منابع مقاله درباره نیازهای اطلاعاتی، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

ارزیابی کرده‌اند. 24.3 درصد، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش امکان استفاد از کتابخانه‌های تخصصی مشابه را خیلی کم می‌دانند. 21.6 درصد متخصصان به این بخش از سئوال پاسخ نداده‌اند. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در کتابخانه مرکز تحقیقات سایپا امکان استفاده از کتابخانه‌های تخصصی مشابه به طور رسمی وجود ندارد. همچنین 24.3 درصد متخصصان نیز، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش اشاعه گزینشی اطلاعات را خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. نمودار 4-8 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان سایپا با استفاده از خدمات کتابخانه را نشان می‌دهد.

جدول 4-20 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان سایپا با استفاده از خدمات کتابخانه
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
خدمات اطلاع‌رسانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

5.4%
2
2.7%
1
18.9%
7
45.9%
17
13.5%
5
13.5%
5
تحویل مدرک به شیوه سنتی
10.8%
4
5.4%
2
10.8%
4
16.2%
6
35.1%
13
21.6%
8
پاسخگویی به سئوالات از طریق تلفن
16.2%
6
8.1%
3
8.1%
3
37.8%
14
18.9%
7
10.8%
4
تهیه تازه‌های کتاب
21.6%
8
5.4%
2
8.1%
3
21.6%
8
18.9%
7
24.3%
9
امکان استفاده از کتابخانه های تخصصی مشابه
18.9%
7
5.4%
2
10.8%
4
21.6%
8
18.9%
7
24.3%
9
اشاعه گزینشی اطلاعات

نمودار 4-8 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان سایپا با استفاده از خدمات کتابخانه
4-1-3-2 سرعت خدمات اطلاع‌رسانی
بر طبق نتایج مندرج در جدول 4-21 اکثر متخصصان ایپکو (64.3 درصد) و ان.پی.دی (57.6 درصد) سرعت خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه را مناسب می‌دانند. نظر متخصصان سایپا در مورد مناسب بودن یا نبودن سرعت خدمات برابر است. نمودار 4-9 نظر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران را در مورد مناسب بودن سرعت خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه نشان می‌دهد.
جدول 4-21 مناسب بودن سرعت خدمات اطلاع‌رسانی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
بی‌پاسخ
خیر
بله
مناسب بودن سرعت خدمات
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

1.8%
1
33.9%
19
64.3%
36
ایپکو
3.5%
3
38.8%
33
57.6%
49
ان.پی.دی
2.7%
1
48.6%
18
48.6%
18
سایپا
2.8%
5
39.3%
70
57.6%
103
مجموع

نمودار 4-9 مناسب بودن سرعت خدمات اطلاع‌رسانی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه

4-1-3-3 تامین نیازهای اطلاعاتی با کمک کتابدار
همان‌طور که در جدول 4-22 آمده است، بیشتر متخصصان هر سه مرکز تحقیق و توسعه (ایپکو، ان.پی.دی، و سایپا) معتقدند که به طور متوسط نیازهای اطلاعاتی آنها با کمک کتابداران تامین می‌شود. نمودار 4-10 میزان تامین نیازهای اطلاعاتی متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران را با کمک کتابداران نشان می‌دهد.
جدول 4-22 تامین نیازهای اطلاعاتی متخصصان با کمک کتابداران
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
تامین نیازهای اطلاعاتی با کمک کتابداران
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

3.6%
2
5.4%
3
33.9%
19
35.7%
20
14.3%
8
7.1%
4
ایپکو
4.7%
4
4.7%
4
21.2%
18
42.4%
36
16.5%
14
10.6%
9
ان.پی.دی
8.1%
3
2.7%
1
16.2%
6
35.1%
13
16.2%
6
21.6%
8
سایپا
5%
9
4.4%
8
24.1%
43
38.7%
69
15.7%
28
11.7%
21
مجموع

نمودار 4-10 تامین نیازهای اطلاعاتی متخصصان با کمک کتابداران

4-1-3-4 میزان استفاده از سایت داخلی کتابخانه
بر طبق نتایج مندرج در جدول 4-23 بیشتر متخصصان ایپکو و ان.پی.دی کمتر از یک ساعت در هفته از سایت داخلی کتابخانه استفاده‌ می‌کنند. اما بیشتر متخصصان سایپا (45.9 درصد) از سایت داخلی کتابخانه استفاده نمی‌کنند. نمودار 4-11 میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران را از سایت داخلی کتابخانه نشان می‌دهد.
جدول 4-23 میزان استفاده از سایت داخلی کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
بی‌پاسخ
بیش از 5 ساعت
3 تا 5 ساعت
1 تا 3 ساعت
کمتر از 1 ساعت
استفاده نمی‌کنم
میزان استفاده از سایت
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

0%
0
0%
0
0%
0
7.1%
4
60.7%
34
32.1%
18
ایپکو
1.2%
1
0%
0
1.2%
1
11.8%
10
55.3%
47
30.6%
26
ان.پی.دی
0%
0
0%
0
2.7%
1
8.1%
3
43.2%
16
45.9%
17
سایپا
0.5%
1
0%
0
1.1%
2
9.5%
17
54.4%
97
34.2%
61
مجموع

نمودار 4-11 میزان استفاده از سایت داخلی کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه

4-1-3-5 میزان آسان‌سازی کار با سایت به دلیل نحوه طراحی آن
همان‌طور که در جدول 4-24 نمایش داده شده است، بیشتر متخصصان ایپکو (32.1 درصد) معتقدند نحوه طراحی سایت به میزان زیادی کار با آن را آسان کرده است. 30.6 درصد متخصصان ان.پی.دی معتقدند نحوه طراحی سایت به میزان متوسط کار با آن را آسان کرده است، و 21.6 درصد متخصصان سایپا معتقدند نحوه طراحی سایت به میزان کمی کار با آن را آسان کرده است. بعلاوه، نمودار 4-12 نظر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران را در مورد میزان آسان‌سازی کار با سایت به دلیل نحوه طراحی آن، نشان می‌دهد.
جدول 4-24 میزان آسان‌سازی کار با سایت به دلیل نحوه طراحی آن
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نحوه طراحی سایت
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

10.7%
6
10.7%
6
32.1%
18
30.4%
17
16.1%
9
0%
0
ایپکو
7.1%
6
7.1%
6
24.7%
21
30.6%
26
22.4%
19
8.2%
7
ان.پی.دی
13.5%
5
13.5%
5
16.2%
6
16.2%
6
21.6%
8
18.9%
7
سایپا
9.5%
17
9.5%
17
25.2%
45
27.5%
49
20.2%
36
7.8%
14
مجموع

نمودار 4-12 میزان آسان‌سازی کار با سایت به دلیل نحوه طراحی آن
4-1-3-6 میزان تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی متخصصان
بر طبق نتایج مندرج در جدول 4-25 بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران (38.2 درصد) میزان تطابق سایت داخلی کتابخانه با نیازهای اطلاعاتی خود را متوسط ارزیابی کرده‌اند. اکثر متخصصان ایپکو (48.2 درصد) میزان تطابق سایت داخلی کتابخانه را با نیازهای اطلاعاتی خود متوسط دانسته‌اند. 35.3 درصد متخصصان ان.پی.دی نیز میزان تطابق سایت داخلی کتابخانه را با نیازهای اطلاعاتی خود متوسط ارزیابی کرده‌اند. در مورد متخصصان سایپا نیز نتایج نسبتاً مشابهی به دست آمده است. نمودار 4-13 نشان می‌دهد که سایت داخلی کتابخانه به چه میزان مطابق با نیازهای اطلاعاتی متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران بوده است.
جدول 4-25 میزان تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی متخصصان
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

16.1%
9
0%
0
17.9%
10
48.2%
27
16.1%
9
1.8%
1
ایپکو
10.6%
11
1.2%
1
16.5%
14
35.3%
30
24.7%
21
9.4%
8
ان.پی.دی
18.9%
7
0%
0
5.4%
2
29.7%
11
24.3%
9
21.6%
8
سایپا
15.1%
27
0.6%
1
14.6%
26
38.2%
68
21.9%
39
9.6%
17
مجموع

نمودار 4-13 میزان تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی متخصصان
4-1-3-7 دلایل استفاده از سایت داخلی کتابخانه
47.8 درصد متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران صرفه‌جویی در زمان را مهمترین دلیل استفاده از سایت داخلی کتابخانه ارزیابی کرده‌اند، و امکان جستجو از راه دور (34.3 درصد) در رتبه دوم قرار دارد (جدول 4-26). بیشتر متخصصان ایپکو (39.3 درصد) صرفه‌جویی در زمان را دلیل استفاده از سایت داخلی کتابخانه می‌دانند50. بیشتر متخصصان ان.پی.دی (55.3 درصد) نیز مهمترین دلیل استفاده از سایت داخلی کتابخانه را صرفه‌جویی در زمان بیان کرده‌اند. اکثر متخصصان سایپا (43.2 درصد) هم صرفه‌جویی در زمان را مهمترین دلیل استفاده از سایت داخلی کتابخانه برشمرده‌اند. نمودار 4-14 نظر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران را در مورد دلایل استفاده از سایت کتابخانه نشان می‌دهد.
جدول 4-26 دلایل استفاده از سایت داخلی کتابخانه
بی‌پاسخ
امکان جستجو از راه دور
تمرکز اطلاعات
امکان سازماندهی بهتر منابع
صرفه‌جویی در زمان
دلایل استفاده از سایت
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

7.1%
4
26.8%
15
14.3%
8
32.1%
18
39.3%
22
ایپکو
7.1%
6
38.8%
33
15.3%
13
18.8%
16
55.3%
47
ان.پی.دی
10.8%
4
35.1%
13
13.5%
5
16.2%
6
43.2%
16
سایپا
7.8%
14
34.3%
61
14.6%
26
22.5%
40
47.8%
85
مجموع

نمودار 4-14 دلایل استفاده از سایت داخلی کتابخانه
4-1-3-8 میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی در فرایند کاری متخصصان
38.8 درصد متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی در فرایند کاری خود را زیاد ارزیابی کرده‌اند. همان‌طور که در جدول 4-27 نشان داده شده است، بیشتر متخصصان ایپکو (41.1 درصد) میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه را در فرایند کاری خود زیاد ارزیابی کرده‌اند. 36.5 درصد متخصصان ان.پی.دی میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه در فرایند کاری خود را زیاد، و 36.5 درصد متوسط دانسته‌اند. بیشتر متخصصان سایپا (40.5 درصد) نیز میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه در فرایند کاری خود را زیاد می‌دانند. نمودار 4-15 این نتایج را نشان می‌دهد.
جدول 4-27 میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی در فرایند کاری متخصصان
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

5.4%
3
7.1%
4
41.1%
23
32.1%
18
7.1%
4
7.1%
4
ایپکو
5.9%
5
4.7%
4
36.5%
31
36.5%
31
10.6%
9
5.9%
5
ان.پی.دی
5.4%
2
8.1%
3
40.5%
15
27%
10
8.1%
3
10.8%
4
سایپا
5.6%
10
6.2%
11
38.8%
69
33.1%
59
9%
16
7.3%
13
مجموع

نمودار 4-15 میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی در فرایند کاری متخصصان
4-1-3-9 میزان رضایت از اجزای خدمات کتابخانه
جدول 4-28 میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که تا 50 درصد متخصصان از تنوع موضوعات منابع، روزآمد بودن، کامل بودن مجموعه، زبان منابع، و تجهیزات کتابخانه به میزان متوسط رضایت دارند. همچنین تا 50 درصد متخصصان از کارمندان کتابخانه به میزان زیاد رضایت دارند.
جدول 4-28 میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه
نقاط درصدی
واریانس
انحراف استاندارد
مد
میانه
میانگین
نوع منبع
75%
25%

3
2
0.56
0.75
3
3
2.88
تنوع موضوعات منابع
3
2
0.78
0.88
3
3
2.67
روزآمد بودن
3
2
0.64
0.80
3
3
2.51
کامل بودن مجموعه
4
3
0.55
0.74
3
3
3.09
زبان منابع
3
2
0.73
0.85
3
3
2.82
تجهيزات کتابخانه
4
3
0.71
0.84
4
4
3.67
کارمندان
جدول 4-29 میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
سایپا
ان.پی.دی
ایپکو
نوع منبع
نقطه 75%
نقطه 25%
میانه
نقطه 75%
نقطه 25%
میانه
نقطه 75%
نقطه 25%
میانه

3
2
3
3
3
3
3
3
3
تنوع موضوعات منابع
3
2
2
3
2
3
3
2
3
روزآمد بودن
3
2
2
3
2
3
3
2
3
کامل بودن مجموعه
3
3
3
4
3
3
4
3
3
زبان منابع
3
2
3
3
2
3
3
2
3
تجهيزات کتابخانه
4
3
3
4
3
4
5
4
4
کارمندان

نتایج تفکیک شده میزان رضایت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره نیازهای اطلاعاتی، استفاده از کتابخان، تحقیق و توسعه، مواد دیداری Next Entries منابع مقاله درباره نیازهای اطلاعاتی، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، میزان استفاده