منابع مقاله درباره رفاه اجتماعی، علوم اجتماعی، دانشگاهها، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

است تا از طریق مصاحبه با افراد صاحبنظر، آسیبهای این رشته را شناسایی کرده و پیشنهادات و راهکارهایی جهت برونرفت از این مشکلات و آسیبها ارائه نماید.
۱-۲بیان مسئله
بازرگان (۱۳۷۴) هدفهای عمدهی نظام آموزش عالی را شامل موارد زیر میداند:
الف- کمک به تحقق هدفهای اجتماعی از طریق فراهم آوردن برابری در فرصتهای آموزش عالی
ب- برآوردن تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی متناسب با ویژگیها، انگیزهها، انتظارات و تحصیلات افراد، پرورش تواناییهای بالقوهی شهروندان و تسهیل فرایند یادگیری مستمر (مادامالعمر)
ج- پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز توسعهی کشور و کمک به حل مسایل جامعه
د- پیشبرد مرزهای دانش و تولید دانش نو.
در راستای کارکردهای یاد شده از دانشگاهها انتظار میرود که ۱) دسترسی به آموزش عالی را تسهیل کنند، ۲) رابطهی برنامههای آموزشی را با نیازهای جامعهی زیر پوشش خود افزایش دهند، ۳) کیفیت فعالیتهای دانشگاهی را به طور مستمر بهبود بخشند.
سیاست‌گذاری اجتماعی از جمله مباحث تاثیرگذار در سرنوشت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و روانی هر جامعه‌ای است و در محافل دانشگاهی و مدیریتی مورد توجه خاص است. واقعیت آن است که این سیاست‌گذاری مستقیما با زندگی روزمره مردم در جامعه و رفاه و امنیت آنها سروکار دارد. طیف گسترده‌ای از مباحث که در سیاست‌گذاری اجتماعی بدانها پرداخته می‌شود، نشانگر میزان تاثیرگذاری آن بر حیات اعضای اجتماع است: تامین اجتماعی، سیاست‌های بهداشتی و درمانی، نظام‌های مراقبت اجتماعی، محیط زیست، مسکن، آینده نظام اجتماعی، جرم و مجازات و سیاست‌های مربوط به کار و اشتغال همگی در این مقوله بررسی شده و دربارهی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
میزان اهمیت رفاه در زندگی بشری و همچنین پیوند آن با هنجارهای اخلاقی مسلط بر اجتماع بر کسی پوشیده نیست و این موضوعی است که به روشنی از مرزهای رشته‌ای سنتی تعریف‌شده در دانشگاه‌ها و حوزه‌های فعالیت پژوهشی، مدیریتی فراتر می‌رود و لزوم پردازش علمی و محققانه به مقوله ی‌ سیاست‌گذاری اجتماعی را به عنوان یک عرصهی آموزشی و پژوهشی مجزا برجسته می‌سازد.
رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی (دانشگاه تهران و علامه طباطبایی) و رشته رفاه اجتماعی (دانشگاه علوم بهزیستی) بیش از یک دهه است که در کشور راهاندازی شده است. هدف اصلي اين دوره ، “توليد و توسعه دانش رفاه اجتماعي” متناسب با نياز جامعه ايران، از طريق پژوهش و آموزش و “تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد” براي مديريت ، سياستگذاري ، برنامه‌ريزي و ادارهی امور آموزش و پژوهش در بخش اجتماعي كشور مي‌باشد.
آموزش سیاستگذاری و برنامهریزی رفاه اجتماعی در مقطع تحصیلات تکمیلی در ایران مراحل ابتدایی خود را طی میکند و این امر در دانشگاههای محدودی صورت میگیرد بهگونهای که تنها در سه دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم بهزیستی و دانشگاه تهران و منحصرا در مقطع تحصیلات تکمیلی، این رشته ارائه میشود (البته در دانشگاه علوم بهزیستی با عنوان مدیریت رفاه اجتماعی تدریس میشود)، لذا تاکنون به طور جدی و همهجانبه نحوهی آموزش این رشته مورد مطالعه حتی به صورت توصیفی قرار نگرفته است. از طرف دیگر از آنجایی که سیاستگذاریهای اجتماعی یکی از ارکان اصلی هر جامعه است پرداختن به اینکه نظام آموزشی این سیاستگذاری در هر کشوری چگونه صورت میپذیرد امری ضروری در رشد و توسعهی آن کشور میباشد.
بررسی این حوزه می تواند در دو سطح خرد و کلان در نظر گرفته شود. در اینجا سطح خرد، سطح آموزش خواهد بود و سطح کلان نیز همان سطح سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان کشوری میباشد. هدف اصلی رشتهی سیاستگذاری اجتماعی و برنامهریزی رفاه اجتماعی و رشتههای مرتبط با آن می بایستی پیوند زدن سطح خرد و نظری (آموزش) به سطح کلان و عملی (سیاستگذاریهای کلان کشوری) و در واقع کارآمد کردن سطح خرد در سطح کلان باشد. برای بحث از کارآمد بودن یک رشته قبل از هر چیز باید دید هدف از رشته چه بوده تا بتوان فاصلهی بین وضع موجود تا هدف را سنجید. در این صورت است که می توانیم از کارآمد بودن یا ناکارآمدی یک رشته سخن بگوییم. سنجش و ارزیابی، میزان تحقق اهداف آموزشی را مشخص خواهد کرد. بارتن و کیفر(۲۰۰۲) ارزشیابی را یکی از ضروریترین کارکردهای استادان علوم اجتماعی در کلاس درس میدانند (شارعپور، ۱۳۹۰: ۱۴۵).
از آغاز آموزش علوم اجتماعی در ایران کمتر از یک قرن میگذرد و اندک اندک بر تعداد دانشجویان این رشته افزوده میشود. ولی به نسبتِ توسعهی کمیِ آن، توسعهی کیفی حاصل نشده است و میتوان گفت اهداف مورد نظر در سطح قابل قبولی حاصل نشده است. در این پژوهش این مسائل به طور ویژه در رابطه با گرایش برنامهریزی و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
رشته های تحصیلی ذکر شده، همانگونه که از نام آنها پیداست، باید از سیاست گذاریهای کلان گرفته تا جزئیترین مسائل زندگی روزمرهی ما پررنگترین نقشها را ایفا کنند. در صورتی که این گونه نیست و حتی میتوان گفت که رشتهی برنامهریزی و رفاه اجتماعی از بعد نظری (یکی از خصیصههای رشتههایی مانند علوم اجتماعی، پربار بودن آنها از بعد نظری است) بسیار ضعیف است و به لحاظ کاربردی بودن نیز نتوانسته است آنطور که باید به اهداف مورد نظر و تعیین شده دست یابد.
در پژوهش حاضرسعی شده است آسیبهای موجود در آموزش رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی (به صورت خاص) شناسایی شود و برای این کار از روش کیفی (و روش کمی برای تکمیل بخشی از دادهها) استفاده شده است. چنین کاری نیازمند استفاده از نظرات و دیدگاههای صاحبنظران و اساتید مجرب در این رشته و هم چنین دانشجویان آن، که بخش مهمی از ساختارآموزشی این رشته را تشکیل میدهند، میباشد. مصاحبههایی که با اساتید و دانشجویان و هچنین مدیران اجرایی درگیر در این حوزه انجام گرفت، ما را در این تحلیل و تبیین یاری رساند.
۱-۳ اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش، آسیبشناسی آموزش رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی (سیاستگذاری اجتماعی) در دانشگاههای ایران است. اهداف فرعی آن نیز به ترتیب زیر میباشد:
۱.ارزیابی رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی به لحاظ درونداد و برونداد در دورهی تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای ایران
۲. تحلیل فرایند تدریس رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی در دانشگاههای ایران
۳. آسیبشناسی این رشته و ارائهی راهکارهایی برای برون رفت از نقاط ضعف آن
۴. ارائهی پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت آموزش این رشته درایران
۱-۴ سوالات تحقیق
۱.کیفیت رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی در ایران به لحاظ درونداد (نظیر محتوای دوره و نیروی انسانی) چگونه است؟
۲.کیفیت رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی در ایران به لحاظ فرایند (نظیر کیفیت تدریس و راهنمایی) چگونه است؟
۳.کیفیت رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی در ایران به لحاظ برونداد (نظیر فارغالتحصیلان، پایان نامهها، و تولیدات علمی) چگونه است؟
۴.کیفیت رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی در ایران به لحاظ تناسب با نیازها (دانشجویان، جامعه علمی، نهادهای رفاهی) چگونه است؟
۵.کیفیت رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی در ایران به لحاظ نتیجه/اثربخشی (نظیر جذب به بازار کار و تناسب مشاغل فارغ التحصیلان با تخصص آنان) چگونه است؟
۶. وضعیت موجود گفتمان رفاهی در بین روشنفکران و دانشگاهیان به چه صورت است؟
۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع
آموزش علوم اجتماعی در ایران با شکلگیری دورههای آموزشی رسمی در مؤسسهی مطالعات و تحقیقات اجتماعی و گشایش رشتهی علوم اجتماعی در دانشکدهی ادبیات به طور جدی و علمی شروع گردید. پس از تشکیل دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با وجود چهار گروه آموزشی (مردمشناسی، تعاون، جامعهشناسی و جمعیتشناسی) و توسعهی گروههای آموزشی علوم اجتماعی و جامعهشناسی دانشگاههای دیگر کشور، آموزش علوم اجتماعی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به طور اساسی دنبال شده است. با گذشت بیش از ۴۰ سال از تاسیس دانشکدهی علوم اجتماعی در ایران، تعداد بسیاری در سطوح لیسانس، فوق لیسانس و دکتری آموزش دیده وتالیفات و تحقیقات متعددی نیز صورت گرفته است. این جریان ضمن اینکه با آثار و فوایدی روبرو بوده، ولی نارسایی نیز در پی داشته است ازجمله: عدم توسعهی علوم اجتماعی بر اساس نیازهای موجود در جامعه، فقدان روشهای مناسب در خصوص ارزیابی فعالیتهای آموزشی، توسعهی کمی علوم اجتماعی با توجه به کیفیت آموزش در ایران، عامگرایی در امر آموزش علوم اجتماعی به جای خاصگرایی و … .
علاوه بر اینها، در نظام آموزش علوم اجتماعی ایران، از نظر شکل، عمدهی درسها نظری و معدودی نظری- عملی هستند. نکتهی مهم این است که هیچ تعریف و ملاک دقیقی برای تعیین عملی بودن یا نبودن درس وجود ندارد و به همبن دلیل هر دانشگاهی بر اساس تعریف خودش درسهایی را نظری و درسهایی را نظری- عملی میخواند.
ناگفته پیداست که این مسائل و مشکلات در مورد رشتهی نوپایی چون سیاستگذاری اجتماعی و برنامهریزی رفاه اجتماعی به شکل نمایانتری خود را نشان میدهد و تا کنون تحقیق و پژوهشی در رابطه با ارزیابی و آسیبشناسی این رشته انجام نگرفته، لذا ضروری مینماید که مطالعات و تحقیقاتی در این رابطه صورت گیرد تا بلکه این مسائل و مشکلات، بیشتر شناسایی شده تا در جهت رفع آنها اقدامات لازم به عمل آید. همچنین با توجه اینکه یکی از ارکان اصلی سرمایههای هر کشوری، نیروی انسانی آن کشور است و تربیت و آموزش این نیروی انسانی نیز برعهدهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است لذا باید به وضعیت آموزش آنها توجه لازم را مبذول داشت و نارساییهای موجود را رفع کرد که این امر جز با انجام تحقیقات و مطالعات در این زمینه میسر نخواهد شد.
۱-۶ تاریخچه رفاه اجتماعی در ایران
آغاز رفاه اجتماعی به مفهوم امروزی آن در ایران را میتوان از دورهی قاجار مورد بررسی قرار داد. چنانچه مدارک و اسناد نشان میدهد، الهام بخش حرکتها و اقدامات رفاهی در ایران برنامههای ارائه شده در جوامع غربی بوده است (زاهدی، ۱۳۹۰: ۵۲).
به لحاظ تاریخ نگاری مبنا (دورههای شاهان و سلسلهها) آغاز این دوران مصادف است با اواخر قاجاریه د رایران تا وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون مشروطه و گذار از نظام پادشاهی فره ایزدی به دورهی مشروطه سلطنتی و پیدایش مقدمات عرفی شدن و متجدد شدن جامعه و ورود به دورانی از کشمکش سنت و تجدد در بستر تحولات پرشتاب جهانی که تا امروز ادامه دارد.شاید بتوان این دوران را بر اساس ضرورتهای کاربردی به دو مقطع قبل و بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ تقسیم بندی کرد. دورهی اول را که حدود نیم قرن تا انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ است به مراحل زیر میتوان تقسیم کرد:
اول- انقلاب مشروطه، پیدایش دولت- ملت تا جنگ جهانی اول: شکل گیری زمینههای رفاه اجتماعی مدرن
دوم- جنگ جهانی اول، سلطنت پهلوی اول: تکوین نهادهای رفاه اجتماعی مدرن (نظام امداد، بیمهها و تامین اجتماعی و حمایتها)
سوم- جنگ جهانی دوم، سلطنت پهلوی دوم: برنامهریزی برای رفاه اجتماعی (ممیزی رفاه اجتماعی، ۱۳۹۰: ۸)
دورهی پس از انقلاب ایران را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد:
اول- انقلاب اسلامی: بازنگری در رفاه اجتماعی: انقلاب اسلامی در ایران، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و زمینهی روی کار آمدن جمهوری اسلامی را فراهم کرد. یکی از اهداف مهم انقلاب بهبود رفاه اجتماعی بود که بر این اساس تغییراتی در سازمانها و نهادهای رفاهی به وجود آمد:
1- برخی از سازمانهای قبلی منحل شدند (سازمان خدمات شاهنشاهی)
2- برخی از سازمانهای قبلی ابقاء شدند (تامین اجتماعی، اوقاف، بازنشستگی)
3- برخی از سازمانهای قبلی با تغییر صوری ابقا شدند (هلال احمر)
4- برخی از سازمانهای قبلی در هم ادغام و تبدیل به سازمان جدیدی شدند (بهزیستی)
5- برخی سازمانهای جدید ایجاد شدند (بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد امام، بنیاد مستضعفان) (همان: ۳۵-۳۸).
دوم- بازگشت به سیاست اجتماعی: برنامههای توسعه و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی:
1- برنامهی اول توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸-۱۳۷۲): در سال ۱۳۶۷ مقدما

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره رفاه اجتماعی، آموزش عالی، کارشناسی ارشد، ظرفیت پذیرش Next Entries منابع مقاله درباره رفاه اجتماعی، آموزش عالی، اعضای هیئت علمی، توانمندسازی