مدیر کل
4
3/2
1/3
رئیس یا معاون اداره
21
9/11
3/16
کارشناس مسئول
50
2/28
8/38
کارشناس
54
5/30
9/41
جمع
129
9/72
0/100
بی پاسخ
48
1/27

جمع کل
177
0/100

نمودار (5-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سطح پست سازمانی

3-4 آمار استنباطی
بهمنظورتحليلداده هايپژوهشازتحليلهايگوناگوناستفادهشدهاست. درمرحلهاولارتباطبينمتغيرهابااستفادهاز ضريبهمبستگيموردبررسيقرارميگيرد.درمرحلهبعدرواييسازهمتغيرهاوشاخصهايمنتجازآنهابااستفادهاز آزمونتحليلعامليتاييديموردبررسيقرارميگيرد.

1-3-4 ضريبهمبستگيبينمتغيرهايپژوهش
دراينجابايداشارهكردمعمولادرنتيجهگيريازچنينآزمون هاييكهدرآنهارابطهبيندومتغيرموردبررسيقرارميگيرد،چنانچهضريبهمبستگيبيندومتغيركمتراز 25/. بدستآيد،رابطهبيندومتغيرضعيفارزيابيمي شودوجنانچهمقدار اينضريبدردامنه ی 6/. – 25/. قرارگيرداينرابطهمتوسطودرصورتيكهاينرابطهبيشاز 6/. باشدبهاينمعنااست كهرابطهقويبيندومتغيروجوددارد. جداول 6-4 میانگین، انحراف معیار و ماتريسهمبستگيبينمتغيرهايتحقيقرانشانميدهد.
جدول(6-4)میانگین، انحراف معیار و ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق
متغیرهای پژوهش
میانگین
انحراف معیار
1
2
3
4
5
6
7
8
دیدگاه معنوی
6878/24
083/1
000/1

آگاهی جهانی
6295/24
074/1
**345/0
000/1

خودآگاهی
6464/24
913/0
**520/0
*266/0
000/1

تسلط بر خویشتن
6645/24
092/1
*218/0-
099/-0
006/0
000/1

شفافیت در روابط
6707/24
083/1
**790/0
**531/0
**469/0
*257/0-
000/1

دیدگاه اخلاق درونی
6555/24
967/0
**320/0
**415/0
**687/0
*228/0
**380/0
000/1

پردازش متعادل
6875/24
096/1
*231/0
039/0
131/0
**431/0
*207/0
015/0
000/1

خودآگاهی
6639/24
933/0
085/0-
178/0
*297/0
**615/0
064/0
**657/0
175/0
000/1
سطح معني داري ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش 0.05p˂* 0.01p˂**

2-3-4 ارزيابيبخشاندازه گيريمدل
درارزيابيبخشاندازه گيريمدلمحققبايدبهبررسيروابطبينمتغيرهاينهفتهومتغيرهايآشكارمدلبپردازد. دراينجا هدفتعييناعتباريارواييواعتمادياپايايياندازهگيريهايموردنظراست. دربحثاعتبارياروايياينمسئلهمطرحاست كهآياشاخصهايامتغيرهايآشكارهمانچيزرااندازهگيريميكنندكهمدنظرمحققاستياچيزديگريرا.درمقابل مسئلهاعتمادياپاياييبااينموضوعسروكارداردكهشاخصهايمورداستفادهباچهدقتيموضوعموردنظررااندازه گيري ميكنند( کلانتری، 1388: 136).
بهمنظورتحليلساختاردرونيپرسشنامهوكشفعواملتشكيلدهندههرسازهيامتغيرمكنون،ازابزارتحليلعامليتأييدي استفادهميشود. همچنيندراينبخشبااستفادهازتحليلعامليتأييدي معادلاتاندازهگيريشدهمربوطبههرسازه (متغير مكنون (استخراجوتفسيرمیشوند( دانشگر، 1390: 113). تحليلعامليتأييدي سازههايتحقيقبهصورتزيرارائهميشوند.

