منابع مقاله درباره ساختار متن

دانلود پایان نامه ارشد

مقررات مربوطه، كنترل عوامل هزينه‌سازي و تحليل منابع مالي و ايجاد تقويت نظام كنترل داخلي مالي و اداري وزارتخانه در چارچوب مقررات دولت.
راهبري و برنامه‌ريزي كلان جهت توسعه و آموزش منابع انساني تخصصي در سطوح مديريت و كارشناسي براي شكل‌دهي سازمان ساختار متناسب وزارتخانه در راستاي جهت‌گيريها و سياستهاي آموزشي نيازسنجي، امكان‌سنجي وطراحي دوره‌هاي مورد نياز و امور مربوط به تجهيز نيروي انساني كارآمد و مجرب به منظور تدريس دوره‌هاي آموزشي با رعايت ضوابط مربوطه.
ساماندهي فعاليتهاي مديريتي مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه و بهبود و بازسازي نيازمنديهاي ساختاري و مديريتي در عرصه خدمات اجتماعي.
نظارت عالي بر روند اجراي فرآيندهاي، كاهش بوروكراسي و تسريع در ارائه خدمات وراتخانه
تلاش در جهت ارتقاء شرايط كار با بالابردن مهارت، توسعه كمي و كيفي اطلاعات، افزايش بهره‌وري و تقويت نظام ارائه خدمت در وزارتخانه از طريق مكانيزمهاي مورد لزوم.
راهبري در تكوين و تكميل پايگاه اطلاعات نيروي انساني به منظور كاربرد موثر اطلاعات مزبور در امور مربوط به جذب و جايگزيني انتصاب شغل و انتقالات و تامين نيروي انساني.
نظارت عالي بر اجراي طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل وزارتخانه بر اساس مصوبات و بخشنامه‌هاي مصوب دولت و بررسي بازخوردهاي ناشي از اجراي آن به مراجع ذيصلاح.
تعيين منابع انساني مورد نياز به منظور اخذ مجوزات استخدامي و تعيين عناوين برنامه‌هاي عمومي، خدمات پشتيباني، طراحي نظامات مديريت منابع و مشاركت در تعيين و تخصيص فضاهاي مورد نياز و تدوين رويه‌ها و آئين‌نامه‌هاي ذيربط.
هدايت و رهبري امور استانداردسازي امكانات و تجهيزات در اختيار و كنترل كيفي امور.
همكاري موثر با هيات مركزي گزينش و هيات عالي رسيدگي به تخلفات اداري و ساير واحدهاي ذيمدخل.

3-2-5- دفتر فناوري اطلاعات شرح وظايف دفتر وظيفه اصلي
هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اتوماسيون در وزارتخانه در چهارچوب مصوبات.
راهبري فعاليت‌هاينظارتي بر ساخت سيستم‌هاي مكانيزه و تلفيق اطلاعات ارسالي از واحدها و ارائه گزارشات تلفيقي.
انجام فعاليتهاي مربوط به طراحي، جمع‌ژآوآوببآوري، ارزيابي صحت، طبقه‌بندي، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات جهت سطوح مختلف اعم از بخش بيمه‌اي، اقتصادي و درماني، حمايتي، امدادي و ساير در حوزه رفاه و تامين اجتماعي و حذف آيتم‌هاي تكراري.
انجام فعاليت‌هاي مربوط به شناسايي شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق نيازسنجي با ادارات كل و دفاتر وزارتخانه به منظور تهيه و تدوين شاخص‌هاي مورد نياز در حوزه رفاه و تامين اجتماعي.
بررسي شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در حوزه رفاه و تامين اجتماعي و مقايسه آن با شاخص‌هاي كشوري به منظور تحليل اثرات مقابل نظام تامين اجتماعي در متغيرهاي مزبور.
تجزيه و تحليل اطلاعات آماري و تهيه گزارش‌هاي تحليلي (تطبيقي، افقي، عددي، متوازن، نظارتي و …) به طور مستمر و حسب نياز و ارائه آن مديريت ذيربط حسب مورد.
مطالعه و بررسي مستمر و جمع‌آوري بهنگام عناصر اطلاعاتي و آماري منطبق با قوانين، مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جاري.
تهيه و تنظيم سالنامه آماري حوزه رفاه و تامين اجتماعي با لحاظ آمارهاي كشوري اعم از جمعيتي درماني، سرمايه‌گذاري و ارائه آن جهت سطوح مختلف.
طراحي زيرساخت‌هاي مورد نياز از جمله پايگاه اطلاعات يكپبارچه و جامع رفاه و تامين اجتماعي با مددگيري از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گيري از تجربيات نوين جهاني.
تهيه و تنظيم فرهنگنامه‌ آماري در حوزه تامين اجتماعي به منظور آشناسازي كاركنان با مفاهيم و واژه‌هاي كاربردي فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه حوزه رفاه و تامين اجتماعي و با تشريك مساعي واحدهاي ذيربط حسب مورد.
هماهنگي با واحدها در خصوص نيازهاي نرم‌افزاري و توصيه اولويت‌ها، تائيد فني گزارش شناخت و ارجاع جهت تهيه برنامه‌هاي نرم‌افزاري.
دريافت آخرين نسخه نرم‌افزارها و مستندات مربوطه آنها و تشكيل و نگهداري آرشيو نرم‌افزارها و مستندات و نظارت مستمر بر تعميم آن در كليه واحدهاي بهره بردار.
تبيين نيازها و پيشنهاد راهكارهاي مورد لزوم جهت تحقق اهداف مكانيزه.
بكارگيري سيستم‌هاي پيشرفته مديريت اعم از خبره تصميم‌گير KNOWLAG BASE نياز و در هماهنگي با سيستم اصلي MIS.
فراهم آوردن نرم‌افزارها و امكانات شبكه‌اي جهت راهبري و كنترل از راه دور.
تهيه و تدوين استانداردهاي لازم براي بكارگيري و بروز نمودن تجهيزات.
همكاري با واحدها جهت تعريف سطوح دسترسي كاربران به اطلاعات سيستم‌ها و نظارت بر حسن اجراي آن.
تهيه و تدوين استانداردهاي مربوط به تبادل اطلاعات بين واحدها
تهيه گزارش عملكرد سالانه و تطبيق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن ه مقام مافوق.

3-2-6- اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل
شرح وظايف
• انجام فعاليت‌هاي مربوط به بررسي، مطالعه و همكاري با واحدها جهت برقراري سيستم‌هاي ارتباطي موثر جهت تنوير و ارتقاء سطح آگاهي اقشار جامعه در حوزه رفاه و تامين اجتماعي با توجه به سياستها و اهداف وزارتخانه.
• انجام فعاليتهاي مزبور به فراهم آوردن زمينه انتشار مطبوعات اختصاصي وزارتخانه، خبرنامه‌ها، اطلاعيه‌ها، جزوات و پوسترهاي تبليغي و راهنمايي جهت تنوير افكار عمومي از فعاليتها، خدمات و وظايف وزارتخانه.
• انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاع‌رساني به موقع در حوزه و مسائل رفاه و تامين اجتماعي (ايجاد صندوق جديد، ارتقاء، خدمات و …) و هرگونه تغييرات اصلاحي از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي
• همكاري در جلسات و شوراها، مجامع مرتبط با حوزه و دريافت نظرات و پيشنهادات و تنظيم مطالب جهت درج در نشريات داخلي.
• همكاري در كنفرانسهاي داخلي و خارجي و جلسات به منظور ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه و روابط عمومي‌هاي ساير ارگانها.
• انجام فعاليتهاي مربوط به نظرسنجي و افكارسنجي مخاطبان در حوزه ر فاه و تامين اجتماعي به منظور ارزيابي نظرات آنان با بهره‌گيري در حل مسايل و مشكلات برنامه‌هاي وزارت.
• انجام فعاليتهاي مربوط به همكاري لازم در بررسي و ترجمه مقالات و متون تحقيقي و علمي كارشناسان و تخصيص وزارت در زمينه مسائل رفاه و تامين اجتماعي جهت درج در نشريات منتشره از سوي سازمانهاي خارجي و اتحاديه‌هاي بين‌المللي ذيربط.
• برقراري و گسترش همكاري و روابط با سازمانها، موسسات و مجامع و چگونگي عضويت در آنها.
• بررسي انجام فعاليت‌هاي مربوط به تدوين قراردادها، پروتكل‌ها و موافقت‌نامه‌ها با ساير كشورها در زمينه رفاه و تامين اجتماعي و ارائه پيشنهادات و گزارشات لازم.
• تبادل اطلاعات و تجارب با سازمانهاي بين‌المللي به منظور مطالعه تطبيقي و ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط.

3-2-7- حراست شرح وظايف وظيفه اصلي
• كسب و پرورش اطلاعات و اخبار محيط اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ساير اخبار محيط.
• ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به وزير.
• ارائه خدمات آموزشي و توجيه مديران و كاركنان در ابعاد حفاظتي اطلاعاتي.
• پيش‌بيني و پيشگيري از تحريكات ضد امنيتي در محيط‌هاي تحت پوشش.
• تعيين مشاغل حساس محيط‌هاي تحت پوشش با هماهنگي وزارت اطلاعات.
• شناسايي تخلفات عمده و مكانيزه انجام آن طبق مقررات و هماهنگي ارگانهاي ذيربط.
• شناسايي عوامل و عناصر ايجادكننده نارضايتي.
• بررسي صلاحيت و اعلام نظر جهت انتصاب و تصدي افراد در مشاغل حساس و يا اعزام به خارج از كشور.
• راهبري و هدايت واحدهاي حراست صندوقها، موسسات و نهادهاي تحت پوشش وزارتخانه‌ به منظور اتخاذ وحدت رويه و هماهنگي‌هاي لازم شرح وظايف.

3-3-8- دفتر برنامه‌ريزي امور حمايتي و امدادي
شرح وظايف
• طراحي برنامه‌هاي آموزشي و حمايتي در جهت تقليل تقاضا براي اعتياد و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي
• ساماندهي پديده بچه‌هاي كار و خيابان در شهرهاي بزرگ به منظور رفع اين معضل اجتماعي.
• طراحي برنامه‌هاي مربوط به تامين خدمات حمايتي آحاد جامعه در قبال بروز يا تشديد آسيبهاي اجتماعي در گروه‌هاي هدف.
• طراحي لايه‌هاي نورهاي حمايتي، امور امداد بازسازي.
• سياستگذاري به منظور آماده‌سازي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي ذيربط در ارائه خدمات امدادي و آسيب‌‌ديدگان حوادث مترقبه.
• برنامه‌ريزي به منظور گسترش بيمه انبيه در مقابل حوادث و بازسازي مناطق آسيب‌ديده ناشي از حوادث مزبور و هماهنگي با حوزه‌هاي ذيمدخل با توجه به وضعيت مناطق و حوزه تحت پوشش آنها.

3-3-9- معاونت سياستگذاري و برنامه‌ريزي
شرح وظايف
• معاونت سياستگذاري و برنامه‌ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تحت نظارت عالي وزير رفاه مسئوليت طراحي تدوين و تلفيق برنامه‌ها و سياستگذاري و نيز تدوين برنامه استراتژيك در قلمرو و تامين اجتماعي را عهده‌دار مي‌باشد.

3-3-10- دفتر هماهنگي مجامع اسلامي
شرح وظايف
• انجام فعاليتهاي مربوط به برگزاري امور مجامع و شوراهاي سازمانها و صندوقهاي تحت پوشش وزارتخانه (مسئوليت دبيرخانه‌اي آن از بابت تنظيم جلسات، تهيه صورتحساب، دعوتنامه‌ها و …)
• انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري سازمانها و صندوق‌هاي تحت پوشش و بررسي بازده سرمايه‌گذاري انجام شده و تطبيق آن با سيستمها و برنامه‌هاي مصوب.
• برگزاري مجامع و شوراها با منظور پاسخگويي صندوق‌ها، سازمانها و نهادهاي تحت پوشش وزارتخانه به مسائل و مشكلات مطروحه ناشي از گزارشات دفاتر ذيربط در امور بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني و امور حمايتي و امدادي از باب موفقيت يا عدم موفقيت در برنامه‌ها (از نظر مديريت، منابع، نيروي انساني و …) و طرحهاي جديد تعميم و توسعه بيمه.
• ارائه موارد مقرر در مجامع و شوراهاي مربوط به صندوقها، سازمانها، نهادهاي تحت پوشش به دفاتر و ادارات كل ذيربط و نظارت به منظور پيگيري و اطمينان از ايفاي به تعهدات و اجراي موارد مقرر در مجامع و شوراهاي مزبور.
• تشريك مساعي با دفاتر حوزه معاونت سياستگذاري و برنامه‌ريزي و اداره كل حقوقي و امور مجلس از باب اصلاح مفاد اساسنامه و آئين‌نامه حسب قانون.
• ارتباط مستمر و پويا با سازمانها، نهادها و صندوق‌هاي تحت پوشش وزارتخانه از باب اخذ آخرين مصوبات و تصميمات مديريتي حوزه مربوطه و ارائه آن به ادارات كل و دفاتر ذيربط وزارتخانه حسب نياز (به مورد و موضوع)
• طراحي فرمتهاي اطلاعاتي مديريتي مورد نياز در مجامع و شورا با توجه به ماهيت هر حوزه به منظور حفظ وحدت رويه و تسريع در استخراج اطلاعات در روند كار.
• كسب آگاهي از اهداف و سياستها و خط مشي‌هاي كلي وزارت‌خانه.
3-3-11- دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي
شرح وظايف
• ارتباط و هماهنگي لازم با دفاتر وزارتخانه حسب مورد و موضوع
• انجام ساير وظائفي كه در حدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع مي‌گردد.

3-3-12- دبيرخانه تخلفات اداري و گزينش
شرح وظايف
• اداره امور اجرائي هيئت و دبيرخانه طبق دستورالعملهاي خيات عالي گزينش.
• تهيه و تدوين پيش نويس مصوبات و دستورالعملها و تنظيم و تنظيم صورتجلسات هيات ابلاغ مصوبات و تصميمات متخده و پيگيري مكاتبات و اجراي مصوبات هيات مركزي و هيات عالي گزارش.
• تائيديه به منظور صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل گزينش به واحد اداري.
• همكاري و هماهنگي با واحد اداري در انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي به منظور دستيابي به روشهاي مطلوب در مراحل مصاحبه. آزمون استخدامي تحقيق و ارزيابي و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه كارمنديابي و استخدام.

3-3- سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و شرح وظايف آنها
3- 3-1 سازمان بهزيستي
شرح وظايف
• فراهم نمودن موجبات زندگي متعارف براي خانواده‌هاي نيازمند بي سرپرست و معلولان.
• تلاش در جهت حفظ كيان خانواده‌هاي آسيب‌پذير و پيشگيري از موجبات بروز و تشديد ناهنجاريهاي جسمي و رواني.
• نگهداري، مراقبت و توانبخشي معلولان و آماده‌سازي آنان براي از سرگيري زندگي عادي.
• تجهيز و توسعه و بهبود استاندارد مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهزيستي.
• توسعه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مبارزه با مواد مخدر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، مواد مخدر Next Entries منابع مقاله درباره بازنشستگان، درآمد سرانه