منابع مقاله درباره ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

راجع به جرايم جنحه اي بوده اند. مأموران تعليق مراقبتي، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلي پرونده ها به برنامه هاي مذکورند.
سه جرم اصلي موضوع پرونده هاي مذکور اوباشي گري، ضرب و جرح خفيف و سرقت بوده است. علاوه بر اين مي توان سرقت از اماکن مسکوني را نيز به آنها اضافه کرد. در برخي از برنامه ها پرونده هاي ضرب و جرح شديد، خشونت خانوادگي، قتل ناشي از غفلت و مسامحه و جرايم جن

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حل و فصل اختلافات، جبران خسارت، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه درباره اجاره رحم، اهداکننده