منابع مقاله درباره سالنهاي، سخنراني، صداي

دانلود پایان نامه ارشد

از تداخل صداها و نامفهوم شدن آن ها بروز مي نمايد و علاوه بر اين، انتقال صداهاي ناخواسته از طريق کانالها و داکتهاي تأسيساتي نيز معضل مهمي به شمار مي آيد. البته عايق بندي صدا بين غرفه ها مي تواند تا حدي در رفع يا کاهش اين مشکلات مؤثر افتد اما به هر صورت سطوح مختلف سقفها و ديوارها، لوازم و وسايل مورد نمايش، تأسيسات ساختماني نمايان، دکورها و آرايشهاي گوناگون سقف و کف و حتي خود مردم مي توانند در جذب يا پخش صداها مؤثر باشند و در محاسبات آکوستيکي، منظور شوند.
خدمات صوتي همگاني معمولاً از طريق بلندگوهاي ستوني نصب شده در ارتفاع مناسب (براي پيشگيري از برخورد امواج صدا با موانع مياني و سطحي) ارائه مي گردد. اين بلندگوها از نوع چند شيپوره10 انتخاب و صداي آنها به قدر کافي بلند و با زاويه اي رو به پائين تنظيم و پخش مي شود تا براي همگان قابل شنيدن باشد. ساير تأسيسات صوتي و تصويري نيز به اقتضاي مورد، در درون يا اطراف غرفه ها تعبيه و به خدمت گرفته مي شود.
در سالنهاي نمايشگاهي، بايد خدمات ديگري نيز به بازديدکنندگان ارائه شود. بخشي از اين خدمات عبارت است از: بوفه و چايخانه، تلفن همگاني براي ارتباط هاي داخلي، شهري و بين المللي، تلکس، مرکز اطلاعات (که غالباً بايد خدمات کامپيوتري وسيعي ارائه دهد). سرويس هاي بهداشتي، بانک (با امکان ارائه خدمات ارزي و بين المللي)، و گوشه هاي مبادله شده براي استراحت و مطالعه. همچنين در بيرون سالنهاي نمايشگاهي مي توان رستوران، دکه فروش مطبوعات و سوغات، رختکنهاي خصوصي کارکنان، بخش امانات و اشياء گمشده، صندوق و دفتر پست، ايستگاه اتوبوس و ساير خدمات لازم را پيش بيني نمود.
معمولاً در انواع سرپوشيده اين استاديومها برگزار مي شود و نظر به اين که در زمانهاي بين اين جلسات، مباحثات تخصصي و کارشناسي در گروههاي کوچکتر انجام مي گردد بهتر است اينگونه استاديومها، در خود فضاهاي کوچکتري نيز براي انجام اين فعاليتها داشته باشند تا امکان استفاده جامع و کامل از آنها که به عنوان يک اصل مهم در ارتباطات اجتماعي، روابط بازرگاني و سياستهاي اقتصادي به شمار آمده، تأمين گرديده و راههاي جذب بيشتر مردم و انجام گردهمائي هاي پرثمر هموارتر شود.
راههاي ورود و دسترسي به سالنهاي نمايشگاهي، مسيرهاي حرکتي بازديدکنندگان در درون آنها، و راههائي که براي انجام خدمات ويژه و جابجائي کالاها تدارک مي شود، جزئيات طرح را تحت تأثير قرار مي دهد. اين ارتباطات همراه با راههاي خروج اضطراري، معمولاً يک جا مورد مطالعه و طراحي واقع مي شوند. در اين باره، استفاده از علائم و تابلوهاي راهنما يا منع کننده، به عنوان يکي از ضروريات اين نوع سالنها، تأثير بسزائي در هدايت بازديدکنندگان خواهد داشت و هر چه طرح اين نشانه ها و موقعيت آنها بهتر باشد مفيدتر خواهند شد.
فرم پلان سالنهاي نمايشگاهي، تقريباً هميشه به صورت مربع مستطيل در نظر گرفته مي شود و عملکردهاي نمايشگاه، موضوعات مورد نمايش، مسائل اقتصادي، ملاحظات مربوط به طراحي سازه و دهانه هاي وسيع و. . . در تعيين ابعاد آن دخالت داده مي شود.
در کنار سالنهاي نمايشگاهي، در فضاي آزاد، بايد محوطه هائي براي نمايش ماشين آلات دستگاهها و وسائل حجيم و بزرگ اختصاص داده شود، اما بيروني بودن اين عملکرد به هيچ وجه نبايد توجيهي براي عدم ارائه خدماتي از آن قبيل که گفته شده بشمار آيد و البته ارائه خدمات مزبور در فضاي آزاد، با در نظر گرفتن شرايط جوي، به اتخاذ تدابير ويژه اي براي حفاظت، ايمني و آسايش نياز خواهد داشت.
شکلهاي نمايشي پلانها
شکلهاي ترسيمي زير، به منظور دستيابي به آگاهيهاي کلي در خصوص ارتباط عملکرد با فرم، تنظيم گرديده و طرح سالنهاي گردهمائي و اديتوريومها را به صورت ساده نمايش مي دهد.
 الف ـ سالنهاي با صحنه مرکزي
در اين نوع طرحها، گرداگرد صحنه يا عرصه نمايش، در 360 درجه کامل به احاطه جايگاه در مي آيد. استاديومها و برخي سالنهاي چندمنظوره معمولاً به اين فرم طرح مي شوند. در اينگونه سالنها، کنترل جهت و مشخصات صدا براي بخشهاي مختلف به صورت موضعي ضروري خواهد بود. آرايش جايگاه را مي توان با استفاده از صندليهاي قابل انتقال و يا نيمکت و سکو، به فرمهاي مختلف هماهنگ با تنوع شکلي اين سالنها درآورد. کاربرد اين طرح در نمايشهاي مختلف، مسابقات ورزشي و اجراي کنسرت است.
 ب ـ سالنهاي به شکل قطاع دايره (با زاويه مرکزي گسترده تا 135 درجه)
اين فرم پلان براي سالنهاي سخنراني بسيار مناسب است. زيرا حداکثر زاويه پخش صداي سخنران، 135 درجه است. با اين طرح، گنجايش قابل توجهي به سالن داده مي شود و وسعت صحنه تابع حد رديفهاي جلوئي جايگاه مي گردد. در اين سالنها، ناظريني که در رديفهاي کناري استقرار مي يابند با محدوديت ديد مواجه خواهند بود بنابراين بهتر است صندلي هاي کناري، بخصوص در نمايشهاي صحنه وسيع، حذف شود.
 پ ـ سالنهاي به شکل قطاع دايره (با زاويه مرکزي 90 درجه)
در اين فرم سالنها، ديوارهاي کناري و انتهائي سالن، متنوع طرح مي شوند اين کار امکان مي دهد که سالن به شکل هشت ضلعي درآيد. عليرغم وجود صداي مستقيم خوب، ممکن است در بعضي آرايشهاي خاص، ناظران مستقر در صندلي هاي کناري سالن ديد خوبي به صحنه نداشته باشند. در اين فرم سالنها معمولاً بالکنهائي نيز پيش بيني مي شود.
 ت ـ سالنهاي شش ضلعي (با زاويه صفحه 60 درجه)
اين فرم پلان که براي طراحي سالنهاي چندمنظوره نيز مي تواند به کار گرفته شود انعطاف پذيري مناسبي به صحنه و پيش صحنه مي دهد. در اين گروه طرحها معمولاً دورتادور سالن و بالکنها با صندلي هاي ثابت و بقيه سطوح با صندلي هاي قابل انتقال آراسته مي شود تا امکان استفاده هاي مختلف فراهم گردد. استفاده از فرمهاي شبيه به سم اسب که تعديل يافته شش ضلعي است نيز در ساختمان اينگونه سالنها مرسوم است.
 ث ـ سالنهاي مستطيل شکل
تقريباً اکثر سالنهاي چندمنظوره به اين شکل طرح مي شوند صحنه اين سالنها يا در خود پلان مستطيل واقع شده و يا اندکي از آن فراتر رفته و در بيرون سالن گسترش مي يابد (شکل الف ـ 1)
ديوارهاي جانبي را مي توان در نزديکي صحنه به طوري که صحنه را در بر مي گيرند به هم نزديک نمود (شکل پ ـ 2) اين فرم براي سالنهاي کنسرت بسيار مناسب است. در اين سالنها، سروصداي محيط توسط ديوارهاي جانبي منعکس و تشديد مي شود و به همين دليل جذب يا پخش صداها را بايد با نصب روکشهاي آکوستيکي کنترل کرد.
 ج ـ سالنهاي بادبزن شکل
سالنهاي به شکل قطاع دايره با زاويه مرکزي تا 60 درجه را اصطلاحاً «بادبزن شکل» مي نامند. از
ويژگي هاي اين فرم سالن، تأمين صداي مستقيم و ديد خوب به صحنه است. از اين رو سالنهاي سخنراني را ترجيحاً به اين شکل بنا مي کنند. در اينگونه طرحها ديوار قوسي انتهاي سالن، موقعيت آکوستيکي مؤثري دارد و بايد مناسبتهاي پخش يا جذب صدا به آن داده شود. در شکلهاي ث ـ ب و ج، محل استقرار اين ديوار همراه با آرايش جايگاه به شکل رايج و بين المللي آن نشان داده شده است.
2-4-3 معيـارهاي طراحي 11
معيارهاي مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهيـزات صوتي
يکي از مهمترين و حساس ترين مشخصه هائي که براي هر اديتوريوم وجود دارد مناسب بودن آن جهت ايراد سخنراني است. اگر چه به کمک دستگاههاي الکترونيک و تجهيزات تقويت کننده صوت، صدا رساتر، موزون تر و دوربردتر مي شود، اما تالارهائي که فقط به منظور ايراد سخنراني يا برگزاري کنگره طرح مي شوند. در مفهوم جامع و سنتي خود و به دلايلي بايد بدون نياز به اين تجهيزات بتوانند صدا را به گوش حدود 500 شنونده که در فاصله حداکثر 20 متري از سخنران مستقر شده اند برسانند. در اينگونه تالارها، چند و چون صداي مستقيم سخنران و فاصله تأثير آن تابع عواملي به شرح زير مي گردد.

الف ـ توانائي هاي شخصي سخنـران: که شامل قدرت صداي او، نحوه اداي مطالب و سرعت سخنراني است (شمرده و واضح، تند و نامفهوم، يا کند و کسل کننده).
ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگي استقرار حضار: که در ميزان دريافت هر شنونده از صداهاي مستقيم تأثير مي گذارد.
پ ـ مشخصات و ويژگي هاي آکوستيکي محيط: که تابع خصوصيات جذب و پخش صدا در سطوح مختلف بوده و بازتابهاي آکوستيکي اصلاح شده و مناسب، يا تداخل صداهاي زمينه اي و طنينهاي طولاني را موجب مي شود.
از طرفي کيفيت دريافت مفاهيم، تنها به وضوح صدا و «خوب شنيدن» مربوط نمي گردد، عوامل ديگري در اين باره مؤثرند که «آداب و رموز سخنراني» نام گرفته اند و چنان چه دقت کافي بدانها مبذول گردد، نارسائي هاي پخش صدا به طور مستقيم را تا حدي جبران مي کند.
مشخصات ظاهري سخنران و بخصوص حرکات صورت، دستها و بدن، و ديگر اشارات و رفتارهاي دراماتيک وي مي تواند تأثيرات مثبت يا منفي بر شنوندگان گذاشته و تمايل به پيگيري سخنراني در آنها را افزايش يا کاهش دهد. همچنين رعايت حدود علائق و پذيرش حضار، استفاده از تصاوير و ساير امکانات جنبي، تنوع مطالب، و بالاخره نورپردازي مناسب، همه و همه در برد تأثير و نفوذ سخنراني و گيرائي آن سهيم هستند. در اين روش کار سخنران دشوارتر از هنگامي است که از تجهيزات صوتي نيز بهره مي گيرد زيرا در واقع او بايد فقط به صداي خود و قابليتهاي آکوستيکي محيط متکي شود.
تقويت و تعديل صدا به کمک وسائل و تجهيـزات صوتي
چنانچه در يک اديتوريوم، امکان پخش صدا به طور مستقيم فراهم باشد، براي تقويت و تعديل صدا، بخصوص در مواقع سخنراني و برگزاري کنگره به امکانات فراوان و سيستمهاي چندان پيچيده اي نياز نخواهد بود، اما به هر صورت به دلايلي که ذيلاً شرح داده مي شود، استفاده از اين وسايل در اکثر موارد اجتناب ناپذير است.
• در تالارهاي سخنراني و مراکز برگزاري کنگره، ميزان مشخصي از «وضوح صدا» مورد نياز خواهد بود که غالباً تنها به کمک دستگاههاي الکترونيک حاصل مي آيد.
• چنانچه ترجمه شفاهي همزمان مورد نظر باشد، ناچار بايد از اين وسايل کمک گرفته شود.
• برقراري ارتباط رسمي بين حضار و سخنران يا گروه سخنرانان و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده متکي به اين تجهيزات خواهد بود.
• سالنهاي چندمنظوره به تناسب عملکردهاي مختلف خود، نياز به شرايط آکوستيکي گوناگون و کيفيتهاي صوتي متفاوت دارند. اين انعطاف پذيري و تأمين شرايط بهينه براي «خوب شنيدن» فقط به کمک وسايل و سيستمهاي صوتي فراهم مي آيد. لازمه هاي ايجاد آن بسته به تعداد جمعيت، کم و کيف متفاوت دارد. براي جمعيتهاي تا 100 نفر، چنانچه شرايط آکوستيکي و طراحي ابعاد و حجم سالن مناسب باشد، به جز مواردي که ترجمه شفاهي همزمان لازم است، چندان نيازي به اينگونه تجهيزات نخواهد بود. در مورد جمعيتهاي بين 100 تا 500 نفر، فرم سالن بايد همانگونه که در بالا ذکر شد به گونه اي طرح شود که نيازي به سيستمهاي تقويت کننده صدا نباشد. اما اينگونه وسايل کمکي لازم است موجود و آماده به خدمت باشند و براي جمعيتهاي بيش از 500 نفر، بهرحال، طراحي آکوستکي سالن و چند و چون صدا، بدون بهره گيري از امکانات الکترونيک، ميسر نخواهد بود.
• در اديتوريومهاي بزرگ (بخصوص مواقعي که سالن مملو از جمعيت مي شود) انعکاس و طنين صداي سخنران اهميت خاص مي يابد. طنين هاي طولاني تر از حدي معين، وضوح صدا را از بين مي برند و طنين هاي کوتاه نيز ضمن ايجاد احساس ناخوشايند در سخنران و وارد آوردن فشار و خستگي به او، احتمالاً در حضار نيز حالتي که به اصطلاح ترس از فضاهاي تنگ و محصور12 ناميده شده ايجاد مي نمايند. به همين دليل غالباً حد معلومي از طنين (بين 75% تا 1 ثانيه) براي صدا، تعيين و منظور شده که براي تأمين آن بايد تعادل مناسبي بين حجم سالن و ميزان جذب صدا در آن برقرار باشد. در اکثر سالنها معمولاً حدود 50 تا 60 درصد صداها توسط حضار مستقر در سالن جذب شده و مابقي در فضا تحليل مي رود. تجربه نشان داده چنانچه حجم سالن طوري طراحي گردد که به ازاء هر صندلي بين 8/2 تا 3 متر مکعب فضا موجود باشد طنين مناسبي در سالن برقرار خواهد شد. به

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره روم باستان Next Entries منابع مقاله درباره صندلي، رديف، سکو