منابع مقاله درباره سازي، بعدي، Autodesk، طراحي

دانلود پایان نامه ارشد

بستههای نرمافزاری مزایای فنی بیشتری را ارائه میدهند و بازار برای دستیابی به اهداف تولیدی، هزینهای و پایداری، تقاضای بیشتری نسبت به کنترل فرآیند طراحی را در بر خواهد داشت. تهیهکنندگان این نرمافزارها به این تقاضا با یکپارچه کردن فنآوری برای استفاده BIM جهت آنالیز بیشتر و دقیقتر (مثلاً آنالیز انرژی و مدیریت تاسیسات) پاسخ دادهاند تا راه حل کاملتری را برای نظامهای متفاوت درگیر در بازار ساختمانها و صنعت ساختمانسازی فراهم آورند.
همانگونه که گفته شد، نرمافزارهاي مهندسی زيادي براي اجراي تكنولوژي پیشرفته مدلسازی اطلاعات ساختمان برای ایجاد یک مدل BIM وجود دارند. جدول (2-3) برخی از ابزارها و برنامههاي BIM را به تصوير ميكشد. اين ليست شامل نرمافزارهاي مدلسازي سه بعدي، كنترل پروژه، معماري، سازه و طراحي سايت بوده و قادر به برنامهريزي، جدول بندي و تخمين زمان و هزينه در پروژههای عمرانی نيز ميباشند [29].

نرم افزارهاي مورد استفاده در BIM
نام محصول
شركت سازنده
كاربرد اصلي
Cadpipe HVAC
AEC Design Group
مدل سازي سه بعدي
Revit Architecture
Autodesk
طراحي پارامتريك و مدل سازي سه بعدي طرح معماري
Bently BIM Suite
Bentley Systems
مدل سازي معماري، سازه، مكانيك، برق و قطعات تولیدی
Revit Structure
Autodesk
طراحي پارامتريك و مدل سازي سه بعدي طرح سازه
Revit MEP
Autodesk
مدل سازي جزئيات برق، مكانيك و تاسيسات
AutoCAD MEP
Autodesk
مدل سازي جزئيات برق، مكانيك و تاسيسات
AutoCAD Civil 3D
Autodesk
توسعه سايت كارگاه
Cadpipe Commercial Pipe
AEC Design Group
مدل سازي سه بعدي لوله كشي
DProfiler
Beck Technology
برآورد هزينه و زمان در مدل سه بعدي
Fastrak
CSC (UK)
طراحي پارامتريك و مدل سازي سه بعدي طرح سازه
Fabrication for AutoCAD MEP
East Coast CAD/CAM
مدل سازي جزئيات برق، مكانيك و تاسيسات

علاوه بر این برخی از پرکاربردترین نرمافزارهای کاربردی و قابل استفاده برای اجرای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان را میتوان به شرح زیر نام برد:
3-D Cad-Max
Revit Architeture
Power Cad
Telka Structutes
Magicad
Solibri
Riuska
Navis Works

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره زمانبندی پروژه، برنامه زمان بندی، کشورهای توسعه یافته، یکپارچه سازی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، مدل سازی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان