منابع مقاله درباره نیازهای اطلاعاتی، استفاده از کتابخان، تحقیق و توسعه، مواد دیداری

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده رتبه سیزدهم را خواهد داشت، می‌توان با اختصاص یک ضریب وزنی به هر انتخابِ متخصصان میزان استفاده از هر منبع اطلاعاتی در کل را به دست آورد. برای این منظور ضریب وزنیِ اولویت اول را برابر 13 و ضریب وزنی اولویت سیزدهم را برابر 1 قرار می‌دهیم. به این ترتیب با جمع کردن تمام حاصل‌ضرب‌ها می‌توان میزان وزنی استفاده از هر منبع توسط افراد را مشخص نمود. در پیوست 5 نمونه‌ای از این محاسبه برای منبع کتاب فارسی انجام و نشان داده شده است.
در جدول 4-14 میزان وزنی استفاده از هر منبع اطلاعاتی و جمع کل وزن استفاده هر مرکز تحقیق و توسعه ارائه شده است. با تقسیم کردن عدد به دست آمده برای هر منبع در این جدول بر مجموع کل حاصل‌ضرب‌های همان مرکز، می‌توان درصد وزنی استفاده از هر منبع را محاسبه کرد. بدین ترتیب می‌توان مقایسه‌ای کلی و جامع میان میزان استفاده منابع مختلف در شرکت‌های مختلف انجام داد. نتیجه‌ی این محاسبات در جدول 4-15 نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است در هر سه مرکز، کتاب لاتین بیشترین میزان وزنیِ استفاده و مواد دیداری و شنیداری کمترین میزان را داشته است. همچنین مقالات لاتین، استانداردها، نقشه‌های فنی، و کتاب فارسی دارای میزان وزنی استفاده‌ای بیشتر از سایر منابع بوده‌اند.

جدول 4-14 میزان وزنی استفاده از هر منبع
مجموع
کتاب فارسي
کتاب لاتين
نشریه فارسي
نشریه لاتين
مقالات فارسي
مقالات لاتين
گزارش فني
پايان‌نامه
مواد ديداري و شنيداري
استانداردها
پايگاه‌ اطلاعاتي
نقشه‌‌ فنی
کاتالوگ و بروشور
نوع منبع
4678
413
574
216
284
363
538
437
291
142
427
324
392
277
ایپکو
7206
680
852
403
466
640
833
696
316
259
691
417
570
383
ان.پی.دی
3182
279
322
159
178
269
325
294
155
129
342
219
303
208
سایپا
15066
1372
1748
778
928
1272
1696
1427
762
530
1460
960
1265
868
مجموع
جدول 4-15 درصد میزان وزنی استفاده از هر منبع
کتاب فارسي
کتاب لاتين
نشریه فارسي
نشریه لاتين
مقالات فارسي
مقالات لاتين
گزارش فني
پايان‌نامه
مواد ديداري و شنيداري
استانداردها
پايگاه‌ اطلاعاتي
نقشه‌‌ فنی
کاتالوگ و بروشور
نوع منبع
8.8%
12.3%
4.6%
6.1%
7.8%
11.5%
9.3%
6.2%
3%
9.1%
6.9%
8.4%
5.9%
ایپکو
9.4%
11.8%
5.6%
6.5%
8.9%
11.6%
9.7%
4.4%
3.6%
9.6%
5.8%
7.9%
5.3%
ان.پی.دی
8.8%
10.1%
5%
5.6%
8.5%
10.2%
9.2%
4.9%
4.1%
10.7%
6.9%
9.5%
6.5%
سایپا
9.1%
11.6%
5.2%
6.2%
8.4%
11.3%
9.5%
5.1%
3.5%
9.7%
6.4%
8.4%
5.8%
مجموع

4-1-2-10 میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان
هدف از طرح این سئوال دریافتن این نکته بوده است که متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران تا چه حد منابع گوناگون کتابخانه را برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود کافی می‌دانند. برای این منظور از متخصصان خواسته شده است که میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی خود توسط هر منبع موجود در کتابخانه را مشخص کنند. این میزان در بازه‌ی 5 تایی تعیین شده است که در آن 1 نشان‌دهنده‌ی خیلی کم، و 5 نشان‌دهنده‌ی خیلی زیاد بوده است. جدول 4-16 نظر متخصصان این مراکز را نسبت به کافی بودن منابع کتابخانه برای رفع نیازهای اطلاعاتی‌شان به تفصیل نشان می‌دهد.
جدول 4-16 میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان
نقاط درصدی
واریانس
انحراف استاندارد
مد
میانه
میانگین
نوع منبع
75%
25%

3
2
0.92
0.96
3
3
2.75
کتاب فارسي
3
3
0.65
0.80
3
3
3.21
کتاب لاتين
3
2
0.90
0.95
2
2
2.38
نشريه فارسي
3
2
1.05
1.02
3
3
2.63
نشريه لاتين
3
2
1.04
1.02
3
3
2.57
مقاله فارسي
3
3
0.96
0.98
3
3
3.23
مقاله لاتين
3
2
1.11
1.05
3
3
3.01
گزارش فني
3
2
0.80
0.89
3
2
2.28
پايان‌نامه
3
1
1.19
1.09
1
2
2.14
مواد ديداري و شنيداري
4
3
0.98
0.99
4
3
3.31
استانداردها
3
2
1.03
1.01
3
3
2.50
پايگاه‌ اطلاعاتي
4
2
1.31
1.15
3
3
2.87
نقشه‌‌ فني
3
1
1.37
1.17
2
2
2.35
کاتالوگ و بروشور

نتایج نشان می‌دهد که تا 50 درصد متخصصان کتاب‌ فارسی و لاتین، نشریه لاتین، مقاله فارسی و لاتین، گزارش فنی، استاندارد، پایگاه اطلاعاتی، و نقشه فنی موجود در کتابخانه را برای برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی خود متوسط می‌دانند. همچنین تا 50 درصد متخصصان نشریات فارسی، پایان‌نامه، مواد دیداری و شنیداری، و کاتالوگ و بروشور موجود در کتابخانه را کم دانسته‌اند.
همچنین بیشترین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان توسط استانداردهای موجود در کتابخانه (با میانگین 3.31) صورت می‌گیرد، و بعد از آن مقاله لاتین (3.23) و کتاب لاتین (3.21) در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
جدول 4-17 میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان را به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه نشان می‌دهد. بر طبق نتایج تا 50 درصد متخصصان هر سه مرکز، میزان کتاب‌های فارسی و لاتین کتابخانه را برای برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی خود متوسط دانسته‌اند. تا 50 درصد متخصصان ایپکو و ان.پی.دی نشریات فارسی را کم می‌دانند، اما متخصصان سایپا آن را زیاد ارزیابی کرده‌اند. در مورد نشریات لاتین نیز تا 50 درصد متخصصان هر سه مرکز، متوسط ارزیابی کرده‌اند.
جدول 4-17 میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکز
سایپا
ان.پی.دی
ایپکو
نوع منبع
نقطه 75%
نقطه 25%
میانه
نقطه 75%
نقطه 25%
میانه
نقطه 75%
نقطه 25%
میانه

3
2
3
3
2
3
3
2
3
کتاب فارسي
4
3
3
4
3
3
4
3
3
کتاب لاتين
3.25
1.75
3
3
2
2
3
2
2
نشريه فارسي
4
2
3
3
2
3
3
2
3
نشريه لاتين
3
2
2
3
2
3
3
2
2
مقالات فارسي
4
2
3
4
3
3
4
3
3
مقالات لاتين
3.75
2
3
4
3
3
4
2
3
گزارش فني
3
1
2
3
2
2
3
2
3
پايان‌نامه
3
1
2
3
1
2
3
1
2
مواد ديداري و شنيداري
4
3
3
4
3
3
3
2
3
استانداردها
3
2
2
3
2
3
3
2
3
پايگاه‌ اطلاعاتي
4
2
3
4
2
3
4
2
3
نقشه‌‌ فني
4
2
3
3
1
2
3
2
2
کاتالوگ و بروشور

تا 50 درصد متخصصان ایپکو و سایپا مقالات فارسی را کم، و تا 50 درصد متخصصان ان.پ.دی آن را متوسط ارزیابی کرده‌اند. همچنین تا 50 درصد متخصصان هر سه مرکز مقالات لاتین و گزارش‌های فنی موجودر در کتابخانه را برای برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی خود متوسط می‌دانند. تا 50 درصد متخصصان ان.پی.دی و سایپا، پایان‌نامه‌ها را کم ارزیابی کرده‌اند، اما تا 50 درصد متخصصان ایپکو معتقدند که میزان آن متوسط است.
در مورد مواد دیداری و شنیداری، تا 50 درصد متخصصان هر سه مرکز آن را کم می‌دانند. همچنین تا 50 درصد متخصصان هر سه مرکز استانداردها و نقشه‌های فنی را متوسط ارزیابی کرده‌اند. تا 50 درصد متخصصان ایپکو و ان.پی.دی پایگاه‌های اطلاعاتی را متوسط، و تا 50 درصد متخصصان سایپا آن را کم دانسته‌اند. تا 50 درصد متخصصان ایپکو و ان.پی.دی کاتالوگ‌ها و بروشورها را کم، و تا 50 درصد متخصصان سایپا آن را متوسط ارزیابی کرده‌اند.
4-1-3 خدمات کتابخانه
این بخش از پرسشنامه از 11 سئوال تشکیل شده است و هدف از طرح این سئوال‌ها کسب اطلاع از انواع خدمات کتابخانه و کیفیت آنها، و میزان رضایت متخصصان از کتابخانه می‌باشد.
4-1-3-1 کافی بودن خدمات کتابخانه برای رفع نیازهای اطلاعاتی
این سئوال نظر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران را در مورد پنج خدمت اطلاع‌رسانی کتابخانه (تحویل مدرک به شیوه سنتی، پاسخگویی به سئوالات از طریق تلفن، تهیه تازه‌های کتاب، امکان استفاده از کتابخانه‌های تخصصی مشابه، و اشاعه‌گزینشی اطلاعات) جویا شده است.
همان‌طور که در جدول 4-18 نشان داده شده است، بیشتر متخصصان ایپکو (44.6 درصد)، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش تحویل مدرک به شیوه سنتی را زیاد ارزیابی کرده‌اند. 39.3 درصد متخصصان ایپکو میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش پاسخگویی از طریق تلفن را متوسط ارزیابی کرده‌اند. همچنین بیشتر متخصصان ایپکو (41.1 درصد)، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش تهیه تازه‌های کتاب را متوسط ارزیابی کرده‌اند. 33.9 درصد متخصصان ایپکو امکان استفاده از کتابخانه‌های تخصصی مشابه را متوسط ارزیابی کرده‌اند، و 26.8 درصد آنها نیز میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش اشاعه‌گزینشی اطلاعات را متوسط ارزیابی کرده‌اند. نتایج این پرسش در نمودار 4-6 نشان داده شده است.

جدول 4-18 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ایپکو با استفاده از خدمات کتابخانه
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
خدمات اطلاع‌رسانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

8.9%
5
5.4%
3
44.6%
25
25%
14
7.1%
4
8.9%
5
تحویل مدرک به شیوه سنتی
10.7%
6
3.6%
2
23.2%
13
39.3%
22
17.9%
10
5.4%
3
پاسخگویی به سئوالات از طریق تلفن
14.3%
8
3.6%
2
17.9%
10
41.1%
23
14.3%
8
8.9%
5
تهیه تازه‌های کتاب
23.2%
13
5.4%
3
5.4%
3
33.9%
19
25%
14
7.1%
4
امکان استفاده از کتابخانه های تخصصی مشابه
23.2%
13
3.6%
2
16.1%
9
26.8%
15
16.1%
9
14.3%
8
اشاعه گزینشی اطلاعات

نمودار 4-6 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ایپکو با استفاده از خدمات کتابخانه

بیشتر متخصصان ان.پی.دی (42.4 درصد)، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش تحویل مدرک به شیوه سنتی را متوسط ارزیابی کرده‌اند (جدول 4-19). 36.5 درصد متخصصان ان.پی.دی نیز، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش پاسخگویی به سئوالات از طریق تلفن را متوسط ارزیابی کرده‌اند. بیشتر متخصصان ان.پی.دی (32.9 درصد)، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش تهیه تازه‌های کتاب را متوسط ارزیابی کرده‌اند. در مورد امکان استفاده از کتابخانه‌های تخصصی مشابه بیشتر متخصصان (27 درصد) پاسخ نداده‌اند. این نتیجه به این دلیل است که در کتابخانه ان.پی.دی چنین امکانی به شکل رسمی وجود ندارد. 30.6 درصد متخصصان ان.پی.دی، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش اشاعه‌ی گزینشی اطلاعات را خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. نظرات متخصصان ان.پی.دی در نمودار 4-7 نشان داده شده است.
جدول 4-19 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ان.پی.دی با استفاده از خدمات کتابخانه
بی‌پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
خدمات اطلاع‌رسانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

7.1%
6
2.4%
2
30.6%
26
42.4%
36
11.8%
10
5.9%
5
تحویل مدرک به شیوه سنتی
9.4%
8
4.7%
4
23.5%
20
36.5%
31
18.8%
16
7.1%
6
پاسخگویی به سئوالات از طریق تلفن
16.5%
14
0%
0
14.1%
12
32.9%
28
24.7%
21
11.8%
10
تهیه تازه‌های کتاب
27.1%
23
1.2%
1
7.1%
6
15.3%
13
23.5%
20
25.9%
22
امکان استفاده از کتابخانه های تخصصی مشابه
23.5%
20
2.4%
2
11.8%
10
9.4%
8
22.4%
19
30.6%
26
اشاعه گزینشی اطلاعات

نمودار 4-7 میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ان.پی.دی با استفاده از خدمات کتابخانه

همان‌طور که در جدول 4-20 نشان داده شده است اکثر متخصصان سایپا (45.9 درصد)، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش تحویل مدرک به شیوه‌ی سنتی را متوسط ارزیابی کرده‌اند. 35.1 درصد آنها میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش پاسخگویی به سئوالات از طریق تلفن را کم ارزیابی کرده‌اند. 38.7 درصد، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی به روش تهیه تازه‌های کتاب را متوسط

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره تحقیق و توسعه، استفاده از کتابخان، صنعت خودرو، میزان استفاده Next Entries منابع مقاله درباره نیازهای اطلاعاتی، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، میزان استفاده