منابع مقاله درباره میزان استفاده، تحقیق و توسعه، سطح تحصیلات، استفاده از کتابخان

دانلود پایان نامه ارشد

منابع الکترونیکی

تهیه راهنمای استفاده از کتابخانه

4-3 آزمون فرضیه‌ها
در این بخش از پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری به سنجش فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. آزمون‌های آماری به کار رفته برای تایید یا رد فرضیه‌ها آزمون همبستگی، و کروسکال والیس هستند. نتایج این سنجش در قالب جداول نشان داده شده است.
فرضیه 1- بين ميزان برآورده شدن نيازهاي اطلاعاتي متخصصان و سطح تحصيلات آنها همبستگی وجود دارد.
به منظور تعیین وجود همبستگی بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سطح تحصیلات آنها از آزمون همبستگی استفاده شده است. به دلیل رتبه‌ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-35 نشان داده شده است. مقدار P برابر صفر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سطح تحصیلات آنها همبستگی وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.
جدول 4-35 همبستگی بین میزان برآورده شدن نیاز و سطح تحصیلات
آزمون همبستگی اسپیرمن

ميزان برآورده شدن نياز
سطح تحصيلات
ميزان برآورده شدن نياز
ضریب همبستگی
1.000
0.220-

مقدار P
.
0.000

N
15241
15241
سطح تحصيلات
ضریب همبستگی
0.220-
1.000

مقدار P
0.000
.

N
15241
15931

همان‌طور که در جدول 4-35 نشان داده شده است، ضریب همبستگی این آزمون 0.220- است. این عدد نشان می‌دهد که اولا،ً همبستگی ضعیفی بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سطح تحصیلات آنان وجود دارد، و دوماً، رابطه‌ی بین متغیرها غیرمستقیم است. یعنی با افزایش سطح تحصیلات متخصصان، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی آنان کاهش می‌یابد.

فرضیه 2- بين ميزان برآورده شدن نيازهاي اطلاعاتي متخصصان و سابقه‌ي كاري آنها همبستگی وجود دارد.
برای تعیین وجود همبستگی بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سابقه‌ی کار آنها، و به دلیل رتبه‌ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-36 نشان داده شده است. مقدار P برابر صفر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سابقه‌ی کار آنها همبستگی وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.
جدول 4-36 همبستگی بین میزان برآورده شدن نیاز و سابقه‌ی کار
آزمون همبستگی اسپیرمن

ميزان برآورده شدن نياز
سابقه کار
ميزان برآورده شدن نياز
ضریب همبستگی
1.000
0.132-

مقدار P
.
0.000

N
15241
15241
سابقه کار
ضریب همبستگی
0.132-
1.000

مقدار P
0.000
.

N
15241
15931

ضریب همبستگی این آزمون برابر 0.132- است. این عدد نشان می‌دهد که اولا،ً همبستگی ضعیفی بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سابقه‌ی کار آنها وجود دارد، و دوماً، رابطه‌ی بین متغیرها غیرمستقیم است. یعنی با افزایش سابقه‌ی کار متخصصان، میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی آنان کاهش می‌یابد.
فرضیه 3- بين ميزان رضايت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته و ميزان استفاده از كتابخانه همبستگی وجود دارد.
برای سنجش این فرضیه نیز، به دلیل رتبه‌ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-37 نشان داده شده است. مقدار P برابر صفر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته و میزان استفاده ی آنها از کتابخانه همبستگی وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.
جدول 4-37 همبستگی میان میزان رضایت و میزان استفاده از کتابخانه
آزمون همبستگی اسپیرمن

ميزان رضایت متخصصان
میزان استفاده از کتابخانه
ميزان رضایت متخصصان
ضریب همبستگی
1.000
0.306

مقدار P
.
0.000

N
14893
15129
میزان استفاده از کتابخانه
ضریب همبستگی
0.306
1.000

مقدار P
0.000
.

N
14893
15695

همان‌طور که در جدول 4-37 نشان داده شده است، ضریب همبستگی این آزمون برابر 0.306 است. این عدد نشان می‌دهد که اولا،ً همبستگی نسبتاً ضعیفی بین میزان رضایت متخصصان و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته وجود دارد، و دوماً، رابطه‌ی بین متغیرها مستقیم است. به عبارت دیگر، با افزایش میزان استفاده‌ی متخصصان از کتابخانه، میزان رضایت آنان افزایش می‌یابد.
فرضیه 4- بین سطح تحصیلات متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته همبستگی وجود دارد.
برای تعیین وجود همبستگی بین سطح تحصیلات متخصصان و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه، و به دلیل رتبه‌ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-38 نشان داده شده است. مقدار P برابر صفر است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین سطح تحصیلات متخصصان و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه همبستگی وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید می‌گردد.

جدول 4-38 همبستگی بین سطح تحصیلات و میزان استفاده از کتابخانه
آزمون همبستگی اسپیرمن

ميزان استفاده از کتابخانه
سطح تحصیلات
ميزان استفاده از کتابخانه
ضریب همبستگی
1.000
0.226

مقدار P
.
0.000

N
15695
15695
سطح تحصیلات
ضریب همبستگی
0.226
1.000

مقدار P
0.000
.

N
15695
15931

همان‌طور که در جدول 4-38 نشان داده شده است، ضریب همبستگی این آزمون برابر 0.226 است. این عدد نشان می‌دهد که اولا،ً همبستگی ضعیفی بین میزان استفاده‌ی متخصصان از کتابخانه و سطح تحصیلات آنها وجود دارد، و دوماً، رابطه‌ی بین متغیرها مستقیم است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح تحصیلات متخصصان، میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه افزایش می‌یابد.
فرضیه 5- بین سابقه کاری متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته همبستگی وجود دارد.
به منظور سنجش این فرضیه نیز، و به دلیل رتبه‌ای بودن متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-39 نشان داده شده است. مقدار P برابر 0.587 است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین سابقه‌ی کار متخصصان و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه همبستگی وجود ندارد و فرضیه پژوهش رد می‌شود.

جدول 4-39 همبستگی میان سابقه کار و میزان استفاده از کتابخانه
آزمون همبستگی اسپیرمن

سابقه کار
ميزان استفاده از کتابخانه
سابقه کار
ضریب همبستگی
1.000
0.004

مقدار P
.
0.587

N
15931
15695
ميزان استفاده از کتابخانه
ضریب همبستگی
0.004
1.000

مقدار P
0.587
.

N
15695
15931

فرضیه 6- بین متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران با رشته‌های تحصيلي متفاوت از لحاظ میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته تفاوت معنی داری وجود ندارد.
برای تعیین این‌که آیا بین متخصصان مراکز تحقیق و توسعه با رشته‌ی تحصیلی متفاوت از لحاظ میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. همان طور که در جدول 4-40 نشان داده شده است تا 50 درصد متخصصان گزینه‌ی 2 را برای میزان استفاده از کتابخانه انتخاب کرده‌اند که به معنی کمتر از یک ساعت در هفته است. همچنین تا 50 درصد متخصصان رشته تحصیلی 12 را انتخاب کرده‌اند که مهندسی مکانیکی می‌باشد.
جدول 4-40 اطلاعات توصیفی آزمون کروسکال والیس

میانگین
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم
نقاط درصدی

نقطه 25%
میانه
نقطه 75%
میزان استفاده
1.98
0.790
1
5
1
2
2
رشته‌ي تحصيلي
11.20
1.829
4
14
12
12
12

جدول 4-41 آزمون کروسکال والیس

متوسط استفاده در هفته
مجذور کا
628.66
درجه آزادی
5
مقدار P
0.000

نتایج آزمون کروسکال والیس در جدول 4-41 نمایش داده شده است. مقدار آماره کا، برای 95 درصد اطمینان و 5 درجه آزادی برابر 628.66 است، و مقدار P صفر است. یعنی بین متخصصان مراکز تحقیق و توسعه با رشته‌ی تحصیلی متفاوت از لحاظ میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه رد می‌شود.

فصل 5
نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه
در فصل چهارم داده‌های حاصل از پرسشنامه در قالب جداول و نمودارها نمایش داده شد. همچنین پرسش‌های اساسی و فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل ابتدا سئوالات به طور کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند، سپس نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش‌های پیشین مقایسه می‌شود. در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه‌های مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران ارائه می‌گردد.
5-2 نتیجه‌گیری
بررسی داده‌های حاصل از این پژوهش نتایج زیر را در بر داشت:
بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران (92.6 درصد) مرد هستند، و تعداد زنان شاغل در این مراکز بسیار کم است. بیشتر متخصصان این مراکز (47 درصد) در رده‌ی سنی 30 تا 40 سال قرار دارند، و متخصصان با سن بین 20 تا 30 سال در رده‌ی دوم (35.3درصد) قرار دارند. بنابراین بیشتر جمعیت شاغل در این مراکز جوان هستند. همچنین سابقه کار بیشتر متخصصان (42.6 درصد) بین 5 تا 10 سال است، و متخصصان با سابقه‌ی کار کمتر از 5 سال در رتبه‌ی دوم (34.2 درصد) قرار دارند. البته کمتر از دو دهه از عمر این مراکز می‌گذرد، بنابراین جوان بودن متخصصان این مراکز طبیعی است.
در مراکز تحقیق و توسعه بیشتر متخصصان با سطح تحصیلات کارشناسی (58.9 درصد)، و کارشناسی ارشد (28.6 درصد) مشغول فعالیت هستند. همچنین رشته تحصیلی 76.4 درصد آنان مهندسی مکانیک است، با توجه به این‌که این مراکز در زمینه خودرو فعالیت می‌کنند، عمدتاً به متخصصانی با رشته تحصیلی مهندسی مکانیک نیاز دارند.
بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران (52.8 درصد) کمتر از یک ساعت در هفته از کتابخانه استفاده می‌کنند، و 25.8 درصد متخصصان از کتابخانه استفاده نمی‌کنند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته کم است. بعلاوه، 52.8 درصد متخصصان کمتر از 2 کتاب در ماه از کتابخانه امانت می‌گیرند، و 32 درصد آنان از کتابخانه امانت نمی‌گیرند. در نتیجه، متخصصان مراکز تحقیق و توسعه به میزان کمی کتاب از کتابخانه امانت می‌گیرند.
مهمترین هدف متخصصان مراکز تحقیق و توسعه در استفاده از کتابخانه، افزایش معلومات تخصصی (80.8 درصد) بیان شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بعد از افزایش معلومات تخصصی روزآمد کردن اطلاعات (47.7 درصد) مهمترین هدف متخصصان در استفاده از کتابخانه است. به علاوه بیشتر متخصصان (52.8 درصد) روزآمدی منابع کتابخانه را متوسط ارزیابی کرده‌اند.
از نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که پرکاربردترین روش تامین اطلاعات در میان متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودرو جستجو از طریق اینترنت (96.1 درصد)، و استفاده از کتابخانه محل کار (66.9 درصد) است. بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از منابع غیرچاپی و الکترونیکی (84.2 درصد) استفاده می‌کنند. 57.3 درصد متخصصان این مراکز برای جستجوی منابع چاپی از فهرست‌های رایانه‌ای، و برای جستجوی منابع الکترونیکی بیشتر از اینترنت (92.1 درصد) استفاده می‌کنند.
از برآیند اولویت‌های استفاده از منابع اطلاعاتی می‌توان نتیجه گرفت که متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود بیشتر از کتاب لاتین (11.6 درصد) و مقاله لاتین (11.3 درصد) استفاده می‌کنند. بعد از آن استاندارد (9.7 درصد)، گزارش‌ فنی (9.5 درصد)، و کتاب فارسی (9.1 درصد) به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره استفاده از کتابخان، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو، کتابداران Next Entries منابع مقاله درباره صنعت خودرو، تحقیق و توسعه، میزان استفاده، استفاده از کتابخان