منابع مقاله درباره معادلات ساختاری، مدل سازی، وضعیت تحصیلی، هوش معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

دهدكهابزارموردنظربهتعدادكافيپرسشهايمناسببراياندازهگيريمفهومموردسنجش دربردارد؛بهبيانديگر،رواييمحتوانشانميدهدكهابعادوعناصريكمفهومتاچهحدتحتپوششدقيققرارگرفتهاست.
ب)رواييوابستهبهمعيار: زمانيمطرحميشودكهابزاراندازهگيريتفاوتميانافرادرابرپايهمعياريكهقرارگرفتهاست آنراپيش بينيكند،بهدستمي دهد.
ج) روایی سازه: رواييسازهدلالتبرآنداردكهنتايجبدستآمدهازكاربردسنجه هاتاچهحديباتئوري هاييكهآزمونبر اساسآنهاطراحيشدهاست،سازگاريدارد( دانایی فرد و همکاران، 1389: 248).
دراينتحقيقجهتسنجشرواييپرسشنامههادرابتداسعيشدازپرسشنامهاستاندارداستفادهشدهوبااستفادهازآنها پرسشنامهابتداييتدوينگرديد. پسازتدوينپرسشنامه،جهتاطمينانازرواييمحتوا،محققآنرادراختياراساتيدمحترم راهنماومشاورقراردادهوپسازاخذنظراتجمعمذكور،اقداماتاصلاحيدرپرسشنامه هابانظرنهايياساتيد ارجمندانجام گرفت. درضمنرواييسازهنيزبااستفادهازتحليلعامليتاييديانجامشدهاست. نتايجروشتحليلعامليتاييديدرفصلتجزيهو تحليلداده )فصلچهارم)بهتفصيلبيانخواهدشد.
مقصودازپاياييآناستكهابزاراندازه گيريرادريكفاصلهزمانيكوتاهچندينباروبهگروهواحديازافرادبدهيمنتايجحاصله نزديكبههمباشد. براياندازهگيريپاياييازشاخصيبهنامضريبپايايياستفادهميكنيمواندازهآنمعمولابينصفرتايكتغيير ميكند. ضريبپاياييصفرمعرفعدمپاياييوضريبپايايييكمعرفپاياييكاملاست. براياندازهگيريپايايياز3ضريبميانگين واريانس،پاياييكلوآلفايكرونباخاستفادهشدهكهمقاديربالاتراز 7/0 بيانگرپاياييبالايمتغيرهاميباشد. همچنينميانگين واريانساستخراجشدهميزانمتوسطمتغيرهاراتوسطشاخصهاياندازهگيرينشانميدهدكهاينشاخصهمبرايكليهمتغيرهادر سطحبالاوقابلقبوليميباشد. دراينتحقيقبه منظورتعيينپاياييآزمونازروشآلفايكرونباخنيزاستفادهگرديدهاست. اينروشبرايمحاسبههماهنگيدرونيابزاراندازه گيري كهخصيصه هايمختلفرااندازهگيريميكندبهكارميرود.
جدول(4-3) نتایج آزمون پایایی مؤلفه ها
مؤلفه
تعداد سوال
ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ کل
هوش معنوی
22
749/0
842/0
رهبری موثق
32
780/0

با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است و اعتبار آن در حد بالایی است.

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيهوتحليلدادههافرآينديچندمرحلهاياستكهطيآندادههاييكهازطريقبكارگيريابزارهايجمعآوريدرنمونه (جامعه)آماريفراهمآمدهاند،تلخيص،دستهبنديودرنهايتپردازشميشوندتازمينهاجرايانواعتحليلوارتباطبين دادههابهمنظورآزمودنفرضيه هافراهمآيد ( خاکی، 1388: 210).
روشهايتجزيهوتحليلآماريكهدراينپرسشنامهانجاممی شودبهشرحزيراست:
الف) آمار توصیفی
دراينتحقيقبااستفادهازروشهايآمارتوصيفي،اعمازجدولتوزيعفراواني،درصدها،رسمنمودار،بهبررسيمشخصات جمعيتشناختيپرسشنامههابااستفادهازنرمافزار SPSS می پردازیم.
ب)آماراستنباطي
دراينتحقيقازاستنباطآماريمربوطبرايتجزيهوتحليلدادههاوآزمونفرضياتبهرهگرفتهمي شود. درمرحلهاول ارتباطبينمتغيرهابااستفادهازضريبهمبستگيموردبررسيقرارميگيرد. درمرحلهبعدرواييسازهمتغيرهاوشاخصهاي منتجازآنهابااستفادهازآزمونتحليلعامليتاييديموردبررسيقرارميگيرد. درنهايتبااستفادهازروشحداقلمربعات جزئيبهآزمونفرضيههايتحقيقپرداختهميشود.
تحليلگراندرهنگامبررسيهمبستگيميانمتغيرهادرصدددركسهمولفهكليديهستند: اولاينكهآنهادرصددندكه شدتارتباطرااندازهگيريكردهودريابندشدتيكارتباطنيزباميزانضريبهمبستگيبهنمايشدرميآيد. اينضريب بين1تا1- استودرصورتعدموجودرابطهبيندومتغيربرابرصفرميباشد. دوماينكهپژوهشگراندرصدددركو شناختجهتارتباطميانمتغيرهاهستند. سومينچيزيكهپژوهشگراندنبالآنهستندايناستكهآيااينارتباطازنظر آماريمعناداراستياخير (مک ناب، 2008، واعظی 1390). دراينتحقيقباتوجهبهاينكهداده هادارايتوزيعنرمال ميباشدوهمچنينمقياسدادههاازنوعليكرتميباشدازضريبهمبستگيپيرسوناستفادهمي شود.
به منظور تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از فنون زیر استفاده شده است:
1. آمار توصیفی به منظور تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به جنسیت، سن، سابقه کاری، وضعیت تحصیلی و سطح سازمانی با نرم افزار Excel و SPSS
2. روش مدل سازی معادلات ساختاری برای برازش کلی مدل مفهومی تحقیق و بررسی رابطه هوش معنوی و رهبری موثق با نرم افزار Lisrel
3. ارزیابی مدل اندازه گیری با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار Lisrel جهت تعیین متغیرهای ظاهری تحقیق که همان ابعاد هوش معنوی و رهبری موثق می باشند.

10-3 تحلیل عاملی تاییدی
تحليلعامليتشكيلشدهازمجموعهايازروشهايآماريكههدفشسادهكردنيكمجموعهپيچيدهازدادههاست. در علوماجتماعي،تحليلعامليدرموردهمبستگيبينمتغيرهابهكارميرود. درادبياتتحليلعاملياساساًيكعامل،ياسازه استوبيانموجزوفشرده ايازروابطميانمجموعهايازمتغيرهامي باشد.بهعبارتديگريكعامل،سازهاياستكهبهطور عملياتيبوسيلهبارهايعامليخودتعريفمیشودوبارهايعاملي،همبستگييكمتغيربايكعاملاست ( دانشگر، 1390).
تحليلعامليتاييديدرواقعيكآزموننظريهاستكهدرآنپژوهشگرتحليلخودرابايكفرضيهقبليآغازميكند. اين مدلكهمبتنيبريكشالودهتجربيونظريقوياست،مشخصميكندكهكداممتغيرهاباكدامعاملهاوكدامعامل هابا يكديگرهمبستهمي شود. برايارزشيابيرواييسازهنيزيكروشقابلاعتمادبهپژوهشگرعرضهميكندتاازاينطريقبتواند بهگونهبارزيفرضيههاييدربارهساختارعامليدادههاكهناشيازيكمدلازپيشتعيينشدهباتعدادوتركيبمشخصياز عاملهاست،بيازمايد.روشتاييديبعدازمشخصكردنعاملهايپيشتجربي،ازطريقتعيينبرازندگيمدلعامليازپيش تعيينشده،تطابقبهينهساختارهايعامليمشاهدهشدهونظريرابرايمجموعهداده هاآزمونميكند.

11-3 مدل سازی معادلات ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری80(SEM) یکی از انواع مدل های آماری است که به ینجش ارتباطات میان چندین متغیر می پردازد. مدل سازی معادلات ساختاری، ساختار روابط درونی را در مجموعه ای از معادلات، مانند مجموعه ای از معادلات رگرسیونی می آزماید(هایر81 و همکارانش، 2006). این روش همه روابط میان سازه هایی (متغیرهای مستقل و وابسته) را که در تحلیل وجود دارند، شرح می دهد. سازه ها عناصری غیرقابل بررسی یا مکنون هستند و با چندین متغیر می توان آنها را نشان داد. مدل معادلات ساختاری روشی نظام مند و پویا برای محاسبه تعاملات بین متغیرها در پژوهش و همچنین بین سوالات ابزارهای اندازه گیری در تحقیقات می باشد. مزیت این روش نسبت به روش های قدیمی مثل رگرسیون در محاسبه خطای اندازه گیری ابزار ( پرسشنامه) است، بطوری که روش های قدیمی قادر به محاسبه این خطا نبوده و مقادیر را با وجود خطا اعلام می کردند؛ در حالی که در این روش خطا محاسبه شده و نتایج نهایی دقیق تر اعلام می شوند( هومن، 1389؛ 11).
مدل معادلات ساختاری ترکیبی از دو مدل اندازه گیری82 و مدل ساختاری83 می باشد. مدل اندازه گیری نشان می دهد که هر متغیر نهفته چگونه بوسیله شاخص ها یا متغیرهای آشکار و قابل مشاهده اندازه گیری و عملیاتی شده است و مدل ساختاری نشان دهنده روابط بین متغیرهای نهفته می باشد و مشخص می نماید که چه میزان از واریانس تبیین نشده است( کلانتری، 1388؛ 42). در مدل سازی معادلات ساختاری، با تخمین مقادیر هر رابطه می توان این روابط را به درستی تفسیر نمود. در واقع مقادیر تخمین زده شده، معناداری84 روابط را مشخص می سازند( قاسمی، 1389؛ 89).
12-3 خلاصه فصل
درفصلسومروششناسيتحقيقراكهپيشازاينبصورتاجماليومختصردرفصلاولمورداشارهقرارگرفتهبودبه تفصيلبيانكرديم. دراينفصلمطالبيرادرموردروشونوعتحقيقرواييوپاياييابزارتحقيقوجامعهونمونهيآماري مطرحنموديمبعلاوهدرموردنمونهبرداري،قلمروتحقيق،آزمونهايآماريمورداستفادهدراينتحقيقونيزمدلمفهوميو مدلتحليليتحقيقبهتفصيلبحثشد. بنابرايندرفصلحاضرجهت گيريكليتحقيقوروشهايمورداستفادهبراي دستيابيبهيافتهونتايجتحقيقتبيينگرديدهاست.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه
تجزيهوتحليلدادههافراينديچندمرحلهاياستكهطيآنداده هاييكهازطريقبكارگيريابزارهايجمع آوريدرنمونه ( جامعه) آماريفراهمآمدهاندخلاصه،كدبندي،دستهبنديشدهودرنهايتپردازشميشوندتازمينهبرقراريانواعتحلیل ها وارتباطهابيناينداده هابهمنظورآزمونفرضيههافراهمآيد. دراينفرايندها،دادههاهمازلحاظمفهوميوهمازجنبه تجربيپالايشميشوندوتكنيكهايگوناگونآمارينقشبسزاييدراستنباطهاوتعميمهايبعديدارند ( خاکی، 1388: 325).
تجزيهوتحليلاطلاعاتبهعنوانمرحله ايعلميازپايههاياساسيهرپژوهشعلميبهشمارميرودكهبهوسيلهآنكليه فعاليتهايپژوهشتارسيدنبهنتيجه،كنترلوهدايتمي شوند. دراينفصلنيزبهتوصيفداده هايپژوهشيوتجزيهو تحليلداده هاييكهبهوسيلهپرسشنامهازافرادنمونهگردآوريشدهاند،پرداختهخواهدشدوسپسبههريكازفرضيات پاسخدادهمي شود. لذا براساس مبانی نظری تحقیق در فصل دوم و ابعاد روش شناختی که در فصل سوم توضیح داده شد، در این فصل به تحلیل داده ها به تفکیک بخش های وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی، آزمون مدل مفهومی بر اساس مدل سازی معدلات ساختاری پرداخته می شود و در انتهای فصل وضعیت موجود ابعاد و مولفه های هوش معنوی و رهبری موثق و رابطه این دو در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
2-4 توصيفويژگيهايجمعيتشناختياعضاينمونه
بهمنظورشناختبهترماهيتجامعه ايكهدرپژوهشموردمطالعهقرارگرفتهاستوآشناييبيشتربامتغيرهايپژوهش، قبلازتجزيهوتحليلدادههايآماري،لازماستايندادههاتوصيفشود. همچنينتوصيفآماريدادهها،گاميدرجهت تشخيصالگويحاكمبرآنهاوپايهايبرايتبيينروابطبينمتغيرهايياستكهدرپژوهشبكارمی رود.
در مرحله پیمایش برای آزمون مدل مفهومی، تعداد 177 نفر مشارکت داشته اند. در اینجا به تبیین وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت، سن، تجربه، تحصیلات و پست سازمانی مشارکت کنندگان تحقیق پرداخته می شود.

