منابع مقاله درباره رگرسیون، بازده دارایی، ریسک سیستماتیک، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون از توزيع خاصي (در اينجا توزيع نرمال) پيروي مي كنند يا خير. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.

عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی)
بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی27 نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گيري جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است. در تحقیق حاضر، این فرض از طریق ماتریس همبستگی بررسی می شود. چنانچه، ضریب همبستگی بین دو متغیر مستقل، کمتر از 5/0 باشد؛ بین آنها هم خطی شدید وجود ندارد.
عدم وجود خود‌همبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها(آزمون دوربین – واتسون)
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتیکه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد (مومنی، منصور، 1386).
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.
DW=(∑▒〖(e_t-e_(t-1) )^2 〗)/(∑▒e_t^2 )
e = میزان اختلال یا خطا
اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
DW=2(1-ρ)
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و +4 قرار دارد زیرا اگر =0ρ آنگاه DW=2 خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی).
اگر =1ρ آنگاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند. اگر =-1ρ آنگاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
{█(H_0=ندارد وجود خطاها بین همبستگی@H_1=دارد وجود خطاها بین همبستگی )┤
و نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H0 رد می شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) و مواقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می توان از رگرسیون استفاده کرد.

آزمون بروش و پاگان
در صورت به کار گیری روش اثرات تصادفی، آزمون LM که دارای آماره با درجه آزادی یک است، صحت بین مدل OLS تلفیقی را در مقابل مدل اثرات تصادفی بررسی می کند. بروش و پاگان این آزمون را در سال 1979 برای بررسی واریانس ناهمسانی و همچنین تعیین روش تخمین بر اساس اثرات تصادفی ارائه کردند. فرضیه صفر در آزمون ضریب لاگرانژ بیان می دارد که الگو دارای واریانس همسانی می باشد.
LM=NT/(2(T-1)) ((e^(‘ ) DD^’ e)/(e^’ e)-1)^2
که در آن D بر ماتریس متغیرهای مجازی (شکل دهنده عرض از مبدأهای متفاوت در شکل ماتریسی و رگرسیون فوق الذکر) و e به بردار خطاهای OLS اشاره دارد(گجراتی،1383).

روشهای تخمین ارتباط بین متغیرهای تحقیق
در بخش آمار استنباطي و جهت توضيح روابط بين متغيرها، از آزمون هاي رگرسيون چندگانه استفاده خواهد شد. اين آزمونها از طريق نرم افزار آماري EVIEWS و در سطح اطمينان 95% اجرا مي شود. براي آزمون فرضيات تحقيق، ابتدا متغيرهاي اساسي اندازه گيري مي شوند. اندازه گيري متغيرها در محيط نرم افزار Excel و از طريق تابع هاي اين نرم افزار انجام مي شود. سپس روابط بين متغيرهاي بدست آمده با استفاده از آزمون هاي رگرسيوني بررسي مي شود.
3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن
1)مدل مفهومی تحقیق
در اين تحقيق، بازده بلندمدت سهام به عنوان متغير وابسته و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع سالانه و فصلی به عنوان متغيرهای مستقل اساسی موردنظر مي باشد. در مدل آزمون فرضیات، متغیرهای ضريب بتا(شاخص ریسک سیستماتیک)، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، اهرم مالي و بازده دارایی ها بعنوان ساير متغیرهای مستقل، موردنظر قرار گرفته اند. بنابراين مدل کلی برآوردی تحقيق حاضر بصورت ذيل مي باشد:
y =f (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)

2) تعریف متغیرها
y: بازده بلند مدت سهام
x1: رشد غیر عادی سالانه موجودی کالا
x2: رشد غیر عادی فصلی موجودی کالا
x3: ضريب بتا(شاخص ریسک سیستماتیک)
x4: اندازه شركت
x5: اهرم مالي
x6: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
x7: بازده دارایی ها

3) دسته بندی متغیرها
y: متغیر وابسته
x1,x2: متغیرهای مستقل
x4,x5, x6,x7 x3,: سایر متغیرهای مستقل

4) اندازه گیری متغیرها
y: بازده بلند مدت سهام(Ret): بازدهی هر سهم عادی با توجه به نوسان قیمت سهام، سود نقدی، سود سهمی و سایر مزایای نقدی و غیرنقدی که در یک دوره مالی معین به دارنده سهم تعلق می گیرد؛ محاسبه می شود. بر این اساس، بازده شرکتهای نمونه آماری، بطریق ذیل محاسبه می شود.
〖Ret〗_(i,t)=((P_(i,t)-P_(i,t-1) )+D_(i,t))/P_(i,t-1)
Ret: بازده كل سهام شركت در طول یکسال مالی
P: قيمت سهام شركت در بازار سرمایه
D: توزيع منافع مالكيت سهام در دوره مالی شامل سود نقدي، سهام جايزه، حق تقدم و غیره مي باشد(نیکبخت و مرادی، 1384).
بايد توجه داشت كه بازدهي سالانه سهام شركتهاي نمونه آماري از طريق نرم افزار ره آورد نوين، محاسبه مي شود و از محاسبات دستي، پرهيز مي شود.
x1: رشد غیر عادی سالانه موجودی کالا(ABI): تغییرات موجودی کالا، به طور معمول با سطح فروش در رابطه است. به عبارت دیگر، نسبت موجودی به فروش یک شرکت بستگی دارد، و در واقع می توان چنین استدلال نمود که نسبت موجودی به فروش در یک شرکت تا حدودی، ثابت است. در میان عوامل دیگر، نظیر: مدل کسب و کار شرکت و سیاست های موجودی خاص شرکت، نسبت موجودی به فروش به طور چشمگیری نسبت به سال های قبل تغییر کند، رشد موجودی بزرگتر(پایین تر) از رشد فروش باشد می تواند نشان دهنده مشکلات عملیاتی و ممکن است باهم حاوی اطلاعات مهم در مورد وضعیت مالی یک شرکت می باشد. برای محاسبه رشد غیرعادی موجودی کالا، از نسبت موجودی ها به فروش در طول دوره های مختلف استفاده می شود(استینکر و هوبر،2014).
برای محاسبه متغیر رشد غیرعادی موجودی کالا به شکل سالانه از تحقیق استینکر و هوبر (2014) پیروی کرده و نحوه محاسبه آن به صورت زير مي باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار اوراق بهادار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، بازاریابی، تعهد سازمانی