منابع مقاله درباره زیست محیطی، رفتارهای زیست محیطی، منابع طبیعی، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

زیست محیطی از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد نزدیک به زیاد است (ميانگين كل 94/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «توجه به علامت استاندارد محصولات» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «استفاده از مواد شوینده و غیر مضر برای محیط زیست» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
5- حفاظت از منابع طبیعی
حفاظت از منابع طبیعی یکی دیگر از مولفههای مهم در سنجش رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 5 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول شماره 17-5، توزيع فراوانی حفاظت از منابع طبیعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 17-5): وضعیت حفاظت از منابع طبیعی
حفاظت از منابع طبیعی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
همیشه
107
3/24
3/24
اکثر اوقات
212
2/48
5/72
گاهی
108
5/24
97
بهندرت
12
7/2
8/99
اصلاً
1
2/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
92/3
انحراف استاندارد
71/0
همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، بیش از 48 درصد از افراد مورد مطالعه اکثر اوقات به حفاظت از منابع طبیعی میپردازند. درحالی که تنها 2/0 درصد از آنها اصلاً از منابع طبیع حفاظت نمیکنند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که نزدیک سه چهارم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد به حفاظت از منابع طبیعی میپردازند و مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان در حد نزدیک زیاد یعنی 92/3 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 71/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای حفاظت از منابع طبیعی نشان میدهد.
(جدول شماره 18-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای حفاظت از منابع طبیعی
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
میانگین
انحراف معیار
در کوچه و خیابان زباله نمیریزید؟
6/58
8/24
6/8
8/4
2/3
31/4
03/1
در موقع گردش و تفریح در طبیعت زبالهها خود را جمع میکنید؟
1/56
5/24
10
5/5
9/3
24/4
08/1
با اطرافیان در مورد اهمیت حفظ محیط زیست صحبت میکنید؟
30
8/31
9/23
6/8
7/5
72/3
15/1
فکر کردهاید که رفتار شما میتواند محیط زیست را آلوده کند؟
7/37
4/31
5/19
5/7
9/3
92/3
1/1
به این موضوع فکر کردهاید که چگونه زباله کمتری تولید کنید؟
2/20
4/31
28
6/11
9/8
43/3
19/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای پاسخگويان در مولفه حفاظت از منابع طبیعی از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد نزدیک به زیاد است (ميانگين كل 92/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «نریختن زباله در کوچه و خیابان» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «فکر کردن به چگونگی تولید زباله کمتر» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
6- استفاده از وسایل بازیافتی
استفاده از وسایل بازیافتی یعنی وسایلی که دوباره قابل استفادهاند، یکی دیگر از مولفههای مهم در سنجش رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 5 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زیر، توزيع فراوانی استفاده از وسایل بازیافتی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 19-5): وضعیت استفاده از وسایل بازیافتی
استفاده از وسایل بازیافتی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
همیشه
17
9/3
9/3
اکثر اوقات
106
1/24
28
گاهی
208
3/47
2/75
بهندرت
102
2/23
4/98
اصلاً
7
6/1
100
جمع کل
440
100

میانگین
04/3
انحراف استاندارد
79/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، 3/47 درصد از افراد مورد مطالعه گاهی از وسایل بازیافتی استفاده میکنند. درحالی که تنها 6/1 درصد اصلاً از وسایل بازیافتی استفاده نمیکنند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود سه چهارم از پاسخگویان در حد متوسط به بالا به استفاده از وسایل بازیافتی میپردازند و مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط یعنی 04/3 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 79/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای استفاده از وسایلبازیافتی نشان میدهد.
(جدول شماره 20-5): وضیت پراکندگی پاسخها بر حسب استفاده از وسایل بازیافتی
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
در خانه از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنید؟
30
8/34
1/24
4/8
7/2
81/3
04/1
لباسهایی که استفاده نمی کنید را برای استفاده دوباره نگه میدارید؟
7/20
2/25
7/22
4/18
13
22/3
32/1
وسایلخانه که استفاده نمی کنید را جهت استفاده دوباره نگه میدارید؟
1/16
2/25
4/26
4/18
9/13
11/3
28/1
از کاغذهای باطله مجدداً استفاده می کنید؟
13
3/22
5/24
5/24
7/15
92/2
27/1
از دستمال کاغذی بازیافت شده استفاده می کنید؟
8/6
6/11
5/15
3/22
9/43
15/2
28/1
یافتههای جدول شماره 20-5 نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای پاسخگويان در مولفه استفاده از وسایل بازیافتی (وسایلی که دوباره قابل استفادهاند) از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد متوسط است (ميانگين كل 04/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «استفاده از ظروف و بطرهای شیشهای» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «استفاده از دستمال کاغذی بازیافت شده» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
7- وضعیت رفتارهای زیست محیطی
پس از شرح آمارهای توصیفی شش مولفه رفتار زیست محیطی، در این قسمت به شرح وضعیت رفتارهای زیست محیطی پرداخته میشود. جدول زير، توزيع فراوانی رفتارهای زیست محیطی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 21-5): وضعیت رفتارهای زیست محیطی
رفتارهای مسئولانه زیست محیطی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
همیشه
38
6/8
6/8
اکثر اوقات
323
4/73
82
گاهی
77
5/17
5/99
بهندرت
2
5/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
91/3
انحراف استاندارد
46/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، نزدیک سه چهارم از افراد مورد مطالعه اکثر اوقات دارای رفتارهای زیست محیطی مسئولانهای هستند. درحالی که تنها 5/0 از آنها اصلاً دارای رفتارهای مسئولانه زیست محیطی نیستند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که بیش از هشت دهم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد دارای رفتارهای مسئولانه زیست محیطی هستند و ما بقی کمتر از این مقدار قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک به زیاد یعنی 91/3 از 5 است و انحراف معیار رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 46/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب مولفههای رفتارهای زیست محیطی نشان میدهد.
(جدول شماره 22-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای رفتارهای زیست محیطی
مولفهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
مصرف بهینه برق
5/60
7/30
2/8
7/0
0/0
41/4
67/0
مصرف بهینه گاز
6/38
50
9/10
5/0
0/0
24/4
57/0
استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی
6/31
1/39
7/25
4/3
2/0
94/3
74/0
حفاظت از منابع طبیعی
3/24
2/48
5/24
7/2
2/0
92/3
71/0
مصرف بهینه آب
4/28
1/46
2/18
9/5
4/1
92/3
84/0
استفاده از وسایل بازیافتی
9/3
1/24
3/47
2/23
6/1
04/3
79/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای زیست محیطی پاسخگويان در حد نزدیک به زیاد است (ميانگين كل 91/3)، اما نسبت پاسخ در ميان مولفههای مختلف تشكيل دهنده رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه مولفههای فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «مصرف بهینه برق» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «استفاده از وسایل بازیافتی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست. شایان ذکر است، نمودار زیر، مقایسه میانگین مولفههای رفتارهای زیست محیطی را نشان میدهد.
(نمودار شماره 1-5): مقایسه میانگین مولفههای رفتارهای زیست محیطی

5.1.4 متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل سرمایه اجتماعی، اگاهی زیست محیطی و نگرش زیست محیطی میباشند. در این بخش دادههای توصیفی این متغیرهای تشریح میشود.
1- سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای مهم و اساسی پژوهش حاضر است. در این پژوهش سرمایه اجتماعی در سه بعد شبکههای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی در نظر گرفته شده است که در زیر آمارههای توصیفی آنها را تشریح میشود.
الف-شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی است که میزان گستردگی آن تعیین کننده بخشی از میزان سرمایه اجتماعی است. شبکههای اجتماعی دارای دو مولفه شبکههای رسمی و شبکههای غیر رسمی است که در زیر آمارههای توصیفی آنها تشریح میشود.
1. شبکههای رسمی
شبکههای رسمی یکی از مولفههای مهم در سنجش شبکههای اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این بعد با استفاده از 6 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی میزان گستردگی شبکههای رسمی اجتماعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 23-5): وضعیت گستردگی شبکههای رسمی
گستردگی شبکههای رسمی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
0
0/0
0/0
زیاد
2
5/0
5/0
متوسط
125
4/28
9/28
کم
221
2/50
1/79
خیلی کم
92
9/20
100
جمع کل
440
100

میانگین
04/2
انحراف استاندارد
65/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، بیشترین میزان توزیع فراوانی گستردگی شبکههای رسمی مربوط به سطح کم (2/50 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که درحالی که تنها 9/28 درصد از پاسخگویان دارای گستردگی شبکههای رسمی متوسط و متوسط رو به بالایی هستند. مابقی در حد کمتر از این مقدار قرار دارند. میانگین پاسخگویان در حد کم یعنی 04/2 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از شبکههای اجتماعی پاسخگویان 65/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای شبکههای رسمی نشان میدهد.
(جدول شماره 24-5): وضعیت پاسخها بر حسب گویههای شبکههای رسمی
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
همکاری با گروههای ورزشی
7/7
9/13
2/28
2/15
35
44/2
3/1
همکاری با گروهها و انجمنهای خیریه
¼
5/9
25
4/21
40
16/2
17/1
همکاری با صندوق قرضالحسنه دوستانه يا خانوادگي
2/5
7/10
4/18
2/13
5/52
03/2
27/1
همکاری با گروههای مذهبی
4/3
1/6
1/24
8/16
5/49
97/1
14/1
همکاری با گروههای ادبی و هنری
8/4
2/5
5/19
9/20
5/45
95/1
15/1
همکاری با

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره زیست محیطی، مصرف بهینه، رفتارهای زیست محیطی، فراوانی تجمعی Next Entries منابع مقاله درباره اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی