منابع مقاله درباره مدیریت تغییر، سیستم مدیریت، مدیریت پروژه، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

بالایی دارد (در صورتی که قرارداد شامل بند مجازات باشد) [45].
اغلب پروژه ها با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM) برنامه ریزی شده اند (نشر CII6-1990،10). این روش برنامه ریزی ،فعالیت ها و وابستگی ها را نشان می دهد. CPM پایه و اساسی فراهم می کند که در برابر تاثیر تغییرات در برنامه می تواند ارزیابی شود. شناورها (هر دونوع تام و آزاد) ،نقش مهمی در ارزیابی تاثیر برنامه ریزی بر روی آنها نشان می دهند و انعطاف پذیری موجود برای رسیدگی به شرایط پیش بینی نشده، از این قبیل تغییرات است [45].
یک مطالعه قبلی ( lbbs و آلن ) توسط موسسه صنعت ساختمان انجام گرفته است که در آن از 180 پروژه استفاده شده است که تغییرات را بررسی کرده اند. مطالعه این پروژه ،مسیر سریع را نشان داد ،با این حال هرچه به سوی پایان پروژه می رود تمایل به ایجاد تغییرات بیشتر دارد و در نتیجه افزایش شدت کار و پایان و اتمام گیج کننده تری دارد [45].
اثرات غیر مستقیم یا تبعی
همیشه اثرات غیر مستقیم بر تغییراتی که نادیده و یا دست کم گرفته شده وجود دارد. اثرات تبعی می تواند بعد از انجام تغییر در بسته های کاری دیگر رخ دهد و در نتیجه در کل پروژه تاثیر گذارد. بنابراین ضروری است که به بررسی این امکان و ایجاد مکانیزمی برای بررسی پیامد های آن بپردازیم[45]. دربند تغییر قرارداد باید به طور کامل هر دو اثرات مستقیم و غیر مستقیم (تبعی) در نظر گرفته شود. موارد زیر ازجمله اثرات متعاقب تغییر است:
اثرات آن بر روش یا روش های مورد استفاده در بسته های کاری دیگر (با توجه به تغییر ایجاد شده در کار قبلی و یا کل )
کاهش بهره وری : بهره وری در بسته های بعدی کاری و یا فعالیت بعدی کاهش می یابد.
افزایش هزینه سربار: بدیهی است که اگر این تغییر بر برنامه تاثیر (مادی یا سطح اداری ) گذارد، متناسب با آن سربار پروژه را افزایش می دهد.
اثرات بر روی پیمانکاران فرعی :پیمانکاران فرعی طرح خود و برنامه زمانی خود را بر اساس بازه زمانی که پیمانکار اصلی اجازه داده است ،تنظیم کرده اند که در این شرایط مجبور به بازبینی آن می شوند. هنگامی که یک تغییر طول می کشد، پیمانکار فرعی ممکن است نیاز به تنظیم برنامه های خود و بر این اساس برنامه ریزی مجدد داشته باشد. [45].
پیمانکار فرعی به نوبه خود ممکن است به دنبال قیمت جدید و یا تنظیم برنامه زمانبندی باشد.
متفرقه : در زیر برخی از اقلام هزینه های بالقوه که ممکن است نادیده گرفته شود ،بیان شده است:
ارزش زمانی سرمایه گره خورده است به تغییر
تغییر کار به دوره مطلوب کمتر
اعضای اضافی و بیمه
کارمهندسی برای اصلاح نقشه ها و اسناد
اثرات فعالیت های تدارکاتی
مدیریت تغییر
مدیریت تغییر در پروژه های ساخت ،مجموعه ای از روش و روندهای حل مشکل است . این کار نیاز به اشتراک گذاری دانش شخصی و دانش مدون و صریح بین تیم پروژه و استفاده مناسب از دانش دارد.
تغییرات در پروژه های ساخت،اغلب اجتناب ناپذیر بوده و سیستم مدیریت پروژه می بایست تمام تغییرات را نسبت به نقشه های قراردادی شناسایی و مستند سازی کند و مشخصات و روند تایید فنی و گرفتن مجوز را ارائه کند. مستندات ،به منظور ایجاد تغییر می بایستی شناسایی شده و بررسی شود. بررسی ها نه فقط از جانب تاثیر هزینه ای ،بلکه هر برنامه زمانی، کیفیتی، امنیتی و ملاحظات دیگر نیز باید بررسی شود.
به طور کلی فرآیند مدیریت تغییر، تاثیر تصمیمات تغییر را تخمین می زند و تغییرات اتفاق افتاده در محدوده کاری پروژه را یکپارچه می کند.
کنترل یکپارچه تغییرات
انجام کنترل یکپارچه تغییر، روند بررسی درخواست تغییر، تصویب تغییرات و مدیریت تغییرات در تحویل دارایی های فرآیند سازمانی، مدارک و اسناد پروژه و برنامه مدیریت پروژه است.
در پروژه های بزرگ و یا پروژه با بخش ها ،اسناد و یا موارد تحویلی مختلف، این مهم است که یک سیستم شناسایی و نامگذاری اجزای محصول و اسناد مدیریت پروژه را توسعه دهند. یک فرآیند ردیابی و فقط یک روش پیگیری از گزینه ها، بخش ها، ترکیبات، طراحی نقشه ها و اسناد پروژه می تواند به حفظ یک پروژه پیچیده در برابر خارج شدن از کنترل کمک کند. درخواست تغییر می تواند از هر یک از 15 فرآیند های زیر به وجود آید:
مدیریت ساخت پروژه
نظارت و کنترل کار پروژه
تایید محدوده
کنترل محدوده
کنترل زمانبندی
کنترل هزینه
انجام تضمین کیفیت
انجام کنترل کیفیت
مدیریت تیم پروژه
مدیریت انتظارات ذینفعان
گزارش عملکرد
نظارت و کنترل ریسک ها
تهیه طرح تدارکات
درخواست تغییر
این فرآیند زمانی آغاز می شود که مالک ،نماینده مالک و یا پیمانکار شروع کننده یک تغییر باشند و تا زمانی که تغییر آماده اجرا شود ،ادامه می یابد. این مسئله شامل تعدادی از فرم های مهم و دستورالعمل هایی است که باید موفقیت تغییر را تضمین کند. عدم پیروی از این مراحل حتی ممکن است باعث به خطر افتادن حق یک پیمانکار برای جمع آوری غرامت عادلانه جهت اجرای تغییر مورد نظر می شود.
هر شرکت بزرگ ،به عنوان یک مالک دارای اشکال و روش های خاصی برای مدیریت تغییر است.
عناصر اساسی روش عبارتند از:
شناخت و تعریف دامنه تغییر
مستندسازی درخواست تغییر
اجرای درخواست تغییر و اتمام آن
در زیربه پنج توصیه از رولند (1981) در جهت اصلاح و بهبود روش های فعلی اشاره می شود:
شناسایی پیشینه کاری گروه های مختلف و تجربیاتشان در تدوین کردن روش های بررسی موضوع
تهیه یک مرجع جامع اطلاعاتی
پیاده سازی آموزش بررسی درخواست تغییر و گسترش آن
افزایش آگاهی پیمانکار از مسئولیت های اطلاعاتی که لازم است داشته باشد.
حفظ (ایجاد) ارتباط مستقیم بین مدیران قرارداد و حسابرسان [46].
طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز
بر پایه زمان، تغییر می تواند برنامه ریزی شده یا اورژانسی، فعال یا واکنشی، از پیش مشخص شده یا پس از اتفاق افتادن تشخیص داده شود. بر اساس نیاز، تغییر می تواند مفید، خنثی یا مخل باشد. با این حال از زمانی که صنعت ساخت و ساز مبتنی بر پروژه شده است، بهترین طبقه بندی ، بحث پیرامون طبقه بندی تغییرات در چهارچوب مراحل / فازهای پروژه های ساخت است. جدول زیر خلاصه ای از مراحل ،منابع و اثرات تغییر را نشان می دهد.

مراحل، منابع و اثرات تغییر
خلاصه ای از مراحل تغییر در صنعت ساخت
ذینفعان
انواع تغییر
اثرات
اقدامات
امکان سنجی
مالک /کارفرما/ کاربر و یا معمار
تغییر در نیازها شامل خصوصیات محدوده پروژه، وظایف طراح و …
تغییر در فرآیند طراحی ،ساخت و ساز
دقت در ارائه اسناد و مشخصات دقیق قبل از مناقصه
طراحی
طراح / مهندس مشاور
نقشه های ناقص ، ناسازگاری ،نقص ،خطا در طراحی ،تغییر طراحی ،تغییر در کدها و قوانین ساخت ،حذف شرایط سایت و قابلیت ساخت
دوباره کاری در طراحی و ترسیم ،دوباره کاری در اجرا ،دستورات تغییر
کنترل بهتر مدارک طراحی،ترسیمات ،بررسی سایت ،توجه به قوانین ساخت و ساز در طراحی
ساخت
سازنده / پیمانکاران جزء
سازندگان شرایط طراحی، نقص کیفیت ،شرایط سایت پیش بینی نشده ،مهندسی ارزش ،مواد و تجهیزات غیر قابل دسترس ،هوای نامساعد را قبول نمی کنند
دوباره کاری ،دستورات تغییر، تغییر در طراحی
کنترل کیفیت ،کنترل سایت عملیاتی ،هماهنگی اسناد و نقشه ها ،گزارشات روزانه
مدیریت تغییر در پروژه های ساخت
در پروژه های ساخت، یک تغییر به اصلاح یا تغییر وضع موجود، فرضیات یا خواسته های قبلی اشاره دارد، این را می توان ناشی از عوامل داخلی یا خارجی دانست. تغییرات مختلف می تواند اثرات مختلفی داشته باشد. هدف از مدیریت تغییر، پیش بینی تغییرات احتمالی، شناسایی تغییراتی که در حال حاضر رخ داده است، برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی تغییرات در تمام پروژه است.
تشخیص تغییر
یک نیاز برای سیستم مدیریت تغییر موثر است، که در پروژه های ساخت روابط مورد نیاز، علایم، عملکرد بد و دیگر جنبه های مختلف تغییر را شناسایی می کند. در سیستم مدیریت تغییر این بسیار شایع است که مرحله شناسایی تغییر را حذف می کنند و مستقیم با ارزیابی تغییر و روند پیشنهادی شروع می کنند، این به آن دلیل است که بررسی نقش شروع تغییر ،که به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب شده انجام پذیرد بسیار دشوار است. با این حال به لحاظ علمی دانشمندان به دنبال رسیدن به یک هوش خلاق در طراحی سیستم ها هستند [44].
بررسی و پیشنهاد تغییر
بر اساس ضوابط و گزینه ها ،مدل ارزیابی ،تمام تاثیرات ممکن که یک تغییر مشخص از نظر زمان و هزینه ،می تواند بر روی فرآیندهای دیگر و اعضاء تیم داشته باشد را محاسبه می کند.
در این روند، تجزیه و تحلیل و در صورت امکان بهینه سازی گزینه های تغییر، برای تصمیم گیری ضروری است [44].
تصویب تغییر
هر تغییر خاص، نیاز به تصویب از طریق یک فرآیند رسمی دارد. مجموعه ای از فرآیندهای تایید از پیش تعیین شده ،برای انواع مختلف تغییرات و قراردادهای ساخت و ساز ،وجود دارد.
در مرحله اول، می بایست همه طرفهای درگیر در تغییر پیشنهادی ، به توافق برسند. این امر از طریق یک فرآیند بررسی تغییر اتفاق می افتد. در مرحله بعد ، تصویب مشتری برای نهایی شدن مورد نیاز است. این ممکن است شامل تصمیم گیری در مورد پذیرش، بهبود و یا نپذیرفتن تغییر باشد.
اجرای تغییر
مدل فرآیند مدیریت تغییر ،نیاز همه طرف های درگیر را ثبت و اطلاعات مربوط به تغییرات را در یک پایگاه نگهداری کرده و در آینده مورد استفاده قرار می دهد. بر خلاف مراحل قبلی،هیچ تصمیم مهمی در طول مرحله پیاده سازی تغییر باقی نمی ماند. در یک سیستم عملیاتی لازم است تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه ها به روز شده هستند، همه طرف ها مطلع شده اند و همه فعالیت ها به درستی انجام و به خوبی هماهنگ شده اند. همه چیزهایی که ثبت شده با یکدیگر مرتبط شده و به موارد تغییر یافته نیز به منظور تسهیل در روند تجزیه و تحلیل تغییر مرتبط شده است.
آنالیز تغییر
تجزیه و تحلیل تغییر و عملکرد سیستم بر اساس داده های جمع آوری شده در مرحله پیاده سازی تغییر را آنالیز تغییر گویند.

سیستم مدیریت تغییر موثر در ساخت و ساز می بایست موارد زیر را شامل شود:
تحکیم تمامی جنبه های اطلاعات تغییر، از جمله علائم ،منابع ،اثرات ، اقدامات و فرآیند تغییر و ارتباطات آنها.
ارزیابی همه عناصر تحت تاثیر تغییر، در تمام مراحل طراحی و ساخت و ساز.
فرآیندهای گردش کار خودکار برای بررسی ،تصویب و اجرای تغییر.
هماهنگی تغییرات با سیستم های عملیاتی از بخش های مختلف.
هماهنگی تغییرات با سیستم مدیریت پروژه به اشتراک گذاشته شده.
هماهنگی فعالیتهای افراد ( از جمله اطلاع رسانی ،یادآوری ،نظارت و غیره ).
هماهنگی توزیع و مدیریت اسناد و نقشه ها در آخرین نسخه های تهیه شده.
تهیه روش شفاف سازی اختلافات.
ردیابی تغییر و آنالیز مدیریت تغییر بعد از اجرای تغییر، یک بخش از مدیریت پروژه و سیستم مدیریت سرمایه گذاری است اما آن را به تنهایی، می تواند به عنوان یک سیستم مستقل یا به عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچه با تمرکز بر روی تغییرات ساخت و ساز ،در نظر گرفت [44].
تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه
هزینه ای که صرف اصلاح خرابی ها ودوباره کاری ها می گردد، امروزه به یکی از موضوعات قابل توجه در ساخت و ساز در اغلب کشورها ،تبدیل شده است. فیلیپ کروسی آمریکایی معتقد است بیش از 15 تا 20 درصد سود خالص ساخت ،صرف دوباره کاری ساخت و ساز می گردد تا ساختمان ها از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند.
به عبارتی هر پروژه اعم از اینکه برنامه کیفیت داشته باشد یا خیر ،ترکیبی از هزینه کیفیت را خواهد داشت و هر سازنده به یکی از دو صورت زیر این هزینه ها را تقبل می کند:
هزینه های کنترل کیفیت بیشتر مرحله طراحی و در ادامه در طول مرحله ساخت
هزینه های رفع خرابی های ناشی از ساخت های با کیفیت پایین پس از تکمیل ساخت هر بخش

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره نیروی کار، عدم قطعیت، توالی طبیعی، بهره وری نیروی کار Next Entries منابع مقاله درباره مدیریت ساخت، پروژه عمرانی، ساختمان سازی، محاسبات تکاملی