منابع مقاله درباره هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی، امنیت ملی، ایران اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ماوراءالطبیعی براي قدرت حاکمیت قائل است و اراده پروردگار را برتعلق قدرت وحاکمیت به فرد،گروه یا طبقه خاصی مورد تاکید قرار میدهد دیگري نظام اعتقادي مردمسالار (دموکراتیک ) است که از قرن هجدهم میلادي پدیدار شده است وانسان راصرف نظر از تمایزاتش سرچشمه قدرت واعمال حاکمیت میداند که مردم آن را به هیئتحاکمه منتخب خود واگذار میکنند.(قاضی،1373 :230 و239)
به این ترتیب حاکمیت حقی تلقی میشود که در گفتمان و الگوي مردم سالاري یا دموکراسی به نهاد سیاسی حکومت درکشورها واگذار میشود.نهاد سیاسی حکومت نیز به وسیله افراد ملت درهرکشور وبر پایه راي مردم درهمهپرسی به قانون اساسی آن کشور تاسیس میشود ومطابق مفاد قانون اساسی،قدرت مل تّ یا مردم آن کشور براي اعمال اراده سیاسی و مدیریت امور کشور (سرزمین،مردم،ارتباط با سایرکشورها)به کارگزاران قواي حکومتی(رئیسکشور،مجلس،هیئت وزیران و غیره)انتقال مییابد.
حق حاکمیت حکومتها از ابعاد مختلفی برخوردار است که عمدتاً به این شرح است:
-حق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات عمومی وخصوصی درهمه شئونات کشورداري؛ -حق اجراي قوانین ومقررات مصوب.
-حق تامین هزینههاي حکومتی از منابع ملت نظیر ثروتها مشاع وسرزمینی و اخذ مالیات و عوارض.
-حق تنظیم روابط کشور با سایر کشورها.
-حق اعلان جنگ وعقد پیمان صلح براي تامین امنیت ملی کشور.
-حق دادرسی ورسیدگی به دعوي وتامین عدالت و امنیت عمومی درکشور.
-حق نصب وعزل کارگزاران حکومتی و مدیران.
-حق نظارت وکنترل و اعمال اراده درکلیه امورکشور.
– حق نتظیم واجراي برنامههاي توسعه ملی وتخصیص وکاربري منابع مالی وبودجههاي کشور.
– حق حفاظت ازموجودیت کشور،امنیت ملی وعمومی و مجازات اخلالگران وتهدید کنندگان امنیت.
علاوه بروجه اعمال حاکمیت درمقیاس ملیّ،وجه دیگر اعمال حاکمیت، امروزه حاکمیت درمقیاس بین المللی است کهناشی از توسعه نظامهاي بینالمللی و فرا کشوري است که اختصاص به کشور خاص ندارد و موضوع مشترك تمامی یا بخشی از کشورهاي جهان است که درقالب نهادهاي بینالمللی جهانی،نظیر سازمان ملل متحد،یا منطق -اي،مثل اتحادیه اروپا،شکل گرفته است.آنها به مدیریت واعمال حاکمیت بر نظام بیالمللی مربوط درفضا وقلمرو جغرافیایی فراکشوري منطقه،قاره یا کره زمین ونیزماوراي کره زمین میپردازند.منشاء قدرت اینگونه نهادهاي بین -المللی نیز کشورها وحاکمیتهاي ملیّ است که ازطریقکنواسیونها،اجلاسها وقراردادهاي بینالمللی بهآنها تفویض میشود.(حافظ نیا،1390 :157 و157) در کشور ما رئیس جمهور باراي مستقیم مردم انتخاب میشود، و پس از نتفیض حکم ریاستجمهوري توسط مقام رهبري به عنوان رئیسجمهور ایران منصوب میشود.
2-6-گزارش میزان مشارکت مردم در دورههاي مختلف انتخابات ریاستجمهوري:
انتخابات درنظام جمهوري اسلامی ایران یکی ازمولفههاي اصلی مشارکت همگانی با احساس مسئولیت مردم درادارهکشور می باشد.در ایران بعدازپیروزي انقلاب به طور متوسط هرساله یک انتخابات برگزار گردید،که درتمامی این انتخابات مشارکت بالاي پنجاه درصدي را شاهد بودیم.انتخابات درجمهوري اسلامی ایران تلفیقی از دینداري ومردم سالاري است .
دوره اول:
انتخابات درتاریخ 5/11/1358 درسراسر کشوربرگزار گردید.دولت موقت مهدي بازرگان استعفا داده بود و اداره کشوربه دست شوراي انقلاب اداره میشد،دراین انتخابات 124 نفرداوطلب شدندکه صلاحیت همه به جزیک نفر تائید گردید وتماي این افراد وارد میدان رقابت شدند.خیلی زودبسیاري ازنامزدها انصراف دادند وتعداد کسانی که واردصحنه رقابت شدند به 96نفر کاهش یافت.جمعیت واجدشرایط در این انتخابا ت20857391 نفربودند که از این تعداد 14152902 نفردر انتخابات شرکت کردند یعنی مشارکت 86/67 درصدیمردم.در این دوره آقاي ابو الحسن بنیصدر با کسب 10753752 راي به عنواناولین رئیس جمهور انتخاب گردید.
دوره دوم:
انتخابات دومین دوره ریاستجمهوري در تاریخ 2/5/1360 بر گزار شد.در این دوره 71 نفر داوطلب شدند که فقط صلاحیت 4نفر از سوي شوراي نگهبان که بر اساس قانون مورخه 13/4/1360 مصوب مجلس شوراي اسلامی تائید صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوري را بر عهدهگرفته بود تائید شد. در آخرین روز خرداد سال 1360، مجلس شوراي اسلامی عدم کفایت سیاسی بنیصدر را اعلام کرد و حدودا یک ماه بعد، دومین انتخابات ریاستجمهوري در نظام جمهوري اسلامی ایران در تاریخ دوم مرداد سال 1360 برگزار شد. در این انتخابات 22439930نفر واجد شرایط رآي دادن بودند که از این تعداد 14573803نفر یعنی 24/64 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند محمدعلی رجایی در این انتخابات توانست با کسب 12میلیون و 770هزار و 50 راي( 90درصد کل آرا) از مجموع 14میلیون و 573هزار و 803 راي ماخوذه، رئیسجمهوري ایران شود و شکست حزب جمهوري اسلامی در انتخابات دور اول را جبران کند.