1-2-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر هوش معنوی
نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر هوش معنوی را می توان در جدول 7-4 مشاهده کرد.
جدول(7-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر هوش معنوی
مولفه/ ابعاد
شاخص ها
بار عاملی
آماره t
دیدگاه معنوی
سوال 1
0.59
7.51

سوال2
0.45
6.99

سوال3
0.69
7.81

سوال4
0.29
6.25

سوال5
0.77
7.90

سوال6
0.28
6.92

سوال7
0.20
6.25
آگاهی جهانی
سوال8
0.74
8.04

سوال9
0.29
6.96

سوال10
0.72
8.02

سوال11
0.76
8.10

سوال12
0.51
7.52
خودآگاهی
سوال13
0.22
6.16

سوال14
0.26
6.63

سوال15
0.29
6.70

سوال16
0.22
6.14

سوال17
0.66
7.64
تسلط بر خویشتن
سوال18
0.42
6.49

سوال19
0.52
7.11

سوال20
0.49
6.94

سوال21
9.0
37.9

سوال22
57.0
28.7

نتايج تحليل عاملي مندرج در جدول(7-4) نشان مي دهدكه تمامي شاخصهاي مربوط به هوش معنویازمقاديرتي(بیشتر از 96/1) و بار عاملی ( بیشتر از 4/0) برخوردارند و براي متغير هوش معنوی شاخصهاي مناسبي محسوب می شوند.

2-2-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری موثق
نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری موثق را می توان در جدول 8-4 مشاهده کرد.

جدول(8-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری موثق
مولفه/ ابعاد
شاخص ها
بار عاملی
آماره t
شفافیت در روابط
سوال23
0.63
7.60

سوال24
0.73
7.84

سوال25
0.64
7.64

سوال26
0.93
8.16

سوال27
0.49
7.10

سوال28
0.46
6.98

سوال29
0.57
7.42

سوال30
0.92
8.02

سوال31
0.87
7.91

سوال32
0.88
7.94
دیدگاه اخلاق درونی
سوال33
0.83
7.81

سوال34
0.76
7.59

سوال35
0.99
8.16

سوال36
0.89
7.96

سوال37
0.86
7.89

سوال38
0.50
6.20

سوال39
0.29
6.69

سوال40
0.75
7.93
پردازش متعادل
سوال41
0.55
7.44

سوال42
0.40
6.78

سوال43
0.53
7.40

سوال44
092
8.32

سوال45
0.90
8.15

سوال46
0.72
7.88
خودآگاهی
سوال47
0.85
8.08

سوال48
0.95
8.21

سوال49
0.54
7.49

سوال50
0.51
7.42

سوال51
0.32
6.26

سوال52
0.56
7.55

سوال53
0.57
7.57

سوال54
0.41
6.95
نتايجتحليلعامليمندرجدرجدول(8-4) نشانميدهدكهتماميشاخصهايمربوطبه رهبری موثق ازمقاديرتي(بیشتر از 96/1) و بار عاملی ( بیشتر از 4/0) برخوردارند وبرايمتغير رهبری موثق شاخصهايمناسبيمحسوب می شوند.
همانطور که مشاهده شده است برخی شاخص های کلی آزمون نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی به شرح ذیل می باشد.
جدول(9-4) معیارهای برازش مدل ساختاری متغیرها
آماره کای دو
درجه آزادی
آماره کای دو تقسیم بر درجه آزادی
RMSEA
NFI
CFI
GFI
AGFI
115.54
19
6.389
0.18
0.58
0.41
0.86
0.72

1-3-3-4 مدلسازی معادلات ساختاری
مدلسازی معادلات ساختاری85(SEM) یکی از انواع مدل های «ملری است که به سنجش ارتباطات میان چندین متغیر می پردازد. مدلسازی معادلات ساختاری، ساختار روابط درونی را در مجموعه ای از معادلات، مانند مجموعه ای از معادلات رگرسیونی می آزماید. این روش همه روابط میان سازه هایی( متغیرهای مستقل و وابسته) را که در تحلیل وجود دارند، شرح می دهد. سازه ها عناصری غیرقابل بررسی یا مکنون هستند و با چندین متغیر می توان آنها را نشان داد. مدل معادلات ساختاری روشی نظامند و پویا برای محاسبه تعاملات بین متغیرها در پِژوهش و همچنین بین سوالات ابزارهای اندازه گیری در تحقیقات می باشد. مزیت این روش نسبت به روش های قدیمی مثل رگرسیون در محاسبه خطای اندازه گیری ابزار (پرسشنامه) است، بطوری که روش های قدیمی قادر به محاسبه این خطا نبوده و مقادیر را با وجود خطا اعلام می کردند؛ در حالی که این روش خطا محاسبه شده و نتایج نهایی دقیق تر اعلام می شوند( کاظمی، 1391: 52).

شكل(1-4)مدل معادلات ساختاري در حالت تخمين ضرايب مسير

شكل(2-4) مدل معادلات ساختاري درحالت معناداري ضرايب(t‐value)

2-3-3-4 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: ” میان هوش معنوی رهبران و میزان موثق بودن آنان نزد زیردستانشان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.”

جدول 10-4: ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق)
متغیر مستقل
ضریب مسیر(β)
آماره t
ضریب تعیین کل(R2)
هوش معنوی
50/0
02/3
63/0

با توجه به ضریب مسیر 50/0 و همچنین آماره t به مقدار 02/3 می توان گفت: رهبری موثق در سطح اطمینان 99٪ با هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین فرضیه پژوهش تایید می شود.
فرضیات فرعی:
1. بین خودآگاهي و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
2. بین تسلط بر خويشتن و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
3. بین بروز منش معنوی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
4. بین آگاهی جهانی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول( 11-4) ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین ( متغیر وابسته: رهبری موثق)
متغیر مستقل
ضریب مسیر(β)
آماره t
ضریب تعیین کل(R2)
خودآگاهي
479/0
**208/4
610/0
تسلط بر خويشتن
381/0
**474/3

منش معنوی
604/0
**392/4

آگاهی جهانی
728/0
**589/4

0.05˂* p 0.01˂** p
با توجه به ضریب مسیر 479/0 و همچنین آماره t به مقدار 208/4 می توان گفت: خودآگاهي در سطح اطمینان 99 درصد بر رهبری موثق تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین اولین فرضیهی فرعی پژوهش معنادار و مورد تایید می باشد.
با توجه به ضریب مسیر 381/0 و همچنین آماره t به مقدار 474/3 می توان گفت: تسلط بر خويشتن در سطح اطمینان 99 درصد بر رهبری موثق تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین دومین فرضیهی فرعی پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر 604/0 و همچنین آماره t به مقدار 392/4می توان گفت: منش معنوی در سطح اطمینان 99 درصد بر رهبری موثق تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین سومین فرضیهی فرعی پژوهش معنادار و مورد تایید می باشد.
با توجه به ضریب مسیر 728/0و همچنین آماره t به مقدار 589/4 می توان گفت: آگاهی جهانی در سطح اطمینان 99 درصد بر رهبری موثق تاثیر معنادار و مثبتی دارد ؛ بنابراین چهارمین فرضیهی فرعی پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.

5-4 خلاصه فصل
دراينفصلبهتوصيفداده هايپژوهشيوتجزيهوتحليلدادههاييكهبهوسيلهپرسشنامهازافرادگردآوريشدهاند، پرداختهشدهوسپسبهمنظورتحليلدادههايپژوهشازتحليل هايگوناگوناستفادهشدهاست. درمرحلهاولارتباطبين متغيرهابااستفادهازضريبهمبستگيموردبررسيقرارگرفت. درمرحلهبعدرواييسازهمتغيرهاوشاخصهايمنتجاز آنهابااستفادهازآزمونتحليلعامليتاييديموردبررسيقرارگرفت. ودرنهايتبااستفادهازروش مدلسازی معادلات ساختاری بهآزمونفرضيههايتحقيقپرداختهشد.

فصلپنجم: نتيجهگيريوپيشنهادات

1-5 مقدمه
بعد از تجزيه و تحليل داده ها، آزمون فرضيه ها و تحليل يافته هاي تحقيق در فصل چهارم، در اين فصل بر مبناي نتايج حاصل شده، محقق به ارائه پيشنهادها و راهكارها مي پردازد. اساس تدوين فرضيات اين تحقيق، مدل مفهومي تحقيق بودكه در فصول قبل،ابعاد و جزئيات آن مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. در اين تحقيق، هدف اصلي تبيين رابطه هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و كاركنان فدراسیون جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران است.
دراين فصل نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده هاخلاصه مي شود. باتحليل آنها سعي مي شود تابه سوالات تحقيق پاسخ داده شود. در بخش اول اين فصل،خلاصه نتايج حاصل از اجراي طرح تحقيق وپاسخ هريك ازسوالات ارائه شده است. در بخش دوم، با استفاده از اطلاعات بدست آمده، پيشنهاداتي براي سازمان مورد مطالعه وپيشنهاداتي براي محققين براي انجام تحقيقات آينده داده شده است.
2-5 بررسي اجمالي تحقيق
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل مدیران و كاركنان فدراسیون جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران مي باشد. تعداد مديران و كاركنان این سازمان185نفر مي باشد و بدليل محدود بودن

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره معادلات ساختاری، مدل سازی، وضعیت تحصیلی، هوش معنوی Next Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، خودآگاهی، مدیران و کارکنان، معنویت در محیط کار