1-2-4 جنسیت
جدول(1-4) توزیع فراوانی جنسیت مشارکت کنندگان را نشان می دهد. از نظر جنسیت، 4/61 درصد پاسخ گویان مرد، 6/38 درصد زن می باشند و 7/10 درصد مشارکت کنندگان، جنسیت خود را مشخص ننموده اند.
جدول( 1-4) وضعیت جنسیت مشارکت کنندگان

فراوانی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی پاسخ گویان
مرد
97
8/54
4/61
زن
61
5/34
6/38
جمع
158
3/89
100
بی پاسخ
19
7/10

جمع کل
177
100

نمودار(1-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني جنسیت
2-2-4 سن
جدول( 2-4) توزیع فراوانی سنی مشارکت کنندگان تحقیق را نشان می دهد. بر این اساس از مجموع 177 نفری که سن خود را مشخص نموده اند 60 درصد تا 35 سال سن و 40 درصد بالاتر از 35 سال سن دارند. به عبارت دیگر، بیشتر پاسخ گویان در رده سنی از 25 تا 35 سال قرار دارند.
جدول( 2-4) وضعیت سنی مشارکت کنندگان
گروه سنی
فراوانی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی پاسخ گویان
تا 25 سال
8
5/4
2/6
از 25 تا 30 سال
40
6/22
8/30
از 31 تا 35 سال
30
9/16
1/23
از 36 تا 40 سال
22
4/12
9/16
از 41 تا 45 سال
22
4/12
9/16
46 سال و بالاتر
8
5/4
2/6
جمع
130
4/73
0/100
بی پاسخ
47
6/26

جمع کل
177
100

نمودار (2-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سن
3-2-4 تجربه کاری
توزیع فراوانی وضعیت تجربه کاری مشارکت کنندگان تحقیق در جدول(3-4) ارایه شده است. بر این اساس 8/26 درصد پاسخ گویان تا 5 سال و 8/72 درصد بالای 5 سال سابقه کاری دارند.
جدول 3-4: وضعیت تجربه کاری مشارکت کنندگان
تجربه کاری
فراوانی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی پاسخ گویان
تا 5 سال
41
2/23
8/26
از 6 تا 10 سال
47
6/26
7/30
از 11 تا 15 سال
31
5/17
3/20
از 16 تا 20 سال
19
7/10
4/12
21 سال و بالاتر
15
5/8
8/9
جمع
153
4/86
0/100
بی پاسخ
24
6/13

جمع کل
177
0/100

نمودار(3-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني تجربه کاری
4-2-4 وضعیت تحصیلی
جدول(4-4) توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ گویان تحقیق را نشان می دهد. 2/4 درصد از پاسخ گویان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و دیپلم، و 8/95 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می باشند.
جدول (4-4) وضعیت تحصیلی مشارکت کنندگان
سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، خودآگاهی، مدل مفهومی، جامعه آماری Next Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی