منابع مقاله درباره مشارکت مردم، فرهنگ سیاسی، افزایش مشارکت، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

کشور پس از به ثمررسیدن انقلاب درآنکشور محسوب میشود.جمهوري اسلامی ایران مدل و ساختاري از حکومت مبتنی بر مردم سالاري دینی معرفیکردهکه دو شاخص اصلی آن مردم و دین می باشد.این الگو امروز به عنوان رقیبی براي نظام هاي دمکراتیک غربی درآمده است.بانگاه آماري به میزان مشارکت مردم درانتخابات ریاستجمهوریایران نشان میدهد همواره مردم حضورگستردهاي درپاي صندوقهاي رايداشتهاند واین حضورکمتردچارنوسان شده است.
انتخابات شرایط رابرايکنترل مردمی مهیا میسازدومتضمنآن هستندکهحکومتکنندگان درچهارچوبگزینههاي که براي راي دهندگان ارائه میگردند مشهورومقبولترین افرادهستند.این مساله به نوبهخودحاکی ازآن استکهحمایت شهروندي لازم براي حکومت تامین میشود.اگر انتخابات به صورت منظم برگزار شوند مسئولیتهاي حکومت نیز مورد تاکید قرارمیگیرند.برایناساس انتخابات مجرايارتباطی میان حکومتکنندگان ومردم تحت لواي حکومت هستنند.بیگمان راي یکی ازمهمترین نمودهايرفتارهاي سیاسی میباشد.

1-1 بیان مسئله
یکی ازاساسیترین مباحث مربوط بهانتخابات ریاستجمهوري بررسیپیامدهایسیاسی،اقتصادي،روانی واجتماعی -نظامی میزان مشارکتعمومی شهروندان درانتخابات مزبور میباشد. پرسش محوري این است که میزان مشارکت شهروندان در انتخاباتچه پیامدهايرا دربرداشته و متضمن چه فرصتها و چالشهاي براي ایران در سه سطح داخلی،منطقهاي وبینالمللی خواهد داشت. اهمیت میزان مشارکت شهروندان درانتخاباتریاستجمهوري درآن استکه درصورت تحقق مشارکت حداکثريحجم تعهدات وفشارهاي خارجیکاهشیافته وتاثیر شایانتوجهی برآینده ثبات وامنیت درایران خواهد گذاشت.
از جمله دلایل مطالعه مشارکت انتخاباتی اولاًبررسی علل وعوامل موثربرحضورشهروندان درپاي صندوقهاي راي وراههاي افزایش اینحضور است.دوماًچه عواملی سبب مشارکت افراددر انتخابات میشود یا چه عواملی شهروندان را به شرکت در انتخابات برمیانگیزد.سوماً چه عواملی سبب میشودرايدهندگان به این نتیجه برسندکه به حزب-،گروه ویا به فردخاصی راي بدهند.چهارماً راهکارهاي تقویت وگسترش حضور مردم در صحنه سیاسی واجتماعی جامعهاسلامی ایران چیست.پنجماً شهروندان براي راي بهیک نامزد انتخاباتی به چه صفات او بیشتر اهمیت می -دهند.ودرنهایت اینکه چه عواملی موجب افزایش مشارکت در انتخاباتریاست جمهوري میگردد.و بهعبارتی مولفههاي تاثیرگذار برافزایش مشارکت شهروندان درانتخابات ریاستجمهوري چیست.
اندیشمندان علمسیاستراهکارهاي براي تقویت وگسترشمشارکت مردمدرجوامع ارائه دادهاند.آشکار استکه برخی از این شیوهها با ویژگی اجتماعی -فرهنگی ایران تناسب ندارد.از اینرو،روشهاییکه با شرایط اجتماعی ایران -سازگاري بیشتري دارندموردبررسی،تجزیه وتحلیل قرارخواهندگرفت.
