منابع مقاله درباره زیست محیطی، محیط زیست، نگرش زیست محیطی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

غریبهها (اعتماد تعمیمیافته) و اعتماد به نهادهای رسمی کشور (اعتماد نهادی) با معرفهای مربوط به هر شاخص تعریف شده است.
جدول زیر، فرآیند شاخص سازی اعتماد بین شخصی را نشان میدهد. در این شاخص از فرد خواسته شده که میزان اعتماد خود را به اطرافیان و نزدیکان خود براساس گویهها در نظر گرفته شده، علامت بزند.
(جدول شماره 10-4): فرآیند شاخصسازی اعتماد بین شخصی
تا چه حد، به هر یک از افراد وگروههای زیر، اعتماد دارید؟
گزینه ها
اصلا
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
اعضای خانواده

فامیل وخویشاوندان

دوستان

همسایگان

اهالی محله

همشهریها

هم استانیها

جدول زیر، فرآیند شاخصسازی اعتماد تعمیم یافته را نشان میدهد. در این شاخص از فرد خواسته شده که میزان موافقت خود را با جملههای داده شده، براساس گویهها در نظر گرفته شده، علامت بزند.
(جدول شماره 11-4): فرآیند شاخصسازی اعتماد تعمیمیافته
تا چه حد، با جملههای زیر موافق هستید؟
گزینه ها
اصلا
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
اکثر مردم قابل اعتمادند

اکثر مردم صادقند

اگر چیزی گم کنم و همسایهها آن را پیدا کنند، آن را به من پس میدهند

اگر چیزی گم کنم و غریبهای آن را پیدا کنند، آن را به من پس میدهند

كار خوب، بدون پاسخ نميماند

جدول شماره (12-4) فرآیند شاخصسازی اعتماد نهادی را نشان میدهد. در این شاخص از فرد خواسته شده که میزا اعتماد خود را به گروهها و سازمانهای ذکر شده در این جدول تا چه حد اعتماد دارد.
(جدول شماره 12-4): فرآیند شاخصسازی اعتماد نهادی
شما به هريك از گروه ها و سازمان هاي ذيل، تا چه حد اعتماد داريد؟

گروه / سازمان
اصلا
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
مراجع خدماتی دولتی
نمايندگان مجلس

اعضاي شوراي شهر

استانداری و فرمانداری

شهرداری

مديران سازمانهاي دولتي

مراجع امنیتی قضایی
دادگاهها و قضات دادگستری

پليس و نيروي انتظامي / پاسگاه

روحانيون

سياستمداران

مطبوعات
روزنامهها و مطبوعات

راديو و تلويزيون داخلي

راديو وتلويزيونهاي خارجي

پزشكان

فرهنگیان
اساتيد دانشگاه

معلمان

ورزشكاران

مراجع خدماتی عمومی
كسبه و بازاريان

رانندگان تاكسي و اتوبوس

نهایتاً، جدول زیر، یک شکل کلی از فرآیند شاخصسازی مفهوم سرمایه اجتماعی را نشان میدهد. این جدول ابعاد، مولفهها و شاخصهای متغیر سرمایه اجتماعی را نشان میدهد.
(جدول شماره 13-4): فرآیند شاخصسازی سرمایه اجتماعی
مفهوم
بعد
مولفه
شاخص
سرمایه اجتماعی
شبکهها
رسمی
عضویت و فعالیت در گروههای نهادی شامل گروههای مذهبی (جلسات قرانی، انجمن اسلامی و…)، گروههای ورزشی، گروههای خیریه (انجمنهای خیریه، موسسات حمایت از نیازمندان و …)، گروههای علمی (اجمنهای علمی)، گروههای ادبی و هنری (انجمن شعر، تئاتر، موسقی و…)، صندوق قرض الحسنه (خانوادگی، دوستی، کاری و …) .

غیررسمی
میزان شرکت فرد در فعالیتهای جمعی مانند مراسم جشن و عروسی یا عزاداری و کارهای تفریحی و معاملات اقتصادی که افراد را به هم پیوند میدهد
وسعت شبکه دوستان و همسایگان

هنجارها
هنجارهای فردی
رعایت ارزشهای فردی

هنجارهای جمعی
تصور افراد از همکاری جمعی، خیرخواهانه و مذهبی

اعتماد
اعتماد بین شخصی
میزان اعتماد به اعضای خانواده و نزدیگان

اعتماد تعمیمیافته
میزان اعتماد به غریبهها (عموم مردم)

اعتماد نهادی
میزان اعتماد به نهادهای رسمی کشور
در این پژوهش علاوه بر مفاهیم اساسی، به فراخور موضوع مفاهیم دیگری شامل آگاهی زیست محیطی و نگرش زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.
5-آگاهی زیست محیطی:
آگاهی در لغت به معنای خبر و اطلاع، آشنایی و وقوف نسبت به مسئله است (فرهنگ معین، 1385). همچنین براساس تعاریف دیگر آگاهی عبارت است از انباشت اطلاعات در مغز – مغز قادر به جمعآوری اطلاعات و کاربرد آن در کنار تجربه گذشته و یادگیری قبلی برای اتخاذ رفتار ویژه برای حال و آینده میباشد- تحصیل و جمعآوری اطلاعات در مغز بهمنظور استفاده از آنها و یا ضبط این اطلاعات به آگاهی مربوط است (چاندران و لینگام، 1370؛ 19). آگاهیهای زیست محیطی69 یعنی میزان اطلاعات فرد در مورد مسائل زیست محیطی و عوامل موثر در گسترش آن و شناخت از چگونگی رفتار، جهت بهبود این معضلات است (کاریزر، ولفیگ و فهرر70، 1999).
آگاهی افراد شامل اطلاعات عمومی درباره اهمیت و نقش محیط زیست در زندگی انسان می باشد که توسط تعداد 12 سوال مورد ارزیابی قرار گرفته است. سوالات بهصورت سوالات بسته است. برای عملیاتی کردن این متغیر از پاسخگویان خواسته شد که آگاهیهایشان را در مورد 12 گویه ابراز نمایند. این گویه‌ها با مقیاس 5 گزینه‌ای سنجیده شده‌اند.
(جدول شماره 14-4): فرآیند شاخص سازی آگاهی زیست محیطی
مفهوم

شاخص
آگاهی زیست محیطی
آگاهی زیست محیطی خاص
عوامل گرد و غبار، دود و گازهای آلاینده انواع خودروهای فرسوده، کارگاهها و کارخانههای صنعتی، آتشزدن جنگلها و مراتع و آتشسوزی زبالهها تا چه حد عامل آلودگی هوا در استان هستند؟

عوامل شکار بیرویه، ازبین رفتن زیستگاه، باران و سیل، گسترش شهر نشینی و شهرک نشینی، آتش سوزی، چرای غیر صحیح و غیر اصولی دامها و آب ناسالم تا چه حد باعث نابودی حیوانات و گیاهان در استان هستند؟

زبالههای جمعآوری شده استان در طبیعت رها میشوند

زبالهها در استان بازیافت میشوند

سوخت فسیلی منبع برق استان است

آگاهی زیست محیطی عام
زبالههای پلاستیکی، زبالههای دیر تجزیهپذر هستند.

شیشه دیرتر از مواد پلاستیکی تجزیه میشود.

کاغذ زباله دیر تجزیهپذیر است.

مناطق حفاظت شده از گونههای نادر گیاهان و حیوانات حفاظت میکنند

لایه اوزن، لایههای زمین را محکم میکند و از تابش مستقیم خورشید به زمین جلوگیری میکند

لایه اوزن، مانع یخبندان میشود
6- نگرش زیست محیطی:
در روانشناسی نگرش «مجموعه پایدار از احساسات، باورها و آمادگیهای رفتاری افراد تعریف شده است» (سیف، 1380). محسنی و صالحی معتقدند «تعاریفی که از نگرش ارائه شده است مبتنی بر این اصل است که نگرش را واقعیتی، آموختنی و بالنسبه بادوام در نظر بگیرند که به عنوان یک گرایش از سوی فرد اظهار میشود و بر آن اساس شخص به گونهای مثبت یا منفی (موافق یا مخالف) درباره پدیدها داوری میکند» (محسنی و صالحی، 1382). بر این اساس، نگرش زیست محیطی71 مجموعهای از احساسات، تمایلات، عقاید و قضاوتهای یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست محیطی در زندگی است. این نگرش میتواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و جانوران بومی، حفظ منابع طبیعی و یا در جهت تخریب محیط زیست باشد.
از آنجا که نگرشها و باورها نشانگر تعهدند، میتوان گفت که آنها در انتظار رفتار و اعمال ما انعکاس پیدا میکنند، از این رو شخصی که دارای گرایش حفظ محیط زیست است احتمالاً به گونهای رفتار میکند که در جهت حفاظت و نگهداری از محیط زیست باشد. برای سنجش و اندازه‌گیری نگرش زیست محیطی از 15 پرسش که توسط دانلپ (2000) طراحی شده، استفاده گردیده است. برای عملیاتی کردن این متغیر از پاسخگویان خواسته شد که نگرش‌ها و باورهایشان را نسبت به 15 گویه ابراز نمایند. این گویه‌ها با مقیاس 5 گزینه‌ای سنجیده شده‌اند.
(جدول شماره 15-4) فرآیند شاخص سازی نگرش زیست محیطی

مفهوم
شاخص
نگرش زیست محیطی
ما آخرین ساکنان زمین هستیم که در مقابل مسائل و مشکلات زیست محیطی دنیای جدید دوام میآوریم.

انسانها حق دارند برای برآوردن نیازهایشان، محیط زیست طبیعی را تغییر دهند.

دخل و تصرف انسان در محیط زیست، اغلب نتایج فاجعه باری ایجاد می‌کند.

نبوغ انسان، ما را مطمئن میسازد که زمین به جای غیر قابل زندگی تبدیل نمیشود.

انسان‌ها بيش از حد از محيط زيست سوء استفاده مي‌كنند.

گیاهان و حیوانات به اندازه انسانها حق حیات دارند.

تعادل طبیعت شدیداً توسط فعالیتهای کشورهای صنعتی مدرن در حال نابودی است.

در بیان بحرانهای زیست محیطی اغراق میشود.

منابع موجود در کره زمین بسیار محدود و غیر قابل بازگشت هستند.

تعادل طبیعت بسیار حساس است و به راحتی از بین میرود.

انسان‌ها جهت بقا، می‌بایست هماهنگ با طبیعت زندگی کنند.

انسان‌ها حق دارند كه محيط طبيعي را برای برآورده ساختن نيازهاي خودشان دست‌كاري كنند.

انسان‌ها براي حفظ و ادامه بقا نیاز ی به هماهنگی با طبیعت ندارند.

هدف اولیه از خلقت گیاهان و جانوران استفاده آن‌ها توسط بشر می‌باشد.

جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند نوعی توسعه اقتصادی پایدار هستیم که در آن رشد صنعتی کنترل می‌شود.
ابزار تحقیق
مهمترین ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر، پرسشنامه میباشد. این پرسشنامه جهت سنجش متغیرهای مستقل و وابستۀ (سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی) تحقیق طراحی شده است. در پرسشنامۀ این تحقیق، با توجه به اهداف تحقیق، سئوالات متعددی به روش سئوالات بسته و باز طراحی شدند.
اعتبار و پایایی ابزار سنجش
سنجش مسئله اصلی هر پژوهشی است و ابزاری برای نیل به اهداف تحقیق است (بیکر، 1386: 136). مهمترین معیار درستی سنجش، اعتبار72 آن است، یعنی آیا واقعاً همان چیزی را میسنجیم که قصد سنجش آن را داریم؟ همچنین، سنجش باید از ثبات هم برخوردار باشد، یعنی همسانی سنجش مکرر که این ثبات را پایایی73 میخوانند (بیکر، 1386: 138). دراین پژوهش، همانند هر پژوهشی اعتبار و پایایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در زیر تشریح میشود.
اعتبار تحقيق
در بحث از اعتبار، می بایست اذعان داشت که سنجه معتبر سنجه ایست که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست. فی الواقع، اعتبار یا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نمی گردد. اعتبار سنجه به نحوه تعریف مفهوم مورد بررسی بستگی دارد (دواس،62:1376). در اين تحقيق براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق (پرسشنامه) از روش اعتبار صوري استفاده شده است. منظور از اعتبار صوري ميزان توافق متخصصان يك امر با يك شاخص يا معيار است (ساروخاني،1380: 287). در این روش، از نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع مورد مطالعه در مورد انطباق پرسشنامه با ویژگیهای مورد انتظار بهرهگرفته شده است. علاوه بر این، از سوالات مشابه سوالات تحقیقات معتبر محلی، ملی و بینالمللی مانند پایانهنامه خوشفر (1387)، کتاب “مردم و محیط زیست” تالیف صالحی (2010)، مقاله دانلپ (2000) و مقاله خوشفر و همکاران (1389) بعد از انطباق با شرایط جامعه مورد مطالعه، استفاده شده است.

پایایی تحقيق
سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد. اگر مردم در مواقع مکرر به پرسش پاسخ یکسانی بدهند، آن پرسش دارای پایایی است (دواس،62:1376). برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از آزمون آلفای کرونباخ74 استفاده شده است. دامنه تغییرات آلفا بین 0 تا 1 است که هر چه مقدار آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. برای انجام این آزمون ابتدا تعداد 40 پرسشنامه در شهرهای مورد مطالعه توزیع شد که مقدار ضریب این آزمون برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در جدول زیرآمده است.
(جدول شماره 16-4): ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق
مفهوم
بعد
تعداد سوالات
مقدار آزمون آلفا
رفتار زیست محیطی

28 سوال
845/0
سرمایه اجتماعی
شبکههای اجتماعی
13 سوال
719/0

هنجارهای اجتماعی
16 سوال
790/0

اعتماد اجتماعی
30 سوال
932/0
نگرش زیست محیطی

14 سوال
784/0
آگاهی زیست محیطی

21 سوال
692/0
متغیرهای موقعیتی

9 سوال
849/0
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره سرمایه اجتماعی، زیست محیطی، محیط زیست، هنجارهای اجتماعی Next Entries منابع مقاله درباره توزیع فراوانی، زیست محیطی، توزیع فراوانی پاسخگویان، فراوانی تجمعی