منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، مشارکت مردم، حیات اجتماعی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

تغییردرعملکردرايدهندگان برآیند دگرگونی درپندارهاي آنان وبر پایهآن روشی بودکه براي رايدادن درشرایط جدید برگزیده بودند.براین پایه ،شیوه رايدهی انتخابگنندگان بیشتر متاثر ازویژگیهاي ساختاري چون نهادینه نبودن حزب،سطح پایین -تجهیزشناختی،همسنگ نبودن نهادهاي اجتماعی،توسعه شتابان پس ازوقفهاي انقلابی درتوسعه شتابان پیشین،وجودپارادایمهاي گوناگون دراداره سیاست،اقتصاد،فرهنگ ودرمجموع جامعه وشدت گرفتن تعارضهاي هنجاري وگسترش ابعادآن به حوزه اصلی وفرعی جامعه است .
درچنین فضاي باورها وعقایدسیاسی رايدهندگان برحسب احزابسیاسی ومواضع آنها قطبی نمیشودو رفتارراي -دهی درهالهاي ازابهام قرارمیگیرد.ذهن،نیت ورفتارسیاسی رايدهنده که بایدبه طورطبیعی متاثر ازفشارهاي گروهیودلبستگیهاي جناحی باشدتا بدون توسل به ابزارها ومهارتها واطلاعات سیاسی تنها به وفاداريهاي گروهی وحزبیپناه ببردو براساسآن رايدهد،تغییرجهت میدهدو اوبرمبناي پندارهاي تازه که زاییده تغییرات وتحولات اجتماعی تازه است،دست بهانتخاب میزند(گلابچی 1384 : 163 -148).
4-نتایج پژوهشی که درتیرماه 1384 وبا اندازه نمونهاي بالغ بر 1262 نفردرسطح 22 منطقه شهرتهران توسط مرکزافکار سنجی دانشجویان (ایسپا )تحت عنوانگزارش254 انجام شدنشانگرآن بودکه گفتمان عدالت اجتماعی وویژگیهاي شخصی وصفات منتصب به سبک مدیریتیآقاي احمدينژاد دربینگروه زیادي از مردم پذیرفته شد واصلی تریندلیل رايدادن به وي بود(خبرگزاري ایسپا ،1384 الف.)
در پژوهشی دیگر که به منظور بررسی نظرات 4738 نفر از شهروندان کشور در 10 مرکزاستان، شهر تهران و کرج درخرداد ماه 1384 توسط همین مرکزانجام شد،اعتماد به مسئولان، احساس پاسخگو بودن نظام سیاسی،اعتماد به دستگاههاي نظام سیاسی و مشروعیت،بر میزان تمایل مردم به رايدادن تاثیر داشتند (خبرگزاري ایسپا،1384 ب).در پژوهش ملی دیگري تحت عنوان گزارش240که توسط همین خبرگزاري با نمونهاي 15370 نفره از شهروندان کشور در 30 مرکز استان،ابعاد مختلف نگرشهاي افراد درباره وضعیت جاري کشور سنجیده شدونیز شرکت آنان درنهمین دوره انتخابات ریاستجمهوري مورد پرسش قرار گرفت.هدف اصلی پژوهش،شناخت میزان مشارکت مردم در انتخابات و بررسی دلایلمشارکت یا عدم مشارکت آنها بود.براساس نتایج این تحقیق،مشارکت زمانی رخ میدهدکه افرادازعملکرد نظام رضایت داشته باشد، احساسکارآمديسیاسی کنند،به آینده امیدوار باشند،براي نظام مشروعیت قائل باشند،عدالت رویهاي رااحساسکنندواززندگی خودرضایت داشته باشند.(خبرگزاري ایسپا، 1384 ج).مردم تجربه انتخابات گذشته رامثبت ارزیابی نمیکنند.دادهها نشان میدهندمردم بهبود اوضاع اقتصادي ومعیشتی را وظیفه هردولتی میدانند وهیچگروه اجتماعی و اقتصادي وجمعیتشناختیاي نیست که اولویت کمتریا بیشتري براي اینخواسته نسبت به سایرگروهها قائل باشد(همان، 1384ج.)
