منابع مقاله درباره صندلي، سانتيمتر، 

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ نشستن، نيز مي توان بخشي از صندليها را مثلاً يک رديف در ميان در عين حال که ثابتند طوري طرح کرد که قابل برداشت بوده و بتوان به جاي آنها ميزهاي مناسب نصب نمود. در سالنهاي چندمنظوره و سالنهاي ورزشي، نصب صندليهاي نوع ثابت و دائمي گاهي فقط به قسمتهاي پله دار محدود مي گردد. داشتن يک سطح هموار و خالي از صندلي در وسط براي بسياري مقاصد، مناسب بوده و در برخي موارد کاملاً ضروري به نظر مي رسد. از اين سطح مي توان براي انجام مسابقات ورزشي، ترتيب دادن بعضي امور نمايشي و يا به منظور ازدياد ظرفيت سطح نشستن در هنگام برگزاري کنگره ها استفاده نمود. به طور کلي طراحي محل نشستن و صندليهاي يک سالن بايد هميشه با اين هدف انجام گيرد که حد رضايت بخشي از راحتي و آسايش در تمام طول مدت نشستن براي شرکت کنندگان فراهم آيد.
مباني مربوط به اندازه هاي بدني انسان
همانگونه که گفته شد طراحي محل نشستن و صندليها بايد با اين هدف انجام گيرد که حد رضايت بخشي از راحتي و آسايش براي تمام طول مدت نشستن فراهم آيد. بدين منظور از ديدگاه بازاريابي و داشتن حداکثر امکان واگذاري سالن به اجاره، بايد اندازه هاي بدني گروههاي مختلف اشخاص شرکت کننده در نظر گرفته شود. اين مورد بستگي زيادي به خصوصيات نژادي، جنسيت و سن اشخاص و نيز موقعيت اقتصادي اجتماعي جامعه اي دارد که سالن در آن احداث مي شود.
در بين نسلهاي مختلف، از جائي به جاي ديگر قدرت تحمل ناراحتي تفاوت قابل ملاحظه اي دارد. در يک سالن دانشگاه يا احتمالاً يک ورزشگاه ممکن است نصب صندليهائي ساده و بي تجمل مناسب باشد، در حالي که همين صندليها براي افراد مسن که در يک کنگره حضور به هم مي رسانند، قابل قبول به نظر نرسد. ابعاد صندليها عموماً بر اساس حد متوسط اندازه هاي متوسط اندازه هاي افراد استفاده کننده از آنها تعيين مي شود و امکان ايجاد بعضي تغييرات در آنها به کمک تشکچه و فنر بايد به عنوان جزئي از طراحي مدنظر باشد به نحوي که در همه حال رضايت 90 تا 95 درصد افراد فراهم گردد.
 وضعيت
طرح يک صندلي نبايد طوري باشد که شخص استفاده کننده از آن براي مدت طولاني در يک وضعيت خاص نگه داشته شده و توان حرکت از وي سلب گردد. وضعيت نشستن بر روي صندلي در به تأخير انداختن خستگي اهميت زياد دارد و نشستن به يک حالت خاص به هيچ وجه مناسب نيست.
 وزن
سنگيني بدن انسان اساساً به کمک استخوانهاي رگ و ماهيچه ها و بافتهاي باسن تحمل مي شوند. تحت فشار قرار گرفتن رانها و فشار بر رگهاي خوني و اعصاب سياتيک مي تواند موجبات بي حالي و عدم آسايش بر روي صندلي را فراهم نمايد.
 ارتفاع
در صورتي که فضائي براي حرکت پا در زير صندلي برجا باشد، ارتفاع مطلوب سطح نشستن 5 تا 5/7 سانتيمتر کمتر از ارتفاع پشت زانو تا کف زمين در نظر گرفته مي شود. ارتفاع نشيمنگاه صندلي معمولاً 43 سانتيمتر توصيه شده است.
 پشتي صندلي
براي استراحت ناحيه کمر و مهره هاي پشت، صندلي بايد داراي تکيه گاهي در ارتفاع حدود 17 سانتيمتر تا تقريباً 33 سانتيمتر در بالاي نشيمنگاه باشد. در صندليهاي اديتوريوم ارتفاع پشتي ها، اغلب تا حدود 80 سانتيمتر بالاي کف زمين ادامه مي يابد.
 عرض صندلي
عرض صندلي متناسب با عرض شانه و باسن تعيين و اندازه آن به مقادير زير توصيه شده است:

حداقل اندازه مناسب
صندليهاي دسته دار 50 سانتيمتر 56 تا 61 سانتيمتر
صندليهاي بي دسته 45 سانتيمتر 50 تا 56 سانتيمتر
طبق مقررات شهر نيويورک حداقل عرض لازم براي صندلي سالنهي گردهمائي 5/47 سانتيمتر تعيين شده است. انتخاب متفاوت و عرض صندليها اين امکان را مي دهد که وقتي در يک پلان غيرمستطيل شکل چيده شوند، بتوان آنها را رديف نموده و به نظم آورد.
 عمق صندلي
عمق صندلي بستگي به اين دارد که تا چه حد راحتي، ظرافت و زيبائي مورد درخواست باشد. سرتاسر عمق به انضمام ضخامت پشتي صندلي معمولاً حدود 64 تا 66 سانتيمتر است. در حالي که صندلي از نوع بلندشو يا جمع شونده انتخاب شود. اين اندازه به 23 سانتيمتر کاهش مي يابد.
 شيب صندلي
شيب کف صندلي و پشتي آن بستگي به عملکرد صندلي، ارتفاع و وضعيت آن دارد. اندازه معمول اين زوايا به شرح زير است:
نوع صندلي زاويه کف صندلي نسبت به افق زاويه پشتي صندلي نسبت به قائم
صندليهاي تئاتري 7 تا 12 درجه 102 تا 105 درجه
صندليهاي مهماني و معمولي صفر تا 2 درجه 98 تا 102 درجه
آخرين رديفهاي صندلي هاي سالن چنانچه در مقابل ديوار يا مانع ديگري قرار گيرد، به منظور حرکت سر به اطراف و عقب بايد حداقل 5/7 تا 10 سانتيمتر با مانع يا ديوار فاصله داشته باشد.
 دسته صندلي
اندازه دسته صندلي ها چنانچه با طول و عرض 30 و 5 سانتيمتر طراحي شود مي تواند سوئيچهاي کنترل کننده و سيمهاي ترجمه همزمان را در حد مطلوب در خود جاي دهد.
 زيردستي جهت نوشتن
سطح زيردستي جهت نوشتن مي تواند به روشهاي زير ساخته شود:
از نوع غيرثابت و موقتي باشد که به دسته صندلي نصب شده و به طور لولائي حول دسته بچرخد يا به صورت چرخشي و بلندشو عمل کند.
از نوع ثابت و دائمي بوده که به صورت چرخشي يا خود بلندشو عمل کند.
از نوع لولاکشوئي نظير ميزهاي هواپيما بوده و بر قسمت پشت صندلي رديف جلو نصب گردد.
اجزا متحرک اين نوع زيردستيها بايد طوري طراحي شوند که ساده، بي سروصدا، محکم و براي انگشتان زانوها و يا لباس بي خطر باشند. سطح زيردستيها بايد دست کم داراي اندازه A4 (21×30 سانتيمتر) بوده، غيربراق و ترجيحاً قابل تنظيم طرح شوند.
 راحتي صندلي
نوع صندلي علاوه بر تأمين راحتي جهت نشستن بايد براي جمع آوري اطلاعات و يادداشت برداري نيز مناسب باشد. اين امر بستگي زيادي به چگونگي لايه گذاري تشکچه هاي صندلي، زاويه قسمت نشيمن به پشت و ابعاد صندلي دارد.
صندليهاي ثابت اديتـوريوم
در جدول و شکلهاي زير، مشخصات ابعادي صندليهاي سنتي و صندليهاي کنتينانتال براي سالنهاي کنفرانس و کنگره، همچنين طرح رديف صندليها به صورت مستقيم الخط و شعاعي درج و ترسيم گرديده است بايد توجه داشت اندازه ها و ابعادي که بر روي شکلها داده شده 5/2 + سانتيمتر متغير مي باشد.

a: عمق صندلي در حالت باز (پائين آمده) 65 سانتيمتر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره جايگاه، نمايش، صندليها Next Entries منبع مقاله درمورد اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران