منابع مقاله درباره مصرف انرژی، مدیریت ساخت، سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

انرژي-کارايي
انرژیهایی که بعنوان منابع مصرفی مورد بهره برداری قرار می گیرند عموماً از منابع انرژی فسیلی (تجدید ناپذیر) و غیر فسیلی (تجدید پذیر) تأمین می گردند. افزایش سرعت مصرف انرژی در جهان باعث ایجاد نگرانی در تأمین منابع و کاهش منابع انرژی و تأثیرات زیست محیطی شده است. بطور کلی مصارف اصلی منابع انرژی در بخشهای ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی و صنعت صورت می پذیرد که سهم هریک به ترتیب %48، %25و %27 می باشد که سهم بخش ساختمانی در مقایسه با بخشهای دیگر از میزان بیشتری برخوردار است (مفیدی، 1386). همانگونه که در نمودارهای (2-1) نشان داده شده، مصرف انرژي در حوزه ساختمان، بین سالهای 1984 تا 2004در حدود 20 تا 40 درصد افزایش یافته است و پيش‌بيني مي‌‌شود كه اين روند صعودي همچنان ادامه يابد (Perez Lombard, 2008).

از طرفی دیگردر حوزه ساختمان، مصرف انرژی متناسب با عملکرد ساختمان بوده بطوریکه سهم
عمده مصرف مربوط به بناهای مسکونی می باشد و در میان ساختمانهای غیر مسکونی، بناهایاداری مصرف کننده اصلی انرژیهای HVACو روشنایی بشمار می آیند. نكته قابل توجهي كه در نمودار (1) نيز قابل مشاهده است، تأثير كاربري ساختمان بر سهم هر يك از اشكال مصرف انرژي است؛ به عنوان نمونه مصرف انرژي در بناهای اداري غالباً مربوط به سيستم‌هاي تأسيساتي و روشنايي است، در حالي كه در ساختمان‌هايي با كاربري هتل مصرف عمده پس از سيستم‌هاي تأسيساتي مربوط به آب گرم است.

بررسي مصرف انرژي در حوزه ساختمان از منظري ديگر، نشان مي‌دهد كه سرانه مصرف انرژي در حوزه ساختمان نيز تحت تأثير کاربري ساختمان است. مطابق جدول (2-5) سرانه مصرف انرژی در کاربری اداری در حدود kwh/m22 میباشد (EIA, 2011).
به طور کلی، گونههای مختلف انرژی به روشهای گوناگون، در دورههای مختلف عمر ساختمان، مورد استفاده قرار میگیرند که ذکر اجمالی آنها میتواند به عنوان مبانی اطلاعاتی برای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان، بکار گرفته شود (نقیزاده، 1382):

دوره ساخت: این دوره، اولین دوره در طول مدت عمر یک ساختمان است که به شیوههای متعدد، انرژیهای گوناگونی را مصرف مینماید. شاید بتوان گفت که مصرف انرژی در بنا حتی قبل از شروع عملیات اجرایی برای تولید مصالح ساختمانی آغاز شده است.
دوره تخریب: هرگونه تخریب ساختمانی نیز که متاسفانه در سالهای اخیر به منظور استفاده از تراکم بیشتر، رواج یافته است، نیازمند مصرف انرژی و به تبع آن، ایجاد آلودگی در محیط است. بهعلاوه، عدم اجرای فنی صحیح ساختمانها و عدم تطبیق آنها با مشخصات فنی و مهندسی سبب تقلیل عمر مفید بناها و در نتیجه لزوم تخریب و نهایتاً، تخلیه انواع آلودگیهای زیستمحیطی به فضای شهری میگردد.
دوره بهرهبرداری: در دوران بهرهبرداری نیز، ساختمانها با مصرف انرژی فسیلی، یکی از اصلیترین منابع آلاینده محیط زیست، بخصوص در شهرها میباشند3.
لازم بذکر است، حیطه مطالعاتی پژوهش حاضر، بیشتر کاهش مصرف انرژی در بازه زمانی بهرهبرداری از یک بنا را در بر دارد.
2-2-2 بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان
با توجه به روند روزافزون مصرف انرژی در کشور، خصوصاً در بخش ساختمان، ارائه روشهایی جهت کاهش و بهبود رویه مصرف، ضروری به نظر میرسد. درک چگونگی روند مصرف انرژی و تبیین روشهایی جهت بهینهسازی آن در سالهای اخیر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، این روشها به دو بخش کلی «قبل از ساخت» و «بعد از ساخت»، مطابق شکل (2-4) قابل تقسیم میباشند.
بخش اول، معرف روشهایی هستند که به بازه زمانی پیش از ساخت و احداث یک بنا اختصاص مییابند و به عبارتی کلی، مرحله طراحی را شامل میشوند. در این مرحله، دو حوزه تخصصی معماری و تاسیساتی نقش مهمی ایفا مینمایند. محاسبه و طراحی بهینه ابعاد و تجهیزات تاسیساتی، تحت عنوان راهکارهای فعال4 میتواند تا حدی به کاهش مصرف انرژی سالانه بنا منجر شود و معمولاً زمانی وارد عمل میشود که طرح معماری، شاکله اصلی خود را یافته است. اما با توجه به این مهم که تصميمات معماران در گامهاي اوليه فرآيند طراحي با صرف هزينه ناچيز، تاثير بسزائي در صرفه جوئي مصرف انرژي دارد، بکارگیری راهکارهای غیرفعال5 در طراحی معماری، از جایگاه بسیار مهمی در این حیطه برخوردار میباشد. از اهداف رساله حاضر، پاسخ به این پرسش است که عامل مذکور، تا چه حد میتواند در کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار باشد. در این راستا ابزاری که در هر دو حوزه طراحی تاسیسات و طراحی معماری، دستمایه مهندسان است، به روشهای «محاسبات عددی» و «شبیهسازی» محدود میگردد و البته به فراخور هر رشته، ویژگیها و جایگاه متفاوتی را طلب مینماید. روش محاسبات عددی یا محاسبات سنتی که متداولترین روش سنجش کارایی بناها در ایران محسوب میشود، اساس کار را بر سنجش موارد خاصی قرار میدهد. آنچه در ایران متداول است، محاسبه ضرایب انتقال حرارتی بدنهها و میزان انتقال حرارتی آنها میباشد (صادقیپور، 1387). اگرچه این محاسبات را میتوان به صورت دستی نیز انجام داد، اما نمونههای متفاوتی از نرمافزارهای مختلف کامپیوتری نیز در این زمینه موجود است (Morbitzer, 2003). روشهای شبیهسازی همچنین، به دو روش شبیهسازی با ماکت و شبیهسازی رایانهای صورت میگیرد.
اما راهبردهای بهینهسازی مصرف انرژی که به دوره زمانی بعد از ساخت و یا بهرهبرداری اختصاص دارد، حیطههای «آموزش کاربران» و «راهکارهای ممیزی انرژی» را شامل میشود. ممیزی انرژی، راهکاری مؤثر در کاهش تلفات انرژی است و مراحل چهارگانه آن شامل «برداشت اطلاعات اولیه، محاسبه ضریب بار ساختمان با توجه به قبضهای انرژی مصرفی، محاسبه ضریب بار ساختمان با توجه به الزامات مبحث 19 مقررات ملی و تعیین فرصتهای صرفهجویی» میباشد (وزارت مسکن و شهرسازی، 1381). در حقیقت، درک چگونگی مصرف انرژی در ساختمان و چگونگی ارتباط اجزاء سیستم با یکدیگر و نحوه اثرگذاری محیط خارجی بر ساختمان از لحاظ انتقال حرارت میباشد و بجز هدف صرفهجویی، میتواند به عنوان یک ابزار کمکی در پیشبینی هزینههای انرژی و بیان الگوی مصرف، بکار گرفته شود (کیخاونی، 1388).
لازم بذکر است، این تحقیق بر اساس اهداف خود، به جستجوی راهکارهای قابل استفاده برای معماران و در مرحله پیش از ساخت و گامهای آغازین فرآیند طراحی میپردازد.
2-2-3- بادگیر
تهويه طبيعي و بهره گيري از سرمايش غيرمکانيکي د ر معماري ايراني جايگاهی خاص داشته است و باد گير به عنوان شاخصه معماري ايراني جهت اين امر د ر سراسر دنيا شهرت غير قابل انکار د ارد . باد گيرها از اجزاء معماري ايراني اقليم هاي گرم و مرطوب و گر م وخشک مي باشن د که به صورت الماني عمو دي د ر سيماي فضاهاي سکونتي شهرهاي قديمي به چشم مي خورند . اين المان ها با وجو د منافذي د ر راس خود باد مطلوب را به فضاهاي داخلي بناها هد ايت کرد ه و با پيوند معماري به محيط اطرافش و واردکردن جرياني پويا و برگرفته از محيط از انرژي پايد ار محيط بهره می گيرند.
بادگير کانالي عمودي است که در پلان با فرم هاي مربع, مستطيل, هشت ضلعي و يا دايره ای شکل است. بادگير داراي دو بخش مي باش د: يکي بخش دروني کانال که از سقف شروع مي شو د و تا زيرزمين ا دامه مي ياب دو يکي بخش بيروني که شامل منافذ ورو دي با د به داخل است و بر بالاي بام قرار م يگيرد. اکثر با دگيرهاي ايران از چهار جهت توانايي دريافت با د را دارن د. اما با دگيرهاي يک طرفه، دو طرفه و سه طرفه نيز ديده مي شود.