5-بررسی نگرشو رفتار انتخاباتی ونظرات مردم تهران درآستانه انتخابات هفتمین دوره مجلسشوراي اسلامی تحت عنوان گزارش 193انجام گرفت که به نظر میرسد در مورد مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوري واصولا انتخابات،هرچه افراد بیشتر درباره انتخابات بحث کنند و در جریان اخبار انتخابات قرار گیرند،احتمال مشارکت آنها درانتخابات افزایشمییابد.به این اعتبارمسکوت گذاردن اخبارانتخابات ازسوي رسانهها سبب کاهش مشارکتخواهد شد.در اینمیان صدا سیما بیش ازهر رسانه اي اهمیت داردزیرا بیش از80 درصد مردم اخبارمربوط به انتخابات رااز طریق اینرسانه دنبالمیکنند وسهم رسانههايدیگردراین خصوص بسیاراندك است.بر اساس این تحقیق احتمال شرکت مردم درانتخابات به شدت تحت تاثیر برآوردآنها ازمیزان مشارکت دیگران درانتخابات است.گرم شدن فضايانتخابات می تواندتصورافراداز میزان مشارکت دیگراندرانتخابات رابالا ببرد.دراین تحقیق عملکردشوراي نگهبان در زمینه تنگکردندایرهتنوعکاندیداها برمشارکت مردم تاثیرمنفیگذاشته است(خبر گزاري ایسپا 1382 ).گزاش دیگري کهتوسط همین خبرگزاري انجام شدحاکی ازآن است که هر چه افراد تحصیلکردهتر شدهاند میلآنها به مشارکت درانتخاباتکاهش یافته است.این یافته بخلاف روندمعمول درجهان است.نظریههاي مشارکت سیاسی حکایت ازآن میکنندکهتحصیلکرده ترشدن به معناي یادگرفتن مهارت سیاسی بیشتر ومیل به مشارکت سیاسی بیشتر است( همان، 1382 ).
6-سیدامامی،افتخاري وعبداﷲ(سید امامی وهمکاران،1385 )درپژوهشی باعنوان “ارزشها و نگرشها و رفتارسیاسی جوانان” به ارزیابی علمی قضاوتهاي مختلف درزمینه ابعاد سیاسی زندگیجوانان پرداخته و رفتارسیاسیآنان رامورد توصیف،تحلیل و تبیین قرار دادهاند.هدفهاي این پژوهش شامل:الف)بررسی اشکال مختلف مشارکت سیاسی جوانان ونحوه تحولات آن ؛ب)سنجش ارزشها،نگرشها و دیدگاههاي جوانان درخصوص مهمترین مقولات سیاسیکشور؛ج)ارائه گونهشناسی رفتارسیاسیجوانان، بوده است.یافتههاي این-پژوهش نشان میدهد که درتمامیخرده مقیاسهاي مورداستفاده براي سنجش ارزش هاي سیاسی جوانان،پاسخگویان وضعیت مناسبی ازاعتقاد به ارزشهاي سیاسی اصلی را از خود به نمایش گذاشتهاندکه باافزایش سطح تحصیلات پاسخگویان و والدینآنها از اعتقاد به ارزشهاي سیاسیکاسته میشود و نگرش آنان به سیاست داخلی و خارخی به سمت منفی شدن سوق مییابد. هر چندمیزان اعتماد سیاسی جوانان در مجموع بالاست.اما نتایج پژوهش حاکی از اعتماد ضعیف پاسخگویان به برخی نهادهاست.در مجموع نگرش به دولت درسال مورد نظرمثبتتر ازنگرش به قواي دیگربوده است.با وجود درصد بالاي اعلام شده درمورد عضویت دربرخی نهدها ،درصد مشارکت واقعی درفعالیتهاو یا انجام کار داوطلبانه براي این نهادها توسط جوانان عضو پایین است.این امر نشان صوري بودن عضویت دربسیاري از موارد و نیز مشارکت منفعلانه درموارددیگراست.مهمترین موانع مشارکتسیاسیکه از سوي جوانان اعلام شده عبارت است از:ترجیحات فردي،دسترسی نداشتن به راههاي مشارکت سیاسی،آگاهی نداشتن از نحوه مشارکت،در مورد مشارکت انتخاباتی،اولاً باافزایش درجه اهمیت انتخابات میزان مشارکت بیشتر میشود.ثانیاً متوسط مشارکت برابر60/درصد است .ثالثاً درمشارکت حزبی،گرایش حزبی جوانان پایین بوده است.
7-سید امامی درپژوهشدیگري تحت عنوان “مشارکت سیاسی دانشجویان:ارزیابی برخی ازپیش بینی کنندههاي مشارکت سیاسی” به استناد یافتههاي پیمایش که درباره اشکال وسطوح مشارکت سیاسی دانشجویان به دست آمد،یکی از نظریههاي جامعه شناختی مشارکت سیاسییعنی “نظریه منابع “مورد ارزیابی قرار داده وبرخی منابع موردادعاي این نظریه به عنوان پیش بینی کنندههاي مشارکت سیاسی مورد بررسی قرارگرفته است(سید امامی ،1386).در نظریه منابع ادعا میشود برخی منابع اجتماعی- اقتصادي از جمله تحصیلات،شغل ودرآمدبرمشارکت سیاسی افراد تاثیر میگذارند .
8- علی دارابی درکتاب جامعه شناسی انتخابات تحلیل انتخابات یازدهم واطلاعات آماري درمورد اتنخابات گذشته رامورد تحلیل وبررسی قرار داده است (علی دارابی، 1392 ).
9-وفادار(وفادار،1375 )درتحقیق خود درپایاننامه کارشناسیارشد تحت عنوان “دموکراسی،برداشت مردم ودانشجویان” به بررسی نگرش مردم ودانشجویان نسبت به انتخاباتپرداخته است.مهمترین عاملی که بر انتخابات به عنوان رفتارسیاسی تاثیر داشته،مشروعیت بهخصوص مشروعیت مسئولین بوده است.یعنی عملکردمسئولین ونتیجه میزان پذیرش آنان توسط مردم،بیشترین تاثیر را برشرکت درانتخابات داشته است.شرایط اجتماعی مانند امنیت اجتماعی ومسائل اقتصادي ازجمله عوامل مهم تاثیرگذارهستندکه وجود “امنیت”به عنوان یکی ازنیازهاي اساسی هم درعمل وهم درنظرمردم،درخصوص مسائل کشورتاثیر دارد.سه متغیرتحصیلات،وضعیت اقتصادي وگرایش مذهبی بامتغیرهاي اجتماعی همبستگیداشتهاند.قابل ذکر است متغیر “تحصیلات”تاثیر کاهنده داشته،به طوري که با افزایش سطح تحصیلات،علاقه به شرکت درانتخابات کاهش یافته است.
با توجه بهپژوهشهاي انجام شده ونتایج به دستآمده ازآنها،پژوهش حاضربه دنبال “تعیین مولفههاي تاثیرگذار برمشارکت شهروندان درانتخابات ریاست جمهوري” (مطالعه موردي شهر تهران) است.
از آنجاکه انتخابات ریاستجمهوري بازتاب جهانی دارد و مشارکت در این انتخابات به صورت مشارکت حداکثريمیتواند نتایج مثبتی چه درسطح داخلی وچه درسطح بین المللی برايکشور به همراه داشته باشد.که تاثیر حداقلی آن کاهش فشاراقتصادي وسیاسی به واسطه مقبولیت آن درداخل باشد.
2-2مشارکت
از حیث مفهومی واژه مشارکت به معناي شراکت و همکاري درکاري،امري یا فعالیتی وحضور در جمع،گروه وسازمان جهت بحث وتصمیم گیري چه به صورت فعال وچه به صورتغیرفعال است.در مجموع،جوهرهي اصلی مشارکت را باید درفرآیند درگیري،فعالیت وتاثیرپذیري دانست.(علوي تبار،1379 : 15).
درفرهنگ انگلیسی لانگمن درتعریف واژه مشاکتآمده است:برعهدهگرفتن قسمتی ازیک فعالیت یا سهیم شدن دریک فعالیت.بنابراین مشارکت ازلحاظ لغوي به معنی کمک فعال وواقعی مشخص به یک عمل می باشد.(سوده و آزادي،1376 :277)
درفرهنگ علوم اجتماعی النبیروذیل عنوان مشارکت آمده است:مشارکت به معناي سهمیدرچیزي یافتن و ازآن سودبردن ویا درگروهی شرکت جستن وبا آن همکاري داشتن است .
