منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتار سیاسی، افزایش مشارکت

دانلود پایان نامه ارشد

ساختاري و ماهوي دارند وانتخابات را تحریم میکنند.
نکته قابل تامل این است که هر طیفی از جمعیت خاموش نسبت به موضوعی مشخص حساسیت دارند.به عبارتی مشوقهاي مشارکت افزایی میان دهکهاي پایین جامعه (کارگران )با دانشجویان متفاوت است . منافع ملی و مصالح عالیه نظام ایجاب میکند از تمام سازوکاربراي ظرفیتسازي استراتزیک استفاده شود.
(دفتر مطالعات مجلس، شماره مسلسل 9650 ،1389)

نمودار شماره 2-3 :
آرایش واجدان شرایط رايدادن:
رهبران سیاسی

طبیعی است هر میزان از محیط به کانون حرکت کنیم،ضریب مشارکت نیز افزایش مییابد.لذا شایسته است متولیان براي مشارکت افزایی هر حلقه ،از سیاست متناسب با آن استفاده نمایند.

2-12- عوامل موثر بر مشارکت در انتخابات نمودار شماره 2-8 :

یکی از بارزترین نمونههاي مشارکت مردمی، مشارکت در امور اجتماعی-سیاسی است که کمک فراوانی به حفظ وحدت و همبستگی ملی میکند.مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاري عمومی است.
بنابراین عوامل اثرگذار برافزایش مشارکت در انتخابات را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
الف) عوامل محیطی و سیستماتیک ب) عوامل فردي و اجتماعی،انگیزشی.
2-12-1 عوامل محیطی و سیستماتیک
2-12-1-1سطح نوسازي:
منظور از نوسازي،نفوذ صنعتی به جوامع سنتی،که توام با سلطه نهادهاي “اولیه”(خانواده،روستا،کلیسا)جاي خود را به نهادهاي “ثانویه” (سازمان هاي داوطلبانه، اتحادیه ها،احزاب، ساختارهاي دولتی)داد،روابط چهره بهچهره جاي خود را به ارتباط جمعی داد،خودگردانی محلی جاي خود را به وابستگیهاي متقابل،وفاداري به قبیله جاي خود را به وفا داري ملی و…می دهد.به این ترتیب یکی از نتایج نوسازي، افزایش سطح آگاهی سیاسی ومشارکت سیاسی میباشد.
الموند و وربامعتقدند: اگر یک انقلاب سیاسی در سراسر جهان در حال وقوع باشد،آن انقلاب چیزي جز انفجار مشارکت نیست.در تمامی کشورهاي جهان این عقیده که انسانهاي عادي باید با سیاست در ارتباط باشند،به این معنا که شخص باید درگیر امور سیاسی باشد امري رایج است. شواهد تجربی موجود براي تائید این تعمیم چنین است: در صورتی که همه چیزهاي دیگر برابر باشد،جوامع داراي سطح نوسازي بالاتر داراي سطح مشارکت سیاسی بالاتري نسبت به جوامع کمتر نوسازي شده هستند.( میلبرث وگوئل،1386: 197)
2-12-1-2 عوامل فرهنگی
فرهنگ مهمترین متغیر مشارکت سیاسی است.در جامعهاي که فرهنگ سیاسی مشارکت،مشارکت افراد گستردهتر است ودر جامعهاي که فاقد چنین فرهنگی است مردم با پدیده سیاسی اجتماعی برخورد انفعالی دارند.مارکس نقش فرهنگ را پر رنگتر از سایر عوامل میداند.در واقع این فرهنگ است که مارا توانمند میسازد تا سیاسی شویم. به عبارتی فرهنگ امري زمینهاي براي سیاست نیست، امري ضروري است .( سیمبر،1390 :46)”الموند”و”وربا”سه نوع فرهنگ سیاسی را برمیشمرند که عباتند از:
1) -محدود 2)-تبعی 3)-مشارکتی
درفرهنگ محدود فرد به ندرت خود را به امور سیاسی مرتبط ساخته واز وجود آن بیخبر است.درفرهنگ تبعی افراد داراي رابطهاي انفعالی ومطیعگونه میباشند.درحالی که درفرهنگ مشارکتی افراد به صورت مثبت ،نسبت به بیشترجنبههاي نظامسیاسی،احزاب سیاسی، جهت داده میشوند.”الوند”و”وربا”همچنین ترتیبی از انواع فرهنگها را به صورت محدود-تبعی،مشارکتی-محدود،ومشارکتی-تبعی مورد بررسی قرار می دهند.( قوام،1382: 19،88 )
2-12-1-3 گروههاي ذينفوذ
یکی از مهمترین راههاي بسیج مردم براي مشارکت سیاسی – اجتماعی بهرهگیري ازگروههاي کوچک و منسجم است.این گروهها توانایی بسیج افراد را دارند.تمام نظریههاي سیاسی نقش گروههاي واسطه در ایجاد وحدت ملی را بارز دانستهاند. بیشتر افراد توانایی همسان کردن هویت خود با گروههاي بزرگ واسط میان احزاب و گروههاي انتزاعی،مانند ملّت را ندارند و گروههاي واسط، این فرآیند و همسان سازي را تسهیل میکنند.
2-12-1-4 شرایط اقتصادي
شرایط اقتصادي و تامین معاش در سطح مشارکت افراد موثر است.
2-12-1-5 سنت و آداب و رسوم
سنت حلقه اتصال گذشته،حال وآینده است.اگر سنت گذشته مشارکت جو باشد با بازتولید آن نسل جدید به آسانی در فعالیت هاي سیاسی جامعه مشارکت میکنند.تغییر سنتبراي مشارکت، هزینه بر،وقتگیر و زماندار است.
2-12-1-6 نظام حزبی
احزاب سیاسی،به منظور کمک به شهروندان در تفسیر اطلاعات و حوادث سیاسی و سازماندهی وکانالیزه کردن مشارکت سیاسی آنها به وجود آمدند. به طور گریزناپذیري نظام سیاسی بر الگوو نرخ مشارکت سیاسی شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.و هر چه رقابت بین احزاب بیشتر باشد، احتمال بالا رفتن نرخ مشارکت بیشتر است.( ابوالحسنی،1386 : 205 )
به احتمال زیاد رقابت حزبی به واسطه تحرك علائق شهروندان در یک مبارزه،بر مشارکت آنها اثرگذار خواهد بود و به شهروندان این احساس را میدهد که تلاش آنها میتواند بر نتیجه نهایی اثرگذار باشد.در غیر این صورت به احتمال زیاد تاثیر کمی بر مشارکت آنها خواهد داشت.یکی از محركهاي مهم براي مشارکت سیاسی،ارتباط شخصی با فعالان حزبی است،کراراً این نتیجه به دستآمده است که:اشخاصی که فعالان حزبی با آنها تماس گرفتهاند،تمایل بیشتري به مشارکت در انتخابات دارند.اگر چه تماس شخصی با شهروندان پرهزینهترین(به لحاظ زمانی)نوع فعالیت هاست. هر چه تماس با افراد بیشتر باشد،این افراد اطلاعات بیشتري کسب میکنند،لذا انگیزه آنها بیشتر میشود که به نوبه خود باعث افزایش احتمالی رايدادن اشخاص میشود.(همان ).بر اساس پژوهش -هاي صورت گرفته بین تعداد احزاب و میزان مشارکت در انتخابات رابطه وجود دارد. هرچه تعداد احزاب زیادتر باشد گزینههاي بیشتري پیش روي رايدهندگان است و بنابراینتمایل آنها براي مشارکت در انتخابات افزایش مییابد.البته همین پژوهشها نشان میدهدکه بیش ازاندازهبودن تعداد احزاب میتواند نتیجه معکوسهم داشته باشد،زیرا اینامرمیتواند منجر به سردرگمی و ابهام شهروندان شود.(همان: 210 و211)
2-12-1-7تاثیرگذاري شهروندان در انتخابات
یک عامل بسیار مهم براي رفتار سیاسی اشخاص در انتخابات،چگونگی برداشت آنها از انتخابات است. اگر شخص احساس کند که راي وي مهم به شمار میآید ممکن است در انتخابات شرکت نماید.به این معنا که شهروندان تا چه حد معتقدند نتایج انتخابات میتواند در سیاستها و سمت وسوي حرکت کشور تاثیر بگذارد.
هرچه میزان این اعتقاد بیشتر باشد مشارکت هم بیشتر خواهد بود و بالعکس چنانچه شهروندان بر این باور باشند که نتیحه انتخابات تاثیري در آینده کشور ندارد تمایل چندانی براي مشارکت در انتخابات نخواهند داشت. شهروندان باید حس کنند اگر آنها با انگیزه بالا فعالیت میکنند حکومت نیز تلاشهاي آنان را در این زمینه نادیده نمیگیرد.باید خاطر نشان شود که افراد در خلاء تصمیم نمیگیرند.
2-12-1-8 اهمیت انتخابات
اشخاصی که انتخابات را مهم میدانند، تمایل بیشتري به شرکت در انتخابات دارند.هرچه پاي منصب بزرگتري در میان باشد، اهمیت انتخابات بیشتر خواهد بود.همیشه انتخابات ملیّ و ریاستجمهوري مهم هستند.(دلیل مدعا مشارکت بالاي 84درصدي انتخابات دهم و بالاي 74 درصد یازدهم )این نظرکه هرچه انتخابات به منظور تصدي قدرت بیشتري باشد،شرکت کنندههاي بیشتري را جلب میکند،آنقدر ثابت و پایدار است که یکی از محققان پیشنهاد داده است: این عاقلانه است که در هر انتخاباتی به منظور جمع آوري آراءبیشتر،یک مدیر اجرائی رده بالا (رئیسجمهور، فرماندار،شهردار) انتخاب بشود.(میلبرث وگوئل، 1386: 215) انتخاباتحساس،که مهم انگاشته می -شود، باعث شرکت بیشتر مردم در انتخابات میشود.به عنوان نمونه دو انتخابات ریاستجمهوري گذشته که مشارکت بالایی داشت.
2-12-1-9 رقابتی بودن انتخابات
هرچه سطح رقابت انتخابات بیشتر باشد میزان مشارکت افزایش خواهد یافت.منظور از رقابتی بودن انتخاباتآن است که گروههاي مختلف حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند و در عین حال تمامی این گروهها از شانس پیروزي در انتخابات برخوردار باشند،بنابراین چنانچه گروهها و کاندیداهاي شرکت کننده در انتخابات از طیفهاي مختلف باشد و همه آنها شانس پیروزي در انتخابات را داشته باشند شهروندان انگیزه و تمایل بیشتري براي مشارکت در انتخابات و رايدهی خواهند داشت.
2-12-1-10 تفاوت آشکار کاندیدا
اگر تفاوت بین گزینهها مشخص باشد،شرکت افراد در انتخابات نسبت به زمانی که تفاوت قابل توجهی بین گزینه-ها نباشد بیشتر خواهد بود.
به نظر میرسد شفافیت گزینهها در بسیج شهروندانی که معمولاً در حاشیه سیاست ایستاده و مشارکت
نمیکنند عامل مهمی باشد.و بر این اساس اگر هیچ یک از کاندیداها جذاب نباشد تعداد آرا کمتر خواهد بود.
شفافیت و جذابیت نامزدها اساساً روي تعداد آرا در روز انتخابات وسایر فعالیتهاي نظارتی اثر میگذارد.(ابوالحسنی،217:1386 ) 2-12-1-11 هزینه انتخابات
هرچه پول بیشتري صرف انتخابات و تبلیغات انتخاباتی شود اهمیت انتخابات نزد شهروندان بیشتر خواهد بود،این امر همچنین باعث میشود اطلاعات شهروندان از کاندیداها و کل فرآیند انتخابات افزایش یابد.لذا باعث مشارکت بیشتر درانتخابات خواهد شد.در مورد هزینه انتخابات ذکر چند مورد ضروري است :
از جهت نظري،صرف هزینههاي تبلیغات انتخاباتی نیازمند قواعد و مقررات است که این قواعد و مقررات در کشورهاي مختلف متفاوت است. و بطور کلی سه هدف عمده را دنبال میکنند: 1 – محدودیت در صرف هزینهها 2- محدود نمودن کمکهاي مالی به رقابتهاي انتخاباتی 3 -تنظیم قواعد و مکانیزمهایی براي اعلام هزینهها و افزایش شفافیت.
2-12-1-12 حجم تبلیغات
تبلیغ،تلاشی است براي برقراري ارتباط مستقیم و هدایت شده باهدفی از پیش تعیین شده.قطعاً حجم تبلیغات می -تواند باعث افزایش مشارکت و رايدهی بشود، امّا یک حد اشباع وجود دارد که بعد از آن دیگر تبلیغات بیشتر نمیتواند تاثیر زیادي روي تعداد آرا داشته باشد ممکن است که موج تبلیغات آنقدر زیاد باشد که شهروندان را زده نماید.(میلبرث وگوئل،218:1386 ) تبلیغات انتخاباتی،به عنوان بخشی از تبلیغات سیاسی باید زمان، عوامل و عناصر احساسی خاص خود را داشته باشد.”پیرفورد”معتقد است”در مبارزات انتخاباتی،بهرهگیري از تکنیکها و شیوههاي تبلیغاتی مدرن که از متن پزوهشهاهمه جانبه بر میآید،به اندازه شلیک گلولههاي سنگین درنیروي نظامی اهمیت دارد.(زورق ،1368،96) چهار معیار شناخته شده(پیشنهاد کوالتر)یعنی:1-قابل مشاهده بودن،2-قابل درك بودن،3 -قابل یادآوري بودن،4-قابل اجرا بودن در آن دقت و رعایت شده باشد.نکته دیگر درك تمایلات مخاطبان و شناخت آنها است؛زیرا پیام هاي تبلیغاتی زمانی تاثیر بسیار خواهند داشت که در جهت عقاید،باورها و تمایلات مخاطبان طراحی شوند.
2-12-1-14تهدید عوامل بیگانه
بسیاري از صاحب نظران استدلال مینمایند که شرایط تهدید یا اضطراب، ایجاد کننده سطح بالاتري از اقتدارگرایی است که به نوبه خودداراي نتایج موثر براي قضاوتورفتار سیاسی است. تهدید عوامل بیگانه باعث میشود مردم با همدیگر اتحاد وهمدلی بیشتري داسته باشند.و انسجام آنها را براي مشارکت در امور داخلی کشور بیشتر میکند. بخصوص اگر افراد جامعه احساسکنند که مشارکت در امور باعث ناامیدي بیگانگان خواهد شد در امور مشارکت خواهند نمود. در ایران اسلامی هر زمان مردم احساس کردند که در معرض تهدید عوامل خارجی قرار دارند و مشارکت آنها میتواند بهکشور کمک نماید حضوري چشمگیر داشتهاند.و دقیقا رفتاري را انجام میدهند که عوامل خارجی خواهان آن نیستند.
2-12-1-15مدت زمان فاصله بین دو انتخابات
چنانچه انتخابات در فواصل زمانی اندك برگزار شوند تمایل رايدهندگان به مشارکت در انتخابات کاهش خواهدیافت.به عنوان نمونه مشارکت در مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوري ایران اسلامی نسبت به مرحله اول کمتر می باشد.
2-12-1-16راي دهی استراتژیک
ممکن است عدهاي از شهروندان علاقه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، شگفت انگیز، بازار کالا Next Entries منابع مقاله درباره اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی، منابع اجتماعی، نظام سیاسی