منابع مقاله درباره صنعت خودرو، تحقیق و توسعه، میزان استفاده، استفاده از کتابخان

دانلود پایان نامه ارشد

قرار دارند. مواد دیداری و شنیداری با 3.5 درصد از این نظر در رتبه آخر قرار دارند.
همچنین بیشترین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان توسط استانداردهای موجود در کتابخانه (با میانگین 3.31) صورت می‌گیرد، و بعد از آن مقاله لاتین (3.23) و کتاب لاتین (3.21) در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
بیشتر متخصصان (57.6 درصد) معتقدند خدمات کتابخانه از سرعت مناسبی برخوردار است. همچنین 38.7 درصد متخصصان، تامین نیازهای اطلاعاتی خود با کمک کتابدار را متوسط، و 24.1 درصد آنان زیاد ارزیابی کرده‌اند. از نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کتابداران کتابخانه‌های مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران نقش نسبتاً زیادی در تامین نیازهای اطلاعاتی متخصصان دارند. 38.8 درصد متخصصان معتقدند که خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه در فرایند کاری آنها تاثیر زیادی دارد.
بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خوردوی ایران (54.4 درصد) کمتر از یک ساعت در هفته از سایت کتابخانه استفاده می‌کنند، و 34.2 درصد آنان از سایت کتابخانه استفاده نمی‌کنند. بنابراین به طور کلی میزان استفاده متخصصان از سایت کتابخانه کم است. همچنین 27.5 درصد متخصصان نحوه طراحی سیات کتابخانه را به منظور آسان سازی کار با آن متوسط ارزیابی کرده‌اند. مهمترین دلیل متخصصان برای استفاده از سایت کتابخانه صرفه‌جویی در زمان (47.8 درصد)، و بعد از آن امکان جستجو از راه دور (34.3 درصد) می‌باشد. علاوه بر آن بیشتر متخصصان (38.2 درصد) میزان تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی خود را متوسط ارزیابی کرده‌اند.
میزان رضایت بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران (49.4 درصد) از کتابخانه‌های وابسته متوسط است. بیشتر متخصصان از کارکنان کتابخانه رضایت زیادی دارند.
مهمترین مشکلاتی که متخصصان در استفاده از کتابخانه با آن روبه‌رو هستند به ترتیب عبارتند از: کمبود تعداد منابع (73.6 درصد)، روزآمد نبودن منابع (67.4 درصد)، عدم آگاهی از وجود منابع (55.1 درصد)، و محدود بودن ساعت کار کتابخانه (51.7 درصد).
معرفی تازه‌ها، تهیه و سازماندهی منابع الکترونیکی، روزآمد کردن منابع، و تبدیل کتب چاپی به الکترونیکی مهمترین پیشنهادات متخصصان برای بهبود وضعیت کتابخانه‌های مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران می‌باشد.
بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و سطح تحصیلات آنها همبستگی غیرمستقیم و ضعیفی وجود دارد. یعنی با افزايش سطح تحصيلات متخصصان، ميزان برآورده شدن نيازهای اطلاعاتی آنها کمتر می‌شود.
بين ميزان برآورده شدن نيازهاي اطلاعاتي متخصصان و سابقه‌ي كاري آنها همبستگی غیرمستقیم و ضعیفی وجود دارد. با افزايش سابقه کار متخصصان، ميزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی آنها کمتر شده است.
بين ميزان رضايت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته و ميزان استفاده از كتابخانه همبستگی مستقیم و ضعیفی وجود دارد. با افزايش استفاده از کتابخانه، ميزان رضايت متخصصان بيشتر شده است.
بین سطح تحصیلات متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته همبستگی مستقیم و ضعیفی وجود دارد. با افزايش تحصيلات متخصصان، متوسط استفاده از کتابخانه در هفته بيشتر شده است.
بین سابقه کاری متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران و میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته همبستگی وجود ندارد.
بین متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران با رشته‌ی تحصيلي متفاوت از لحاظ میزان استفاده‌ی آنها از کتابخانه‌های وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.

5-3 تحلیل نتایج
همان طور که در بالا بیان شد بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران کمتر از یک ساعت در هفته از کتابخانه استفاده می‌کنند. افراشته‌فرد (1384) هم به این نتیجه رسیده است که کارشناسان ایران‌خودرو و ساپکو کمتر از یک ساعت در هفته از کتابخانه استفاده می‌کنند. همچنین وارد (2001) در پژوهشی نشان داده است که مهندسان شرکت ریکاردو در هفته بیش از یک بار از کتابخانه استفاده می‌کنند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که میزان استفاده از کتابخانه‌های تخصصی صنعت خودرو کم است، و در مذاکره با کتابداران این کتابخانه‌ها نیز مشخص شد که آهنگ استفاده از کتابخانه رو به کاهش است. به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل این امر رشد و گسترش روزافزون اینترنت است. بسیاری از متخصصان فکر می‌کنند که به هر آنچه نیاز دارند می‌توانند از طریق اینترنت دست یابند. این در حالی است که متخصصان باید اطلاعاتی که از طریق اینترنت به آن دست می‌یابند را به دقت بررسی کنند، و از صحت و سقم، و اعتبار آن مطمئن شوند. علاوه بر آن کتابخانه با سازماندهی مناسب اطلاعات می‌تواند تا حد بسیاری در وقت متخصصان صرفه‌جویی کند و اطلاعات گزینش شده را در اختیار آنان قرار دهد.
بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران با هدف افزایش معلومات تخصصی، و روزآمد کردن اطلاعات از کتابخانه استفاده می‌کنند. در پژوهش افراشته‌فرد (1384) نیز انگیزه کارشناسان در استفاده از کتابخانه افزایش معلومات تخصصی دانسته شده است. در حالی که وارد (2001) در پژوهش خود نشان داده است که کارشناسان شرکت ریکاردو دلیل عمده‌ی استفاده از کتابخانه را بهره‌برداری از پایگاه داده‌های موجود در آن ذکر کردند. بیگدلی (2007) در پژوهش خود مهمترین انگیزه‌های استفاده متخصصان از اطلاعات را توسعه دانش و مهارت، توانایی به کارگیری فناوری‌های جدید، و روزآمد کردن تخصص بیان کرده است. همچنین سیدمهدی (1382) مهمترین دلیل استفاده از کتابخانه را روزآمد کردن اطلاعات تخصصی دانسته است. به طور کلی از پژوهش‌های گوناگون این طور به نظر می‌رسد که بیشتر متخصصان با هدف افزایش معلومات تخصصی، و روزآمد کردن اطلاعات از کتابخانه استفاده می‌کنند.
نتایج نشان می دهد که بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودرو بیشتر از منابع الکترونیکی استفاده می‌کنند. اما یوسفی (2007) در پژوهشی نشان داده است که بیشتر متخصصان شرکت نیرومحرکه ایران‌خودرو شکل چاپی منابع را ترجیح می‌دهند و علاقه‌ی کمی نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی نشان می‌دهند.
در این پژوهش همچنین به اولویت متخصصان در استفاده از انواع منابع اطلاعاتی پرداخته شده است (جداول و نمودارهای این قسمت در پیوست 5 آمده است). اکثر متخصصان ایپکو کتاب فارسی را به عنوان اولین و ششمین اولویت (به طور مساوی) انتخاب کرده‌اند. متخصصان ان.پی.دی اکثراً کتاب فارسی را به عنوان دومین منبع که بیشترین استفاده را دارد مشخص نموده‌اند. همچنین بیشترِ متخصصان سایپا این منبع را به عنوان چهارمین منبعی که بیشترین استفاده را دارد، معرفی کرده‌اند. اکثر متخصصان ایپکو و ان.پی.دی کتاب لاتین را به عنوان منبع اطلاعاتی‌ای که بیشترین استفاده را داشته و در اولویت اول برای آن‌ها قرار دارد انتخاب کرده‌اند. در مقابل اکثر متخصصان سایپا این منبع را به عنوان دومین منبع اطلاعاتی پرکاربرد انتخاب نموده‌اند.
اکثر متخصصان این مراکز به پرسش در مورد اولویت استفاده از نشریه فارسی و لاتین ‌پاسخ نداده‌اند. این نتیجه می‌تواند به این دلیل باشد که با پیدایش و رشد پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی نشریات فارسی و لاتین به شکل مکتوب جایگاه سابق خود را در میان منابع اطلاعاتی متخصصان از دست داده‌اند و میزان استفاده از آنها کاهش پیدا کرده است. در توضیح این رویکرد می‌توان گفت که احتمالاً نشریات به صورت مکتوب نمی‌تواند نیاز کاربران را به درستی تامین نموده و کاربران ترجیح می‌دهند انواع دیگر منابع اطلاعاتی الکترونیکی را به دلیل قابلیت جستجوی بهتر و سریع‌تر، و دسترس‌پذیری آسان‌تر در اولویت استفاده قرار دهند.
اکثر متخصصان ایپکو مقاله فارسی را به عنوان هفتمین اولویت در میزان استفاده قرار داده‌اند. در ان.پی.دی بیشتر متخصصان رتبه‌ی ششمِ بیشترین استفاده، و در سایپا اکثر متخصصان رتبه‌ی ششم و هشتمِ بیشترین استفاده (به صورت مساوی) را به این منبع اطلاعاتی اختصاص داده‌اند. اکثر متخصصان ایپکو و ان.پی.دی مقاله لاتین را به عنوان پرکاربردترین منبع مورد استفاده خود انتخاب کرده‌اند. و در سایپا نیز اکثر متخصصان مقالات لاتین را به عنوان دومین منبع که بیشترین میزان استفاده را دارد برگزیده‌اند. به طور کلی میزان استفاده از مقالات لاتین به عنوان اولین انتخابِ کاربران بیشتر از مقالات فارسی بوده است. مهمترین دلیل این امر وجود منابع غنی دانش فنی در مقالات لاتین و ضعیف‌تر بودن مقالات فارسی در زمینه خودرو می‌باشد.
در هر سه مرکز اکثر متخصصان گزارش فنی را در مقام پنجمِ استفاده قرار داده‌اند که نشان می‌دهد میزان کاربرد این نوع منبع اطلاعاتی نسبتاً بالا است. اکثر افراد در هر سه مرکز سئوال در مورد اولویت استفاده از پایان‌نامه را بدون پاسخ گذاشته‌اند. دلیل این امر هم می‌تواند این باشد که دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشجویی و بازیابی آن‌ها کار چندان آسانی برای متخصصانِ مذکور نبوده و یا اطلاعات و دانش موجود در آن‌ها کاربردی در مسائلِ پیشِ روی متخصصان ندارد.
اکثر افراد در هر سه مرکز سوال در مورد اولویت استفاده از مواد دیداری و شنیداری را بدون پاسخ گذاشته‌اند. با توجه به کمبود این نوع منبع اطلاعاتی در کتابخانه‌های مورد پژوهش این نتیجه چندان هم دور از انتظار نیست. اکثر متخصصان ایپکو و ان.پی.دی استانداردهای فنی را به عنوان چهارمین اولویت در میزان استفاده مشخص کرده‌اند. در سایپا بیشتر متخصصان رتبه‌ی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره میزان استفاده، تحقیق و توسعه، سطح تحصیلات، استفاده از کتابخان Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی، بهزیستی روانشناختی، رضایتمندی زناشویی، کیفیت زندگی