1-2ضرورت پژوهش
ازآنجاکه میزان مشارکت شهروندان درانتخابات یکی ازشاخصهاي میزانمشروعیت ومقبولیت نظام سیاسیدر بسیاريازکشورهاست.به همین دلیل حکومتها بهحضورحداکثري مردم درانتخابات تاکیدمیکنند،کشوريکه بتواند حضورحداکثري در انتخابات راداشته باشد نه تنهادرعرصه داخلی بلکه درعرصه بینالمللی نیزاز موضع مقتدرانه برخوردار باشد.لذا مشارکتحداکثري مردم میتواند بستري براي اعتماد به نفس مسولان دراداره امور باشدکه راي مردم راپشتوانه تصمیمهايخود بدانند.به همیندلیلکاهشمشارکت مردم درانتخابات یکیازمسائل اساسی دولتها بهشمارمیرود.
مشارکت پایین درشهرهاي بزرگیچون تهران باصرف هزینه،انرژي وتوان زیادکه از جیب بیتالمال خرج میشود از مسائل جدي نظام میباشد.لذا سیاست مخالفان به کاهشمشارکت وسیاست نظام به تشویقآحاد جامعه براي مشارکت در انتخابات میباشد.اعضاي جامعه،بدلیل دارا بودن نقشهاي اجتماعی -سیاسی و اقتصادي خود،در حکم گلبول هاي قرمز و سفید بدن انسان هستند.همانگونه که افزایش یا کاهش گلبول هاي یا شده به بدن آسیب می -رساند، نارسایی درمشارکتسیاسی، اجتماعی،اقتصادي،نیز ادامه حیات جامعه رادستخوش تزلزل میسازد.تا آنجاکه-اگربعد اجتماعی خودرا از دست بدهد،نابوديآن حتمی است.اگر هم پابرجا بماند،هدف خود را که خدمت به اعضاي واصلاح جامعه استگم میکند.البته این در صورتی استکه مشارکت از درون واندیشه فرد بجوشد وبا میل ورغبت همراه باشد،زیرا اگراز طریق زور و اجبار باشد چندان مفید نخواهد بود.همانگونهکه انگیزه کسب درآمد،چند سرمایهدار را به تشکیل یک شرکت وا میدارد.اگر اعضاي یک جامعه نیز احساسکنندکه همکاري ومشارکت آنان میتواندمشکلی از مشکلات جامعه را برطرف سازد درنگ نخواهند کرد(.سالکی ، 1388: 45 ،46 ).بعلاوه تغییرگرایش سیاسی واجتماعی راي دهندگان مطالعه،بررسی تعیین مولفه هاي تاثیرگذارمشارکت راي دهندگان در انتخابات نظام جمهوري اسلامی را به یک موضوعحساس در مسائل سیاسی ایران بدل کرده است.
1-3- اهداف پژوهش
1-شناسائی مولفههایتاثیرگذاربرمشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوریبا تاکید برافزایش مشارکت.
2-تعیین وضعیتهاي احتمالی درصورت افزایش یاکاهش مشارکت عمومی شهروندان درانتخابات.
3-چگونگیتاثیرگذاري میزانمشارکت برحوزههاي مختلف،سیاسی،اقتصادي،روانی-اجتماعی و نظامیامنیتی.
1-4سئوالات تحقیق
این پژوهش به بررسیومطالعه پیرامون سئوالاتمربوط بهافزایشمشارکت درانتخابات ریاست جمهوري میپردازد.
1-مولفههاي تاثیر گذار برمشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوري کدامند؟
2-شهروندان براي رأي دادن به یک نامزد انتخاباتی به چه صفاتی دراوبیشتر اهمیت میدهند؟
3-راه کارهاي تقویت وگسترشحضور مردم درصحنه سیاسی واجتماعی جامعه اسلامیایران چیست؟
1 -5فرضیهها
1- انتظار می رود میان برخی از مولفه هاي منابع اجتماعی، با مشارکت شهروندان در انتخابات رابطه معنا داردرجهت مثبت وجودداشته باشد.
2-انتظار می رود میان منابع انگیزشی و آموزههاي دینی با مشارکت شهروندان درانتخابات همبستگی معنادار در جهت مثبت وجود داشته باشد.
