منابع مقاله درباره زیست محیطی، محیط زیست، سرمایه اجتماعی، رفتارهای زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

ز (در ساعات پرمصرف)، استفاده از خودروهای فرسوده، استفاده از مواد شوینده و وسائل بدون استانداردهای زیست محیطی و … از جمله مشکلات و مسائل زیست محیطی در ایران هستند که از چشم هیچ انسان متفکری پنهان نیستند.
استان کردستان با مساحت 235/28 کیلومتر مربع در غرب ایران قرار دارد. این استان دارای جلوهها و مناظر بینظیری است. طبیعت متنوع با کوههای مرتفع، رودخانههای خروشان و پوشش جنگلی این استان همه نشانگر اهمیت این منطقه از نظر زیست محیطی است. با این وجود، این استان نیز از خطرات و تهدیدات زیست محیطی جهانی در امان نمانده است. با توجه اهمیت زیست محیطی این منطقه، فراملیتی بودن مسائل و مشکلات زیست محیطی و تمرکز جامعهشناسان محیط زیستی به کنشها و رفتارهای زیست محیطی افراد، این سوال مطرح میشود که سرمایه اجتماعی ساکنان شهری استان کردستان چه تاثیری میتواند بر رفتارهای زیست محیطی آنها داشته باشد؟ و با توجه به نوع تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی، آیا میتواند برنامههایی را در جهت حمایت از محیط زیست و داشتن رفتارهای مسئولانه نسبت به آن تدوین کرد؟
انجام این پژوهش از سه منظر دارای اهمیت و ضرورت میباشد:
اولاً، از یک طرف، نتایج تحقیقات زیادی از صاحب‌نظران و محققان از جمله پاتنام (1995)، فوکویاما (1995)، کلمن (1998)، ساباتینا (2009)، فیروزآبادی و ایمانی (1384)، شارع پور (1385 و 1387)، ازکیا و همکاران (1387) و خوشفر (1387) نشان میدهد سرمایه اجتماعی منبع کنش اجتماعی است و پیامد مثبت سرمایه‌ي اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته چنان گسترش یافته‌ است که می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را درمان کند و در صورت پایبندی افراد، منافع جمعی را تأمین نماید. از طرف دیگر، بیشتر مسائل زیست محیطی بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم پیامد کنش یا رفتارهای اجتماعی انساناند. به عبارت دیگر، همانطور که برخی از محققان زیست محیطی مطرح کردهاند، گرم شدن دمای زمین برآیند انتشار فزاینده کربن، به دست انسان از طریق تولید و مصرف نیرو (سوخت مواد فسیلی، مانند زغال، گاز، بنزین برای تولید برق)، شیوههای حمل ونقل و .. است (بری22، 2007: 11). همانطور که اشاره شد، سرمایه اجتماعی منبع کنش محسوب میشود و رفتارهای زیست محیطی ناشی از کنش انسان است، این موضوع اهمیت و ضرورت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی (و ابعاد آن) را بر رفتارهای زیست محیطی نشان میدهد.
ثانیاً، رشتههای مختلف با اهدافی متفاوت، مطالعاتی در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی بر مولفههایی همچون مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، جنسیت، توسعه، مدیریت، کیفیت زندگی، مهاجرت و … به انجام رساندهاند. اما مطالعهای گسترده که بهطور مستقیم به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی بپردازد، صورت نگرفته است. بررسیها نشان میدهد که در ایران چندان به حوزۀ مطالعات جامعهشناسی محیط زیست پرداخته نشده است. بنابراین، ضرورت انجام پژوهشهایی در ارتباط با محیط زیست انسانی، به ویژه رفتارهای زیست محیطی، که هدف اصلی این پژوهش تلقی میگردد از اهمیت بهسزائی برخوردار است.
ثالثاً، اهمیت موضوع با بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی در سطح محلهای و منطقهای، ضرورت اقدامات در جهت کاهش مصائب ناشی از آن و نیاز به اطلاعاتی برای سیاستگذاریها، طرحها و برنامهریزی در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی مشهودتر میشود. نیاز به اطلاعات در سازمانهای متولی محیط زیست برای شناخت مسئله در برنامهریزی و اجرای آن از اهمیت بهسزائی برخوردار است. میتوان با تحقیق و پژوهش عوامل موثر بر محیط زیست را شناسائی کرده تا در سیاستگذاریهای زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.
اهداف پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتار زیست محیطی و شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی میباشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی، در رفتارهای زیست محیطی تغییری به وجود میآید یا خیر؟

