منابع مقاله درباره سیاست اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم اجتماعی، ایدئولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

دانش با یکدیگر همکاری میکنند. در این صورت یادگیری و یاد دادن به مثابه یک فرایند دائمی و در هم تنیده از کنش فرهنگی خواهد بود و در آن معلم دیگر فقط انتقال دهندهی اطلاعات نیست، بلکه در روشن ساختن جهتگیری شاگردان برای فعالیتهای شان و فراهم آوردن منابع لازم با آنها همکاری میکند.
در این الگو، برنامهی درسی و محتوای آموزشی از پیش طراحی شده توسط نخبگان و برنامهریزان جای ندارد، بلکه برنامه و محتوای آن از تجارب عملی و واقعیتهای روزمرهی زندگی نشات میگیرد و گروههای مردمی (شاگردان و معلمان) بر اساس نیازها و واقعیتهای زندگی اجتماعی شان موضوع و محتوای آموزش را خود تدوین میکنند. فریره در این الگو همچون دیویی، مشارکت گروهی و وحدت میان تفکر و عمل را در آموزش رهایی بخش، فرایندی از پژوهش در کنش اجتماعی مبتنی بر مشارکت در نظر میگیرد که در جستجوی عملی مشارکتکنندگان در واقعیت، طرح مسئله و بحث انتقادی نمود مییابد. او این فرایند را به مثابه مراحلی از گامهای به هم پیوسته- از تشخیص، توصیف و ساخت مساله تا دستیابی به آگاهی بالفعل- ارائه میکند؛ در این فرایند پژوهندگان (معلم و شاگردان) برای شناسایی هرچه دقیقتر مساله به تجربه و مشاهدهی عینی در واقعیت زندگی روزمرهی خود میپردازند و آن را به طور مداوم و در گامهای پی در پی همراه یکدیگر و بر پایهی تحلیل انتقادی باز میشناسند (حاج حسینی و گلنار، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۲).
علم یک محصول ساده نیست که کار آن با مبادله و انتقال رفع و رجوع شود بشود، بلکه یک فرهنگ است (فراستخواه، ۱۳۹۰: ۲۶۴).
به اعتقاد فریره یکی از شرایط رهایی از وضعیت سلطه، نوعی فعالیت آموزشی است که به آگاهی سیاسی منجر شود. در هر انقلاب اجتماعی و فرهنگی، اولین وظیفه باید عمل فرهنگی برای آزادی باشد و انجام چنین کاری مستلزم نوع جدیدی از آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش جدید باید بر رابطهی مبتنی بر گفتگوی دوسویه بین معلم و دانشآموزان استوار باشد. معلم باید دانشآموز و دانشآموز باید معلم باشد (شارعپور، ۱۳۸۸: ۶۱).
بنابراین فریره یک نوع آموزش و پرورش انتقادی را پیشنهاد میدهد. آموزش و پرورش انتقادی فریره بویژه در آموزش علوم اجتماعی میتواند بسیار پرکاربرد و موثر واقع شود. بلیک مور (۱۳۸۸) نیز در کتاب خود “مقدمهای بر سیاستگذاری اجتماعی” نوشته است: مطالعهی سیاستگذاری اجتماعی باید مولفهای انتقادی را در بر گیرد. سیاستگذاریهای اجتماعی خیلی بد و خیلی خوب هستند. اهداف و تاثیر سیاستگذاری اجتماعی و نظام رفاهی، چه به طور تعمدی و چه غیر عمدی و ناخواسته، اغلب به صورت کنترل مردم و نگهداشتن آنها در جای خود جلوه میکند. این تاثیر و اهداف سیاستگذاری اجتماعی و نظام رفاهی را میتوان طوری دید که گویا مردم در سر جای خود هستند یا در کنترل قرار میگیرند یا به نحو دیگری میتوان مشاهده کرد که گویا این سیاستگذاریها میتوانند افراد را آزاد کنند یا به آنها زندگی بهتری بدهند. بنابراین، هدف اصلی موضوع سیاستگذاری اجتماعی، بررسی انتقادی تاثیر سیاستگذاریهای اجتماعی بر زندگی مردم است. این امر با توسعهی نظریهها دربارهی نقش رفاه و استفاده از فرضیات برای آزمون امور صورت میگیرد (بلیک مور، ۱۳۸۸: ۹).
توهی (۱۹۹۹) نیز اظهار میکند که کلا پنج رویکرد فلسفی متفاوت را میتوان در برنامهی درسی تحصیلات عالیه یافت:
1. رویکرد سنتی یا رشته- محور، که در آن طرح برنامهی درسی، ساختار دانش در رشتهی علمی را دنبال میکند.
2. رویکرد عملکرد- محور یا سیستم- محور، که در آن اهداف یا مقاصد یادگیری معین هستند، روشهای مطالعه طوری تعبیه شدهاند که شاگردان را قادر به رسیدن به این اهداف سازند و تکالیف به منظور تعیین حصول یا عدم حصول اهداف مربوطه تنظیم میشوند. آموزش صلاحیت- محور مثالی از این رویکرد است.
3. رویکرد شناختی، که در آن دانشگاه شروع میکند تا به شاگردان یاد دهد که چگونه یاد بگیرند و مهارتهای تفکر انتقادی و حل مسئلهای خود را توسعه دهند.
4. رویکرد وابسته شخصی/ تجربی، که در آن برنامهی درسی مشترکا با کارمندان و شاگردان برای حصول نیازهای فردی شکل میگیرد و بیشتر به یادگیری تجربی اهمیت داده میشود.
5. رویکرد از نظر اجتماعی انتقادی، که در آن، برنامه به دنبال توسعهی نوعی آگاهی انتقادی از نهادهای اجتماعی و ابهامات عمدهای است که آموزش رشته با آن مواجه است.
تحقیقات صورت گرفته توسط یانگ (۲۰۰۳)، نشان میدهد که رویکرد سنتی یا رشته- محور هنوز غالبترین رویکرد در سیاست اجتماعی است. ولی تصور یک دورهی سیاست اجتماعی که بر مبنای رویکرد اجتماعی انتقادی نباشد، کار آسانی نیست (برگز و تایلر، ۲۰۰۵: ۱۸).
۲-۲-۷ گفتمان5
«گفتمان» از جمله مفاهيم مهم و كليدى است كه در شكل دادن به تفكر فلسفى، اجتماعى و سياسى مغرب زمين نيمه دوم قرن بيستم، نقش به‏سزايى داشته است. این مفهوم در عرصهی نظریههای ادبی، فلسفی، جامعهشناسی سیاست، روانکاوی و حتی روانشناسی اجتماعی و سایر حوزهها و رشتههای علوم اجتماعی مورد توجه و عمل اندیشمندان و نظریهپردازان قرار گرفته است.
مفهوم گفتمان در نزد نظریهپردازان مختلف از جمله زبانشناسان، جامعهشناسان و فیلسوفان مورد بحث و نظرپردازی قرار گرفته است.
شاید بتوان مهمترین دلیل رشد نظریهی گفتمان در حوزههای مختلف علوم انسانی را نارضایتی از پوزیتیویسم، بهخصوص در رشتههایی چون علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانست. رشد این نظریه همچنین تحت تاثیر چرخش زبانی در دههی ۱۹۷۰ و نظریههای هرمنوتیک، نظریهی انتقادی و پساساختارگرایی در دههی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قرار داشته است. بنابر این نظریه، جهان محصول گفتمانهاست. نظریهی گفتمان معتقد است اشیا و پدیدهها تنها از طریق گفتمان معنا مییابند؛ برای مثال طغیان رودخانه و جاری شدن سیل حادثهای است که مستقل از تفکر و ذهنیت مردم روی میدهد، اما از همان زمان که مردم شروع به معنادهی به آن میکنند تبدیل به موضوعی گفتمانی میشود و افراد بر اساس گفتمانهای مختلف، آن را به خشم خدا، سوء مدیریت دولتی، خرابی سیلبند و … نسبت میدهند و به این ترتیب، این واقعه بر اساس هر گفتمان معنای متفاوتی پیدا میکند؛ و بر اساس هر گفتمان، تصمیمات متفاوتی چون انتقاد از دولت، تقویت دینداری، ساختن سیلبند و … اتخاذ میشود (حسینیزاده، ۱۳۸۳: ۱۸۲
پژوهش حاضر بیشتر، گفتمان از دیدگاه فوکو را مد نظر دارد.
گفتمان، يكى از مفاهيم كليدى در انديشهی فوكو است. فوکو محدودهی گفتمان را بسیار فراتر میبرد. در نظر وی “گفتمان”، نقطهی تلاقی و محل گردهمایی قدرت و دانش است. هر رشتهی خاصی از دانش در هر دوره ی خاص تاریخی، مجموعهای از قواعد و قانونهای ایجابی و سلبی را دارد که معین میکند دربارهی چه چیزهایی میتوان بحث کرد و دربارهی چه چیزهایی نمیتوان وارد بحث شد. همین قواعد و قانونهای نانوشته، که در عین حال بر هر گفتار و نوشتاری حاکمند، “گفتمان” آن رشتهی خاص در آن دورهی خاص تاریخیاند (سلیمی نوه، ۱۳۸۳: ۵۱).
وی در سخنرانی افتتاحیهی درس”تاریخ نظامهای اندیشه” به سال ۱۹۷۰ به گونهای مشخص به مسئلهی گفتمان متمرکز شد و طی آن به نقش نهادها و قدرت در شکلگیری گفتمانها اشاره کرد. فوکو در آن سخنرانی، قدرت گفتمانها را ناشی از نهادها ارزیابی میکند و میگوید: “نهاد چنین میگوید که ما از آن رو هستیم که نشان دهیم گفتمان در قالب نظم قوانین است و ما دیری است که مراقب پیداییاش هستیم و اگر گفتمان قدرتی داشته باشد، این قدرت را همانا از ما و فقط از ماست که دارد” (فوکو، ۱۳۸۰: ۱۳).
فوکو در این سخنرانی، از دشواریها، مسئولیتها و بیمهایی سخن میگوید که ورود به دنیای گفتمان دربردارد و میگوید دلم میخواست بهجای آنکه من رشتهی سخن را به دست گیرم، سخن مرا در بر میگرفت و به آن سوی هرگونه سرآغاز ممکن میبرد (یعنی ترس از آغاز کردن سخن. ترس از اینکه آغازگر و شروع کنندهی سخن و گفتار تو باشی).
مکانهای آموزشی، در نزد فوکو، به مثابه تولیدکنندگان گفتمان ویژهی تاریخی (مدرن) تلقی میشوند، یعنی مکانهایی که در آنها درستی و نادرستی، قبول یا عدم قبول برخی از حقوق سخن گفتن مدرن تولید میگردد. مکانهای آموزشی نه تنها موضوع گفتماناند، بلکه به صورتی تمرکزیافته در گسترش و انتشار گفتمان، یعنی در “تعیین سرنوشت اجتماعی” گفتمانها درگیرند. این تشکیلات دسترسی افراد به انواع مختلف گفتمان را تحت کنترل خود دارند (عضدانلو، ۱۳۸۰: ۵۶).
گفتمان در نزد وی تحلیلی از روابط متقابل “دانش و قدرت” در برساختن”حقیقت” است.
گفتمان مورد نظر فوکو، گفتمانی است که قدرت را در بطن حرکت خود قرار داده و همهی افراد جامعه را ضامن حفظ و بقای آن میداند و میگوید: “فرد هم محصول قدرت است و هم وسیلهای برای تشخیص و تبلور آن است؛ مکانیسمهای قدرت، متضمن تولید ابزارهای موثر برای ایجاد و انباشت دانش هستند” (دریفوس، ۱۳۸۲: ۲۶).
بحث فوکو در زمینهی دیسکور (گفتمان) بحثی است در زمینهی زبان، سخن و گفتار به معنای موجود کلمه برای نشان دادن کارکرد شکل دهنده، قالبساز و تقسیمآفرین گفتار، به عنوان یکی از زمینههای بروز و تحقق پدیدهی قدرت. آنچه در اینجا تازگی دارد نفس زبان یا پدیدهی گفتار نیست؛ بلکه کشف این مسئله است که زبان و گفتار حامل نظمی اجتماعی است که خود را بر گوینده تحمیل میکند، نظمی همانند نظم موجود در دیگر زمینهها (علوم، اقتصاد و …) که حاصل کارکرد اجتماعی قدرت است (فوکو، ۱۳۸۰: ۱۰).
به نظر وی، معنا بخشیدن و تعریف از طریق موقعیتهای اجتماعی و تشکیلاتیای به دست میآید که از جانب بهکارگیرندگان گفتمانها اشغال شده است. به عبارت دیگر، تعیین کنندهی معنا و تاثیر گفتمانها نه سخنرانان، بلکه موقعیتهای اجتماعی و تشکیلاتیای است که سخنرانان از درون آن سخن میگویند (عضدانلو، ۱۳۸۰: ۱۸).
سعیدی (۱۳۸۷) یکی از مشکلات رشتهی سیاستگذاری اجتماعی در ایران را فقدان گفتمان رفاهی یا گفتمان سیاستگذاری اجتماعی در بین روشنفکران دانستهاند. علیرغم اینکه تلاش تصمیمسازان بر این بوده است تا جهت اطمینان از رفاه و بهزیستی تمام شهروندان، سیاستگذاری اجتماعی را بر محور دولت رفاهی در دستور کار قرار دهند، اما برنامهها از فقدان یک سیاستگذاری اجتماعی جامع، به این معنی که گفتمان مستقل سیاستگذاری اجتماعی به عنوان پیش زمینهی برنامهریزی برای این نوع سیاستها جهت پر کردن شکاف نظر و عمل وجود ندارد، رنج میبرد (سعیدی، ۱۳۸۷: ۹۰).
فعالیتها آنچنان نیست که در خور شکلگیری چیزی باشد که به آن سیاستگذاری اجتماعی نام بدهیم. مثالی بسیار واضح، تصویب قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی و قبل از آن خود قانون اساسی است که تقریبا دولت ایران را به عنوان دولت رفاه تعریف میکند. اینها واقعا نشاندهندهی وجود یک گفتمان نیست. بنابراین بحث بیشتر برمیگردد به فقدان یک گفتمان سیاستگذاری اجتماعی و مسائل رفاهی در جامعه. به نظر میرسد تلاشهایی که صورت گرفته تا قانون اجرایی شکل گیرد، پشتوانهی نظری نداشته و به خلق فضای گفتمانی سیاستگذاری اجتماعی نینجامیده است. البته به نظر میرسد که روند گفتمان و گفتار است که موجب بروز روندهای اجتماعی و قانونگذاری میشود. مثلا نخست باید در مورد پارلمان گفتاری باشد تا بعد پارلمان تشکیل شود. همین امر در مورد مسائل رفاهی و سیاستگذاری اجتماعی صادق است (همان: ۵۹).
سیاست اجتماعی به عنوان برنامهای برای عمل باید بر ایدئولوژی و نظریهی رفاهی روشنی تکیه داشته باشد. در این ایدئولوژی باید جایگاه مفاهیم مهمی چون رفاه، عدالت، آزادی و شهروندی مشخص باشد و مناسبات این مفاهیم با هم روشن شود. این مفاهیم گاهی اوقات در تضاد با هم قرار میگیرند و حوزهی یکدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند. چنین وضوحی اکنون در سیاست اجتماعی ما وجود ندارد. انتخاب ایدئولوژی و نظریهی مناسب، روشن کننده و تعیین کنندهی مسیر برنامهریزی و اجرای سیاستها خواهد بود (همان: ۶۰).
همانطور که فوکو میگوید، وقتی فضای گفتمان وجود نداشته باشد، احساس میکنید در خلا دارید حرف میزنید یا گویی سخن شما را در برنمیگیرد و تنهایید و احساس خطا میکنید. در این شرایط کسی دوست

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره علوم اجتماعی، آموزش علوم، علوم انسانی، اجتماع علمی Next Entries منابع مقاله درباره علوم اجتماعی، رفاه اجتماعی، آموزش علوم، مددکاری اجتماعی