منابع مقاله درباره سناريو، آينده، زماني

دانلود پایان نامه ارشد

ساخته مي شود”.
Kleiner (1995) درباره سناريو اظهار مي كند:
“برخلاف باور بيشتر مردم در مورد سناريوها، هدف آنها پيش بيني نيست. شما نمي توانيد پيش بيني كنيد كه چه اتفاقي خواهد افتاد: شما فقط چندين آينده بالقوه را پيشنهاد مي كنيد، احتمالاً هيچ يك از آنها رخ نخواهد داد اما سناريو آن چيزي است كه شما را بشدت نسبت به نيروهاي فعال وضعيت كنوني كه در آن هستيد آگاه مي كند…. يك برنامه سناريويي چيزي نيست مگر يك كارگاه داستان نويسي، كه در آن شرايطي ايجاد مي شود تا ترجيحات شما ساخته شوند”.
Banster(1998) تفاوت روش سناريويي پيشينه ريزي32 و روشهاي سنتي آماري را به شرح جدول زير برشمرده اند:

جدول4-1: تفاوت تحليل به وسيله روش سناريو با روش هاي سنتي آماري
تحليل به كمك روشهاي سنتي آماري
تحليل به كمك روش سناريويي
تاكيد بر متغيرهاي كمي
تاكيد بر تصاوير كيفي
تاكيد بيشتر بر جزئيات
تاكيد بيشتر بر خروج از روند
نتايج بر مبناي شرايط كنوني
نتايج بر مبناي تصاوير آينده
از حال به آينده(پيش بيني)
از آينده به حال(پيشينه ريزي)
تحليل هاي قطعي
تفكر خلاق
آينده بسته
آينده باز
آزمونهاي آماري و اقتصادسنجي
استدلال امكان پذيري
از ساده به پيچيده
از پيچيده به ساده
از كمي به كيفي
از كيفي به كمي
تفكر يك جهته
تفكر چندجهته
مسئله مداري فعال
چشم انداز پيش فعال
فرض هاي ضمني چندگانه
فرض هاي ساده شفاف
مجموعه گزينه هاي محدود
طيفي از گزينه هاي باز
تفكر مدل از پيش تعيين شده
آگاهي نسبت به سيگنال هاي عدم اطمينان

4-4-2 عناصر سناريو
سناريو داراي سه عنصر اصلي به شرح ذیل است (Finlay, 2000):
1. توصيف سناريو33: شامل توضيحي كلي در مورد هدف و آينده سناريو است. اين بخش شامل هر صحنه یا وضعيت با جزئيات بوده و ممكن است چند صفحه باشد.
2. متغيرهاي سناريو34: شامل روندها و رويدادهايي است كه جهت هاي آينده را تعيين مي كنند. اين روندها بيشتر شامل روندهاي كلان اقتصادي نظير وضعيت توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم است. روندها عمدتا تابع گذر زمان بوده و به كمك تحليل سري هاي زماني نيز قابل استخراج است و نتيجه روندسازي آن نيز به آينده دوربرد قابل تعميم است. ولي رويدادها در يك برهه از زمان يك باره رخ مي دهد. رويدادها بيشتر غير قابل پيش بيني بوده و نتايج آينده را تا حد زيادي تحت تاثير قرار مي دهند.
3. زير عنوانهاي سناريو35؛ زير عنوان هاي سناريو، رويدادها و روندهاي متفاوتي را در فضاي بحث يا بخشي از فعاليتهاي مرتبط با توسعه سناريو پوشش مي دهد. اين زير عنوان ها را غالباً به عنوان “تم”36 شناسائي كرده اند كه محيطهاي بيروني و دروني متفاوتي از سناريو را پوشش مي دهند.

4-4-3 انسجام دروني سناريو37
يك سناريو به روش معمول بايد شامل داستاني باشد كه زمان حال را همراه با زيربناهاي منطقي به آينده نهايي مورد نظر38 توسعه ميدهد. داستاني بودن و منطقي بودن به وضعيت نهایي مورد نظر اعتبار مي بخشند و مهم تر اینکه از دلايل اصلي ايجاد سناريو حمايت مي كنند(شكل 4-1). لازم است كه هر منطق با وضعيت نهایي مورد نظر مورد بحث قرار گيرد تا به خوبي درك شود.

شکل 4-1: الگوي انسجام دروني سناريو (Bavarsad, 1997)

4-4-4 بعد زماني سناريو
بعد زماني سناريو خود بعنوان يك جزء اصلي در سناريوها لحاظ مي شود و دوره تاثير متغيرهاي مورد مطالعه را نشان مي دهد. افق زماني سناريو همان دوره اي است كه استراتژیست ها نسبت به متغيرها و چگونگي كنش آنها با شك و عدم اطمينان مي نگرند. حداكثر زماني كه يك سناريو مي تواند موثر باشد تحت نفوذ سه عامل زير است (فينلي، 2000):
1. بازه زماني كه در آن تامين منابع تعهد مي شود. مثلا در ساخت يك مجموعه صنعتي دوره زماني يا افق سناريو مي تواند تا پايان دوره ساخت نيز امتداد يابد.
2. دوره اي كه طي آن براي اجراي سناريو مي توان منافعي را تصور كرد.
3. اگر سازمان انعطاف بيشتري داشته باشد، مي توان دوره سناريو را كوتاهتر در نظرگرفت(زيرا روندها، رويدادها و منابع لازم براي تحقق سناريو در سازمان منعطف زودتر رخ مي نمايد).

4-4-5 روشهاي سناريوسازي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره شبکه روابط، شهروندان تهران، مسئله پژوهش Next Entries پایان نامه ارشد درباره شهروندان تهران