2-2-4 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS ) ساختمان هوشمند
سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS )کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع (HVAC) و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و … نیز تسری یابد. به طور کلی هدف از استفاده از سیستم های BMS در یک ساختمان تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان در آن زمان است.
در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و بعلاوه کاشه مصارف انرژی، کاهش هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد .با بکارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک سیستم واحد می توان بصورت لحظه ای، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امنیتی را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. برای این منظور، نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص می باشد که با گرد آوری اطلاعات محیطی و انتقال داده ها به سیستم مرکزی، روند کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد.
در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل-های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده کرده و امنیت و آسایش آنها را افزایش دهد .
2-2-5 PV
در خصوص پنل های PV این صفحات تحت زاویه و به صورت متحرک در پوسته نما نصب
می گردند که در فصول گرم که زاویه ارتفاع خورشید زاویه بیشتری دارد، این زاویه به طور تقریبی معادل عرض جغرافیایی منهای 15 درجه می باشد.
در فصول سرد که زاویه ارتفاع خورشید کمتر است، این زاویه معادل عرض جغرافیایی به علاوه 15 درجه است.

2-3 معرفي نمونه ها و مصاديق مشابه
مقدمه:
در اين بخش ابتدا براي آشنايي بيشتر با موضوع چند نمونه مهم از سيتي هالهاي طراحي شده توسط معماران معروف را مورد بررسي قرار ميدهيم.
ارزيابي بازشناسي خصوصيات کالبدي ومعماري اين طرح ها مي تواند ايده ها و راهبردهايي در زمينه طراحي موضوع پروژه بدست دهد.

2-3-1 مرکز فرهنگي ژرژ پمپيدو
اگرچه اين مرکز از لحاظ نوع کاربري با موضوع رساله متفاوت مي باشد ولي آنچه در اين نمونه حائز اهميت مي باشد موفقيت مرکز فرهنگي پمپيدو در خلق مکان مي باشد. براي اين منظور از کتاب مرکز فرهنگي پمپيدو استفاده مي کنم.
((بناي مشهور مرکز فرهنگي، هنري ژرژ پمپيدو پديده اي از معماري قرن بيست و يکم است که ديدار از پاريس بدون ديدن آن ناقص و ناتمام
مي ماند)) تفکر ساخت اينمرکز توسط پمپيدو دئيس جمهور اسبق فرانسه ارائه شد او. . . . سال قبل از افتتاح مرکز پمپيدو چنين گفته بود: خواسته قلبي من اين است که پاريس را داريا مرکزي فرهنگي ببينم که هم موزه باشد هم مرکز خلاقيت، جايي که هنرهاي تجسمي موسيقي، سينما وکتاب و امکانات ديداري و شنيداري براي پژوهش گرد آمده باشد) فکر ايجاد اين مرکز علي رغم جنبه تخيلي آن از زمينه عيني مساعدي برخوردار بود. در واقع پمپيدو توقع خود را از پاريس در قالب يک تصور ذهني ارائه داده بود که اگر چه ايده آليستي بود ولي در واقع گرايي آن شکي نبايد کرد. آنچه فکر پمپيدو را به خود مشغول کرده بود احتياج شديد مردم پاريس به امکانات فرهنگي مي بود. آنچه باعث واقع گرايي اينطرح شده بود توقع مردمپاريس به لحاظ نياز به وجود امکانات فرهنگي در شهر بود.
در اين اوضاع و احوال بود که پمپيدو، اين کارشناس هنر معاصر با فکر ايجاد اين مرکز نوين پا به ميدان گذاشت.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دوران مدرن، جامعه مدرن Next Entries منابع مقاله درباره برج میلاد، مدیریت کیفیت، برج میلاد تهران