فرهنگ انگلیسی اکسفورد،مشارکت راکنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی کرده است که در این معنا مشارکت میتواند:
-مقطعی:معطوف بههدفی خاص ویابخشی ازحیات اجتماعی باشد .
-پایدار: باهدف ازپیش تعریف شده ویاناظر بربخش خاصی اززندگی اجتماعی باشد .
– اخلاقی یاغیر اخلاقی:مبتنی برهدفهاي مثبت یاهدفهاي شرورانه باشد .
– تحمیلی یا داوطلبانه و آزاد باشد.
-کنترل شده ویاخودجوش باشد(از کیا و غفاري، 1380 :11 ).
کائوتري معتقداستکه مشارکت به قدمت تاریخ بشري پیشینه داردچراکه نظر وعمل مشارکت دربطن هر جامعه ودرمفاهیمی چون دلبستگی،اتحاد،همکاري،انجمن ومانندآنهانهفته است واز قدیم شالوده پیدایش اجتماعی –انسان شناختی نوع بشرتلقی شده است.(کائوتري،1379 :1)
– مشارکت درمعناي عام آنبه مفهوم همکاري،شرکت درکاري،امري یا فعالیتی وحضوردرجمعی،گروهی و سازمانیجهت بحث وتصمیمگیري چه بهصورت فعال وچه به صورت غیرفعال است که درآن نقش و مسئولیت فردچندان تعریف ومشخص نشده است.تعریف خاص مشارکت عبارت است از فعالیتهاي ارادي و داوطلبانهايکه از طریق آن اعضاي یک جامعه در امور محله،شهر ویا روستاي خود شرکت میکنند و به صورت مستقیم وغیرمستقیم درشکلدادن به حیات اجتماعی خودسهیم میشوند. (محسنیتبریزي،1373 :141).اوکلی ومارسدن مشارکت را درسه برداشت متفاوت:مشارکت به مفهوم سهم داشتن،مشارکت به عنوان سازمان ومشارکت به عنوان توانمند -سازي،تعریف میکنند.(اکبري 1384 : 29 )
2- 1-1انواع مشارکت
2-1-1-1سطوح مشارکت
مشارکت میتواند درسطوح مختلف فردي،سازمانی و جامعهاي انجام پذیرد:
1-سطح خرد: مشارکت افراد دربنگاهها،شرکتهاي کوچک وخصوصی را دربرمیگیرد که بامیل و اراده توام است.این سطح،مشارکتهاي میان فردي وگروهی را دربرمیگیرد.
2- سطح میانی: این سطح از مشارکت را میتوان دربخشهاي مختلف جامعه اعم سازمان ها،نهادها و روابط بین این سازمانها مشاهده کرد.
3- سطحکلان( جامعه ): مشارکت درنظام کلی اجتماعی وساختارها ونهادهاي اجتماعی– اقتصادي از نظر سطح مشارکت،درسطح کلان می باشد،این نوع مشارکت همان مشارکت ملّی است.(موسوي 39:1391)
2-1-1-2مشارکت بر حسب چگونگی دخالت مردم
1-مشارکت مستقیم: همان دموکراسی ومشارکت عمومی و مستقیم افراد در فعالیتهاي سیاسی-اجتماعی جهت تعیین زندگی اجتماعی خود است.
2- مشارکت غیر مستقیم:همان تعیین نمایندگی از طرف مردم است.مردم ازطریق انتخاب نماینده و تشکیل شوراي نمایندگی،درتصمیم گیريها وبرنامهریزي منطقهاي وملّی شرکت میکنند.
2-1-1-4مشارکت بر حسب چگونگی عضویت (کیفبت دخالت مردم)
1-مشارکت طبیعی:این نوع مشارکت درگروههاي اجتماعی طبیعی وجوددارد.خاستگاه این نوع مشارکت درکارکردها وسنتهاي اجتماعی است.عضویت افراد درآن غیر ارادي میباشد.کارکرد این مشارکت تقویت عادات،رسوم،سنتها ودر نتیجه بقايگروههاي طبیعی است.این نوع مشارکت درگروه هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره انقلاب اسلامی، منابع اجتماعی، شهروندان تهران، مشارکت سیاسی Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، مشارکت مردم، اجتماعی شدن