دوره سوم:
این دومین انتخابات زود هنگام تاریخ جمهوري اسلامی ایران است،در دورانی که کشور از یکسو درگیر جنگ با عراق ،از سوي دیگر دچار بحرانهاي امنیتی -سیاسی سال 1360 است، رییسجمهور هم در سوءقصدي، تنها یک ماه پس از انتخاب ترورشده است.بعد از شهادت رئیسجمهور در تاریخ هشتم شهریور (محمد علی رجائی ) انتخابات در تاریخ 10/7/1360 برگزار گردید.در این دوره 46 نفر داوطلب شدند، که صلاحیت 4 نفر توسط شوراي نگهبان تائید گردید.در این دوره 22439930نفر واجد شرایط رآي دادن بودند که 16846715 یعنی 26/74در صد در انتخابات شرکت کردند. که ایت اﷲ خامنه اي با کسب 15905987 (95 درصد ) به عنوان رئیس -جمهور انتخاب شدند.
دوره چهارم:
انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران در شرایطی برگزار شد که بعد از روساي جمهور اول و دوم، این اولین بار بود که بعد از مدت قانونی (چهار سال)انتخابات در کشور برگزار میشد.
انتخابات درتاریخ 25/5/ 1364 در سراسر کشور برگزار گردید.در این دوره 50نفر داوطلب شدند که صلاحیت 3نفر توسط شوراي نگهبان تائید شد. در این انتخابات 25133802 نفر واجد شرایط رآي دادن بودند که از این تعداد 14238587 نفر یعنی 78/54 درصد در انتخابات شرکت کردند . آیت اﷲ سید علی خامنه اي با 12205012 رآي یعنی( 85درصد)، به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردیدند.
دوره پنجم:
پس از رحلت امام خمینی (ره) پنجمین دوره انتخابات ریاستجمهوري نزدیک به ششهفته زودتر از موعد در ششم مرداد 1368 برگزار شد.رئیس جمهور می بایست تا تاریخ 17/7/1368 در پست ریاست جمهوري انجام وظیفه میکرد، اما به علت ارتحال رهبر کبیر انقلاب و انتخاب رئیس جمهور وقت به رهبري انقلاب انتخابات در تاریخ جمعه ششم مرداد ماه بر گزار گردید .در این دوره 79 نفر داوطلب شدند که تنها دو نفر تائید صلاحیت شدند .در این انتخابات 30139598 نفر واجد شرایط راي دادن بودند ،که 16452677 نفر یعنی 59/54 درصد در انتخابات شرکت کردند.که اقاي هاشمی رفسنجانی با 15550528 رآي( 94 درصد) به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید.
دوره ششم:
انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوري در تاریخ 21/.3/1372 برگزار گردید. در این دوره 128 نفر داوطلب شدند، که چهار نفر توسط شوراي نکهبان تائید صلاحیت شدند .در این انتخابات 33156055 نفر واجد شرایط رآي دادن بودند که از این تعداد 16796787 نفر یعنی 66/50 درصد شرکت کردند. اقاي هاشمی رفسنجانی با کسب 10566499رآي( 63 درصد ) به عنوان رئیسجمهور انتخاب گردیدند.
دوره هفتم:
انتخابات دوره هفتمتمین دوره ریاستجمهوري در تاریخ 2/3/1376 برگزار شد. در این انتخابات 238 نفر داوطلب شدند، که از این تعداد چهار نفر توسط شوراي نگهبان تائید صلاحیت شدند.در این دوره 36466487 نفر واجد شرایط رآي دادن بودند که 29145775 نفر یعنی 92/79 در انتخابات شرکت کردند. اقاي سید محمد خاتمی با کسب 20138784 (69 درصد ) به عنوان رئیسجمهور انتخاب گردیدند..
دوره هشتم:
در این دوره 42170230 نفر واجد شرایط رآي دادن بودند،کهاز این تعداد 28155969 نفر یعنی 77/67 درصد در انتخابات شرکت کردند. اقاي سید محمد خاتمی براي با دوم به عنوان رئیسجمهور ایران اسلامی انتخاب گردیدند.
دوره نهم:
دوره نهم انتخابات ریاست جمهوري در تاریخ 27/3/1384 برگزار گردید. در این دوره هیچ یک از نامزدها حائز کسب اکثریت آرا نشدندو انتخابات براي اولین بار به دور دوم کشیده شد،و دو نفر اول که بیشترین آرا را کسب کردند به دور دوم که در اولین جمعه بعد از انتخابات برگزار میشود با هم رقابت می کنند.که در این دوره آقاي هاشمی رفسنجانی با 16/6 میلیون نفر معدل 21درصد نفر اول و آقاي محمود احمدي نژاد با کسب 71/5 میلیون نفر( 5/19 درصد) نفر دوم شدند.
در دور دوم آقا ي محمود احمدي نژاد از مجموع 27 میلیون و 959 هزار و 253 رآي،17248782 راي را از آن خود کرد و به عنوان نهمین رئیسجمهور ایران اسلامی انتخاب گردید.
دوره دهم :
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در تاریخ 22/3/1388 برگزار شد.در این دور 46199997 واجد شرایط رآي دادن بودند که 39399975 نفر یعنی 85 درصد در انتخابات شرکت کردند. انتخابات در همان دور اول با اعلام مشارکت 85درصدي از سوي وزارت کشور و پیروزي احمدينژاد با راي 5/24میلیونی، 46/62درصد از کل آرا خیلی زود به پایان رسید.
یازدهم :
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در تاریخ 24/3/1392 برگزار شد. در این انتخابات 50 میلیون نفر واجد شرایط رآي دادن بودندکه 38 میلیون نفر یعنی 7/72 درصد آنها در انتخابات شرکت کردند.و آقاي حسن روحانی با کسب 18 میلیون رآي یعنی 51درصد آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردیدند.(خبر انلاین ) نمودار درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوري نمودار شماره 2-3

