منابع مقاله درباره مدیریت موجودی، بازار سرمایه، دارایی ها، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

خطاي پيش بيني سود هرسهم، شرايط عمومي بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشيه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غير عادي در عرضه هاي عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرايط وجود و نبود حباب قيمتي بررسي كردند و به تعيين عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.
بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي كالا با تغييرات در سودآوري و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
1-4-2) ضرورت انجام تحقيق به لحاظ ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي
روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها
روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی
1-4-3) ضرورت انجام تحقيق به لحاظ روش و فرآيند تحقيقي جديد
در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.
1-5)اهداف تحقيق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

اهداف فرعی
تعیین رابطه بین رشد غير عادي سالانه موجودي‌ کالا با بازده بلند مدت سهام
تعیین رابطه بین رشد غيرعادي فصلی موجودي‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

1-6)سوالات تحقيق
سوال اصلی
بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ی برقرار است؟

سوالات فرعی
بین رشد غير عادي سالانه موجودي‌ کالا با بازده بلند مدت سهام چه رابطه ی برقرار است؟
بین رشد غيرعادي فصلی موجودي‌ کالا با بازده بلند مدت سهام چه رابطه ی برقرار است؟

1-7) فرضيات تحقيق
فرضیه اصلی
بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی
بین رشد غير عادي سالانه موجودي‌ کالا با بازده بلند مدت سهام شرکتها، رابطه مستقیم وجود دارد.
بین رشد غيرعادي فصلی موجودي‌ کالا با بازده بلند مدت سهام شرکتها، رابطه مستقیم وجود دارد.

1-8)روش كلي تحقيق
1-8-1) برمبنای هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسي مي شود.
1-8-2) برمبنای استنتاج
روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد.

1-8-3) برمبنای طرح تحقیق
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد و در آزمون فرضیات آن داده های تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

1-9)قلمرو تحقيق
1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر راهبردهای مدیریت مالی در حوزه موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقيقات حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي مي باشد و در راستای تکمیل مبانی نظری مرتبط با واکنش بازار سرمایه به اطلاعات شرکتها انجام می شود.
1-9-2)قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل پنج سال متوالي از سال 1388 تا 1392 مي باشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده هاي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد.
1-9-3)قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مکانی این تحقیق بازار اوراق بهادار تهران و تمام شرکتهای پذيرفته شده در آن مي باشد.
1-10)تعريف عملياتي واژهها
بازده بلندمدت سهام: منظور از بازده سهام مجموعه مزايايي است كه در طول يك دوره به سهم تعلق مي گيرد. اين دوره مي تواند روزانه، ماهانه، يا ساليانه در نظر گرفته شود و مزايا شامل پرداختهاي نقدي مثل سود تقسيمي و همچنين تفاوت قيمت سهام در اول و آخر دوره مزبور مي باشد(نیکبخت و مرادی، 1384). با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، بازده بلندمدت مدنظر می باشد؛ بازده شرکتهای نمونه آماری در دوره های زمانی سالانه در نظر گرفته شده است.
مدیریت موجودی کالا: مدیریت موجودی کالا، منعکس کننده راهبردهای مدیریتی در تامین بهینه کالای موردنیاز در جهت ایجاد درآمد فروش می باشد. این راهبردها شامل توجه به سهم بازار شرکت، کشش تقاضا، مدیریت بازاریابی، ماهیت کالاها، امکانات انبارداری شرکت، منابع نقدی در دسترس، شیوه های تامین مالی و سایر موارد مرتبط می باشد. در تحقیق حاضر، نسبت متوسط موجودی کالا به درآمد فروش بعنوان معیار مدیریت موجودی کالا بکار رفته است(السعید و وهاب، 2013).
رشد غیر عادی موجودی کالا: تغییرات موجودی کالا، به طور معمول با سطح فروش در رابطه است. به عبارت دیگر، نسبت موجودی به فروش یک شرکت بستگی دارد، و در واقع می توان چنین استدلال نمود که نسبت موجودی به فروش در یک شرکت تا حدودی، ثابت است. در میان عوامل دیگر، نظیر: مدل کسب و کار شرکت و سیاست های موجودی خاص شرکت، نسبت موجودی به فروش به طور چشمگیری نسبت به سال های قبل تغییر کند، رشد موجودی بزرگتر(پایین تر) از رشد فروش باشد می تواند نشان دهنده مشکلات عملیاتی و ممکن است باهم حاوی اطلاعات مهم در مورد وضعیت مالی یک شرکت می باشد. برای محاسبه رشد غیرعادی موجودی کالا، از نسبت موجودی ها به فروش در طول دوره های مختلف استفاده می شود(استینکر و هوبر،2014).

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
كارآيي بازارهاي اوراق بهادار، منوط به اطلاعات عمومي موجود است كه اين خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي و ساير اطلاعات افشا شده توسط شركت كه عمدتا نتيجه تحليل مديران است، مي باشد. اولين عاملي كه تمام سرمايه گذاران بايد مدنظر قرار دهند شرايط عدم اطمينان2 است. سرمايه گذاران با اين اميد دارايي ها را مي خرند كه انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده كسب كنند. اين بازده را مي توان پيش بيني كرد، اگرچه ممكن است بازده پيش بيني شده محقق نشود که این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می شود. هميشه رويدادهاي گوناگوني به وجود می آيد كه بر حجم معاملات، بر روي سهام و قيمت آن اثر مي گذارد. اين بدان معني است كه نمي توان، به راحتي از واكنش بازار نسبت به اطلاعات منتشر شده، آگاه گرديد. اما آنچه که مسلم است این است که بازار سرمایه به برخی اطلاعات، واکنش شدیدتری نسبت به سایر اطلاعات نشان می دهد. حتی در مواردی که پیامدهای رویدادهای مالی، به شکل قابل توجهی برای عموم روشن است، ممکن است واکنش چشمگیری در پی نداشته باشد. به طور مشابه، در برخی موارد، رویدادهای مالی ساده و عادی، موجب تغییرات شدیدی در بازده سهام می شود(مهرانی و نونهال، 1387).
ساختار مدیریت موجودی کالا، یکی از رویدادهایی است که ممکن است بازار سرمایه به آن واکنش های متفاوت نشان دهد. زیراکه تحلیل رویه های مدیریتی در این حوزه برای همه سرمایه گذاران، یکسان نیست.
از این رو، هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثير رشد غيرعادي موجودي‌ کالا بر بازده بلند مدت در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه شده است. در این راستای هدف اساسی تحقیق و متناسب با متغیرهای اساسی، فصل حاضر به سه بخش کلی تفکیک شده است. در بخش اول، مباني نظری مرتبط با مرتبط با مدیریت موجودی کالا بررسی شده است که به بررسی روش های مدیریت موجودی ها و نقش آن در واحدهای انتفاعی پرداخته است. در بخش دوم، مفاهیم مرتبط با بازده سهام و چگونگی و دلایل واکنش بازار سرمایه به اطلاعات واحدهای انتفاعی، ارائه شده است. بخش سوم به بررسی تحقیقات انجام شده قبلی در خصوص موضوع تحقیق پرداخته است. این تحقیقات به دو گروه تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی، تفکیک شده اند.

2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا
موجودی کالا از اقلام بسیار مهم دارایی های جاری است. اگر دارایی های جاری را در چهار گروه موجودی نقد، اوراق بهادار ، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تفکیک کنیم ، سه گروه اول دارایی های مالی و گروه چهارم دارایی فیزیکی تعریف می گردد. هدف مدیریت موجودی کالا به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از طریق طراحی و اجرای سیاست های است که به کاهش هزینه های خرید و نگهداری کالا منجر می شود.موجودی ها به خودی خود دارایی های سود آور نیستند و تنها در صورت فروش ، ایجاد درآمد می کنند اما با اعمال مدیریت موجودی ها که در حقیقت ، حفظ تداوم منظم در هماهنگی فعالیتهای تولیدی و فروش و جلوگیری از توقف عملیات به علت کمبود موجودی ها است، به نوعی روند سودآوری محقق می گردد. به طور معمول مدیران انبارها به کمک مدیران تولید و فروش و بازاریابی سیاست های مربوط به موجودی کالا را تعیین می کند. مدیر مالی نقش مهمی در تعیین سیاست های مربوط به موجودی ایفا نمی کند ولی در زمینه سرمایه گذاری ها و تعیین سیاست های مختلف تامین مالی و براورد هزینه های مرتبط با موجودی ها وظایف قابل توجهی را برعهده می گیرد(فالگا و سربان3،2008).
سازمان ها برای تولید کالا و ارائه خدمت، به مواد اولیه و قطعات نیاز دارند و از عرضه کنندگان آن تأمین می نمایند. هدف اصلی از مدیریت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این است که: اولا در هنگام نیاز کالا و قطعات به میزان مورد نظر موجود باشد و ثانیا مقدار کالا و قطعات به اندازه “مناسب”باشد، یعنی نه به میزان زیاد که هزینه انبارداری فوق العاده ای را بر سازمان تحمیل نماید و فضای دیگر کالاها را اشغال نماید و نه آنقدر کم باشد که خط تولید متوقف شود. به عبارت دیگر، منافع ناشی از دارا بودن موجودی بیش از هزینه های کمبود آن باشد. منظور از موجودی تنها مواد اولیه و قطعات نیست. بلکه موجودی به : مواد اولیه و قطعات، کالاهای نیمه ساخته، ماشین آلات، ابزار آلات تولیدی، لوازم تعمیرات آنها و کالای ساخته شده اطلاق می شود. در سیستم های نوین تولید، سازمان ها به دنبال کاهش میزان موجودی و نگهداری آن در حداقل ممکن هستند. به گونه که مواد اولیه هنگام نیاز وارد سیستم شده و کالای تکمیل شده برای مشتریان ارسال گردد. البته حذف کامل انبار و دارا بودن مواد اولیه در موقع و به طور مطلق امکان ندارد بنابراین مدیریت موجودی موثر باید توانایی پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان داشته باشد، در همان زمان باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد. ولی هنوز بسیاری از سازمان ها مطابق سیستم سنتی تولید انبوه فعالیت می کنند و ناگزیر از دارا بودن انبار و کنترل موجوی ها و برنامه ریزی برای تهیه آنها هستنند و مدیریت موجودی مستلزم شناخت انواع موجودی، هزینه ها و منفعت آنهاست تا بتواند مطابق اهداف تعریف شده، میزان موجودی ها را برنامه ریزی و کنترل نماید(موراد و بالو، 2009).
چهار نوع هزینه مرتبط با موجودیها وجود دارد. این هزینه ها عبارتند از مخارج تحصیل موجودی، هزینه سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه تامین مالی.اعمال مدیریت بر میزان سرمایه گذاری در موجودیهای مواد و کالا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره بازار سرمایه، بازده بلندمدت سهام شرکتها، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع مقاله درباره هزینه نگهداری، تامین مالی، نرخ تنزیل، مدیریت موجودی