منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهاني، ارزش افزوده، تابع تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

ميليون تن خواهد رسيد. در زمينه نفت نيز 1.57 ميليون بشكه در روز واردات داشته كه تا سال 2011 به روزانه 3/31 ميليون بشكه ميرسد. در سال 2002 شكاف توليد و مصرف گاز طبيعي اين كشور 6/46 بوده و تا 2011 به 6/172 ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد.

2-2-3 كاربرد روش سناريو در حمل و نقل
امروزه مدلسازي مسائل به روش سناريويي در زمينههاي مختلف برنامهريزي دراز مدت مناطق، ملي و مطالعات بينالمللي و در سطوح صنعت به كار مي رود. در اين بخش نمونههايي از مطالعات سناريويي كه در جهان انجام شده خصوصا” مطالعات انجام شده در زمينه حمل و نقل كه با موضوع تحقیق نیز مرتبط است، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در بخش حمل و نقل نيز به دليل زير بنائي بودن و اثرپذيري آن از بسياري از بخش هاي ديگر و دراز مدت بودن سرمايهگذاريهاي زير ساختي آن روش سناريویي كاربرد زيادي دارد. در اين بخش مثال هايي در مورد كاربرد سناريو در توسعه بخشهاي مختلف حمل و نقل آورده شده اند:
Mishel et al.. (1979)، روش سناريوئي را براي توسعه راه آهن ايالتي استراليا بكار بردند.
Wolf (1981)، در مطالعهاي پيرامون تقاضاي بار سه تحليل سناريویي از وضعيت حمل و نقل جاده اي و ريلي را براي پنج ايالت دريایي كانادا براي دوره 20 ساله (2000-1980) توسعه داد و اثرات هر شيوه بر توسعه تجهيزات، نيروي كار، مصرف انرژي، زير ساخت ها و سرمايه گذاري هاي زير ساختي را مورد ارزيابي قرار داد. سناريوي نخست وضعيت موجود حمل و نقل كانادا را نشان ميداد و ساير سناريوها با فرض هایي نظير تغييرات تكنولوژي، تغييرات نيروي محركه و غيره حول سناريوي وضعيت موجود ساخته شدند.
Tongzon (1991)، يك سناريوي ميان مدت را با هدف توسعه يك ابزار تحليلي براي پيشبيني تعداد و نوع ويژگي هاي كشتي هایي كه به بنادر استراليا وارد ميشوند را ايجاد كرد. او سه سناريو را براي شناسائي متغيرهاي اصلي اقتصادي به منظور عرضه خدمات به كشتيراني در نظر گرفت. روند اندازه شناورها (طول)، ظرفيت بارگيري، عرض و آبخور به عنوان متغيرهاي اثرگذار يا اصلي لحاظ شدند. او با استفاده از رگرسيون، طيفي از خدمات كشتيراني را در بنادر استراليا از نظر نوع و مقدار مورد آزمون و پيش بيني قرار داد. او نتيجه گرفت كه تغييرات ويژگي هاي مورد بررسي در مدل او در كوتاه مدت بر خدمات بنادر استراليا اثر ندارند و روند تقاضا بيشتر تابع تقاضاي عوامل خارج از صنعت كشتيراني می باشد.
Darzentas and Spyrou (1996)، با استفاده از شبيه سازي، سه سناريو را با هفت ويژگي براي بنادر يونان تصوير كردند. اين سناريوها بر طراحي، نحوه اجرا و آزمون مدل براي ترافيك كشتيراني مسافري در جزاير آگان2 يونان بسط داده شد. در يك سناريو آنها كليه ناوگان موجود را با ناوگان جديدي جايگزين كردند و در سناريوي ديگري نيز ناوگان موجود را با تغييرات تكنولوژي مورد ارزيابي و تصوير سازي قرار دادند. در سناريوي سوم نيز مسيرهاي سنتي با مسيرهاي جديد جايگزين شد و آيندههاي مربوطه تصويرسازي گرديد.
Picard, and Nguyen (1982)، جريان بار را بين 62 منطقه كانادا و براي 64 گروه كالا مورد ارزيابي قرار دادند. آنها دو سناريو را توسعه دادند و به وسيله مدل داده – ستاده آن را بسط دادند. اين سناريوها اثرات تغييرات حمل و نقل و ويژگي هاي اقتصادي را مورد آزمايش قرار ميداد. در يك سناريو آنها 20% كاهش هزينههاي حمل و نقل را براي هر رده كالایي كه از مبدأ كبك3 خارج ميشد را بر وضعيت و جريان كالا آزمايش كردند و در سناريوي ديگر نيز 10% افزايش تقاضا را براي هر رده كالا آزمودند.
Dagenais (1987)،پيشبيني ترافيك كانتينري را براي يك دوره دراز مدت در بنادر كانادا ارايه نمودند. اين مطالعه 78 گروه كالا و 11 منطقه در آمريكاي شمالي و 7 منطقه در جهان را در بر ميگرفت.
Williams (1980)، در هلند مطالعهاي تحت عنوان كاوشگر سناريو براي مسافران4 در سه فاز پياپي، وضعيت حمل و نقل مسافري را مطالعه كرد. فاز اول ماژول سازي مجموعه حمل و نقل (زميني، دريایي و هوائي) بود كه در فاز دوم مدل تقاضا بعنوان فاز مركزي براي چهار پيامد اصلي (تعداد سفر، كيلومتر مسافرت، زمان سفر، مالكيت وسيله نقليه) آزمايش شد. در فاز نهائي ارزيابي ماژول ها به منظور شناسایي تقاضاي سفر با استفاده از شاخص هایي نظير تقاضاي كل سفر، دسترسي و تصادفات انجام شد.
بخش حمل و نقل كشور آمريكا به منظور كاهش مايل-مسافرت وسيله نقليه (مسافت هر وسيله در هر سفر) و نيز دو برابر كردن تعداد مسافرتها اهدافي را تعيين كرد و براي دستيابي به اين اهداف سناريوهايي بسط داده شد. نتيجه اين تحقيق كه افق زماني آن 2020 بود. كاهش مايل پيموده شده وسايط نقليه به اندازه 5/425 ميليون مايل در هر سال بود، در حالي که تعداد مسافرت هاي افراد نيز دو برابر سال 2002 افزايش مييافت.
Banster (1997)، در پروژه 5POSSUM وضعيت هاي آينده را براي حمل و نقل اروپا در سه زمينه مختلف تصويرسازي نمودند. آنها براي آينده حمل و نقل اروپا هماهنگيهاي اتحاديه و شهروندان فعال، همكاري هاي جهاني براي حمل و نقل پايدار و توافقات مربوط به همكاري هاي پايدار را تصوير سازي كردند.

2-3 نوآوري در تحقيق:
با توجه به پيشينه تحقيق، تاکنون مطالعات علمي و آکادميکي در جهت بررسي، تحليل و ارزيابي ترافيك كانتينري در بنادر ایران با استفاده از روش سناريو انجام نشده است . در اين تحقيق، استفاده از مدل سناريو براي ترافيك كانتينري براي اولين بار در ادبيات تحقيق بنادر ايران مطرح ميگردد.
برخي از مطالعات انجام شده عمدتا” در صدد بودهاند تا بر مبناي دادههاي گذشته به پيشبيني حجم ترافيك بپردازند، اما در اين تحقيق در صدد هستیم تا بر مبناي اطلاعات گذشته، حال و با استفاده از روش سناريو آيندههاي ممکن را تصويرسازي نمايیم و بنابراین این روش نسبت به روشهاي به كارگرفته شده در تحقيقات پيشين بسيارمتفاوت خواهد بود.

فصل سوم: روندها و رويدادهاي حوزه اقتصاد بين الملل، ايران و تحولات حوزه كشتيراني، بندر و پسكرانه

3-1 مقدمه
با توجه به تحولاتي كه در چند دهه اخير در نظام هاي توليد و توزيع جهاني به وجود آمده، بنابراین ايران می تواند به عنوان كشوري كه در حمل و نقل جهاني داراي پيشينه وسيعي است، نقشي به سزايي در جهت مطلوبيت هر چه بيشتر زنجيره حمل و نقل و توزيع جهاني داشته باشد.
يک بندر معمولا” متاثر از تقابل رويدادهاي صنعت كشتيراني و صنعت پسکرانه است (شکل 3-1). با توجه به اینكه كشتيراني و پسكرانه هر دو به عنوان مشتريان بنادر شناخته شده اند و همآوري اين دو صنعت در بنادر روي خواهد داد، بنابراين می بایست بنادر بيش از آن كه صرفا به عنوان نقطه تبادل شيوه های حمل و نقل مورد استفاده قرار گيرند، به عنوان نقطهاي به منظور ايجاد ارزش افزوده لحاظ گردیده و نقش جديد خود را در اين راستا ايفا نماید.

شکل3-1: مدل مفهومي عملكرد بنادر و كشتيراني ها در اقتصاد جهاني(غروي،1381)

امروزه شرکت هاي كشتيراني به خوبي اهميت حمل و نقل درون سرزميني را در كاهش هزينه هاي كلي نظام حمل و نقل جهاني درك كرده و به منظور يكپارچه كردن آن سعي دارند كه بخش هايي از آن را در دست گيرند و بيش از آنكه به عنوان حمل كننده نقش ايفا كنند، خود را به عنوان ارائه كننده خدمات پشتيباني تجاري معرفي نمايند (كوپر همکاران، 1997). بنابراين ابتدا اين تحقيق به بررسي تحولات صورت گرفته در حوزه اقتصاد بين الملل و ايران پرداخته و سپس به بررسي تحولات حمل و نقل بین المللی دریایی، تحولات حوزه صنعت كشتيراني با تاكيد بر حمل و نقل كانتينري به عنوان حمل و نقل غالب در آينده مورد مطالعه قرار داده و نهايتا” تحولات بندري تشريح خواهند گردید.

3-2 بررسي و تحليل وضعيت اقتصادي جهان و ايران
امروزه مفاهيم و عملياتي نمودن واژههاي مرتبط با جهاني شدن به اصليترين بحث نشست هاي جهاني تبديل شده و هر روز جهان شاهد شکلگيري مفاهیم جديدی در زمينه ادغام منطقهاي و جهاني شدن است. همگرايي در فعاليت هاي اقتصاد جهاني و منطقه اي به واسطه انسجام و همبستگي موجود در فعاليتهاي اقتصادي در سراسر دنيا موجب شکل گيري اتحادهاي منطقه اي و فرامنطقه اي بزرگي شده که از جمله پيامدهاي مثبت آن مي توان به بسيج امکانات جهاني عليه بحرانهايي که اقتصاد جهان را تهديد ميکنند، اشاره نمود. در ارائه مفاهيم کليدي به منظور تحليل اين بخش متغيرهاي اصلي بحث نظير ابزارهاي جهاني شدن و بازيگران كليدي در تجارت جهاني مورد مطالعه قرار خواهند گرفت (چيني چيان،1381).

3-2-1 توسعه كسب و كار به منظور رفاه بشر
اقتصاد علم انتخاب گزينههايي است كه يك جامعه از آن طريق براي به كار بستن منابع در جهت توليد و توزيع كالاها و خدمات و ارائه آن به گروه هاي مختلف اقدام مينمايد. در اين راه كسب و كارها در بستر سيستم هاي اقتصادي با خلق كالاها و گشايش منابع جديد به افزايش ثروت و نهايتاً رفاه انسان كمك ميكنند. ابراهيم زاده به نقل از آدام اسميت (1357) سيستم اقتصادي كاپيتاليستي را معرفي مي نمايد كه در آن بيشتر فعاليت ها و ابزارهاي توليد در دست افراد و به منظور كسب منفعت قرار دارد. در اين سيستم سود هر كسب و كاري در سطح جامعه توزيع شده و به افراد حق آزادي انتخاب و رقابت تعلق ميگيرد و دستي نامرئي به تنظيم مجموعه فعاليت هاي اقتصاد جمعي انسان ها ميپردازد.
كشورهاي مختلف طي سال هاي گذشته در توليد كالاهاي متنوع و به كار بستن بهينه منابع متخصص شدهاند و هر يك بخشي از كالاهاي مورد نياز جامعه بين الملل را توليد ميكنند. پس هر جامعهاي براي دست يابي به رفاه و سلامت، در كسب ثروت بيشتر ميكوشد.

3-2-2 نگاهي به سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني با سه شوراي اصلي از سال 1995 صورت جديد خود را سازماندهي كرده است. شوراي تجارت كالا (موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت1)، شوراي تجارت خدمات2 و شوراي جنبههاي تجاري حقوق مالكيت معنوي سه بنيان اصلي اين سازمان را تشكيل ميدهند. همانگونه كه از موافقتنامه هاي فوق نيز استنباط ميشود، نظام جديد تجارت جهاني به دو بخش مجزاي تجارت كالا و تجارت خدمات تقسيم ميشود. تجارت خدمات به عنوان تجارت نامرئي شناخته ميشود و اصولا مقولهاي جديد محسوب شده كه آمار و اطلاعات آن نيز چندان در دسترس نيست.
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) از ژانويه 1995 به اجرا در آمده و خود متشكل از دو بخش است. چارچوب موافقت نامه كه شامل مقررات عمومي بوده و جدول ملي كه به عنوان بخشي از پروتكل الحاقي تلقي ميگردد، در جدول ملي هر يك از اعضاء خدماتي را كه مايلند ارائه كنند و يا در دسترس ديگر اعضاء قرار دهند مشخص ميكنند. در حوزه تجارت خدمات و فعاليتهاي خدماتي، مقررات سازمان تجارت جهاني كاملا قابل انعطاف بوده و تغييرات لازم در اقتصاد داخلي و ملي را مي توان به تدريج و در يك دوره زماني مناسب و قابل قبول اجرا كرد(گودرزي،1387).

3-2-3 جهاني شدن و اقتصاد جهاني
جهاني شدن3 مقولهاي است كه در جهان صنعتي بسط وتوسعه يافته و مهمترين محور آن نيز افزايش رقابت بين المللي است. رقابت به كمك سازمانهاي بينالمللي و توافقهاي منطقهاي از طريق حذف موانع تجاري و اقتصادي هر روز گستردگي بيشتري مييابد. به طوريكه امروزه شركت هاي چند مليتي در قالب پديده توليد جهاني و با سرمايهگذاري هاي كلان در ساير كشورها، افزايش رقابت و تجارت جهاني را باعث شده و با ايجاد واحدهاي مختلف توليدي وصنعتي وابسته به خود در كشورها و مناطق مختلف جهان وعدم تمركز تصميمگيري موجبات تسريع اين امر را پديد آوردهاند (بهکیش،1381).
جهاني شدن واژه رايج دهه 1990 ميلادي است. جهاني شدن فرآيندي است كه در آن مرزهاي سياسي و اقتصادي رنگ باخته وارتباطات و تعاملات در حوزهايي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، تكنولوژيكي و زيست محيطي توسعه مييابد. در اين فرآيند سلايق جامعه جهاني به يكديگر نزديكتر شده و الگوهاي مصرف به هم شبيهتر ميشوند. سازمان

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ترافیک کانتینری، نفت و گاز Next Entries منابع مقاله درباره تجارت آزاد، کنترل بازار، سازمان تجارت جهاني