بر همین اساس، اهداف فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر است:
1- سنجش میزان رفتارهای زیست محیطی.
2- سنجش میزان سرمایه اجتماعی.
3- سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی.
4- سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر نگرشهای زیست محیطی.
5- تبیین رفتارهای زیست محیطی بر حسب متغیرهای زمینهای (سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، طبقه ذهنی و متغیرهای ساختاری – موقعیتی)، پایگاه اجتماعی – اقتصادی (درآمد، تحصیلات، منزلت شغلی)، آگاهی و نگرش زیست محیطی.
سؤالات اساسی تحقیق:
این مطالعه سعی دارد به سوال های زیر که با استفاده از چارچوب نظری و برخی متغیرهای زمینهای مطرح شده، پاسخ دهد.
1- میزان رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در مناطق شهری استان کردستان چقدر است؟
2- میزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهری استان کردستان چقدر است؟
3- تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی چگونه است؟
4- تاثیر سرمایه اجتماعی بر نگرشهای زیست محیطی چگونه است؟
5- تغییرات رفتارهای زیست محیطی بر حسب سرمایه اجتماعی، آگاهی زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و متغیرهای زمینهای چگونه است؟

فصل دوم
پیشینه تاریخی وتجربی تحقیق

فصل دوم پیشینه تاریخی وتجربی تحقیق
مقدمه
قبل از انجام هر تحقیق علمی، لازم است که تاریخچه مفاهیم و مهمترين يا مرتبطترين مطالعات و تحقيقاتي كه ديگران درباره موضوع يا بخشي از آن انجام داده اند، مرور شده تا محقق با شناخت تاریخی و یافتههای تحقیقات قبلی، آگاهی خود را گسترش داده و در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله تحقیق و متغیرهای خود را تعریف کرده و کرانههای آنها را مشخص سازد.
از همين رو در تحقيق حاضر، در ابتداي اين فصل به پيشينه تاریخی دو مفهوم اصلی تحقیق (رفتارهای زیست محیطی و سرمایه اجتماعی) پرداخته خواهد شد و سپس در ادامه پیشینه تجربي تحقيقات داخلي و خارجي معرفي خواهد شد.
پیشینه تاریخی
براي آنكه تحقيق حاضر انجام شود لازم است سابقه و تاريخچه و تعاریف مفاهيم مطرح شده در محدوده موضوع تحقیق، مورد بررسي قرار گيرد. لذا در اين قسمت، نگاهي تاريخي به مفاهیم مطرح شده در مسئله تحقیق انداخته مي‌شود.
1-رفتارهای زیست محیطی
در این بخش ابتدا اشارهای به وضعیت محیط زیست خواهیم داشت، سپس تاریخچه اجلاس و کنفرانسهای زیست محیطی که به اهمیت رفتارهای زیست محیطی انسانها پرداختهاند، میپردازیم.
قبل از پرداختن به وضعیت و تاریخچه محیط زیست لازم است واژه محیط زیست تعریف گردد. محیط زیست از دو واژه محیط و زیست تشکیل شده که در فرهنگ فارسی محیط به معنای احاط کننده، دربرگیرنده (فرهنگ معین، 1385) و جایی که انسان در آن زندگی میکند اعم از کشور، شهر، جامعه یا خانواده و زیست نیز به معنای زیستن، زندگانی و زندگی (فرهنگ عمید، 1362) تعریف شده است. بنابراین، در اصطلاح محیط زیست، زندگی کردن در محیط احاطه شده و محیط دربرگیرنده تعریف میشود. بدینترتیب محیط زیست جدا از طبیعت و جامعهای که انسان در آن زندگی میکند، نیست و بر کنشهای انسان تاثیر گذار و تحت تاثیر آنها است.محیط زیست، مجموعه عوامل طبیعی، مصنوعی و اجتماعی است که بشر مستقیماً با آنها در تماس بوده و یا خواهد بود. این تماس عبارت است از تغییراتی که بشر در محیط خود ایجاد میکند و اثراتی که محیط بر انسان دارد، یعنی تاثیر متقابل انسان و محیط بر یکدیگر (فقیهی قزوینی، 1375 ؛138 و 139).
وضعیت محیط زیست
به اعتقاد اکثر صاحب نظران (امیل دورکیم، اولوین تافلر، کارل مارکس، گرهارد و جین لنسکی23 و …) تمدن بشر مراحلی را طی کرده است. مثلاً تافلر در کتاب موج سوم از سه مرحله کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی نام میبرد و هر مرحله را به موجی تشبیه میکند که فراگیر بوده و تمامی حوزههای زندگی انسان را دستخوش تلاطم و دگرگونی قرار میدهد (تافلر، 1380) و گرهارد و جین لنسکی (1369) در اثر جامعشان با عنوان “سیر جوامع بشری” به بررسی و تقسیم بندی سیر تحولات جوامع بشری پرداختهاند. براین اساس، تعامل بشر به عنوان جزئي از طبيعت با محيط پيرامونش نیز دستخوش تلاطم و دگرگونی قرا گرفته که شامل سه مرحله میگردد:
1- دوران تسلط طبيعت بر انسان.
2- دوران شروع تسلط انسان بر طبيعت.
3- دوران تسلط بلامنازع انسان بر طبیعت و تخریب محیط زیست (فیروزی، 1384).
دوره ي اول در برگيرندهي عصري است – شامل جوامع متکی به شکار و جوامع متکی به کشاورزی ساده- اين دوره با پيدايش و آفرينش انسان شروع مي شود در این دوره، بشر كاملا مقهور طبيعت بوده و قادر نبود دخل و تصرفي در طبيعت انجام دهد، اعمال و رفتار انسان در این دوره تاثیر آنچنانی بر طبیعت نداشته است. در اين دوره، محيط زيست به صورت بكر و دست نخورده باقي مانده است.
اما دوره ي دوم از زندگي انسان،–دوره جوامع متکی بر کشاورزی پیچیده و اوایل دوران صنعتی شده جوامع غربی- دوران شروع غلبه و تسلط انسان بر محيط زيست است. در این دوره بشر با دستيابي به صنعت ماشيني و به وجود آوردن كارخانههاي كوچك و بزرگ، رابطه ي خود را با طبيعت متحول كرد و براي افزايش توليد، منابع بيشتري را مورد بهرهبرداري قرار داد و در نتيجه استفاده بیرویه از طبیعت صدمات زیادی را به طبيعت وارد كرد و طبيعت رو به تخريب و نابودي گذاشت.
در دوره سوم که از دهه 1970 به بعد شروع میشود، بشر اين امكان را يافت كه با تصرفات بي رويه طبيعت را بر هم زده و علاوه بر تخريب محيط زيست، آلودگي آن را نيز موجب شود. رفتار او در اين دوره به گونه اي بود كه فكر مي كرد مالك زمين است، نه ساكن آن. لذا پيشرفت خود را پيروزي به حساب آورد، با این وجود، اين پيروزي، تخريب بخشهايي از محيط زيست و طبيعت را در پي داشت.
انسان در دوران تسلط بلامنازع بر طبیعت، در سرمستی ناشی از قدرت علمی و فنی خویش، رویه و روالی را در پیش گرفت که زندگی خویش و ساکنان کره زمین به خطر انداخته است. دستاوردهای قدرت علمی و فنی انسان، هر چند منجر به پیشرفتهای در بخش اقتصادی و تکنولوژیکی شد، اما این دستاوردها دارای پیامدهای پیشبینی نشدهای بود که تخریب محیط زیست، کاهش منابع زیر زمینی و تهدید زندگی انسان از جمله دستاوردهای پیشبینی نشده قدرت علمی و فنی است. این پیامدهای پیشبینی نشده ناشی از خودخواهیها، سودجوییها و خودکامگیهای انسان در این دوره است. بر این اساس، مردم این دوره، به طبیعت چنان مینگرند که میتوان آن را به میل خود در اختیار گرفتند و با بهرهبرداری از منابع آن میتوان نیازها، جاهطلبیها و هوسهای خویش را برآورده سازند.
روند تخريب و آلودگي زيست محيطي براي طبيعت غير قابل تحمل، جبران و بازسازي است. انواع آلودگي هاي آب، خاك، هوا، صوتي، شيميايي، هسته اي، دريايي و … آثار زيانباري را براي انسان و محيط زيست به ارمغان داشته است، به طوري كه طي سال هاي اخير به صورت تهدیدی عظیم درآمده و زنگ خطر را برای بشر به صدا درآورد، گسترش آلودگيهاي زيست محيطي موجب شد كه در برخي از كشورهاي پيشرفته و صنعتي و سپس در سطح جها،ن اقداماتي براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست صورت گيرد. در نتیجه این تهدیدات بشر دست به اقداماتی برای حفاظت کردن از محیط زیست پرداخت. برگزای اجلاسها کنفرانسها زیست محیطی یکی از راهکارهای پیگیری شده، اما کمتاثیر برای جبران و بازسازی این تخریبات صورت گرفته، بود.
تاریخچه اجلاس و کنفرانسهای زیست محیطی
39 سال قبل در سال 1972 میلادی (16-5 ژوئن) برابر با خرداد ماه سال 1351 شمسی اولین کنفرانس زیست محیطی در سطح سران جهان در استکهلم سوئد برگزار شد و روز افتتاح این کنفرانس به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین شده است. در این کنفرانس، شعار رسمی “تنها یک زمین” مطرح گردید که به اعتقاد درسنر این مفهوم دو اشاره ضمنی متفاوت دارد. یکی از آنها مربوط به محدودیتهای فعالیتهای بشری است و دیگری هم نیاز به مدیریت محیط زیست از سوی انسان است (درسنر، 1384

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره زیست محیطی، محیط زیست، سرمایه اجتماعی، رفتارهای زیست محیطی Next Entries منابع مقاله درباره سرمایه اجتماعی، محیط زیست، زیست محیطی، توسعه اقتصادی