منابع مقاله درباره جايگاه، نمايش، صندليها

دانلود پایان نامه ارشد

زاويه قائم ديـد
زاويه اي است که يک ضلع آن امتداد چشم به بالاترين نقطه پرده نمايش و ضلع ديگر تراز افقي چشم ناظر مي باشد. در مورد نزديک ترين ناظران به پرده نمايش، اندازه اين زاويه نبايد از 35 درجه بيشتر شود.
معيارهاي مربوط به مشاهـده تصاوير تلويزيوني
از مانيتورهاي تلويزيوني مي توان به عنوان يک وسيله کمکي براي ديد بهتر اشخاص که در بخشهاي انتهائي سالن مستقر مي شوند استفاده نمود. اين مانيتورها معمولاً در سطحي بالاتر از سر حضار و با اندک زاويه اي رو به پائين نصب مي شوند. براي راحتي بيشتر و ديد بهتر، حداکثر زاويه قائم ديد رو به بالا تا مرکز تصوير مانيتورها نبايد از 30 درجه بيشتر باشد و ناظران را نبايد در فاصله اي کمتر از 3 برابر عرض و بيشتر از 10 يا حداکثر 12 برابر عرض تصوير تلويزيوني مستقر نمود.
زاويه افقي ديد به يک تصوير تلويزيوني، نسبت به محور مرکزي آن، نبايد از 45 درجه بيشتر باشد و اگر موقعيت طوري است که از روبرو نگاه کردن به تصوير، واقعاً اهميت دارد حداکثر اين زاويه بايد به 30 درجه کاهش داده شود. ساير لازمه هاي مشاهده تصاوير تلويزيوني همانهائي است که قبلاً به آنها اشاره گرديد.
سکو يا صحنـه
طراحي سکوي سخنراني يا صحنه نمايش به چگونگي استفاده از سالن بستگي مي يابد. سکو را مي توان به فرم کاملاً تجهيز شده که براي نمايش تئاتر و اپرا به کار مي رود يا از نوع ساده اي که براي سخنرانيها و مقاصد آموزشي استفاده مي شود طرح نمود. ارتفاع سکو نبايد از 30 سانتيمتر کمتر و از 120 سانتيمتر بيشتر باشد.
ارتفاع کمتر از 30 سانتيمتر، باعث کاهش تسلط سخنران به حضار، و ارتفاع بيش از 120 سانتيمتر باعث کاهش ديد حضار رديفهاي جلوئي به بخشهاي انتهائي صحنه مي گردد.
در برگزاري کنگره ها، براي اين که بحثهاي گروهي (panel)، و نمايش اسلايد و نظاير آن به خوبي ميسر باشد حداقل عمق يا تورفتگي سکو، 2 تا 3 متر و حداقل عرض آن، 4 تا 5 متر در نظر گرفته مي شود. سکو بايد مجهز به کرسي خطابه از نوع متحرک بوده و بسته به تعداد اشخاص، پريزهائي که در کف آن براي اتصالات برق، ميکروفن و ارتباطات ديگر تعبيه شود. معيارها و ملزومات مربوط به صحنه ها در انواع سالنهاي گردهمايي به طور مشروح تحت شماره 4-6 در همين فصل نگاشته شده است.
سقف اديتوريوم و تأسيسات و تجهيـزات آن
در اديتوريومها يکي از مهمترين و حساس ترين بخشهاي کار، طراحي سقف به شمار مي آيد چرا که بسياري مسائل اعم از سازه، معماري تأسيسات و تجهيزات فني، آکوستيک و معماري داخلي، به طور اساسي در آن دست دارند و اثرات هر يک به طور مستقيم يا غيرمستقيم ساختمان سقف را دگرگون مي نمايد.
با چنين شرايطي، تلفيق و ترکيب معقول خواسته هاي متفاوت طراحان، غالباً به دو پوش کردن سقف مي انجامد، اما طراحي سقف کاذب نيز در اينجا کار چندان ساده اي نيست زيرا بسياري از تأسيسات و تجهيزات که لازم است از ديدها پنهان باشد در واقع بايد بين سقف کاذب و سقف اصلي جا داده شود و برخي ديگر نيز آويزان و نمايان بماند.
به طور کلي ساختمان سقف بايد بتواند ضمن تحمل بار فضاي کافي و امکان دسترسي به تأسيسات را تأمين کرده پروفيل و سيماي مناسبي داشته باشد.
براي تعيين ارتفاع سقف که معمولاً تناسب با ساير اندازه هاي فضا در نظر گرفته مي شود، رعايت معيارهاي آکوستيکي و تهويه مطبوع نيز بااهميت است. به عنوان مثال، حجم مطلوب براي سالنهاي کنسرت از لحاظ آکوستيک به ازاء هر نفر در حدود 9 متر مکعب مشخص شده، حال آن که چنانچه سالن فقط براي برگزاري کنگره مورد استفاده واقع شود، حجمي در حدود 3 تا 4 متر مکعب احتمالاً تکافو خواهد کرد. از اين رو حجم سالنهاي چندمنظوره، معمولاً با رعايت معيارهاي مربوط به برگزاري کنگره يعني با حجم کمتر تعيين و نقايص آکوستيکي آن به کمک وسائل الکترونيک (جهت ايجاد طنينهاي طولاني تر) برطرف مي شود. انتخاب حجم کمتر با معيارهاي مربوط به تهويه مطبوع نيز منطبق است چرا که براي تهويه سالنهاي گردهمائي، حداقل حجم لازم به ازاء هر نفر 3 متر مکعب پيش بيني مي شود.
عوامل عملکردي هر اديتوريوم، معمولاً نحوه طراحي سقف را مشخص مي کند. به طور کلي در يک سالن بزرگ که به طور خاص براي برگزاري کنگره طرح شود، طراحي ساختمان سقف بايد با توجه به تأسيسات و تجهيزاتي که در زير شرح داده مي شود انجام گيرد.
ملزومات مربوط به مسائل آکوستيک
شامل پانلهاي بازتابنده و سطوح قابل تنظيم که خاصيت پراکنده و پخش صدا دارند. از اينگونه تجهيزات براي توزيع مناسب صدا بر روي تمامي محوطه جايگاه استفاده مؤثر به عمل مي آيد.
ملزومات مربوط به نورپردازي و روشنائي
براي روشنائي اديتوريوم و نورپردازي موضعي صحنه، غالباً از پروژکتورهاي سقفي استفاده مي شود. هر يک از اين پروژکتورها قاب نگهدارنده اي دارد که از فلز ساخته شده و به سقف آويخته مي شود و بسته به موقعيت و نوع طرح، بخشهائي از کل اين ساختار بايد در فضاي زير سقف مخفي گردد. گاهي طراحي به گونه اي است که منابع نوري نبايد ديده شوند. به اين منظور شکافهائي در نيمرخ سقف تعبيه و پروژکتورها در آن جاسازي و با تمهيداتي استتار مي گردند.
نورپردازي از سقف، معمولاً به دو روش انجام مي گيرد. در روش قديمي، شخص گرداننده در کنار پروژکتورها مستقر شده، زاويه تابش نور، سطح روشنائي و رنگ آن را تنظيم مي کند. در روش جديد تمام اين اعمال به توسط موتورهاي الکتريکي انجام و از راه دور کنترل مي شود که در هر دو صورت، براي تعمير و نگهداري، بايد پلهاي ارتباط و دسترسي در فضاي سقف ايجاد شده باشد.
لازمه ديگر تدارک، روشنائي اضطراري است که منبع انرژي آن بايد از روشنائي معمولي سالن مجزا باشد. در اين مورد نيز عموماً از پروژکتورهاي سقفي براي روشن کردن بخشهاي مشخصي از سالن و راهروهاي منتهي به خروج استفاده مي شود.
بهره گيري از پروژکتورهاي سقفي، به طور کلي به کابل کشي هاي گسترده اي نياز دارد که بايد با رعايت تمامي مقررات ايمني، از غلافها و شبکه هاي ويژه در سقف عبور داده شوند و اتصالات لازم براي آنها پيش بيني گردد.
ملزومات مربوط به تهويه مطبوع
در اديتوريومها بيشتر تأسيسات تهويه مطبوع مانند کانالهاي پخش و دريچه هاي توزيع کننده هوا در سقفها نصب مي شود. در اين سالنها، حجم هوا زياد و فاصله تجديد آن کوتاه است. از اين رو بايد تدابيري پيش بيني شود که صداي عبور هوا از درون کانالها و دريچه ها به حداقل ممکن کاهش يافته، کنترل و تنظيم تهويه از راه دور نيز امکان پذير باشد. همچنين در مواردي که مکنده هاي هوا در سقفها نصب مي شوند بايد نوع، تعداد و ظرفيت مکش آنها آنچنان انتخاب و تعيين شود که آثار ناشي از دود، ذرات معلق و ساير آلودگيهاي هوا بر آنها، به کمترين مقدار ممکن به چشم آيد.
انتخاب سيستم مناسب با ظرفيت کافي، اين امکان را مي دهد که در اکثر موارد دستگاهها با آرامش و صداي کمتري کار کرده و نياز به بهره گيري از حداکثر توان آنها نباشد، نصب اصولي اين تأسيسات ايجاب مي کند که براي نظافت و تعميرات همانند آنچه که در مورد ملزومات روشنائي و نورپردازي سقفي شرح داده شد دسترسي هاي لازم به بخشهاي مختلف فراهم گردد.
ملزومات مربوط به کنترل حريق
آن بخش از ملزومات کنترل حريق که در سقفها تعبيه مي شوند عبارتست از: خاموش کننده هاي خودکار13 و وسايلي که به طور اتوماتيک دريچه ها را باز و سيستم تخليه دوده را به کار مي اندازند. بسته به نوع تمهيدات پيش بيني شده، تأسيسات مختلفي از قبيل شبکه لوله کشي آب مخازن تحت فشار، گاز پودر و کف و نصب بعضي دستگاه هاي مکانيکي، الکتريکي و غيره نيز لازم خواهد بود.
ملزومات مربوط به نمايش بر روي پرده
مهمترين ملزومات مربوط به نمايش روي پرده که در ارتباط با پروفيل سقف مطرح مي گردد عبارت است از: رعايت حريم يا فاصله کافي بين بالاترين بخش پرتو پروژکسيون با پروفيل سقف، همچنين بايد توجه داشت که ارتفاع مناسب پرده نمايش و ساير وسايل و تجهيزات کمک نمايشي اغلب ممکن است بر محل استقرار سقف تأثير بگذارد.
ملزومات مربوط به ديد حضار
اين ملزومات به طور خاص در ارتباط با بالکنها مطرح مي شود و منظور از آن رعايت خطوط منظر در مورد آن دسته از ناظراني است که در زير و يا روي طبقه بالکن، در دورتريهن فاصله تا صحنه نمايش مستقر مي شوند.
ملزومات مربوط به سقف صحنه براي نمايشهاي بزرگ
در اديتوريومهائي که به منظور اجراي تئاتر، اپرا و نمايشهاي مشابه به صحنه هاي وسيع نياز باشد، صحنه پردازي و تجديد سريع دکورها اهميت بسزا مي يابد. لازمه اعمال اين تغييرات بکارگيري سيستمهاي تعليق و بالا و پائين بر دکورهاست که کلاً از سقف کنترل و تنظيم مي شوند. سيستم تعليق مجموعه اي از قرقره ها، اهرمها، موتورها، بالابرها و وزنه هاي تعادل را شامل است که در سازة ويژه اي به نام برج تعليق نصب مي شود و امکان دسترسي به آنها به منظور تعميرات، هدايت و غيره بايد پيش بيني شود. دکورهاي گوناگون متصل به کابلها، به حالت انتشار در فضاي بالاي صحنه معلق و در مواقع لازم جانشين دکورهاي قبلي مي شوند. اين دکورها معمولاً تا زير شبکه خاصي به نام گرید آیرن14 هدايت مي شوند که وسايل و تجهيزات تعليق در بالاي آن واقع شده است. پرده ايمني نيز که در هنگام وقوع حريق، فضاي صحنه را کاملاً از فضاي سالن مجزا و دودبندي مي کند توسط همين سيستم نگهداري مي گردد.
جايگاه
 گنجايش جايگاه
تعيين حداکثر تراکم صندليها و گنجايش مجاز جايگاه، صرف نظر از اين که رابطه مستقيم با سطح سالن دارد اصولاً بايد با توجه به قوانين ايمني و کسب توافق مقامات مسئول حفاظت از حريق انجام گيرد. براي محاسبه گنجايش جايگاه بر اساس سطح، معيارهاي متفاوتي ارائه شده که به وضعيت نشسته يا ايستاده حضار مربوط است.
علاوه بر اين، نوع صندلي و درجه رفاه و آسايش نيز مدنظر قرار مي گيرد. مثلاً براي مواردي که صندليها از نوع ثابت در نظر گرفته شوند، سطح ناخالص سالن (شامل راهروها و خروجها به غير از قسمت صحنه) به شرح زير محاسبه مي گردد:
براي جايگاههاي سنتي 65/0 تا 74/0 متر مربع به ازاء هر صندلي
براي جايگاه هاي کنتينال 74/0 تا 84/0 متر مربع به ازاء هر صندلي

 آرايش جايگاه
نحوه چيدن صندليها و آرايش جايگاه نيز با رعايت مقررات ايمني طرح و تعيين مي گردد، اما عوامل ديگري هم در آن ملحوظ مي شود که عبارتند از: زيبائي و نظم جايگاه، سهولت نظافت و نگهداري صندليهاف مسأله نظافت کف، توجه به زواياي ديد، خطوط منظر، جهت گيري صندليها نسبت به موقعيت سخنران و وسايل و تجهيزات نمايشي، چگونگي تفکيک يا بازآرائي جايگاه براي عملکرها و جمعيتهاي مختلف، چگونگي استفاده از صندليهاي قابل حمل و بالاخره نوع، مشخصات و تعداد صندلي ها در هر رديف و فاصله رديفها از يکديگر که بر اساس فاصله هاي مجاز تا صحنه يا پرده نمايش تعيين و محدوده کلي جايگاه را مشخص مي نمايند.
 جزئيات مربوط به صندليها و نحوه چيـدن آنها
• صندليهاي ثابت و دائمي
صندليها نوع ثابت معمولاً در سالنهاي سخنراني، سينماها و اديتوريومهائي مورد استفاده قرار
مي گيرند که منظور از ايجاد سالن و عملکرد آن قبلاً کاملاً معلوم بوده و کف سالن به صورت پلکان يا سطح شيبدار طراحي شده است. با چنين برنامه اي و استفاده از اين نوع صندليها مي توان از لحاظ سمعي و بصري شرايطي بهتر و راحت تر و از لحاظ سمعي و بصري شرايطي بهتر و راحت تر و از لحاظ ظرفيت تراکم بيشتري براي نشستن ايجاد نمود. تجهيزات فني و ابزار تکميلي هر صندلي از قبيل کابلهاي سيم کشي، ميکروفنها، وسائل رأي گيري و نظاير آن مي تواند در قاب صندليها و در داخل دسته توخالي آنها نصب شود. در موارد پيشرفته تر (نظير آنچه که در سالن يورک هتل هيترو لندن به کار رفته) ممکن است زيردستي جهت نوشتن و مانيتورهاي تلويزيوني هم به قسمت پشت صندليهاي رديف جلو نصب گردد. براي کاهش فضاي بين رديفها، مي توان صندليها را از نوع بلندشو و يا جمع شونده انتخاب کرد و براي داشتن انعطاف پذيري بيشتر از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره صندلي، رديف، سکو Next Entries منابع مقاله درباره صندلي، سانتيمتر، 