منابع مقاله درباره رفتار اخلاقی، توانایی ها، خودآگاهی

دانلود پایان نامه ارشد

منطبق کنم.

8. من می توانم بر ورودم به مراحل بالاتر خودآگاهی کنترل داشته باشم.

9. من نظریاتی را درباره اموری همچون زندگی، مرگ، واقعیت و هستی، توسعه داده ام.

10. من از ارتباط عمیق تر بین خودم و سایر افراد آگاهم.

11. من قادر به تعریف هدف یا دلیل زندگی ام هستم.

12. من قادرم آزادانه بین سطوح مختلف خودآگاهی حرکت کنم.

13. من غالباً درباره معنی رویدادها در زندگی ام، تفکر می کنم.

14. من خودم را بصورت عمیق تعریف می کنم، نه فقط از جنبه فیزیکی و مادی.

15. هنگامی که شکستی را تجربه می کنم، من هنوز قادر هستم تا در آن معنی و مفهومی را پیدا کنم.

16. هنگامی که در مراحل بالاتر آگاهی هستم، مباحث و گزینه ها را بصورت واضح تر می بینم.

17. من غالباً درباره رابطه بین انسان با سایر موجودات عالم تفکر می کنم.

18. من از جنبه های غیرمادی زندگی، آگاهی زیادی دارم.

19. من می توانم بر طبق هدفی که در زندگی دارم، تصمیم گیری کنم.

20. من درباره وجود یک قدرت با نیروی برتر( مانند خدا) عمیقاً فکر می کنم.

21. تشخیص ابعاد غیرمادی زندگی به من کمک می کند تا احساس تمرکز داشته باشم.

22. من قادر به یافتن معنی و هدف تجربه های روزانه ام هستم.

الف) پرسشنامه رهبری موثق

پرسشنامه رهبری موثق
راهنمای پاسخ دهی:
سوالات:
مدام(اگر همیشه نباشد)
اغلب اوقات
بعضی اوقات
گاهاً
اصلاً

5
4
3
2
1
قسمت اول( توسط رهبران پاسخ داده می شود)
من بعنوان یک رهبر……

1. دقیقاً چیزی را می گویم که منظورم است.

2.خطاها را گوشزد می کنم.

3. افراد را تشویق می کنم تا نظراتشان را بیان کنند.

4. به شما حقیقت ثابت و مسلم را می گویم

5. عواطف را دقیقاً مطابق با احساست ابراز می کنم

6. اثبات می کنم که باورها منطبق با اقدامات هستند

7. براساس ارزش های محوریم تصمیم می گیرم

8. از شما می خواهم مواضعی را برگزینید که حامی ارزش های محوری شما باشند

9. تصمیمات مشکل را بر مبنای والاترین استانداردهای رفتار اخلاقی اتخاذ می کنم

10. . دیدگاه هایی را برمیگزینم که مواضعی را که عمیقاً مدنظر داشتم به چالش بکشاند

11. قبل از تصمیمگیری، اطلاعات مربوطه را تجزیه و تحلیل می کنم

12. . قبل از نتیجه گیری، با دقت نقطه نظرات مختلف را می شنوم

13. در پی بازخور هستم تا تعاملاتم با دیگران را بهبود دهم.

14. به دقت تشریح می کنم که دیدگاه دیگران نسبت به توانایی های من چگونه است

15. می دانم زمان ارزیابی مواضعم نسبت به موضوعات مهم چه موقع است

16. نشان می دهم که من متوجه نحوه تاثیرگزاری برخی اقدامات خاص بر سایرین هستم
5
4
3
2
1
قسمت دوم( توسط پیروان پاسخ داده می شود)
رهبر من……

1. دقیقاً می گوید که منظورش چیست

2. وقتی خطایی صورت می گیرد آنرا گوشزد می کند

3. همه را تشویق کی کند تا نظرشان را بیان کنند.

4. حقیقت ثابت و مسلم را به شما می گوید

5. عواطف را دقیقاً مطابق با احساسات ابراز می کند.

6. ثابت می کند که باورها منطبق با اقدامات هستند

7. براساس ارزش های محوری تصمیم می گیرد.

8. از شما می خواهد مواضعی را برگزینید که حامی ارزش های محوری تان باشند.

9. تصمیمات مشکل را بر مبنای والاترین استانداردهای رفتار اخلاقی اتخاذ می کند.

10. قبل از نتیجه گیری، با دقت نقطه نظرات مختلف را می شنود.

11. قبل از تصمیمگیری، اطلاعات مربوطه را تجزیه و تحلیل می کند.

12. دیدگاه هایی را برمیگزیند که مواضعی را که عمیقاً مدنظر داشته به چالش بکشاند.

13. به دقت بررسی می کند که دیدگاه دیگران نسبت به توانایی هایش چگونه است.

14. در پی بازخور است تا تعاملات با دیگران را بهبود دهد.

15. می داند زمان ارزیابی مواضعش نسبت به موضوعات مهم چه موقع است.

16. نشان می دهد که متوجه نحوه تاثیرگزاری برخی از اقدامات خاص بر سایرین است.

Abstract
In today complex, unstable, changeful, unforecasting and competitional environment, leaders requre to more authenticity with organization members. Authentic Leadership is a suitable style to measure authenticity. So we want to argue aboute amount of authenticity followers and explore the relation of this leadership style with Spirituality Intelligense and what degree is the effects of leaders Spirituality Intelligense on theire moral values? Can we improve the relation of leader-follower by spreading spirituality in organizational environments? The majore question of this research is: “ Is there a meaningfull relation between leaders Spirituality Intelligense and being a authentic leader in the mind of followers?”
The research statistic population is leaders and members of disabilities sports Federation of Islamic public of Iran. The kind of research is descriptional applied. We distributed 185 questionnaires(N=185) and research hypotheses analyzed by conformity factor analysis andStructural equations modeling.

Key Wordes: spirituality, Spirituality Intelligense , authentic leadership, Self-Awareness, Relational Transparency, Balanced Processing , Internalized Moral Perspective

Allameh Tabatabai University

The relationship between Spirituality Intelligense and Authentic Readership
(Federation of Disabilities, Sports of Islamic Public of Iran)

By:
Marziye Khalaj

Supervisor:
Dr. Naser Porsadegh

January 2014

1 . Authentic Leadership
2 . existential
1.Spiritualis
1. Spirituality Intelligence
2. Authentic Leadership
3. Luthans and Avolio
4. Self-Awareness
5. Relational Transparency
9. Balanced Processing
10. Internalized Moral Perspective
11 .Reichard and Avolio
12 . Gibbons
16. Wigglesworth
17. Semercioz

15 . Reva Beraman Brown

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره هوش معنوی، علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی، بازده سهام