( دارابی : 1392)

جدول شماره 2- 3:
جدول تطبیقی یازده دوره انتخابات در جمهوري اسلامی ایران

درصد راي منتخب
تعداد راي منتخب
رئیس جمهور انتخابی
شمار کاندیداهاي رسمی
درصد مشارکت
شمار شرکتکنندگان
جمعیت واجد
شرایط
تاریخ برگزاري
دوره ریاست جمهوري
77،99
10753752
بنی صدر
124
67،42
14150902
20،857،391
5بهمن58
اول
87،62
12770050
محمدعلی رجایی
4
64،24
14573803
22687017
2مرداد60
دوم
94،41
15905987
سید علی خامنه اي
4
74،26
16847717
22687017
10مهر60
سوم
85،71
12205012
سیدعلی خامنه اي
3
54،78
14238587
25993802
25مرداد 64
چهارم
94،51
15550538
اکبر هاشمی رفسنجانی
2
54،59
16452677
30139598
6مرداد68
پنجم
62،90
10566499
اکبرهاشمي
رفسنجانی
4
50،66
16796787
33156055
21خرداد72
ششم
69،09
20138784
سید محمد خاتمی
4
79،93
29145754
36466487
2خرداد76
هفتم
77،12
21659053
سید محمد خاتمی
10
66،67
28081930
42170230
18خرداد80
هشتم
62،94
17600000
محمود احمدي نژاد

8-2
59،76
27958931
46786418
27خردادو
3تیر84
نهم
62،62
24527516
محمود احمدي نژاد

4
84،83
39165191
46199997
22خرداد88
دهم
50،71
18613329
حسن
روحانی
6
72،71
36704156
50483192
24خرداد92
یازدهم
(دارابی:1392)

2-7 چالش انتخابات ریاست جمهوري
فقدان قوانین و سازوکارهایی براي محدودو منطقی کردن تعداد داوطلبان و سهولت بیش از حد شرایط ثبت نام ،منجر به حضور “داوطلبین غیر جدي”در انتخابات ریاست جمهوري شده است که این امر در شان نظام جمهوري اسلامی و انتخابات مهمی چون ریاستجمهوري نیست که در بطن خود حکایت از نوعی بیضابطگی دارد.آمار ثبت نامکنندگان در انتخاباتریاست جمهوري نشان میدهدکه از دوره ششم رشد چشمگیري در تعداد داوطلبین انتخابات ریاستجمهوري اتفاق افتاده است.و این امر نتیجه سهل و آسانگیري شرایط ثبت نام براي انتخابات ریاستجمهوري می باشد.اصل

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره قانون اساسی، قوه مجریه، انقلاب فرهنگی، نمایندگی مجلس Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتار سیاسی، افزایش مشارکت