1-6- روشگردآوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات در فصل اول تاسوم کتابخانه اي و میدانی میباشد.که درفصل چهارم نیز
پرسشنامه محقق ساخته پس از احراز اعتبار و پایایی در مراحل مقدماتی تحقیق، براي جمعآوري دادههاي مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفت .
 k 
 si2  210
 
a  kk11 is12  272711 s2   2726 1/03
 
 
1- 7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در تجزیه و تحلیل اطلاعات ضمن تحلیل دادههاي فصل دوم و سوم با استفاده ازشیوه استقرابی و قیاسی که نتایج آن در فصل پنجم در قالب نتیجه گیري و پیشنهاد آمده است به تحلیل دادههاي حاصل از پرسشنامه با محقق ساخته با استفاده از نرم افزار spss پرداخته شد.
1-8- جامعه آماري
جامعه آماري تحقیق حاضرشاملکلیه شهروندان واقع درسن رأيدهی سطح شهر تهراندر نظر گرفته شد.
که طبق آمار سال 1392 ، 6521547 نفر برآورد گردید.
1-8- 1- حجم نمونه
اندازه نمونه براساس فرمول کوکران 519 نفر تعیین شد.
n  nz2 pq  6521547 (2/1)21212 519
nd2 z2pq (65215471/21/2)  ((2/1)21/2)
که براي جبران پرسشنامههاي بی پاسخ 530 پرسشنامه به طورکامل بري استخراج مورد استفاده قرار گرفت(.5/0
=p و086/0r=،تعداد کل نمونه در شهر تهران)
1-9- روش نمونه گیري
در این پایان نامه از روش نمونهگیري خوشهاي استفاده شد.در هر بخش از مناطق تهران بهطور متوسط25 تا30 پرسشنامه در میان خانوارهاي ساکن آن مناطق و مکانهاي عمومی توزیع وسپس پرسشنامههاي تکمیل شده از پاسخ دهندهگان دریافت شد.
1-10-موانع ومشکلات تحقیق
یکی ازچالشهاي بزرگی نظرسنجی انتخاباتی،احساس عدم امنیت وبی اعتمادي پرسش شوندگان درپاسخ به نظرسنجیهاست.
انباشت اطلات درموردانتخابات درایران بسیارمحدود است اغلب مطالعات درانتخابات،مشارکت انتخاباتی ورفتاررايدهی توسط موسسات دولتیصورت میگیرد واین موسسات درانتشاراطلاعات ملاحظات سازمانی وطبقهبندي اطلاعاتی دارندودادههاي بهدستآمده ازپژوهشهاي خودرا دراختیارپزوهشگران قرارنمیدهند.
برخی ازپژوهشها محدود بهیک دوره خاص انتخابات میباشد وخیلی امکان تعمیم نمیدهد.طیفدیگر تحقیق مطالعات غیر تجربی ویا گمانهزنی نویسندگان است واز اعتبار اسنادي لازم برخوردار نیست
دراین پزوهش پس ازبررسی ومطالعات پیشین درباره مشارکت درانتخابات مهمترین نتایج پیمایش به منظوربررسی نقش وتعیین مولفههاي تاثیرگذاردر انتخابات ریاستجمهوري صورت گرفته ارائه خواهد شد.به هرحال امیداست تا باشناخت متغیرهاي اقتصادي،سیاسی،فرهنگی وتبلیغاتی تاثیرگذار درمشارکت مردم درانتخابات بتوان برنامه -ریزيهاي لازم رادرجهت سیاستگزاري دولت دراین حوزه فراهم نمود.

2-1پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده حاکیاز این استکه مطالعه معدودي دراین رابطه انجام شدهاست مطالعه رفتار انتخاباتی درایران سابقه طولانی نداردوبه دوران بعدازپیروزي انقلاباسلامی محدودمیشودواصوًلاً در قبل از انقلاب تحقیقیدراین باره صورت نگرفته است وبعد ازپیروزي انقلاب درشرایط انقلابی دهه 60 وشرایط ناشی ازانقلاب فرهنگی وتعطیلی دانشگاهها وجنگ توجه خاصیبه مطالعه درحوزه رفتاررايدهی نشد وتنها از نیمه دوم دهه هفتاد وبخصوص ازدهه هشتادبا تشکیل مراکزي چون افکارسنجیدانشجویان ایران برخی مطالعات دراینحوزه صورت-گرفتکه بخش قابلتوجهی ازآنها بهدلایل اداري دردسترس پزوهشگران قرارندارد بخصوصکه مطالعه بیشتردرمورد انتخابات مجلسصورتگرفته ومطالعه کمتري درخصوص انتخاباتریاستجمهوري صورتگرفته است ازجمله :
1-در “گزارش نظرسنجی درباره انتخاباتریاستجمهوري دهم ” که مورخه اسفند 1387 وفروردین 1388 توسط پژوهشگاه فرهنگ،هنر وارتباطات درسطح ملیانجام شد،1/90 درصد پاسخدهندگانعامل احساس وظیفه ملی،7/88 درصدمشاکت درتصمیمگیري برايآینده کشور،9/71 درصداحساس وظیفه دینی ،8/66 درصد مقابله باتهدیدات وتبلیغات خارجی و5/63 درصدتبعیت ازمقام معظم رهبري رادرحد خیلی زیادوزیاددرشرکت خوددرانتخابات موثردانستند .
2- علی دارابی درکتاب رفتارانتخاباتیدرایران،الگوها ونظریههاتبیین رفتارانتخاباتیشهروندان ایرانی در نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوري،عواملی چون فرهنگ سیاسی،شبکههاي اجتماعی،فضاي گفتمانی و ویژگیشخصیتی -کاندیدايریاستجمهوري رابررفتاررايدهیشهروندانموثرمیداند(دارابی 1388 : 276)اومعتقد است فرهنگ سیاسی ایران معاصرترکیبی ازآمریت وتابعیت درعصرپهلوي وترکیبی از تابعیت ومشارکت درجمهوري اسلامیاست.مولفه-هایی چون نظریه توطئه،بیاعتمادي سیاسی،بدبینی عمومی وعدم تسهل در فرهنگ سیاسی ایران معاصر به ویژه بارفتاررايدهیشهروندان ارتباط مییابد.از عوامل موثر دیگربر رفتاررايدهندگان نقش (شبکههاي اجتماعی )از جمله روحانیت ونهادهاي وابسته به آن،هیئتهاي مذهبی،دانشجویان وتشکلهاي دانشجوئی،مشاوران جوان،احزاب وتشکلهاي سیاسی را میتوان نام برد.(همان : 293 -287 )اواستفاده ازفضاي گفتمانی درنقد ونفیگفتمانهاي دولتهاي گذشته،بومیسازي،وهمگرایی با گفتمان مسلطجامعه همچنین ویژگیهاي شخصیتیکاندیدايریاست جمهوري را ازدیگرعوامل موثربررفتاررايدهی شهروندان برمیشمارد.(همان : 317-313 ) ایشان دراین کتاب شواهد تجربی را درتاییدادعاي خودارائه نمیدهندولذا مباحث موردادعاي ایشانگمانه زنانه باقی میماند.
3- محمد گلابچی رفتارانتخاباتی را،مولفهاي دوبعدي متاثرازچگونگی سلوك نامزدها وروش انتخاباتی رايدهندگان و تعاملات آن دومیداند.او نقش پندارهاي انتخاب کنندگان راعامل مهمی درتبیین رفتار رايدهندگان میداند.این پندارهاچون معلولساختارهاي محیطی است،کارکردهایشان درطول زمان فرق خواهد کرد.بدینسان طبیعی است که دردورههاي گوناگون انتخابات نتایج متفاوتی بروزکند.آنچه در انتخابات شوراهاي اسلامی شهر وروستا،مجلس شوراياسلامی هفتم وانتخابات نهم ریاست جمهوري رخ داد شگفت انگیز نبود،بلکه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره انقلاب اسلامی، منابع اجتماعی، شهروندان تهران، مشارکت سیاسی Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، مشارکت مردم، اجتماعی شدن